BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 12/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 grudnia 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.10.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji będą następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015.
6. Sprawy różne.
Następnie w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

Anna Archacka: zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego i wysokość tego dodatku nie zmienia się w stosunku do roku ubiegłego. Odeszła szkoła w Marianowie od nas, w której nauczyciele w zdecydowanej większości korzystali z tego dodatku. W tej chwili w naszej drugiej szkole – w ZSOiZ w Jedwabnem z tych dodatków będzie korzystało 3 osoby.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Naczelnik Wydziału OKZ Anna Archacka: jeśli chodzi o zmiany zasadnicze co do wysokości, do zasady i co do warunków przyznawania, również do roku ubiegłego te regulaminy nie ulegają zmianie. Jedynie tylko, to co mieliście Państwo zawarte w uzasadnieniu. Mianowicie w przypadku dodatku motywacyjnego modyfikacja polega na zmianie w zapisie, że „termin przyznawania dodatku motywacyjnego w miejsce zapisu do 28 lutego, wprowadza się do 29 lutego.” Jeśli chodzi o dodatek funkcyjny to analogicznie do roku 2007. Jeśli chodzi o dodatek za warunki pracy, w podrozdziale I „Dodatek z tytułu pracy w trudnych warunkach”, ze względu na przekazanie doprowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie wraz w skład ze szkołami rolniczymi, wykreśla się słowa „szkół rolniczych, i z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej i mechanizacji” a przyjmuje się brzmienie: „ Nauczycielowi praktycznej nauki zawodu za każdą godzinę zajęć praktycznych w terenie w wysokości do 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego”. Tutaj otwieramy drogę, bo być może w nowym roku będą zatrudnieni nauczyciele nie posiadający wykształcenia rolniczego, ponieważ chcemy uruchomić od następnego roku szkolnego w Jedwabnem szkoły i być może wtedy tam będzie występowała nauka praktyczna w terenie i dodatek z tego tytułu będzie przysługiwał nauczycielom.
Dodatek za wysługę lat nie ulega zmianie. Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, godziny doraźnych zastępstw również nie uległy zmianie.
Projekty uchwały zostały przesłane Nauczycielskim Związkom Zawodowym, które odpowiedziały, że nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.
Nauczycielski Związek Zawodowy „Solidarność” został poinformowany ustnie o tym ze dodatki nie uległy zmianom.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury – Jarosław Cholewicki: są dwa argumenty przemawiające za tym, aby statut uległ zmianie. Należy uszczegółowić pewne kwestie tak, aby działania gospodarcze były wpisane. Działania gospodarcze instytucji są wpisane na takiej zasadzie, że wpływy z nich mogą być przeznaczone tylko na działalność statutową. Po drugie rozszerzenie pewnych działań, które w przyszłości mogą skutkować możliwość pozyskania środków z UE m.in. szkolenia, integracja osób niepełnosprawnych, profilaktyka osób mających problemy alkoholowe. Ważnym punktem jest również teren działalności. Poprzedni statut miał około 15 lat i nalży go dostosować do obowiązujących uwarunkowań prawnych.