BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 6/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w dniu 13 grudnia 2007 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.30, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.


Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mieczysława chojnowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015.
3. Sprawy różne:
 Wniosek o zwiększenie procentowe zaprojektowanych podwyżek płac dla pracowników administracyjnych w projekcie budżetu na 2008 rok.

Elżbieta Parzych w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik Powiatu o wprowadzenie do zagadnienia obejmującego zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.

Barbara Gorzęba: projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok przygotowany został w ramach ustawowego obowiązku, przez Zarząd Powiatu III kadencji i uchwalony uchwałą Nr 29/66/07/ tegoż organu w dniu 15 listopada 2007 roku. Zaprojektowano w nim dochody na kwotę – 15.588.711 zł, a wydatki na kwotę – 15.867.107 zł tj. wyższe od dochodów o 278.396 zł.
Przyjęte w projekcie kwoty subwencji i dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 10.703.075 zł, są kwotami wstępnymi, wyznaczonymi powiatowi łomżyńskiemu w ramach projektu budżetu państwa na 2008 rok przyjętego przez Radę Ministrów. Czy i jakie zmiany w tych wskaźnikach wystąpią po uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na 2008 rok trudno dzisiaj przewidzieć? Stąd uwzględniając między innymi ryzyko ewentualnego zmniejszenia wskaźnikami ostatecznymi tych środków stworzone zostały w budżecie rezerwy budżetowe, zaś na wydatki płacowe dopuszczono ich „oszczędny” wzrost w stosunku do limitu obowiązującego w 2007 roku poprzez przeznaczenie na przeprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracowników w granicach 6 % - od 1 stycznia 2008 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych budżetu powiatu (z wyłączeniem nauczycieli, których płace określone są taryfikacją centralną). Nadmieniam, że poprzednia podwyżka wynagrodzeń była zaplanowana i przeprowadzona w 2007 roku w wysokości 7 %.
Po pierwsze takim bezpiecznikiem jest rezerwa celowa na wydatki oświaty w kwocie 351.677 zł. Po drugie w projekcie budżetu zapisaliśmy rezerwę w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne potrzeby zabezpieczenia udziału własnego z zakresu prac na drogach powiatowych. Ponadto gdyby wystąpiło zapotrzebowanie na zabezpieczenie większego udziału własnego przy pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych możliwy będzie do uzyskania kredyt bankowy na ten cel, bowiem jesteśmy samorządem, który w tym zakresie ma czyste konto. Ważną sprawą jest również to, że dysponujemy deklaracjami wsparcia finansowego modernizacji dróg ze strony niektórych gmin.
Faktem jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczonego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2008 rok (§3 uchwały) w kwocie – 278.396 zł. I to są okoliczności „korzystne” dla gospodarowania budżetem powiatu łomżyńskiego w 2008 roku. Ponadto uważam, że niezbędne jest , aby w ciągu roku budżetowego podejmować działania zmierzające do ograniczenia kosztów funkcjonowania naszych jednostek organizacyjnych. Należy dążyć do zrównoważenia budżetu ponieważ powiat nie posiada tak wysokiej nadwyżki z lat poprzednich, która umożliwiałaby powiększanie deficytu budżetowego. W sytuacji konieczności pozyskania kredytu powiat musi posiadać wolne środki dla jego spłacenia.
Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą Nr RIO.IV.013-6-4/07 z dnia 27 listopada 2007roku.

Radny Lech Szabłowski jako pierwszy zabierając głos w dyskusji poprosił o odniesienie się do dotacji przyznanej dla ZS w Marianowie.

Barbara Gorzęba: poinformowała, że w trakcie roku 2008 będą musiały nastąpić pewne zmiany w budżecie związane z dotacją przyznaną dla Warsztatów ZS w Marianowie przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości 9.000 zł.

Radny Stefan Żebrowski: czy wiadomo coś na temat środków na agregat prądotwórczy?

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa odpowiedział, że Wojewoda nie potwierdził jeszcze pismem przyznania środków na ten cel. Pismo w niniejszej sprawie było wysłane pod koniec października br.

Radny Lech Szabłowski poprosił o odniesienie się do kwestii usuwania wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie powiatu łomżyńskiego.

Wacław Sierbiński: wg szacunkowych danych, które zawarte są w powiatowym programie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie powiatu łomżyńskiego mamy około 21 tys. ton takich wyrobów – chodzi przede wszystkim o eternit. Do roku 2032 całe terytorium naszego kraju ma być wolne od eternitu. Wiedząc ile mamy tego eternitu i jakie są trudności z jego utylizacją lub składowaniem, wszedłem w kontakt z Burmistrzem Jedwabnego, aby na terenie gminy Jedwabne umieścić nieckę na składowanie eternitu. Takie składowanie jest prawnie dopuszczone. Wobec powyższego zaplanowaliśmy dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 56.000 zł. Dotychczas eternit były utylizowany przez firmy, które mają swoją siedzibę w oddalonych regionach np. z wielkopolski. To zdecydowanie zwiększało koszty unieszkodliwienia lub utylizacji.

