BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OFERTA FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2010/2011:

Pośrednie formy pomocy:
Diagnoza i wydawanie opinii dotyczących:
Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
Braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Wczesnego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
Odroczenie rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego,
Promowanie ucznia kl. I lub II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w roku szkolnym,
Pozostawienie ucznia z klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
Gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego,
Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych u ucznia,
Dostosowania warunków i formy sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia,
Dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia,
Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta,
Dostosowanie warunków i formy egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia,
Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
Przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
Pierwszeństwo w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
Zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu,
Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce,
Inne opinie o przebadanych.
Diagnoza i wydawanie orzeczeń:
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania, orzeczenie o braku zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego.
Orzeczenie odmowne uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie odmowne uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
z niepełnosprawnością ruchową,
z upośledzeniem lekkim,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z więcej niż jedną niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
niedostosowanych społecznie,
z zaburzeniami zachowania,
zagrożonych uzależnieniem.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci: niedosłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących,
autystycznych wydawane są przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Łomży ul. Kopernika 16
Bezpośrednie formy pomocy :

Formy wsparcia przeznaczone dla Rad Pedagogicznych:
Szkolenia i warsztaty:
Indywidualizacja procesu nauczania u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Jak pracować w szkole z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, nadpobudliwym psychoruchowo?
Agresja – przyczyny, skutki, zapobieganie.
Jak rozpoznać ofiarę przemocy? Jak przeciwdziałać przemocy?
Korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z internetu przez uczniów.
Jak radzić sobie ze stresem?
Uczeń zdolny-kłopot czy wyzwanie dla nauczyciela?

Konsultacje: metodyczne, indywidualnych programów terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych.
Porady:
Punkt konsultacyjny nauczycieli uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Formy wsparcia przeznaczone dla Rodziców:
Warsztaty:
Mocne i słabe strony dziecka jako wyznacznik jego przyszłej kariery zawodowej.
Trening umiejętności wychowawczych.
Program profilaktyczny „Szlaban”.
Jak poznawać i rozwijać zainteresowania i zdolności swojego dziecka?
Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym w warunkach domowych?
Prelekcje:
Moje dziecko kończy gimnazjum – i co dalej?
Ja i moje dziecko - wspólnie poznajemy świat zawodów.
Przyczyny trudności w nauce i sposoby ich rozwiązywania.
Jak skutecznie pomagać swojemu dziecku w nauce ?
Przezwyciężanie trudności w nauce czytania i pisania.
Rola rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków uczenia się.
Jak motywować dziecko do nauki?
Znaczenie rozwoju mowy dziecka dla nabywania umiejętności szkolnych.
Gotowość szkolna.
Pomoc rodziców w wyrównywaniu opóźnień rozwojowych.
W jaki sposób pomóc dziecku w adaptacji do nowej grupy rówieśniczej ?
Rola rodziców w wychowaniu dzieci – trudności i błędy wychowawcze.
Umiejętności wychowawcze rodziców - relacje rodzic – dziecko.
Co może zrobić rodzic, by skutecznie przeciwdziałać agresji w szkole i w domu?
Wpływ środków psychoaktywnych na zachowanie.
Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym.
Przyczyny trudności w nauce uczniów kl. I-III. Sposoby ich przezwyciężania.
Teoria inteligencji wielorakiej. Praca z dzieckiem zdolnym.
Pomoc rodzicom w wyrównaniu opóźnień rozwojowych dzieci.
Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dziecka.
Porady, mediacje, interwencje kryzysowe.
Grupa wsparcia dla rodziców uczniów korzystających z terapii pedagogicznej na terenie poradni.
Punkt konsultacyjny d/s wczesnego wspomagania rozwoju.
Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci mających specyficzne trudności w uczeniu się.


Formy wsparcia przeznaczone dla Uczniów:
Warsztaty i programy profilaktyczne:
Trening umiejętności życiowych-,,Jak żyć z ludźmi”.
Wybór ścieżki edukacyjnej po ukończeniu gimnazjum.
Program edukacyjny- profilaktyka uzależnień.
Stres pod kontrolą – program edukacyjny.
Program profilaktyczny „Zanim spróbujesz”.
Program profilaktyczny „ Rzuć palenie razem z nami”.
Program przeciwko agresji dla uczniów gimnazjum.
Program profilaktyczny „Alkohol kradnie wolność”.
Zajęcia profilaktyczne - „ W kręgu uczuć”.
Program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Prelekcje:
„Skuteczne sposoby uczenia się”.
„Czynniki istotne w planowaniu kariery zawodowej”.
„System edukacyjny w Polsce”.
„Oferta edukacyjna w regionie”.
„Zawody przyszłości”.
,,Problemy okresu dojrzewania”.
Zajęcia psychoedukacyjne:
„Techniki skutecznego uczenia się”.
Terapia pedagogiczna, logopedyczna, rewalidacja na terenie poradni.
Porady indywidualne.
Punkt konsultacyjny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Każdy klient poradni może anonimowo korzystać z porad i konsultacji, w ramach telefonu zaufania: (86) 215 69-47.


Data powstania: piątek, 29 paź 2010 12:18
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2010 12:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 cze 2012 09:45
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 2827 razy