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.4 Skarbnik Powiatu: projket budżetu z obszerną częścią opisową Państwo otrzymaliscie. Pragnę dodać, że budżet powiatu został zaprojektowany na podstawie dochodów na 15 mln 588 tysięcy złotych, natomiast na wydatki ponad 15 mln 867 tysięcy złotych, przy deficycie 278.396 złotych, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych na poziomie 554.133 złote. W założeniach przyjęto podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 6%, co stanowi kwotę 242.200 złotych. Roczna subwencja ogólna planowana jest zgodnie z pismem Ministra Finansów z 9 października 2007 r. na kwotę 8 203 075 złotych, w tym kwota podstawowa części wyrównawczej 4 033 254 zł, cześć równoważąca 2 257 715 zł, część oświatowa subwencji ogólnej 1 912 103 złote. Po cenie dochodowej znajdują się dotacje celowe z budżetu państwa, które zostały ustalone pismem Wojewody Podlaskiego na kwotę 2,5 mln złotych, z czego: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, realizowane przez powiat są na poziomie 1 777 000 zł; na zadania własne powiatu 714 000 zł; na zadania bieżące realizowane przez powiat na dofinansowanie badań opryskiwaczy 9000 złotych.
Dochody uzyskane z płatności za wykonywane zadania na zasadzie porozumień m.in. zadania z zakresu geodezji i kartografii ( udział miasta Łomża)– 219 780 zł, koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy (udział miasta Łomża) – 1 072 270 złotych.
Dla Powiatu Łomżyńskiego została przyznana planowana subwencja oświatowa w kwocie 1 912 106 złotych. Rozplanowano na zadania oświatowe kwotę 1 560 429 zł a 351 677 zł zapisano w rezerwie na zadania, które trudno w tej chwili przewidzieć jakie będą na 2008 rok. I tak w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: Zespół Szkół w Marianowie (może ta sytuacja nie jest adekwatna do, tej co będzie 1 stycznia 2008 roku) ale plan szkoły na 2007 był ustalony na poziomie 3 065 400 zł, w chwili obecnej przewiduje się wykonanie na kwotę 3 589 400 zł. Plan wydatków na 2008 rok na poziomie planowanym przez Dyrektora ZS w Marianowie na oddział, który zostanie rozwiązany w lutym 2008 r. po zakończeniu przez młodzież ostatniego semestru, na poziomie 236 300 złotych z tym, że 208 700 zł. została zaplanowana na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ogólnie na zadania związane z tym oddziałem z tym co zostaje, zaplanowana zostaje kwota zaplanowana przez Pana Dyrektora na wydatki bieżące 5 600 zł, na wydatki osobowe i pochodne razem z „trzynastką” 230 700 zł.
Przewidywane wykonanie na poziomie planu ustalone uchwałą budżetową w ZSOiZ w Jedwabnem 863 680 zł. Po likwidacji internatu plan na 2008 rok zaprojektowano w wysokości 569 636 zł na poziomie planu wskazanego przez dyrektora szkoły. Planowane wydatki na 2008 rok kształtują się następująco z podziałem na: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 440 143 zł, wydatki bieżące – 29 493 zł. Utworzona została również rezerwa w kwocie 351 677 zł.
Plan na 2008 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży kształtuje się na poziomie 418.493 zł. Wykonanie przewiduje się w 2007 roku na kwotę 394 647 złotych. Wydatki osobowe i pochodne kształtują się na poziomie 367 423 zł, wydatki rzeczowe 48 394 zł.
Następną pozycją w dziale 801 „Oświata i wychowanie” są szkoły niepubliczne. Kwota przyznanej subwencji na te szkoły kształtuje się na poziomie 333 000 zł, w których obecnie jest 218 słuchaczy. Jest również zaplanowana kwota na schroniska w wysokości 3 000 zł oraz rezerwa 2 000 zł na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez starostwo.

