BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 27/18 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 września 2018 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.50.

 

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Konrada Piotrowskiego.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
      1. Sławomir Łomotowski                     - Przewodniczący Komisji.

 1. Andrzej Konrad Piotrowski           - Wiceprzewodniczący Komisji.
  3. Dariusz Kossakowski                      - członek Komisji.
  4. Lech Marek Szabłowski                  - członek Komisji.
  5. Agnieszka Zduńczyk                        - członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:     

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 – 2022”.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
 5. Sprawy różne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Promocji Rozwoju i Komunikacji przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 – 2022”.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 – 2022”, został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Izabela Grochowska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań  i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3 Ewa Elster – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020, został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji rozwoju i Komunikacji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego  w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Dariusz Budrowski – koordynator projektu pn. „Regionalne Innowacje – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” przedstawił informację nt. możliwości zwiększenia swoich kwalifikacji przez uczestników centów integracji społecznej.

Przewodniczący Komisji – zapytał kto będzie realizował zadania z zakresu doszkalania.

Dariusz Budrowski – poinformował, że podmioty zostaną wyłonione w dalszym etapie projektu.

Przewodniczący Komisji – podkreślił, że obecnie najbardziej potrzebne na rynku pracy są osoby z kwalifikacjami zawodowymi, natomiast młodzież najchętniej kształci się w kierunku ogólnokształcącym.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 W sprawach różnych zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałby przedstawienia na forum Komisji.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym oraz brak chętnych do dalszej dyskusji, zakończył 27-me posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

                                                              

 

Data powstania: piątek, 10 lip 2020 14:45
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2020 14:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 867 razy