BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
 1. Oznaczenie nieruchomości : lokal nr 507 położony na czwartym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

 1. Powierzchnia nieruchomości : nr 507 o pow. 15,95 m²

o całkowitej powierzchni użytkowej 15,95 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest  proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 4,98 m².

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności biurowej.

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz 5 zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

 

 1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, 7 dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

 1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.

 

 1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r.

      

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: poniedziałek, 7 cze 2021 11:20
Data opublikowania: poniedziałek, 7 cze 2021 11:27
Data edycji: poniedziałek, 7 cze 2021 11:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 629 razy
Ilość edycji: 1

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/347/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru ofert na realizację w 2021 roku następujących zadań publicznych:

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,  tradycji i dziedzictwa narodowego

 

L.p.

 

Wnioski o wsparcie realizacji zadań publicznych

kwota

1.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

,, Jak tanio podróżować?’’ Wincentego Lutosławskiego

3 000 zł

2.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

,, Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii’’ – wystawa plenerowa

2 000 zł

3.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Piosenka jest dobra na wszystko – VIII cykl festiwali tematycznych

5 500 zł

4.

Fundacja Muzyczna Ostinato z siedzibą w Czartorii

Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki ,,SACRUM ET MUSICA”

2 300 zł

5.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – Zbójna 2021

5 500 zł

6.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jedwabieńskiej

Rekonstrukcja ubiorów minionej epoki- zakup strojów do Regionalnej Izby Pamięci w Jedwabnem

7 000 zł

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej

 

 

L.p.

 

Wnioski o wsparcie realizacji zadań publicznych

kwota

1.

Klub Sportowy Śniadowo ,,Stowarzyszenie Prowadzone przez Starostę Łomżyńskiego, Nr 26 Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Klub Sportowy Śniadowo ‘’

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży.

4 750 zł

2.

Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży

4 750 zł

3.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS

10 000 zł

4.

Powiatowy Związek Sportowy w Łomży

Organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego.

21 000 zł

5.

Fundacja ,,Ja i Ty’’

,, Czas na sport – poprawa aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych’’

4 500 zł

 

 

W zakresie promocji i upowszechniania turystyki

 

 

L.p.

 

Wnioski o wsparcie realizacji zadań publicznych

 

kwota

1.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (VII edycja)

6 500 zł

2.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Dzień ziół narwiańskich

3 500 zł

 

Data powstania: piątek, 29 sty 2021 15:19
Data opublikowania: piątek, 29 sty 2021 15:21
Data edycji: piątek, 29 sty 2021 15:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1138 razy
Ilość edycji: 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i upowszechniania turystyki.
 1. RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH KONKURSEM
 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

1) imprezy realizowane w formie koncertów, festiwali - o wysokim dorobku artystycznym,

2) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

3) inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury, kultury ludowej (kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, jak również edukacja kulturalna poprzez upowszechnianie cennych elementów rodzimej kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych),

oraz  upamiętnianiu wydarzeń historycznych  związanych  z  tradycjami  walk  o  niepodległość    i  suwerenność   Rzeczypospolitej  Polskiej;

4) organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, festynów w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar Powiatu Łomżyńskiego,

5) publikacje i wydawnictwa  służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa  kulturowego regionu,

6) prowadzenie działalności w zakresie kinematografii na terenie  Powiatu Łomżyńskiego,

7) tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa regionu,

8) edukacja filmowa dedykowana różnym grupom  wiekowym,

 1. Wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej

Propagowanie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w środowisku szkolnym na poziomie powiatowym, w tym:

1) organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół   z terenu Powiatu Łomżyńskiego,

2) organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci
i młodzieży,

3) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego,

4) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych.

 1. Promocja i upowszechnianie turystyki

1) upowszechnianie turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

2) promocja walorów krajobrazowych i kulturowych Powiatu Łomżyńskiego,

3) organizacja i uczestnictwo w imprezach turystycznych o zasięgu lokalnym i wyższym,

4) wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno – krajoznawczej,

5) audiowizualna promocja regionu.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – 32.000 zł
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 45.000 zł
 4. Promocja i upowszechnianie turystyki – 10.000 zł

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność pożytku publicznego,

4) spółdzielnie socjalne.

 1. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej
  i turystyki.
 3. Warunkiem otrzymania dotacji jest, co najmniej 15% wkład własny (finansowy lub rzeczowy)   lub  z innych źródeł finansowania.
 4. Dotacje na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystywane w szczególności na:

1) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umowy zlecenia oraz honoraria,

2) wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,

3) koszty obsługi technicznej,

4) koszty wydawnicze,

5) nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,

6) zakup usług obcych: przejazdy i zakwaterowanie, transport.

