BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

I. Organ prowadzący:

Powiat Łomżyński z siedzibą w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

II.Nazwa i adres placówki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

III.  Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r. poz. 2578).

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz    przygotowanie pedagogiczne;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

     a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,

     b) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

         - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz . 289 oraz z 2023 r. poz. 1030 i 1532);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 oraz 2023 r. poz. 1672) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 1. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania, o których mowa w §1 pkt 2,5,6,8,10,11 ww. rozporządzenia.

IV. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym: stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 poz. 672 oraz z 2023 r. poz. 1672) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. l, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 342 z późn.zm..) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz.2183 ze zm.)

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora oraz zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej zgodnie z załącznikami do ogłoszenia.

V. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 301, II piętro.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym oraz opatrzone dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży”

Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 5 czerwiec 2024 r. do godz. 15:30

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VI. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja ma prawo żądać przedstawienia przez kandydata dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa.

VII. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w dziale IV pkt 4-7, 12 i 13.

VIII.  Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

1) konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

2) o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

3) kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Klauzula informacyjna:

Starostwo Powiatowe w Łomży spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, s. 1, 127 z 23.05.2018, s. 2) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres poczty elektronicznej: iod@powiatlomzynski.pl ; telefon: 86 215 69 00; pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym dane do kontaktu (uzyskane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO), które mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w przepisach prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt określonego dla organów powiatu i starostw powiatowych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej ani do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 maj 2024 13:05
Data opublikowania: środa, 22 maj 2024 13:39
Opublikował(a): Justyna Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Justyna Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 475 razy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 11 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

I. Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża

II. Stanowisko objęte konkursem: 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

III. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:                     

 1. wykształcenie wyższe;
 2. minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym łącznie co najmniej 3-letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 3. znajomość zagadnień i problematyki związanych z organizacją i zarządzaniem drogami publicznymi;
 4. wiedza oraz doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 5. znajomość przepisów: ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz aktów wykonawczych do ww.
 6. obywatelstwo polskie;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nieposzlakowana opinia.

      Preferowane wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie: wyższe o specjalności budownictwo drogowe;
 2. posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych;
 3. posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych;
 4. umiejętność zarządzania i kierowania zespołem ludzkim;
 5. odporność na stres i umiejętność przeciwdziałania oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 6. odpowiedzialność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, zdolność negocjowani

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Kierowanie Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży oraz realizacja zadań ustawowych Powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, a w szczególności:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
 2. planowanie, nadzorowanie i koordynacja zadań finansowych i gospodarczych, w tym dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym jednostki;
 3. planowanie, prowadzenie i nadzór nad realizowanymi inwestycjami;
 4. pełnienie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych w jednostce pracowników i wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy;
 5. realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych;
 6. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji;
 7. podejmowanie działań w celu pozyskiwania i wykorzystania środków, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych;
 8. kontrolowanie stanu technicznego dróg powiatowych, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych;
 9. planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki;
 10. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;
 11. przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Zarządu i Rady Powiatu dotyczących dróg powiatowych;
 12. zawieranie umów oraz porozumień w ramach posiadanych uprawnień;
 13. koordynacja działań Powiatu w dziedzinie dróg, we współpracy z pozostałymi jednostkami administracji samorządowej i rządowej;
 14. wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego i Zarządu Powiatu Łomżyńskiego dotyczących zakresu działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
 15. uczestnictwo i reprezentacja w obradach Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu;
 16. reprezentowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na zewnątrz.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. curriculum vitae (cv) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 4. inne dokumenty, które kandydat uzna za niezbędne dla potwierdzenia spełnienia warunków konkursu w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ogłoszeniem konkursu;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ogłoszeniem konkursu;

Dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4 powinny być własnoręcznie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej lub Zarządu Powiatu Łomżyńskiego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Pozostałe dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 VI. Informacja o warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:       

 1. miejsce wykonywania pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża;
 2. stanowisko znajduje się na parterze budynku;
 3. pełny wymiar czasu pracy;
 4. praca administracyjno-biurowa;
 5. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 6. kontakt z klientem;
 7. w zakładzie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku osobom niepełnosprawnym.

 VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

 VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (Kancelaria p.301)

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Konkurs na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży”

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 5 czerwiec 2024 r. do godz. 15:30 - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Ocena formalna złożonych ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur.
 2. O wyznaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci, których oferty spełniły wymogi ogłoszenia zostaną poinformowani telefonicznie.
 3. O wynikach konkursu kandydaci biorący w nim udział, zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
 4. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Klauzula informacyjna:

Starostwo Powiatowe w Łomży spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, s. 1, 127 z 23.05.2018, s. 2) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

          1) adres poczty elektronicznej: iod@powiatlomzynski.pl;

          2) telefon: 86 215 69 00;

          3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym dane do kontaktu (uzyskane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO), które mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w przepisach prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt określonego dla organów powiatu i starostw powiatowych.
 4. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej ani do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 maj 2024 12:42
Data opublikowania: środa, 22 maj 2024 13:02
Opublikował(a): Justyna Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Justyna Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 452 razy

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałow biurowych i eksploatacyjnych na rok 2023

Data powstania: piątek, 16 gru 2022 13:47
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2022 13:48
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 3217 razy

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów i środków czystości do Starostwa Powiatowego w Łomży

Opis przedmiotu zamówienia: 1)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości według załączonego zamówienia (załącznik do zapytania ofertowego) do Starostwa Powiatowego  w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie. 2) Realizacja zamówienia zostanie podzielona na 4 części (kwartalnie)  w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia artykułów i środków czystości w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Zamawiający:

POWIAT ŁOMŻYŃSKI

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości według załączonego zamówienia (załącznik do zapytania ofertowego) do Starostwa Powiatowego  w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie.

2) Realizacja zamówienia zostanie podzielona na 4 części (kwartalnie)  w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia artykułów i środków czystości w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty[1]:a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data wpływu do tut. urzędu) lub drogą elektroniczną jako skan podpisanych dokumentów na adres: wszeborowska@powiatlomzynski.pl lub faksem na  nr (86) 2156904 do dnia 05.12.2022 r.  do godz. 10:00 wpisując w temacie wiadomości  - Oferta na dostawę artykułów i środków czystości. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.b) Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty albo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, jeśli nie będzie ono wynikało z innych dokumentów załączonych do oferty. Należy je dołączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.c) Ofertę należy złożyć w sposób określony w zapytaniu ofertowym .d) Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów.e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert[2]:

1)   Cena - waga 100 %,

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 1. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022 r. o godz. 10.00        w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 303
 2. Warunki płatności : Zapłata za zamówienie będzie następowała na podstawie faktury Vat wystawionej na Powiat Łomżyński – Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, NIP 718-196-82-22.
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Naczelnik Ewelina Wszeborowska

        tel. 86 215 69 00 lub Beata Korwek – tel. 86 215 69 05

10) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

UWAGA :

 1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.
 2. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 3. Informacja o formalnościach, jakie powinny zastać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy.
 4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
 5. Umowa zostanie zawarta zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy

zobowiązany jest do: złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy, jeżeli nie będzie to wynikało z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 1. Załączniki[3]:

1)  zestawienie artykułów,

2)  projekt umowy,

3)  klauzula RODO.

[1] w przypadku wyboru oferty złożonej w formie elektronicznej nie potwierdzonej profilem zaufanym lub podpisem zaufanym uprawnionej osoby, należy w terminie 3 dni licząc od dnia następnego, dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami Zamawiającemu; w przypadku uchybienia terminu oferta podlega odrzuceniu

[2] obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena; fakultatywnie mogą być stosowane dodatkowe kryteria wyboru oferty

[3] wymienić załączniki przekazywane wykonawcom

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2022 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2022 14:32
Data edycji: poniedziałek, 28 lis 2022 14:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3433 razy
Ilość edycji: 1

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży. Uchwała i treść ogłoszenia znajdują się poniżej - w załącznikach.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 paź 2020 13:33
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2020 13:39
Data edycji: czwartek, 1 paź 2020 13:39
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5770 razy
Ilość edycji: 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

 1. Oznaczenie nieruchomości : lokal nr 507 położony na czwartym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Powierzchnia nieruchomości : nr 507 o pow. 15,95 m²o całkowitej powierzchni użytkowej 15,95 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest  proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 4,98 m².
 1. Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności biurowej.
 1. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz- 10,00 zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

 

 1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, 7 dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.
 1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
 1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2023 r.     

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 08:55
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2020 08:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 5048 razy


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 1. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym:
 2. a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”
 3. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym:
 4. b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

UWAGA – osoba wyłoniona w naborze zatrudniona będzie w wymiarze pełnego etatu, z tym, że ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.