Radny Stefan Popiołek: czy w projekcie budżetu zostały uwaględnione środki na remont Poradni, o które ubiegała się Pani Dyretkor na początku roku?

Joanna Dardzińska-Mądry – Dyrektor PPP nr 1 w Łomży: w pewnym stopniu są te środki zaplanowane. Na ile było to możliwe środki te zostały uwzględnione w budżecie na przyszły rok.

Radny Wojciech Kubrak: jaka jest liczba uczniów ZSOiZ w Jedwabnem?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem: jeżeli nieuzyskamy naboru to będzie to jedna klasa licząca 16 uczniów.

Radny Wojciech Kubrak: jakie są plany co do przyszłości tej Szkoły?

Naczelnik Wydziału OKZ: planujemy prezyciągnięcie uczniów nawet z powiatów ościennych. Pewną niszą są szkoły kształcące w kierunku wojskowo – obronnym. Zrobiliśmy rozeznanie na ternie Polski. Wiemy, ze takie kalsy powstały np. na południu kraju i cieszyły się dużym powodzeniem. Na terenie naszego powiatu i miasta Łomży nie ma takich kierunków. Jesteśmy już po wstępnych uzgodnieniach z dowódcą jednostki wojskowej.

Radny Wojciech Kubrak: a jak byłoby z kadrą w odnisieniu do nowych kierunków kształcenia?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem: Kadra byłaby z zewnątrz jedynie w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wiemy już, że wielu rodziców byłoby zainteresowanych kształceniem swoich dzieci w tych kierunkach. Przepropwadziliśmy szeroką ankietę w tej sprawie. Kształcenie zwodowe byłoby w części przeniesione do zakładów pracy.

Radny Wojciech Kubrak: czy Zarząd Powiatu rozpatrywał wariant, w którym nabór nie zostanie dokonany?

Marek Dworakowski – Wicestarosta: owszem był, w takim przypadku zdajemy sobie sprawę z konieczności zamknięcia Szkoły ze stopniowym wygaszeniem. Jednak jesteśmy przekonaniu, że nabór zostanie uzyskany. Staramy się tworzyć pozytywną aurę wokół Szkoły i dementujemy pogłoski nieżyczliwych osób, że Szkoła ma być zamknięta.

Naczelnik Wydziału OKZ: Pani Dyrektor z akcją promocyjną zwraca się do rodziców i uczniów, natomiast nasz Wydział prowadzi szersze działania. Zwróciliśmy się do wszystkich gmin, zamierzamy objąc powiaty przyległe naszą akcją.

Radny Wojciech Kubrak: jeżeli ten ptrojekt się pwiedzie to trzeba będzie reaktywować internat. W przypadku kiedy został zlikwidowany internat nastąpił zdecydowany spadek liczby uczniów. Zawsze takie działania skutkowały zmniejszeniem o około jedną klasę.

Marek Dworakowski – Wicestarosta: to jest powracanie do starej dyskusji. Stwórzmy pozytywny obraz, że działania nasze mają ogromne szanse powodzenia. Nie przedstawiajmy sprawy w złym świetle.

Radny Wojciech Kubrak: niestety będę powracał do kwestii likwidacji internatu, ponieważ to był duży błąd.
Na jakiej bazie byłby reaktywowany internat.

Naczelnik Wydziału OKZ: będziemy oferowali uczniom konkretne adresy osób, które będą wynajmowały mieszkania.

Przewodniczący Komisji: pozytywnie oceniam podjęte działania w sprawie utrzymania naboru w ZSOiZ w Jedwabnem. Faktycznie likwidacja internatu sprawia pewien problem jeżeli uda się uzyskać nabór, jednak nie jest to kwestia nie do rozwiązania.
Proponowane kierunki kształcenia charakteryzują się normalnym programem z dodatkowymi elementami w zakresie obronnym.
Chciałbym zapytać jeszcze jakie działania były podejmowane w kwestii promocyjnej?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem: skierowałam ankietę do rodziców gimnazjalistów w Jedwabnem, z zaznaczeniem, że Szkoła nie jest przeznaczona do likwidacji. Jestem umówiona z rodzicami. Ankieta wykazała duże zainteresowanie rodziców.

Przewodniczący Komisji: trzeba jak najszerzej przeprowadzić tę akcję.

Naczelnik Wydziału OKZ: nasz Wydział wystąpił także do zainteresowanych z innych powiatów.

Radny Wojciech Kubrak: co przesądziło o takich kierunkach kształcenia?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem: aktualnie trwa wysoki nabór do Policji, przewidywany jest także w przypadku wojska, ponieważ armia ma być uzawodowiona.
Będziemy proponować zwiększoną ilość wf, planujemy wybudowanie parku linowego, ściany wspinaczkowej itp.

Naczelnik Wydziału OKZ: na te działania będzie możliwe pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

Radny Stefan Popiołek: na przykładzie swojej Szkoły proponuję zorganizowanie obozu szkoleniowego w okresie ferii zimowych. W Dobrymlesie harcerze korzystają z takich możliwości.

Z kolei Anna Archacka – Naczelnik Wydziału OKZ wymieniła wszsytkie kierunki kształcenia proponowane w aktualnej ofercie edukacyjnej.

