BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 28/18 z  posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego dniu 8 listopada 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.20, natomiast zakończenie o godzinie 9.30.

 

Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Konrada Piotrowskiego.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

  1. Sławomir Łomotowski               - Przewodniczący Komisji.
  2. Andrzej Konrad Piotrowski        - Wiceprzewodniczący Komisji.
    3. Dariusz Kossakowski              - członek Komisji.
    4. Lech Marek Szabłowski          - członek Komisji.
    5. Agnieszka Zduńczyk               - członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

 

 

Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:     

  1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2.    Sprawy różne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Ad 1 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację  w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaznaczył, że sprawa wynika z tego, iż Powiatowy Urząd Pracy nie wykorzystał wszystkich środków na rehabilitację zawodową i stąd też, aby nie zawracać dotacji proponowane jest przekazanie tych środków na rzecz zadań realizowanych przez PCPR.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała na jakie cele Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zamierza przeznaczyć uzyskane środki.

 

Jacek Nowakowski – poinformował, że uzyskaną kwotę w wysokości 17.600 zł ogólnie przeznaczą na zadania związane z rehabilitacją społeczną.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań  i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych., został zaopiniowany pozytywnie 4-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad 2 W sprawach różnych zebrani nie zgłosili zagadnień, które w ich ocenie wymagałby przedstawienia na forum Komisji.

 

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym oraz brak chętnych do dalszej dyskusji, zakończył 28-me posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

 

                                           

                                                              

 

Data powstania: piątek, 10 lip 2020 15:22
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2020 15:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 857 razy