Radny Lech Szabłowski: czy występowaliśmy do innych burmistrzów lub wójtów.

Wacław Sierbiński: tak, ale nie było żadnego odzewu.

Przewodnicząca Komisji: miasto Łomża przygotowuje sortownię, która będzie obsługiwała cały region.

Starosta – Krzysztof Kozicki: miasto Łomża zamierza wybudować składowisko odpadów obsługujące co najmniej 150.000 mieszkańców. Będzie w nim niecka na azbest i inne odpady niebezpieczne. Czyli niecka w Jedwabnem ma być rozwiązaniem doraźnym, na dwa lub trzy lata.

Wacław Sierbiński: na terenie gminy Jedwabne w miejscowości Korytki jest jeszcze miejsce na nieckę, natomiast na innych składowiskach nie ma fizycznie już takiej powierzchni.

Radny Krzysztof Chrostowski: z pewnością Burmistrz będzie liczył na pewne zyski ze składowania eternitu.

Wacław Sierbiński: zapewne tak, odpłatność będzie ustalona w późniejszym terminie, jednak koszty będą wielokrotnie niższe od dotychczasowych.

Radny Krzysztof Chrostowski: uważam, że na sport wśród pracowników i samorządowców powinny być zaplanowane jakieś środki, dotychczas takie działania były prowadzone własnym sumptem, jednak wiadomo, że bez żadnego wsparcia nie będzie się ta inicjatywa rozwijała.

Barbara Gorzęba: na zadania związane ze sportem przekazywane są pewne środki, które przydzielane są w ramach ogłoszonego konkursu.

Starosta – Krzysztof Kozicki: uznaliśmy, że najlepszą i najskuteczniejszą formą jest przekazanie tych zadań, po ogłoszeniu konkursu organizacjom pozarządowym. Na terenie naszego powiatu działają takie dwa stowarzyszenia LZS i PSZS. Co roku ogłaszamy konkursy i te dwa stowarzyszenia odpowiednio realizują poszczególne działania, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Organizowane są olimpiady samorządowe na różnych szczeblach, powiatowym i wojewódzkim. Na takim wojewódzkich igrzyskach przed dwoma laty w Jedwabnem zajęliśmy I miejsce, natomiast na początku roku Pan Marcin Pieńkowski z radnym Tomaszem Wysockim zorganizowali drużynę samorządową i zajęli pierwsze miejsce w otwartym turnieju piłki nożnej w Miastkowie, gdzie brało udział kilkanaście drużyn, między innymi z województwa podlaskiego.
Natomiast wśród pracowników i samorządowców również staramy się rozwijać zamiłowanie do różnych dyscyplin sportowych, co ma poprawić ich kondycję i zdrowie. Między innymi mamy porozumienie z Wójtem Gminy Piątnica dotyczące wynajmu hali sportowej, gdzie od ponad miesiąca pracownicy i samorządowcy systematycznie ćwiczą – raz w tygodniu. Pracownicy biorą udział w różnych zawodach.

Z kolei Przewodnicząca Komisji wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zarządziła głosowanie, w wyniku którego projekt budżetu powiatu na 2008 rok został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu.

