BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 13/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 listopada 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.40, natomiast zakończenie o godzinie 9.50.

 

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi kworum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Skład funkcyjny członków Komisji, który został ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji.
  2. Dariusz Kossakowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
  3. Adam Zaczek – członek Komisji.
  4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
  5. Stefan Szymański – członek Komisji.

  

Przebieg posiedzenia:

 

Przewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawiła porządek obrad w następującym układzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.
  2. Sprawy różne.

 

Z kolei nawiązując do powyższego zapytała zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

 

Ad. 1 Przewodnicząca Komisji o zabranie głosu poprosiła kierownika w Wydziale Geodezji, Kartografii, katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Monika Domurat – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego. Objaśniając dodała, że problemowy budynek był już sprzedawany kilkanaście razy, jednak nieskutecznie, natomiast z kwoty odpowiadającej 10 % wartości nieruchomości mają być pokryte koszty wycen i inne związane z próbami sprzedaży problemowej nieruchomości, wobec czego można uznać, iż nie jest to zarobek a jedynie zwrot poniesionych kosztów.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Adam Zaczek – uznał, że sprzedanie tej nieruchomości z bonifikatą w wysokości 90 % wartości nieruchomości, na rzecz organizacji, która zamierza realizować zadania służące lokalnej społeczności jest jak najbardziej zasadne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie nieruchomość niszczeje ulegając systematycznej degradacji, co obniża jej wartość. Jednak dodał, że z posiadanych przez niego informacji wynika, iż organizacja niepubliczna, która ma zakupić ten budynek, w ostatnim okresie działała na terenie gminy Nowogród, w miejscowości Sławiec i zastanawiające jest czemu się przenosi.

 

Ponadto zapytał na jakie cele będzie przeznaczać ewentualne zyski organizacja, która ma kupić ww. nieruchomość.

 

Monika Domurat – poinformowała, że ewentualne zyski organizacja powinna przeznaczać na cele statutowe.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu, członkowie Komisji 5 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego (opina Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 2 Ponadto nie zostały zgłoszone inne zagadnienia, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przeprowadzenia analizy przez Komisję.

 

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Barbara Zalewska, zakończyła 13-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

 

Data powstania: piątek, 10 lip 2020 15:19
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2020 15:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 853 razy