Radny Henryk Kłosińśki: możemy bić się w piersi, że wcześniej nie staraliśmy się wprowadzić tych kierunków kstałcenia. Konkurencja w zakresie liceów ogólnokształcących jest bardzo duża, nawet najlepsze licea w Łomży nie uzyskują już oczekiwanego naboru.

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem: nasz niski nabór jest spowodowany tym, że Łomża przyciąga większośc uczniów, niestety dopiero po paru miesiącach uczniowie przekonują się, że Łomża nic im lepszego nie oferuje, jedynie zwiększenie kosztów dojazdów.

Skarbnik Powiatu: jeśli będzie utrzymana subwencja oświatowa na takim poziomie co jest planowana przez Ministerstwo Finansów, będzie to korzystne.

Radny Wojciech Kubrak: jaki jest dokładnie aktualny stan liczby uczniów w Szkole w Jedwabnem i jakie to są klasy?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem: w tej chwili jest 51 uczniów. Obecnie mamy II i III klasę Liceum Ogólnokształcącego i IV Technikum Handlowego. To są dwie klasy maturalne i tak jak mówiłam wcześniej, po zakończeniu edukacji pozostaje jedna klasa licząca 16 osób.

Radny Wojciech Kubrak: jakie są konkretne plany co do przyszłości tej szkoły oraz nauczania w nowych kierunkach ksztacenia?

Naczelnik Wydziału OKZ: robimy rozeznanie, przy udziale Pani Dyrektor ZSOiZ jakie szkoły ewentualnie, w naszych warunkach przy takiej ofercie edukacyjnej miasta, mogłyby zachęcić uczniów nie tylko z naszego powiatu, ale również z powiatów ościennych, chodzi tutaj głównie o szkoły zawodowe. Uważamy, że Szkoła w Jedwabnem może przyciągnąć kierunkami obronnymi. Doszliśmy do wniosku, że pewną niszą taką na rynku edukacyjnym są szkoły właśnie takie, czyli wojskowe, obronne, które będą kształcić młodzież w szkołach ponadgimnazjalnych właśnie w tym kierunku, w klasach o rozszerzonym profilu wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. Zrobiliśmy rozeznanie na terenie Polski w ostatnich latach szczególnie na terenie Śląska i Polski zachodniej - Toruń, te klasy powstawały i one cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Na terenie województwa podlaskiego ani w Polsce północno – wschodniej tego typu szkoły nie istnieją. Zostały już poczynione rozmowy z wojskiem. Jesteśmy pełni nadziei, że nasza oferta spotka się z dużym zainteresowaniem młodzieży.

Przewodniczący Komisji Henryk Krajewski: czy te kierunki funkcjonowałyby w ramach dotyczasowych kierunków?

Naczelnik Wydziału OKZ: kierunek sportowo – obronny, funkcjonowałby w ramach Liceum Ogólnokształcącego, bo jako takiej szkoły zawodowej nie ma.
Planujemy rozszerzone zajęcia z wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, kosztem godzin do dyspozycji dyrektora.

Radny Wojciech Kubrak: czy kadra pozostaje ta sama czy trzeba będzie się posiłkować w większości przedmiotów?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem: trzeba by było posiłkować się kadrą, jeśli chodzi o przedmioty typowo zawodowe, dotyczące prawa, kodeksu.

Przewodniczący Komisji: na jaki nabór liczycie?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem: planujemy utworzyć 2 klasy. Oprócz tej klasy licealnej, chcemy zaproponować również technikum i szkołę zawodową. Prowadziłam tutaj rozpoznanie badania ankietowego wśród rodziców, uczniów klas III gimnazjum, w którym wynika, że duża liczba rodziców zainteresowana jest nauką swoich dzieci w szkole zawodowej.

Radny Wojciech Kubrak: jaki zawód konkretnie?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem planujemy utworzyć szkołę wielozawodową proponując zawody, których praktyki mogłyby być wykonywane na terenie Jedwabnego lub w najbliższej okolicy.

