BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 14/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 5 marca 2008 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.30, natomiast zakończenie o godz. 11.30.


Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:1. Zaopiniowanie listu intencyjnego Grupy AJW Narew Sp. z o.o. – wydawcy bezpłatnego tygodnika regionalnego Narew Extra Tygodnik w sprawie nawiązania współpracy.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku.
3. Rozpatrzenie kwestii nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu.
4. Sprawozdanie z działalności za 2007 r.
5. Sprawy różne:
1.) Zaopiniowanie wniosku Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego.
2.) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku, którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Następnie Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity: otrzymaliśmy list intencyjny Grupy AJW Narew Sp z o.o. to jest wydawnictwo Narew Extra Tygodnik. Wydawnictwo zwróciło się do Starostwa z prośbą o zawarcie umowy o współpracy, która dotyczyłaby umieszczania w w/w. tygodniku materiałów i informacji promocyjno-ogłoszeniowych. Tygodnik Narew ukazuje się od listopada ubiegłego roku na terenie powiatu łomżyńskiego, jest to gazeta bezpłatna wydawana w 10.000 egzemplarzy, rozprowadzana równomiernie na terenie całego powiatu oraz na terenie miasta Łomży. Wydawnictwo wystąpiło z propozycją, aby w cotygodniowym wydaniu można było umieszczać informacje promocyjne z powiatu łomżyńskiego jak również z działalności organów naszego powiatu, które zasługują do przekazania dla szerszej opinii na naszym terenie.
Z doświadczenia powiem, że wiele innych gazet do tej pory w ciągu istnienia powiatu łomżyńskiego, występuje do nas o umieszczania informacji promocyjnych w gazetach, wydawnictwach, tygodnikach, ale to są praktycznie propozycje wydania jednorazowego w formie wkładek do gazety, np. w Gazecie Współczesnej czy Wyborczej, są to jednostkowe propozycje wydania promocyjnego. Kwoty opiewają w zależności od ilości tj. ¼ strony, czy pół strony, czy cała strona – od 1 000 zł do 2 000 zł jednorazowo. Ze względu na tak wysokie koszty z takich propozycji to do tej pory praktycznie nie korzystaliśmy. Aktualnie pojawiła się możliwość szerszego pokazania się i promocji naszego powiatu za stosunkowo niewielkie pieniądze. Dotychczas takich działań nie realizowaliśmy. Ta propozycja jest o tyle ciekawa, że generalnie dociera praktycznie do wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Jest to wydanie cotygodniowe, można w nim pokazywać nasze działania, które są tutaj prezentowane, między innymi na posiedzeniach czy Rady, czy sesji, czy Komisji, czy też działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe. Można by było szerzej dotrzeć z informacją, która będzie miała dla nas duże znaczenie, wówczas będzie ona dostępna dla większości mieszkańców powiatu.
Jeżeli chodzi o koszty tego wydawnictwa, to kształtują się na poziome 350 zł netto miesięcznie. Umowa jest czasowa, na czas określony wstępny 3 miesiące z możliwością przedłużenia. Propozycje dotychczasowych wydawnictw opiewały na kwoty cztero lub pięciokrotnie wyższe i były to kwoty jednorazowe do jednego wydania natomiast tutaj byłoby to wydawnictwo cotygodniowe, czyli dotarcie do mieszkańców byłoby praktycznie w każdym tygodniu.
