BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 poradnia obejmowała swoją opieką 52 placówki oświatowe z 9 gmin powiatu łomżyńskiego, w których było łącznie 9969 dzieci. W omawianym roku szkolnym przeprowadzono 3654 różnych diagnoz uczniów, co stanowi 36,7% ogółu wszystkich dzieci w powiecie. Na jednego pracownika pedagogicznego poradni średnio przypadło 487 badań.
Poradnia świadczy szeroki zakres bezpośrednich i pośrednich form pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej obejmujących diagnozę, terapię, psychoedukację, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, praktyki studenckie
i przywarsztatowe.
Działalność poradni obejmowała następujące obszary:
- wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka,
- przeciwdziałania i przezwyciężenia trudności szkolnych,
- dokonywania przez uczniów wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery szkolnej,
wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
- wspieranie uczniów zdolnych,
- organizacja i zarządzanie.

W roku szkolnym 2008/2009 w zakresie bezpośredniej pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży, wsparciem objęto:
- 10 uczniów szkoły podstawowej, którzy przez cały rok raz w tygodniu uczestniczyli w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych na terenie poradni(ogółem przeprowadzono 145 godzin zajęć),
- 75 uczniów terapią logopedyczną (w tym 30 dla dzieci w wieku przedszkolnym, 42 uczniów szkół podstawowych i 1 dla ucznia gimnazjum),
- 7 uczniów zdolnych z gimnazjum zajęciami rozwijającymi twórcze myślenie ,
- 266 gimnazjalistów grupowymi zajęciami aktywizującymi do wyboru kierunku kształcenia.
- 23 uczniów innymi formami pomocy indywidualnej ,
- 175 uczniów innymi formami pomocy grupowej takimi jak:
a. Program profilaktyczny „Jak żyć z ludźmi” dla (37) uczniów Gimnazjum w Wiźnie , PG w Piątnicy i Gimnazjum w Zbójnej,
b. Program edukacyjny z profilaktyki uzależnień przeznaczony dla uczniów palących papierosy(dla 18 uczniów SP w Zbójnej i SP w Miastkowie – 25 uczniów);
c. Warsztaty profilaktyczne –„Jak rozpoznawać i panować nad własnymi emocjami”(22 osoby SP w Nowogrodzie i Gimnazjum w Nowogrodzie 29 uczniów); ,,Wpływ środków psychoaktywnych na zachowania ryzykowne”(PG w Miastkowie – 31 uczniów)
Ogółem warsztatami i programami profilaktycznymi objęto 162 uczniów: 65 ze szkół podstawowych, 97 gimnazjalistów.
d. interwencję kryzysową grupową dla 13 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Marianowie.
- 200 gimnazjalistów indywidualnymi poradami zawodowymi na podstawie badań,
- 268 uczniów indywidualnymi poradami zawodowymi bez badań,
-905 uczniów ( w tym 499 uczniów szkół podstawowych, 320 gimnazjalistów, 86 uczniów szkół ponadgimnazjalnych) zajęciami psychoedukacyjnymi przeprowadzonymi w szkołach i placówkach;
- 81 uczniów różnymi poradami bez badań. Porady dotyczyły problemów dzieci dyslektycznych, ukierunkowania pracy uczniów zdolnych, problemów wychowawczych wynikających z wieku rozwojowego , niekorzystnych sytuacji rodzinnych i szkolnych.
-890 uczniów poradami po badaniach przesiewowych (objęto nimi 1 dziecko w wieku do 3 roku życia, 655 dzieci w wieku przedszkolnym, 36 uczniów szkół podstawowych i 198 gimnazjalistów);

28 klientów telefonu zaufania.

W roku szkolnym 2008/2009 wydano 53 orzeczenia do kształcenia specjalnego i indywidualnego:
- 4 orzeczenia dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
- 17 orzeczeń dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- 8 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 2 orzeczenia z niepełnosprawnością sprzężoną,
- 4 z zaburzeniami zachowania,
- 3 o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,,
- 15 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,

Wydano opinie w sprawach:
- 2 opinie dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 7 opinii wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
- 11 opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego,
- 8 opinii dotyczących pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
- 189 opinii (74 dla uczniów podstawowych, 113 dla uczniów gimnazjum i 2 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.,
- 26 opinii o dostosowaniu warunków i formy sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia,
- 54 opinie o dostosowaniu warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia,
- 8 opinii o dostosowaniu warunków i formy egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta.
- 1 opinię w sprawie dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia,]
- 8 opinii dla gimnazjalistów w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
- 3 opinie dla gimnazjalistów o pierwszeństwie przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
- 2 opinie zezwalające na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
- 24 opinii dla dzieci w wieku przedszkolnym – o objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu,
- 97 opinii ( w tym 306 dla uczniów szkół podstawowych i 187 uczniów gimnazjum) o objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce,
- 1415 innych opinii o przebadanych.

W zakresie pomocy udzielonej rodzicom, wychowawcom i nauczycielom w roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzono:

- Warsztaty dla 15 nauczycieli na temat „Relacje nauczyciel – uczeń oparte na współpracy i wsparciu”w ZSP w Piątnicy,
- 16 spotkań pracowników poradni z Radami Pedagogicznymi, które dotyczyły dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z trudnościami w nauce, form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole wynikających z prawa oświatowego.
- 45 prelekcji w tym: 22 prelekcje dla rodziców i 22 prelekcje dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców i 1 prelekcje: dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
- 1605 porad i konsultacji dotyczących problemów wychowawczych, rodzinnych, ukierunkowania dziecka w wyborze dalszego kierunku kształcenia, a także konsultacje prowadzone w punkcie konsultacyjnym wczesnego wspomagania rozwoju i punkcie konsultacyjnym osób z problemami dyslektycznymi; grupę wsparcia dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię pedagogiczną w Poradni;
- 4 praktyki studenckie i przywarsztatowe (185godzin praktyk); zajęcia otwarte dla 23 nauczycieli(18 zajęć).

Osiągnięcia w pracy poradni:
- wysoka ocena klientów korzystających z usług poradni (wg dwóch kryteriów: merytorycznego przygotowania i sprawności załatwiania spraw ), uzyskana w badaniach prowadzonych przez Gazetę Współczesną opublikowanych 25 maja 2009 r.
- 1 osoba otrzymała nagrodę Starosty Powiatu Łomżyńskiego
- 1 osoba otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej,
- szybka realizacja zapotrzebowanych przez szkoły form wsparcia na terenie szkoły i na terenie poradni,
- krótki okres czekania na terapię logopedyczną.
- dostosowanie łazienek i schodów (podjazdy) do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- remont sekretariatu i gabinetu terapeutycznego,
- wzbogacenie metod diagnostycznych i terapeutycznych na łączną kwotę 16465 zł.
- kontrola PIP - bez zaleceń.
-kontrola Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakresie organizacji pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych w roku szkolnym 2008/2009 - bez zaleceń
Data powstania: środa, 9 gru 2009 12:01
Data opublikowania: środa, 9 gru 2009 12:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 wrz 2011 12:39
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 3540 razy