Radny Wojciech Kubrak: jeśli nie uda się dokonać naboru dla tych nowych klas i zostanie tylko jedna klasa licząca 16 osób jaki konkretnie wariant Państwo przyjmujecie w tym przypadku?

Wicestarosta: jeżeli nie uda się dokonać naboru, to tak jak wspominałem szkoła prawdopodobnie zostanie zlikwidowana, czyli będzie wtedy stopniowo wygaszana.

Naczelnik Wydziału OKZ: Pani Dyrektor ZSOiZ działa w lokalnym środowisku, dociera do rodziców a tutaj Wydział Oświaty jako organ prowadzący, wychodzi z szerszą akcją – do wszystkich gmin powiatu łomżyńskiego, do wszystkich gimnazjów. Chcemy dotrzeć do wszystkich uczniów w tych gimnazjach, oprócz tego chcemy objąć gminy powiatu grajewskiego: np. Radziłów.

Radny Wojciech Kubrak: czy w świetle otwierania nowych klas, sięgnięcia do osób spoza powiatu łomżyńskiego czy nie byłby potrzebny internat?
W wieloletnim planie inwestycyjnym, tam jest analiza spadku liczny uczniów. 50% spadek nastąpił wtedy, kiedy został zlikwidowany internat. Uważam że to był błąd, bo zawsze likwidacja internatu wiąże się z mniejszym naborem do szkół i klas. Uważam że jeśli oferta nie będzie rozszerzona o zaplecze internatowe, to nie uda się tego naboru uzyskać.

Naczelnik OKZ: jeśli te dodatkowe kierunki ruszyłyby, to jest możliwość pozyskania środków na utworzenie internatu, w programach operacyjnych w ramach projektu.

Radny Wojciech Kubrak: na bazie czego, bo z tego co wiem to ten internat został w pewnym stopniu zagospodarowany przez Urząd Miejski.

Naczelnik OKZ: tak jak mówiłam w pierwszym momencie będziemy oferować uczniom mieszkania osób, które chcą wynająć pokoje dla uczniów.

Przewodniczący Komisji: jak wygląda konkretnie promocja tych nowych kierunków kształcenia?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem wychodziliśmy z ofertą do uczniów na przełomie marca – kwietnia bo wtedy zaczynała się akcja promocyjna, ale okazało się że to nie spełnia swego zadania, dlatego też już w tej chwili podjęliśmy działania zmierzającego do rozpropagowania kierunków. Rozesłałam ankietę do rodziców uczniów gimnazjum w Jedwabnem z zaznaczeniem, że szkoła nie jest przewidziana do likwidacji. Po tym pojawiły się pozytywne głosy, ponieważ rodzice uczniów klas III dopytywali się czy na pewno ta szkoła nie zostanie zamknięta. Zwróciliśmy się również do młodzieży z ankietą aby przedstawiła swoje propozycje jeśli chodzi o kierunki kształcenia. Na styczeń jestem umówiona z Panią Dyrektor Gimnazjum w Jedwabnem na spotkanie z rodzicami.

Naczelnik OKZ: w tej chwili już została opracowana odezwa do rodziców i gimnazjalistów z terenu powiatu łomżyńskiego oraz z powiatów przyległych.

Radny Wojciech Kubrak na czym ta atrakcyjność w stosunku do kształcenia w liceum polega?

Dyrektor ZSOiZ: kierowaliśmy się tutaj przede wszystkim badaniem rynku. W tej chwili duży nabór jest do policji i do wojska.

Radny Wojciech Kubrak: czy dodatkowe elementy wyposażenia szkoły będą potrzebne?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem będziemy wtedy myśleli o wyposażeniu sali gimnastycznej, np. ściana wspinaczkowa, park linowy itp.

Radny Wojciech Kubrak: czy są środki na tego typu inwestycje?

Naczelnik OKZ środki na tego typu inwestycje pozyskane będą z programów operacyjnych UE.

Przewodniczący Komisji można zwrócić się również o pomoc do części jednostek zlikwidowanych o przekazanie jakiegoś wyposażenia.