Objętościowo przedstawia się to następująco: 5 modułów w tygodniu, moduł 40-47 mm, czyli generalnie 5 modułów tj. 25 cm na ok. 4 cm zgłaszamy, czyli taki dość duży pas wydania taki jak macie Państwo przed sobą, generalnie na całej szerokości, do wysokości 5 cm to byłby taki moduł. Oczywiście nie w każdym wydaniu musi to być 5 modułów, raz na 2 tygodnie będzie 10 modułów a raz w miesiącu 20 modułów, czyli praktycznie 4 tygodnie po 5 modułów za tę kwotę promocyjną 350 zł na miesiąc.
W tej propozycji również zawarta jest propozycja promocyjnej stawki na ogłoszenia. Starostwo tak jak wiele innych jednostek jest zobowiązane do umieszczania w lokalnych gazetach różnych ogłoszeń czy o przetargach, czy też konkursach. Propozycja jest tu również promocyjna, stawka za moduł kształtuje się w cenie 45 zł po upuście 40% to 27 zł za moduł. Generalnie jest to, co najmniej 2-krotnie taniej niż najtańsza oferta, którą do tej pory mieliśmy a mamy coroczną umowę o umieszczanie ogłoszeń w Tygodniku Kontakty, tam również mamy bonifikatę 50% na umieszczanie obligatoryjnych ogłoszeń, które musimy umieszczać a np. jednorazowe ogłoszenie na konkurs czy na przetarg w Gazecie Współczesnej kosztuje co najmniej 150 zł a w Kontaktach kosztuje 50 zł a Tygodniku Narew kosztowałoby poniżej 30 zł za ogłoszenie, które obligatoryjnie musimy zamieścić dla informacji. Jest to propozycja okresowa, jest możliwość zaprezentowania powiatu oraz działań podejmowanych przez nasze władze, ograny powiatu czyli jest możliwość szerszego dotarcia do naszych mieszkańców. Także ta propozycja jest dość ciekawa. Pan Starosta skierował tę sprawę na posiedzenie Komisji, żeby również radni byli świadomi, że jest taka możliwość, że jak będą chcieli na posiedzeniach komisji również informacje istotne dotyczące pracy przekazywać. Na razie w tym projekcie umowy jest zapis, iż jest to umowa okresowa wstępna na 3 miesiące, zobaczymy jak to się będzie kształtowało, czy odniesie jakiś skutek i będzie widoczne nasze działanie.
Nie wiem czy Państwo zauważyli, że w żadnej lokalnej gazecie od jakiegoś czasu, może rok a może dwa lata nie widzimy żadnej informacji, która zasadniczo jest informacją publiczną a ukazałaby się w gazecie. Nie wiem czy jest to typowe działanie różnych wydawnictw i czasopism, że nic nie piszą z działalności samorządu. Zajmują się oczywiście działaniami bardziej komercyjnymi i sensacjami niż przekazywaniem informacji. Jeżeli my chcemy coś przekazać to musimy dotrzeć do tej gazety, mamy taką szansę za praktycznie niewielkie pieniądze. Były pieniążki z promocji, które są zaplanowane, czyli w niewielkim stopniu nasz budżet obciążony zostanie realizacją niniejszego zadnia. Dla przykładu jeszcze zapytam, czy Państwo zauważyli, że na sesjach Rady Powiatu w zasadzie od kilku lat nie ma żadnego dziennikarza i to jest takie wymowne potwierdzenie, że informacja z życia powiatu nie interesuje dziennikarzy na tyle, żeby ją przekazywać dalej. Mamy na posiedzeniach sesji na pewno kilkanaście punktów, punkty te regulują jakieś działania w zakresie funkcjonowania powiatu i generalnie jest to informacja, którą można by było w takich gazetach umieścić, jednak jak się okazuje nie jest to ciekawa informacja wg dziennikarzy.
Redakcja tych ogłoszeń informacyjno-promocyjnych należy do nas, materiał przygotowujemy my a już obróbka techniczna, graficzna jest bezpłatna w ramach tego ewentualnie ryczałtu. Porównując to co się dzieje na rynku mediów jest to dość ciekawa propozycja i dlatego proponujemy taką wstępną na razie umowę z wydawcą (list intencyjny Grupy AJW Narew Sp. z o.o. – wydawcy bezpłatnego tygodnika regionalnego Narew Extra Tygodnik w sprawie nawiązania współpracy stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Z kolei Przewodniczący Komisji udzielił głosu radnym.

