BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 16/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 kwietnia 2008 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.50.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Udział w Komisji Konkursowej do spraw powierzenia przez powiat łomżyński w roku 2008 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2. Zaopiniowanie wniosków o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2007 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka: na wstępie pragnę przypomnieć, że skład Komisji Konkursowej jest w pełni zbieżny ze składem Komisji osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego działając na podstawie art.13. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu powiatowego z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie, może być wykonywane w rożnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1. Organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych powiatu łomżyńskiego - 19 tys. złotych
2. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, osób niepełnosprawnych oraz sportu masowego - 9 tys. zł
3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - 2 tys. zł.
Zadanie winno być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1/ organizacja, instytucja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat łomżyński,
2/ tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa.
Oferty na realizację zadań należało składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2008 roku, godz.15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27. Oferty mają być rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni od terminu ich złożenia. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Przy dokonywaniu wyboru oferty wybierający ma kierować się następującymi kryteriami:
1/ realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w Konkursie,
2/ oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3/ wysokością posiadanych środków przeznaczonych na realizację zadania,
4/ oceną możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez podmiot biorący udział w konkursie.
W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania lub powierzenia wykonania zadania. Dotacje na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
Z kolei Anna Archacka poinformowała, że w przedmiotowej sprawie wpłynęły dwie oferty: Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży i Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łomży. po zapoznaniu zebranych z powyższymi ofertami poinformowała, że na zadanie w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo nie wpłynął żaden wniosek (ww. wnioski znajdują się w aktach Wydziału OKZ).

Radny Stefan Popiołek zapytał czy kwota 2.000 zł na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo zostanie zagospodarowana w trakcie roku.

Radny Wojciech Kubrak stwierdził, że zgodnie z ogłoszonym konkursem wnioski można było składać do 15 marca, czyli aby konkurs w sprawie dofinansowania zadań w przedmiocie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo powinien być ogłoszony ponownie.

Anna Archacka przyznała rację przedmówcy. Dodała przy tym, że LZS dodatkowo ubiega się o środki od innych podmiotów, natomiast PSZS ubiega się o środki jedynie od samorządu powiatu.

Radny Andrzej Piotrowski zaproponował ufundowanie w trakcie roku stypendium dla sportowca w ramach środków na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Ludowe Zespoły Sportowe wykonują wiele działań na ternie powiatu i maja duży wkład w rozwój sportu na terenie wiejskim.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyznaniem środków w niniejszej sprawie wg poniższego układu:
 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży – Realizacja Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów – kwota 19.000 zł.
 Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży – Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS – kwota 9.000 zł (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia o wprowadzenie do kwestii powierzenia przez powiat łomżyński w roku 2008 zadań z zakresu upowszechniania kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.


Anna Archacka: Zarząd Powiatu Łomżyńskiego także ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie następujących zadań należących do samorządu powiatowego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
1. Realizacja przedsięwzięć służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu. Środki publiczne na realizację zadania - 19 tys. zł.
2. Obchody, uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Środki publiczne na realizację zadania - 4 tys. zł.
3. Publikacje i wydawnictwa służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu. Środki publiczne na realizację zadania - 5 tys. zł.
Pozostałe kwestie dotyczące ogłoszenia konkursu są analogiczne do tych, które obowiązywały przy konkursie z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Z kolei Anna Archacka zapoznała zebranych z poszczególnymi wnioskami, które wpłynęły w przedmiotowej sprawie (ww. wnioski znajdują się w aktach Wydziału OKZ).

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy problemowych wniosków jednogłośnie opowiedzieli się za przyznaniem środków ofert na wykonanie zadań należących do samorządu powiatowego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wg poniższego układu:
1. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań:
- konferencja naukowa pt. „Łomża- dwie dekady transformacji. Zmiany konkurencyjności regionu” oraz Publikacja naukowa: Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego . Zarys problematyki”.
Kwota: 1.000 zł.
2. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „ Logos” w Łomży z zakresie realizacji zadań:
- Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych: IV Konkurs Recytatorski „Miejsce na wiersz”;
- XVIII Konkurs Recytatorski dla najmłodszych „Uśmiechnięte strofki”;
- XXIII Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej.
Kwota: 800zł.
3. Regionalny Ośrodek Kultury w zakresie realizacji zadań:
- XIV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2008.
Kwota: 7.000 zł oraz
- XIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2008;
- XV Giełda Piosenki Dziecięcej 2008;
- Jubileusz 30–Lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
Kwota: 3.000 zł.
4. Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadania:
- Historia i Natura – gościniec edukacyjny – kwota 1.000 zł.
- Różnorodność dolin rzecznych – edukacja w Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Kwota 4.000 zł.
6. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadania:
- „Niedziela na Św. Rocha” w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie.
Kwota: 1.000 zł.
7. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadania:
- „XIV Jesienne Prezentacje Kulturalne;
- „Majówka towarzysząca Regionalnemu Przeglądowi Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych”.
Kwota: 1.200 zł.
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie:
- Realizacja imprezy pn. „Raz, dwa trzy – teraz Ty, dzieci – dzieciom”.
Kwota 500 zł.
9. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” - Organizacja konkursu fotograficznego.
Kwota: 500 zł (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka przedstawiła wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2007 rok (kopie wniosków stanowią załącznik nr 5 do protokołu). Reasumując zaznaczyła, że w 2008 roku na przedmiotowe nagrody zaplanowana jest kwota 6.000 zł.

Radny Andrzej Piotrowski uznał, że w przyszłości należy rozważyć zwiększenie planowanej puli środków na nagrody przyznawane w dziedzinie kultury.

Z kolei członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji jednogłośnie zaproponowali przyznanie nagród wg następującego układu:
1. Zespół Śpiewaczy z Wizny -nagroda zespołowa w wysokości 1 tys. zł.
2. Zespół „Łomżyniacy” -nagroda zespołowa w wysokości 2 tys. zł.
3. Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu -nagroda za całokształt działalności w wysokości 2 tys. zł.
4. Elżbieta Lemańska -nagroda indywidualna w wysokości 1 tys. zł.
(opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Radny Wojciech Kubrak na zakończenie zwrócił uwagę, że w powiecie łomżyńskim dziedzina kultury raczej nie rozwija się, cyklicznie, co roku większość wniosków wpływa ze Zbójnej i Nowogrodu.

Ad.3 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Anna Archacka przypomniała, że w roku ubiegłym w miesiącu październiku z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu zwróciła się Akcja Katolicka Diecezji Łomżyńskiej oraz Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży. O nadaniu tego tytułu J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu rozmowy były prowadzone wielokrotnie, także z radnymi naszego powiatu. Ponadto dodała, że osoba J.E jest bardzo znana w lokalnym środowisku, wobec czego uważa, iż nie ma potrzeby przedstawiania Ks. Biskupa Tadeusza Zawistowskiego.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie w zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 16-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: piątek, 18 kwi 2008 11:33
Data opublikowania: piątek, 18 kwi 2008 11:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2666 razy