BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 37/18 z  posiedzenia  Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lipca 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze). Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.20.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

  1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
  2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.
  3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.
  4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
  5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

  1. Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
  4. Sprawy różne:

Omówienie problemu związanego z odwodnieniem w miejscowości Czarnocin.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński poprosił o zabranie głosu Starostę Łomżyńskiego.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zapytał zgromadzonych czy mają inne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023 został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński poprosił o zabranie głosu Starostę Łomżyńskiego.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji rozpoczynając dyskusję wyraził zadowolenie z inwestycji realizowanych na terenie gminy Piątnica oraz z podjętej współpracy w tym zakresie z Wójtem- Krzysztofem Kozickim.

 

Z kolei zapytał zgromadzonych czy mają inne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3 Przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych zgłosił problem związany  z wykonaniem odwodnienia w miejscowości Czarnocin. Przypomniał, że sprawa ta była przez niego już wielokrotnie zgłaszana.

 

Zebrani ustalili, że w przedmiotowej sprawie zostanie zorganizowane spotkanie z zainteresowanymi stronami oraz zostanie przygotowany projekt porozumienia odkreślający obowiązki i zobowiązania sygnatariuszy porozumienia.

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 37-me posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: czwartek, 10 gru 2020 12:43
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2020 12:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 763 razy