Radny Kubrak czy te kierunki kończą się maturą?

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem: tak, edukacja kończy się egzaminem maturalnym. Jest tutaj możliwość zatrudnienia po szkole średniej.

Radny Stefan Popiołek: jeszcze powrócę do wcześniejszego pytania, mianowicie czy szkoła ta w ferie zimowe lub letnie mogłaby organizować obóz szkoleniowy typu sportowo – obronny?

Naczelnik Wydziału OKZ: jeśli będziemy konkretnie promowali to właśnie obozy kondycyjne lub sportowe, będą one taką zachętą dla uczniów. Oprócz tego kierunku wojskowego proponujemy inne kierunki, w ramach liceum ogólnokształcącego – klasa sportowa z rozszerzoną biologią przygotowującą np. na AWF, klasa informatyczna; klasa – matematyczno – informatyczna; matematyczno – fizyczna, klasa językowa, klasa humanistyczna oraz klasa biologiczno – chemiczno – fizyczna. W technikum zawodowym: technik informatyk, ekonomista, technik handlowiec, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich i technik organizacji usług gastronomicznych.

Wicestarosta w tej chwili młodzież chce się kształcić w trybie zawodowym. Nasze Liceum w Jedwabnem konkuruje z Miastem Łomżą, więc otworzenie takich kierunków umożliwi większy wybór dla gimnazjalistów.

Dyrektor ZSOiZ w Jedwabnem właśnie główną przyczyną braku naboru w tym roku była również „atrakcyjność Łomży”. Młodzież, która uczy się przez 12 lat w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jedwabnem potrzebuje zmiany, uciekają do dużego miasta, to jest dla nich taka nobilitacja. Wcześniej było tak w przypadku nauki w Jedwabnem. Dopiero po kilku miesiącach uświadamiają sobie że tak naprawdę większe miasto np. Łomża nic nowego im nie oferuje a tylko jak mówiłam dodatkowe koszty związane z dojazdami.

Przewodniczący Komisji czy nie za dużo jest proponowanych tych kierunków kształcenia?

Naczelnik OKZ: w tej chwili to jest tylko ankieta i na jej podstawie wybierzemy kierunki, które są najbardziej popularne wśród ankieterów.

Skarbnik Powiatu: w związku z tym, że nie ma już pytań odnoszących się do dziedziny oświaty chciałabym przejść do omówienia sfery kultury. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” została zaplanowana kwota 375 tysięcy z tego 300 na dotację instytucji kultury, po 150 dla ROK z Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie. 35 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, 40 000 na wsparcie finansowe istotnych uroczystości i wydawnictw upowszechniających wartościową kulturę. W dziale 926 kwota zaplanowana jest na kulturę fizyczną i sport w wysokości 40 000 zł, z tym że 30 000 na dotację dla stowarzyszeń i klubów sportowych organizujących zawody, imprezy sportowe, 10 000 na nagrody Starosty na osiągnięcia sportowe i dla działaczy kultur fizycznych oraz dofinansowanie okolicznościowych imprez sportowych.
W tamtym roku Muzeum Przyrody w Drozdowie miało 100 000 zł w planie a dostało dodatkowo 55 000 zł – dofinansowanie ze środków budżetu w ciągu roku.

Radny Wojciech Kubrak: a jak rok się zamyka w tych placówkach?

Skarbnik Powiatu: zapewniam, że deficytu nie będzie, ponieważ Muzeum otrzymało 55 000 na finansowanie tych ostatnich dwóch miesięcy.

Wicestarosta: każda jednostka otrzymała mniej więcej tyle samo funduszy co w ubiegłym roku. Ja zdaję sobie sprawę, że wynagrodzenia pracowników Muzeum są niskie. Zwracaliśmy się dwa razy do sejmiku, żeby przejął w części prowadzenie tej placówki, ale odpowiedź była odmowna. W dalszym ciągu prowadzimy negocjacje w tej sprawie.