Radny Lech Szabłowski: Na początek pół żartem pół serio, ale skoro dziennikarze nie przychodzą na nasze sesje i 350 zł netto miesięcznie mamy płacić, żeby zamieszczać te informacje, to może warto zaoszczędzić te 350 zł na inne cele. Może my radni zmobilizujemy się do tego, aby dziennikarze na sesje jednak przychodzili, czyli trochę więcej awantur, zamieszania itp.

Wiesław Jemielity: nie polecam, bo wtedy by pisali w złym świetle.

Radny Lech Szabłowski : jednak mogą pisać również w dobrym świetle. Teraz zupełnie poważnie, czy opinia ta jest Pana Sekretarza czy Starosty, czy Zarządu powiatu?

Wiesław Jemielity: chcemy żeby to była szersza dyskusja a nie podpisywać umowę w gabinecie. To moja opinia.

Radny Lech Szabłowski: mam kilka pytań co do tego. Generalnie pomysł Pana Filipkowskiego jest dobry, przecież jeśli takie samorządy powiatowe i gminne takie umowy podpiszą to praktycznie mają z czego żyć, nawet dziennikarze w dużym stopniu są wyręczeni, bo materiały są przygotowywane przez pracowników gmin i starostwa. Cena nie jest szokująca, odstraszająca. To jest korzystne w porównaniu do tego co proponuje czasem Gazeta Współczesna czy też Wyborcza. Oferty tych wydawnictw nie są droższe pięciokrotnie, ale na pewno droższe. Natomiast propozycja również 40 % upustu na ogłoszenia płatne, tutaj co do ogłoszeń ja mam taką wątpliwość, że Narew jest to tygodnik. Natomiast bardzo często jest wymagane ogłoszenie w dzienniku, dlatego nie wiem czy będzie można z tego skorzystać przynajmniej chociażby w przypadku ogłoszeń dotyczących oświaty i innych, które również mają być w gazecie.

Wiesław Jemielity: to jest tak dodatkowo.

Radny Lech Szabłowski: tak, w związku z tym nie do końca będziemy mogli korzystać z tej oferty.

Wiesław Jemielity: powiem szczerze, że będziemy korzystać z niej jeśli chodzi o nekrologii, jest ich dość dużo a to kosztuje. Oby było ich jak najmniej, przykre jest to, ale w ostatnim okresie mieliśmy nawet sporo, a kondolencje trzeba złożyć. Natomiast za wydrukowanie nekrologu również trzeba zapłacić a jest to koszt w granicach 150 zł w Gazecie Współczesnej a zapłacić 30, 40 zł to różnica. To nie podlega głosowaniu, możemy skorzystać z przedstawionej oferty lub nie. Nekrologi dajemy w różnych gazetach.

Radny Lech Szabłowski: jeśli jest takie stanowisko Zarządu czy Starosty w tej sprawie, żeby taką umowę przynajmniej na jakiś czas podpisać to może i warto taką umowę podpisać. Jeszcze jedna rzecz zasługuje na uwagę, to jest porozumienie dwustronne, a tutaj propozycja w projekcie tego porozumienia płacenia odsetek za każdy dzień zwłoki. Może z tego należy zrezygnować?

Wiesław Jemielity: prawnicy zawsze na końcu zapisują takie uszczegółowania, jest to umowa i musi tam być taki zapis.

Radny Lech Szabłowski: ważna jest sprawa kolportażu, teraz o to dbają, żeby to docierało maksymalnie szeroko, ale jeśli będą mieli zapewnione finansowanie, chociażby z samorządu, to będą mogli sprawę kolportażu odpuścić.

Wiesław Jemielity: dlatego jest to czasowe, będziemy to obserwować.

Radny Lech Szabłowski: kto to oceni, czy jest to robione czy nie zrobione?

Wiesław Jemielity: Państwo najbardziej będziecie to widzieli, bo to jest w terenie, tam gdzie jesteście.

Radny Tomasz Wysocki: osobiście uważam, że oferta jest interesująca, daje nam wiele możliwości, miedzy innymi związanych z promowaniem naszych działań i jednostek organizacyjnych, np. Regionalnego Ośrodka Kultury i Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Wiesław Jemielity: to od nas będzie zależało, co tam wpiszemy.

