BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 39/18 z  posiedzenia  Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 listopada 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze). Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.25.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

  1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
  2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.
  3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.
  4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
  5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

 

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

Sprawy różne:

Omówienie potrzeb inwestycyjnych w zakresie naprawy oraz przebudowy dróg powiatowych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji – poprosił o zabranie Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2023.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji zapytał zgromadzonych czy mają inne uwagi lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 2 Przewodniczący Komisji – poprosił o zabranie Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 3 W sprawach różnych zebrani omówili potrzeby inwestycyjne w zakresie naprawy oraz przebudowy dróg powiatowych.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim członkom Komisji oraz zaproszonym gościom za dotychczasową współpracę, którą osobiście, mimo pewnych trudności i nieporozumień czy sporów, uważa za udaną i owocną.

Poza tym życzył wszystkim dużo zdrowia i powodzenia w kolejnych latach.

Zaznaczył przy tym, że obecne posiedzenie Komisji Budżetu jest ostatnim w piątej kadencji samorządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zgromadzeni podziękowali Przewodniczącemu za płynne i owocne i kierowanie obradami Komisji Budżetu w V kadencji samorządowej oraz za złożone życzenia, przy tym również życzyli pomyślności w nadchodzących wyborach oraz w nowym – 2019 roku.

 

Ponadto nie zgłoszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 39-te posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Data powstania: czwartek, 10 gru 2020 12:44
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2020 12:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 753 razy