Skarbnik Powiatu z kolei chciałbym omówić kwestię pomocy społecznej. W pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i w rozdziale 201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”. Plan na 2008 rok jest przewidziany na kwotę 640 600 zł, a przewidywane wykonanie na 2007 rok jest 597 521 zł. W rozdziale „Rodziny zastępcze” plan jest 810 700 zł, przewidywane wykonanie w 2007 roku jest 815 400 zł, z czego 167 000 złotych to środki, które pozyskamy na podstawie porozumień z innymi powiatami a 643 128 zł środki powiatu własne na: rodziny zastępcze z terenu innych powiatów dla dzieci z naszego powiatu – kwota planowana 200 000 zł, dzieci nasze w naszym powiecie 380 377 zł i 62 715 zł na kontynuowanie nauki dzieci z rodzin zastępczych.

Radny Wojciech Kubrak: jaki był wzrost wydatków na rodziny zastępcze w porównaniu z początkiem roku, ile trzeba było dołożyć?

Skarbnik Powiatu: 180 000 złotych. Propozycja w zakresie opieki zdrowotnej przez pana Dyrektora PCPR była 850 019 przyjęte zostało na 640 600zł, a w rodzinach zastępczych 1 000 050 zł a przyjęte zostało na 810 000 ale to i tak jest wyższe niż wykonanie za 2007 rok”

Radny Wojciech Kubrak: ale ile dostaliśmy z zewnątrz dodatkowo na rodziny zastępcze?

Skarbnik Powiatu: w tym roku otrzymaliśmy 167 000 zł.

Skarbnik Powiatu: następna pozycja to są koszty administracyjne PCPR. Plan jest przyjęty na 293 614 zł. Następna pozycja to rehabilitacja zawodowa - 47 694 zł. Kolejna pozycja to składki zdrowotne realizowane w ramach dotacji. W tym roku plan był 1 220 000 zł, przewidywane wykonanie jest na poziomie 950 000 zł. Plan przyznany przez Wojewodę Podlaskiego jest na bazie 1 998 000 zł. Dla placówki opiekuńczo – wychowawczej kwota wynosząca 640 600 zł, przekaże się 552 000 innym jednostkom w tym placówki, w których wychowywane są dzieci z naszego powiatu a 75 000 wydatkuje się na pomoc pieniężną dla 12 dzieci – wychowanków domów dziecka, z tytułu kształcenia nauki i usamodzielniania się. 9 822 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków. Następnie w dziale domy pomocy – dotacja w wysokości 714 000 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na Dom Pomocy Społecznej w Łomży 227 125 zł, na Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie – 486 875 zł gdzie na jedną osobę przyjęta jest stawka na jedną osobę miesięcznie 1352, 43 zł. w Tykocie jest 30 miejsc a w Łomży 14 z tym, że są to osoby skierowane do domów przed 1 stycznia 2004 r. ponieważ są one na zasadzie dotacji, natomiast które po 1 stycznia są współfinansowane przez rodziny, przez te osoby które są w tych domach. Rodziny zastępcze – 810 000 zł z tym, że ze środków własnych jest 643 128 zł, 167 000 zł jest z innych powiatów, na wypłacenie świadczeń rodzinom zastępczym opiekującym się wg stanu na 15 września 2007 r. dla 70 dzieci oraz świadczenia dla 11 pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Komisji zarządził kilkuminutową przerwę, po zakończeniu której udzielił głosu Sekretarzowi Powiatu.