Wicestarosta – Marek Dworakowski: jest rzeczą wiadomą, że chodzi o nawiązanie współpracy, rzecz dotyczy tego kto redaguje treści, jakie środowisko. W tym wypadku jest to środowisko lokalne, pan Filipkowski jest osobą związaną z naszym regionem. Od samorządów w dużym stopniu będzie zależeć czy ta gazeta będzie się rozwijać czy nie. Wszakże przez nawiązanie współpracy dajemy jakąś wiarygodność gazecie tego typu, bo oferta cenowa jest niewielka. Powiat musi być obecny w mediach jak najczęściej i obecny na każdym kroku. Ważne jest dotarcie i przekazywanie informacji Wiadomo dziennikarze się pojawiają tylko wtedy, jak coś się dzieje, jak jest jakiś spór i konflikt. Wtedy prawie zawsze wychodzi na to, że powiat jest przedstawiany w złym świetle, ale jeżeli mamy wpływ i chcą nawiązać współpracę na podstawie umowy, na zasadach spokojnych i rozsądnych, tylko to chwalić. Zostało to skierowane na komisję w celach informacyjnych. Pan Filipkowski te czasopismo tworzy i rzecz dotyczy czy to będzie się rozwijać w dalszy ciągu, czy ta gazeta będzie istniała. Przez ten okres 3 miesięcy warto zaryzykować, następnie zdecydujemy czy podejmujemy dalszą współpracę, bo niejako będziemy ją promować tym sposobem. My możemy wspierać tę gazetę za 350 zł miesięcznie. W przedłożonej ofercie jest związek finansowy poszczególnych samorządów. Można dalej analizować rynek, mówię pod tym kątem jak na to patrzę. Jest gazeta, która ma 10.000 szt. nakładu, Państwo widzą czy ona się pojawia, istnieje. Jest jakieś pismo, które możemy podpisując umowę zapromować czy też nie, jest to umowa równorzędna.

Z kolei zebrani dokonali przeglądu niniejszej gazety.

Przewodniczący Komisji: jest to tygodnik, a jeśli gazeta się nie sprzedaje w związku z tym oni szukają pieniędzy. Jeśli jest to prywatna inicjatywa to oni muszą myśleć o tym jak napisać dobrze, żeby ktoś kupił gazetę. Nie szukać sponsorów i pisać sensacje. Ja rozumiem, że najlepiej napisać sensacje, że ktoś nie do końca pisze prawdę. Uważam, że to oni powinni do nas przychodzić i pisać o nas, żeby się sprzedawało. Ja jestem zwolennikiem, że jeżeli nie wyjdę do klienta to do mnie klient nie przyjdzie. Nie można tylko liczyć na to, że się podpisze z kilkoma samorządami i się od każdej gminy weźmie po 350 złotych to znaczy, że ja mam 5 tysięcy złotych i mam 2 osoby utrzymać.

Wiesław Jemielity: było ważne spotkanie Pana Starosty z Panem Marszałkiem Województwa, dyskutowaliśmy na temat środków europejskich. Informacje prasową na 2 strony wysłałem do wszystkich mediów i nie było nigdzie żadnego zdania o nas. Informacja była tylko ze spotkania oficjalnego w Urzędzie Miejskim, tam gdzie było ogólne spotkanie, tam dziennikarze przyszli napisali wzmiankę, a my jako powiat mieliśmy oddzielne spotkanie w Dworku Lutosławskich w Muzeum Przyrody w Drozdowie, było to ponad 3 godzinne spotkanie z Zarządem Województwa Podlaskiego. Byli goście z Białegostoku. Przygotowaliśmy 2 strony informacji i w mediach nie było żadnej wzmianki na ten temat.