II. Kandydaci przystępujący do naboru muszą spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 1. a) wykształcenie minimum średnie;
 2. b) doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE;
 3. c) znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 – 2020, znajomość Bazy Usług Rozwojowych, znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania administracji samorządowej i ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. d) biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu biurowego, Internetu, poczty elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań;
 5. e) obywatelstwo polskie;
 6. f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

2. Dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 1. a) preferowane wykształcenie wyższe;
 2. b) wskazany staż pracy 1 rok;
 3. c) doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług poradnictwa/doradztwa zawodowego lub/i rozwoju osobistego lub/i kształtowania kariery zawodowej oraz/lub ukończenie szkoleń w powyższym zakresie będzie dodatkowym atutem kandydata;
 4. d) cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, skrupulatność, odpowiedzialność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z założeń projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16, to jest:

 1. wstępne rozpoznanie potrzeb potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego, ale nie posiadającego orientacji w zakresie własnych predyspozycji, możliwości w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy;
 2. konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy;
 3. rozmowa i wyszukiwanie „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie;
 4. przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE).
 5. podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji /dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi);
 6. prowadzenie przez Doradcę kariery karty doradczej z przeprowadzonego doradztwa kariery w celu dokumentowania zakresu udzielonej pomocy;

7.wszelkie inne prace powierzone przez przełożonego wynikające ze specyfikacji projektu.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku

 1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stały, bezpośredni kontakt z uczestnikami działań.
 2. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, z tym, że ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.
 3. Umowa o pracę na czas określony – okres realizacji projektu, tj. do dnia 30.06.2020 r.
 4. Normy czasu pracy: praca w podstawowym ruchomym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata kompletu następujących dokumentów:

1) Curriculum Vitae (CV) własnoręcznie podpisane;

2) list motywacyjny własnoręcznie podpisany;

3)  kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4) kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz – w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,  zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu - potwierdzających staż pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (świadectw/dyplomów o ukończonych szkoleniach);

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;

10) zaświadczenie/oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”.

 VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży (kancelaria p. 301), 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: „Młodszy Referent  – Doradca Kariery”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 04 maja 2020 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży (www.powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  STAROSTWO POWIATOWE  W ŁOMŻY reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego z siedzibą w Łomży pod adresem ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 86 2156900, e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl;
 • Dane osobowe będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim;
 • Wymóg podania danych osobowych przez osoby ubiegające się o pracę jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019, poz. 1282) oraz z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póń. zm.);
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia, a także ma prawo do żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora;
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych  w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
 • Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po w/w terminie nieodebrane osobiście zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby wyłonionej do zatrudnienia zostaną dołączone do akt osobowych pracownika.

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 kwi 2020 15:17
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2020 15:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 6502 razy

Informacja Starosty Łomżyńskiego dot.systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że zostały wprowadzone zmiany w sposobie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Od dnia 10 lutego 2020 r. sprawy związane z rejestracją, nabyciem, wyrejestrowaniem pojazdów i wymianą dowodów rejestracyjnych wymagają uprzedniego zarezerwowania terminu osobiście lub telefoniczne pod nr telefonu 86 2156915. Rezerwacji dokonujemy maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 15:02
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 15:03
Data edycji: wtorek, 18 lut 2020 15:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 6968 razy
Ilość edycji: 2

Ogłoszenie o podaniu konsultacjom społecznym

Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/136/2019

                                                               Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                                                               z dnia 15 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu

„Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w roku 2020”.

Działając na podstawie uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 3147), przedkłada się do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”

 1. Przedmiot konsultacji:

Projekt „Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

 1. Termin konsultacji:

15 listopada 2019 r. – 6 grudnia 2019 r.

 1. Uczestnicy:

1) organizacje pozarządowe,

2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji

 1. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Elżbieta Gosk – (86) 215-69-17, e-mail: elzbieta.gosk@powiatlomzynski.pl

Renata Wierzba – (86) 215-69-18, e-mail: renata.wierzba@powiatlomzynski.pl

 1. Formy przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje pisemne

1)  Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres podany w ust. 4 ogłoszenia.

2)  Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

 1. a)  odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
 2. b)  pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
 3. Uzasadnienie

            Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020). 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Zarządu

                                                                                             Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 lis 2019 15:55
Data opublikowania: piątek, 15 lis 2019 15:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 6563 razy