Ad.5 Wiesław Jemielity: zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy prace w temacie opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który jest kolejnym dokumentem strategicznym, umożliwiającym planowanie w okresie długoterminowym, z możliwością planowania corocznego. Taki plan wieloletni jest to plan kroczący, będzie nowelizowany w ramach bieżącego planowania budżetowego w okresie jednorocznym. Plan ten był opracowywany przy udziale pracowników starostwa wszystkich wydziałów, jednostek organizacyjnych, jak również zwróciliśmy się do radnych powiatu z prośbą o czynne uczestnictwo i łączenie w realizację tego dokumentu. Inne dokumenty strategiczne to: „Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu łomżyńskiego do 2015 roku”, „Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006”. Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera 6 rozdziałów, gdzie opisaliśmy cel opracowania, metodykę prac, wskazaliśmy założenia prognostyczne do opracowania tego dokumentu, tutaj jest szereg wskaźników, opieraliśmy się na przewidywanej inflacji i produkcie krajowym brutto. Następna część diagnostyczna, dotycząca całości spraw społeczno – gospodarczych na terenie powiatu. Tutaj mamy opisane wszystkie dziedziny życia społeczno – gospodarczego wg aktualnego stanu na terenie powiatu łomżyńskiego. Kolejnym dużym i dość dobrze rozpatrywanym rozdziałem jest „Gospodarka finansowa powiatu”. Tutaj odnieśliśmy się do lat 2005 i 2007 czyli najbardziej aktualnego okresu, do którego porównujemy nasze finanse. W zestawieniach tabelarycznych oraz wykresach jest to dokładnie pokazane jak się kształtują dochody i wydatki powiatu licząc na podstawie odpowiednich programów finansowych. Kolejny rozdział dotyczy zadań inwestycyjnych. Proponujemy takie zagadnienia z rozbiciem na: inwestycje i inwestycje (zadania) miękkie. Do tego działu zaliczamy prognostyczne projekty tzw. zadań miękkich. Te zadania wynikały z prac zespołu konsultacyjnego, który zajmuje się pozyskiwaniem środków z UE. W tej chwili ukazało się dużo nowych projektów, w związku z tym na razie chcieliśmy je wskazać w formie takich założeń. Szczegóły będą pojawiały się w terminie późniejszym. Jest kilka pomysłów na najbliższy rok w zakresie zadań miękkich m.in. skierowanych dla środowiska wiejskiego.

Radny Wojciech Kubrak: niepokojący jest fakt, że w latach 2005 – 2007 będą malały wolne środki. Pozatym szkoda, że nie znalazł się wykres z 44 strony w pierwotnego WPI.
Skąd weźmiemy pieniądze na zadania inwestycyjne, które wynikają z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, skoro nie będziemy mieli w przyszłych latach środków na pokrycie kosztów zadań własnych?

Sekretarz Powiatu: w 2005 roku mieliśmy bardzo dobry budżet ze względu na: realizację projektów zewnętrznych. W 2005 roku była realizowana droga ze środków zewnętrznych gdzie te środki weszły do naszego budżetu. Odbyło to się w rmach regionalnego programu operacyjnego. 2005 rok był również ostatnim rokiem zwiększonych dochodów wynikających z opłaty komunikacyjnej w wysokości 500 zł za kartę pojazdu. Straty z tego tytuły możemy liczyć w setkach tysięcy złotych. Z programu specjalistycznego, który oblicza problemowe wskaźniki wynika, że jeżeli mamy mniejszą podstawę to liczy nam później prognozę ujemną. W 2008 jeśli będą te kwoty stałe i jeżeli dojdą kwoty pozyskane z zewnątrz to będzie inna podstawa, jeśli będzie inna podstawa to wtedy wskaźnik nie będzie ujemny. W trakcie roku dochodzą porozumienia i inne kwestie. Generalnie ten wskaźnik będzie nieco inny.

Radny Wojciech Kubrak: ja mówię o środkach zapisanych w naszym budżecie, a nie te które będą ewentualnie pozyskane. Wolne środki pozwalają na inwestycje. Taka sytuacja nawet zdecydowanie utrudnia zaciąganie kredytów na pokrycie udziału własnego w inwestycji.

Radny Henryk Kłosiński: musimy także pamiętać o wynagrodzeniach pracowników, które są na bardzo niskim poziomie. Z tego powodu może nastąpić odpływ kadry.

Radny Wojciech Kubrak: jeżeli jakiś wójt lub burmistrz nie wywiąże się z deklarcacji to co w takim przypadku?

Sekretarz Powiatu: wtedy taka inwestycja wypadnie z WPI.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015 został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.6 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym. Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 12-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.


Przewodniczący Komisji

Henryk Krajewski
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: czwartek, 3 sty 2008 15:10
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2008 15:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2987 razy