Radna Barbara Zalewska: bardzo dużo ludzi, którzy liczą się z każdą złotówką wydaną na jakąś gazetę, bardzo z tego korzysta. W sklepach i innych punktach za pośrednictwem tej gazety można dotrzeć do tych ludzi, którzy chcą coś poczytać, a szkoda im pieniędzy, albo nie mają na to pieniędzy, bo mają ważniejsze wydatki. W związku z tym jest to w pewnym sensie wyjście na świat i jak Pan Sekretarz powiedział dotarcie do prawie wszystkich w naszym powiecie. Oczywiście niektórzy nie chcą tego znać, mimo że w sklepach leży darmowa gazeta i można ją po prostu wziąć. Natomiast niektórzy biorą tą gazetę, specjalnie idą do sklepu, żeby coś nowego poczytać. Faktem jest, że jest sporo ogłoszeń, informacji nie tyle co w innych gazetach, ale tam płacimy a tu nie.

Radny Jarosław Kulesza: wydaje mi się, że jeżeli ta gazeta leży i nie jest poczytalna to po co ją wydawać. Gazeta powinna na siebie zarabiać. Ona powinna wyłapywać takie informacje, które zachęcą do jej kupowania. Każda gmina zapłaci po 350 złotych i właściciel gazety ma pieniądze.

Wobec braku innych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali list intencyjny Grupy AJW Narew Sp. z o.o. – wydawcy bezpłatnego tygodnika regionalnego Narew Extra Tygodnik w sprawie nawiązania współpracy dwoma głosami za i sześcioma wstrzymującymi, radna Irena Przybylak nie brała udziału w głosowaniu).

Ad.2 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu: sprawozdanie przełożone zostało dla Państwa Radnych. Generalnie ja mogę dodać, że od tego roku nie zmieniło się nic oprócz tego, że interesantów przybyło. W stosunku do 2006 roku jest 30% więcej interesantów w zakresie poradnictwa konsumenckiego. Doradzctwo jest udzielane na bieżąco. Porady są udzielane przez rzecznika, w razie nie obecności również przeze mnie. Wzrost tych porad wynika z faktu, iż większa świadomość naszego lokalnego społeczeństwa, które dociera do zamieszczanych przez nas informacji i wie gdzie należy pytać.
W miesiącach: styczeń-marzec, listopad – grudzień, czyli w okresach przed i poświątecznych miała miejsce tendencja zwyżkowa charakterystyczna także dla lat ubiegłych. W omawianych miesiącach łącznie udzielono ponad 34 % ogółu udzielonych informacji w całym roku. Jednakowoż w roku ubiegłym wzrosła liczba konsumentów zgłaszających się w pozostałych miesiącach, czego nie można było wskazać w poprzednich latach.
Sprawy zgłaszane przez konsumentów były różnorodne. Najczęściej dotyczyły one roszczeń wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową oraz niedotrzymania zobowiązań wynikających z oferowanych usług:
 motoryzacyjnych (głównie maszyn rolniczych) – stanowiąc ok. 15,8% wszystkich porad,
 serwisowych (reklamacje wadliwie działających urządzeń) – stanowiąc ok. 16,0%,
 telekomunikacyjnych (operatorzy, TV kablowa) – stanowiąc ok. 23,68%,
 remontowo – budowlanych – stanowiąc ok. 7,9%.
W większości przypadków udzielana pomoc prawna miała charakter bezpośredniej rozmowy w biurze Rzecznika. W pozostałych przypadkach były to porady i wyjaśnienia udzielane drogą telefoniczną bądź z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
W ramach swoich ustawowych uprawnień Rzecznik podejmował pisemne interwencje u przedsiębiorców w 11 sprawach. Podstawą tych działań był wniosek konsumenta, przede wszystkim w przypadku, gdy procedura reklamacyjna nie przyniosła pozytywnego rezultatu lub podjęta przez Rzecznika interwencja telefoniczna okazała się nieskuteczna. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta pozostała na tym samym poziomie.
Większość porad kończyła się na jednorazowej pomocy. Tylko w dwóch przypadkach na 38 zaistniałych Powiatowy Rzecznik Konsumentów zasugerował, iż zaistniałe kwestie sporne powinien rozstrzygnąć sąd. Tym samym cel działalności Rzecznika został osiągnięty, gdyż kierowanie spraw do sądów powszechnych powinno być krokiem ostatecznych.
Generalnie jest tendencja wzrostowa udzielania tych porad, świadomość konsumencka w naszym powiecie rośnie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.3 Przewodniczący Komisji przechodząc do zagadnienia obejmującego rozpatrzenie kwestii nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego Jego Ekscelencji Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu poprosił o zabranie głosu Naczelnik wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowa.