Wiesław Jemielity objaśniając Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015 poinformował, iż podjęta została próba opracowania kolejnego dokumentu strategicznego. Powiat Łomżyński posiada już kilka takich dokumentów np. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do Roku 2015”, „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006, zawierający również zagadnienia i plan realizacji zadań do 2013 r.”, „Plan szczegółowy do strategii równoważnego rozwoju powiatu”. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015 jest tożsamy z tymi dokumentami. Ma on na celu uporządkowanie, ujednolicenie, stworzenie jednego dokumentu zawierającego zadania inwestycyjne w okresie lat 2007 – 2015”.
Wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Łomży i wszystkie jednostki organizacyjne powiatu uczestniczyły w opracowaniu tego planu, ale gro prac – część analityczna, prognostyczna, zestawienia i część porównawcza została wykonana przez Oddział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu.
Oprócz wstępu, wieloletni plan inwestycyjny zawiera również określenie celu opracowania, założenia prognostyczne (określenie wskaźników makroekonomicznych, odnoszące się do inflacji do produktu krajowego brutto. Dane pochodzą z narodowego planu rozwoju).
Dużą częścią jest rozdział dotyczący obecnej diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu, obejmujący wszystkie gałęzie gospodarki. Kolejnym rozdziałem jest gospodarka finansowa. Tutaj szczegółowo odnieśliśmy się do dochodów powiatu za ostatnie 3 lata, do wydatków, jak również zostały zrobione zestawienia dotyczące wolnych środków. Ostatnią główną częścią planu jest plan rzeczowo – finansowy, obejmujący zadania inwestycyjne, jak również mniej inwestycyjne, które powinny się znaleźć.
W dochodach na lata 2004 – 2007 występuje tendencja zniżkowa. Z tego zestawienia wynika, że największe dochody były w roku 2004, natomiast do 2007 mamy cały czas spadek. Można to bardzo łatwo uzasadnić: w latach 2004 był wzrost dochodów do budżetu powiatu, ze względu na środki przedakcesyjne, wynikające z programu SAPARD a od roku 2005 mamy dochody z integrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego czyli jedna droga zrealizowana na terenie powiatu łomżyńskiego, gmina Zbójna. Dochody w następnych latach kształtują się niżej ze względu na zmniejszone dochody własne powiatu, wynikające ze zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury, określające pobieranie opłaty za tzw. kartę pojazdu z 500 zł do 75 złotych.”
Wolne środki w powiecie kształtują się wg takiego wzoru: liczymy dochody ogólne powiatu minus wydatki na inwestycje i wydatki bieżące. Wg analizy w latach 200 –2007 wolne środki kształtują się na wysoki 600 –730 tysięcy złotych.”
Najważniejsza część wieloletniego planu inwestycyjnego to część tabelaryczna, dotycząca wydatków projektów inwestycyjnych na lata 2007 - 2015.
W przypadku inwestycji drogowych zaplanowane jest 29 zadań, w tym zdecydowana większość to modernizacja i przebudowa dróg powiatowych. Są również 2 inwestycje dotyczące przebudowy mostów. Po zliczeniu tych odcinków drogowych planowana jest modernizacja dróg powiatowych o łącznej długości ponad 97 km, natomiast wartość tych inwestycji oszacowana została na ok. 56 mln 645 tysięcy złotych, z tego środki pozabudżetowe przewidywane są na kwotę ponad 20 mln 105 tysięcy złotych. Te środki pozabudżetowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego oraz dodatkowo planowana jest rezerwa budżetowa Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o drogi dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury oraz pozyskanie środków z rezerwy klęskowej. Pozostałe inwestycje objęte są programami zewnętrznymi. Będą realizowane w ramach środków własnych przy współpracy z gminami.
Kolejna grupa zadań to: obiekty zabytkowe, modernizacja Muzeum Przyrody w Drozdowie (budynku i otoczenia muzeum). Kwota inwestycji będzie wynosiła ok. 8 mln, z czego część środków będzie pozyskiwana z Unii Europejskiej.
Przygotowaliśmy również plan odnowy miejscowości, ponieważ potrzebny jest on do programu rozwoju obszarów wiejskich. Ten plan będzie obejmował również inwestycje dotyczące gminy i innych jednostek np. parafii na terenie Drozdowa.
Kolejną inwestycją jest modernizacja PUP w Łomży. Wskazane są zadania związane z przebudową i modernizacją budynku oraz wskazane są tylko środki budżetowe własne, ponieważ takiego budynku ciężko jest ulokować w jakiś programach europejskich.
Następna grupa to modernizacja zakładów wchodzących w skład Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodnie lekarskie, gabinety rodzinne) na terenach gmin powiatu. Są to remonty przewidziane ze środków budżetowych ZPOZ. Ostatnia grupa zadań to grupa z zakresu ochrony środowiska. Wypisaliśmy tutaj takie zadania jak: usunięcie wyrobów zawierających azbest – eternit dachowych z budynków należących do osób fizycznych. Wpisaliśmy to jako zadanie własne.
Reasumując można przyjąć stwierdzenie, że pieniądze leżą na ulicach, może do końca tak nie jest, ale ten Plan ma w dużym stopniu ułatwić nam pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Członkowie Komisji z uwagi na to, że podczas innych posiedzeń analizowali niniejszy dokument nie wnieśli uwag bądź pytań.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007 – 2015 został zaopiniowany pozytywnie w sposób jednogłośny (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Komisji przechodząc do spraw różnych udzieliła głosu radnemu Lechowi Szabłowskiemu.

Lech Szabłowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego został formułowany wniosek do Zarządu Powiatu o zwiększenie procentowe zaprojektowanych podwyżek płac dla pracowników administracyjnych w projekcie budżetu na 2008 rok. W nawiązaniu do powyższego zaproponował przyjęcie podobnego wniosku na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Członkowie Komisji przychyli się do powyższej propozycji.

W zarządzonym głosowaniu został jednogłośnie przyjęty wniosek o następującej treści: „Komisja wnioskuje o przeanalizowanie możliwości procentowego zwiększenia zaprojektowanych podwyżek płac dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży oraz dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu łomżyńskiego w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2008 rok, po uzyskaniu ostatecznych wskaźników – uchwaleniu ustawy budżetowej na 2008 rok” (wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 6-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Parzych
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: środa, 2 sty 2008 11:05
Data opublikowania: środa, 2 sty 2008 11:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2865 razy