BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 30/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lipca 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze). Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 930, natomiast zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 940.

 

Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi kworum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:

 1. Jacek Albin Nowakowski – Przewodniczący Komisji.
 2. Stefan Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji.
 3. Antoni Włodkowski – członek Komisji.
 4. Jarosław Kulesza– członek Komisji.
 5. Adam Zaczek – członek Komisji.
 6. Barbara Zalewska – członek Komisji.
 7. Irena Zofia Przybylak – członek Komisji.
 8. Lech Marek Szabłowski – członek Komisji.
 9. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.

     

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 3. Sprawy różne.                                               

                              

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

                

Ad 1 Beata Korwek Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego. Podsumowując zaznaczyła, że Dowódca I Podlaskiej Brygady Terytorialnej zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie na proporcach rozpoznawczych 13-go Batalionu Lekkiej Piechoty stacjonującej w Łomży wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego. Na zakończenie przedstawiła projekt przedmiotowego proporca.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku herbu Powiatu Łomżyńskiego, został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Beata Korwek Sekretarz Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego. Reasumując zaznaczyła, że wszystkie zainteresowane samorządy powiatu łomżyńskiego otrzymały projekt proponowanego podziału na okręgi wyborcze i żaden z samorządów nie wniósł zastrzeżeń do przekazanego dokumentu.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w podziale Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego, został zaopiniowany pozytywnie 9-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

                                    

Ad 3 W sprawach różnych zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałby przedstawienia na forum Komisji.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jacek Albin Nowakowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zgłoszonych na wstępie, zakończył 30-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

 
Data powstania: piątek, 10 lip 2020 15:04
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2020 15:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 903 razy