Anna Archacka: w roku ubiegłym w miesiącu październiku z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu zwróciła się do nas Akcja Katolicka Diecezji Łomżyńskiej oraz Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży.
O nadaniu tego tytułu J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu rozmawialiśmy wielokrotnie z radnymi naszego powiatu. Myślę, że nie muszę przedstawiać osoby J.E, jest to postać bardzo znana w naszym środowisku.
Następnie Anna Archacka odczytała ww. wnioski (kopie wniosków znajdują się w aktach Wydziału OKZ).

Radny Lech Szabłowski: Nie wiem czy ja mam słuszność, ale mam wątpliwości co do treści tego dokumentu. Zaczynając od pierwszego zdania jest to wniosek Radnych, ale wnioskujemy nie o nadanie do Przewodniczącego Rady tylko o podjęcie uchwały w sprawie nadania, bo Przewodniczący Rady nie nadaje tylko uchwała jest podejmowana prawda.

Anna Archacka: tak, ale de facto uchwała prowadzi do nadania tego tytułu.

Radny Lech Szabłowski: tak rozumiem. Jednak nie wiem czy nie lepiej będzie to brzmiało wnioskujemy o podjęcie uchwały w sprawie. To jest taka moja wątpliwość. I teraz dalej nadanie Jego Ekscelencji księdzu biskupowi łomżyńskiemu. Nie wiem czy biskup łomżyński – czy taka godność nie przysługuje tylko duszpasterzowi ordynariuszowi.

Anna Archacka: tę kwestię sprawdzimy.

Radny Lech Szabłowski: natomiast łomżyński odnosi się tylko do Stefanka. Tak mi się wydaje. Może się mylę. Dlatego pytam.

Anna Archacka: dla mnie też to była kwestia taka nie do wyjaśnienia, że tak powiem.

Radny Lech Szabłowski: Nie wiem Pani Aniu dlaczego pisała Pani w czasie przeszłym. Nie można było tego w czasie teraźniejszym. Czyli Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zawistowski w okresie ponad 34 letniej posługi służy mieszkańcom. A tutaj jest służył. Dalej też mówi się w czasie przeszłym, nie uczył a uczy, nie umacniał a umacnia i na końcu jest słowo duszpasterz Słowo duszpasterz odnosi się do księży zwykłych, a do biskupów pasterz chyba. Ponadto Przewodniczący Rady nie nadaje. Tylko Rada nadaje.

Anna Archacka: te elementy zostaną sprawdzone i ewentualnie skorygowane. Poza tym chciałabym dodać, że chcemy, aby radni się w tę inicjatywę włączyli i zajęli stanowisko.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Z kolei kwestia nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego Jego Ekscelencji Biskupowi Tadeuszowi Zawistowskiemu została poparta przez aklamację.

Ad.4 Wiceprzewodnicząca Komisji – Barbara Zalewska: Komisja od początku III Kadencji do końca 2007 roku obradowała 12-krotnie. Frekwencja wyniosła 90 %. Pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 13-go grudnia 2006 roku. Na posiedzeniu tym Komisja ukonstytuowała się.
Kolejne posiedzenie odbyło się 21-go grudnia 2006 roku. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projektu budżetu powiatu na 2007 rok oraz omówiono bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Na zakończenie zapoznano się ze stanem dróg powiatowych.
Na trzecim posiedzeniu, w dniu 29 stycznia 2007 roku, dokonano szczegółowej analizy bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, a w tym przede wszystkim:
• Struktury organizacyjnej ZDP w Łomży (schemat organizacyjny, analiza struktury organizacyjnej jednostki i możliwości jej zreformowania).
• Zestawienia wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2005 i 2006 z uwzględnieniem: remontów nawierzchni, odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie i wydatków na bieżące utrzymanie dróg.
• Zestawienia potrzeb do utrzymania dróg powiatowych w rozbiciu na: remont nawierzchni, remonty mostów, niezbędnych dokumentacji, wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania.
• Zapoznano się z ogólną informacją dotyczącą stanu dróg powiatowych.
• Zapoznano się również z ogólną informacją na temat zawartych porozumień z wójtami i burmistrzami powiatu łomżyńskiego.
Ponadto opracowano i przyjęto projekt planu pracy Komisji na 2007 rok. Na zakończenie zbadano aktualny stan przygotowania do zimowego utrzymania dróg.
W dniu 3 marca 2007 roku zaopiniowano dwa projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży oraz projekt uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Piąte posiedzenie Komisji miało miejsce w dniu 2 kwietnia 2007 roku, na którym dokonano analizy zamierzeń inwestycyjnych w odniesieniu do dróg powiatu łomżyńskiego oraz omówiono inwestycję na drodze powiatowej na odcinku Grądy – Sławiec, zrealizowanej w II kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego. Na zakończenie omówiono problemy dotyczące bieżącego łatania dziur w nawierzchniach asfaltowych.
Z kolei Komisja w dniu 28 czerwca 2007 roku wydała opinię w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz ustaliła harmonogram wyjazdowego posiedzenia Komisji.
Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2007 roku wysłuchano informacji nt. wykonanych prac w 2007 r. tj. bieżącego utrzymania dróg oraz stanu realizacji wykonanych prac wynikających z zawartych porozumień pomiędzy powiatem łomżyńskim i gminami. Ponadto Komisja dokonała bezpośredniej wizji stanu dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji dróg wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia, na terenie gmin Piątnica, Wizna, Jedwabne.
Na ósmym posiedzeniu, w dniu 2 października 2007 roku, zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2007 roku oraz przeanalizowano mapę zasadniczą dla terenów inwestycyjnych w kontekście jej związku z prowadzonymi inwestycjami na danym terenie. W sprawach różnych zapoznano się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości na terenie powiatu łomżyńskiego położonej w Marianowie gmina Piątnica.
Kolejne posiedzenie miało miejsce w dniu 17 października. Na posiedzeniu tym zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Łomży. Poza tym wysłuchano informacji nt. nowych uregulowań prawnych dotyczących Obszarów Chronionych Natura 2000 oraz informacji nt. inwestycji polegającej na modernizacji drogi nr 645.
Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2007 roku przeanalizowano sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu budownictwa wykonywanych przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa oraz zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu.
Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2007 roku zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śniadowo.
W dniu 13 grudnia Komisja odbyła ostatnie – dwunaste posiedzenie w 2007 roku, na którym zaopiniowała projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad.4 1.) Przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych poinformował, że: Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego złożył wniosek w sprawie regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego, natomiast Zarząd Powiatu zwrócił się do stałych komisji o wyrażenie opinii w tej sprawie.
Treść tego wniosku jest następująca: „Zgłaszam wniosek o coroczną regulację diet radnych Powiatu Łomżyńskiego na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg wskaźnika podawanego w ustawie budżetowej państwa na dany rok. Proponuję dokonywanie niniejszej regulacji corocznie – od 1 kwietnia każdego roku, począwszy od 2008 roku”. Proszę o wypowiadanie się w niniejszej sprawie.

Radny Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja Budżetu w tej samej kwestii jednogłośnie zajęła stanowisko, iż regulacja diet powinna nastąpić na jesieni – podczas kształtowania budżetu na przyszły rok.

Radna Barbara Zalewska stwierdziła, że w pełni popiera wniosek Przewodniczącego Komisji KOZPRiPP. Dodała przy tym, że koszty pełnia funkcji radnego stale rosną, chociażby ze względu na wysokie podwyżki cen paliw.

Radny Tomasz Wysocki zaznaczył, że priorytetem powinny być podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego i podległych jednostek, ponieważ są płace w tej sferze są na bardzo niskim poziomie.

Radny Lech Szabłowski oraz radna Elżbieta Parzych poparła opinię przedmówcy.

Przewodniczący Komisji: w związku z tym, że z naszej Komisji wyszedł również we wcześniejszym okresie wniosek odnośnie podwyżek dla pracowników na poziomie około 12 % a nie 6 %, także popieram kolegę, bardzo słusznie i ładnie zauważył to pomimo młodego wieku, że priorytetem powinny być podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego i podległych jednostek. Wydaje mi się, że byłoby to nietaktem gdybyśmy nie poszli w kierunku dbającym o sytuację pracowników. Myślę, że ci, którzy tu pracują naprawdę są nisko wynagradzani. W związku z tym żeby choć w części dogonić wynagrodzenia np. w innych gminach proponuję w pierwszej kolejności lobbowanie na rzecz podwyżek pracowniczych. W mojej gminie – Piątnicy przeciętna wynagrodzenia jest około 3.000 zł. Ja proponowałem podwyżki dla pracowników na poziomie nawet 15 %. W związku z tym poprosiłem Panią Skarbnik żeby nam zreferowała w odpowiednim czasie – jak poznamy ostateczne wskaźniki, jak wpływają pieniądze do budżetu po zastosowaniu ulg prorodzinnych. Deklarowaliśmy działania na rzecz zrównania wynagrodzeń z tymi, które są w poszczególnych gminach czy Urzędzie Miejskim. Jednak my zostaliśmy w tyle. Rada wcześniej nie dbała o ludzi i w związku z tym dobrze by było, żebyśmy zrobili inaczej. Proponuję żebyśmy się przyjrzeli możliwościom regulacji diet dopiero po poznaniu ostatecznych wskaźników, najlepiej jesienią, jak będą pieniądze dla nas to wtedy to zróbmy podwyżki diet. Takie jest moje zdanie. Ja wiem, że są to małe pieniądze, ale ja swojego wniosku będę bronił.

Radna Barbara Zalewska: natomiast ja jestem za 100% poparciem tego wniosku. Uważam, że to nie jest wielka kwota. Po prostu jest to wyłącznie częściowa rekompensata zwrotu kosztów.

Z kolei członkowie Komisji polecili Pani Skarbnik sporządzenie w najbliższym czasie różnych symulacji finansowych dotyczących zastosowania mechanizmu regulującego diety automatycznie na początku każdego roku.

Radny Rafał Kołakowski uznał, że należy rozważyć zmianę uchwały rady Powiatu regulującej kwestię diet radnych, tak aby nie za każdą nieobecność były stosowane potrącenia.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji trzema głosami za, jednym przeciwnym i dwoma wstrzymującymi się przyjęli opinię o następującej treści: ‘Komisja na posiedzeniu w dniu 5 marca 2008 roku rozpatrzyła wniosek Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w sprawie regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego. W nawiązaniu do powyższego Komisja opowiada się za ustaleniem zasad oraz podstawy finansowej w zakresie regulacji diet radnych powiatu łomżyńskiego w II półroczu br. i wprowadzeniem niniejszych podwyżek z dniem 1 stycznia 2009 roku” (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

2.) Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek: Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zdezaktualizował się w zasadzie z powodu prozaicznej sytuacji, bowiem zmiana centrali telefonicznej wymusiła zmianę numeru telefonu, który był umieszczony na naszej pieczątce. Obecnie proponujemy, aby na pieczątce naszego Urzędu w ogóle nie było numeru telefonu.
Ponadto zmiany dotyczą opracowanego przez nas jednolitego rzeczowego wykazu akt, ponieważ standardowy wykaz nie odpowiadał w pełni naszym potrzebom. Opracowany przez nas wykaz został zaakceptowany przez Archiwum Państwowe i następnie zatwierdzony moim zarządzeniem.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień wymagających przeprowadzenia analizy przez Komisję.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 14-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.


Przewodniczący Komisji


Jan Kuczyński
Protokół sporządził:


Marcin Pieńkowski
Data powstania: piątek, 18 kwi 2008 11:32
Data opublikowania: piątek, 18 kwi 2008 11:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2472 razy