 1. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego oferenta.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent:

1) obowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu,

2) może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji,

3) może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia
o wysokości przyznanej dotacji.

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 2. Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi
  w ofercie oraz w umowie (m.in. być realizowane na terenie Powiatu Łomżyńskiego; upowszechniać cenne elementy kultury artystycznej, które, na co dzień nie są dostępne mieszkańcom powiatu; propagować i promować wielokulturowość charakterystyczną dla regionu podlaskiego).
 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, której wzór określa Załącznik Nr 3
  do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego, a podmiotem uprawnionym.
 5. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
  o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio
  z realizacją danego zadania.
 6. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania, jest zobowiązany do:

1) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Łomżyńskiego. Informacja                          na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach do mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego (treść informacji: „Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego”).

2) umieszczenia logo Starostwa Powiatowego w Łomży na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania.

 1. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5  do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 14 stycznia 2021 r.
 4. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro, pok. 304), w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 roku” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku ” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w zakresie promocji i upowszechniania turystyki w 2021 roku”.


Na kopercie należy umieścić nazwę oferenta oraz jego adres zwrotny.

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) Formularz dokumentu w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży ( www.powiatlomzynski.pl)  i  w  Biuletynie Informacji Publicznej ( www.powiatlomzynski.pl/bip).
 2. Sporządzona oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta - składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 3. Zaleca się dokładnie przestrzegać zapisów formularza oferty (punkt, po punkcie) oraz zachować właściwą numerację stron. Ponadto oferta winna być zaopatrzona we wszystkie niezbędne załączniki.
 4. Do oferty należy załączyć następujące załączniki:

1) Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający   z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4) Zawartą umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).  

Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność      z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona                 z przyczyn formalnych.

 1. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia, odpowiada oferent.
 2. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.
 3. TERMINY, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY
 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
 5. Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do  31 stycznia  2021 roku.
 7. Wybór ofert stanowiący formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) Merytoryczne: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty  wymienione w art.3 ust.3, stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność,

2) Finansowe: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania,

3) Organizacyjne: jakość wykonania zadania i posiadane zasoby kadrowe, kwalifikacje osób przy udziale których organizacja lub podmioty  wymienione w art.3 ust.3 będzie realizować zadania publiczne, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,

4) Ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

1) złożone przez podmioty nieuprawnione,

2) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

3) złożone po terminie,

4) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

5) niekompletne,

6) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,

7) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

8) oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem,

9) podpisane przez osoby nieupoważnione.

 1. Z organizacjami wyłonionymi w konkursie zostaną podpisane umowy, w których zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadań oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
 2. O wyborze oferty, organizacje pozarządowe, których ofertę wybrano zostanie powiadomiona o tym fakcie pisemnie, e-mailem lub telefonicznie.
 3. Do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach  jest Powiat Łomżyński, reprezentowany przez Starostę Łomżyńskiego  z siedzibą w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

3) promocji i upowszechniania turystyki,  na terenie Powiatu Łomżyńskiego  w 2021 roku                             

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty (Zał. Nr 1 do ogłoszenia).
 2. Wzór umowy (Zał. Nr 2 do ogłoszenia).
 3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania (Zał. Nr 3 do ogłoszenia).

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 gru 2020 15:01
Data opublikowania: środa, 23 gru 2020 15:05
Data edycji: środa, 23 gru 2020 15:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1381 razy
Ilość edycji: 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
 1. Oznaczenie nieruchomości : pomieszczenia położone na I i III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Powierzchnia nieruchomości :

Pokoje (ZPOZ) od 401- 411 – 296,74 m²

Pokoje (PPP) od 202- 207 – 210,94 m²

Pokoje (PCPR) od 208- 214 oraz pokój 201 – 157,06 m²

 1. Przeznaczenie nieruchomości : pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie działalności biurowej.
 1. Wysokość opłat z tytułu użyczenia :

Pokoje (ZPOZ) od 401- 411 – 2700,00 zł netto,

Pokoje (PPP) od 202- 207 – 1700,00 zł netto,

Pokoje (PCPR) od 208- 214 oraz pokój 201 – 1100,00 zł netto.

Wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT lub noty księgowej, 7 dni od daty wystawienia faktury lub noty na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.
 1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
 1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.     

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

Data powstania: czwartek, 12 lis 2020 09:54
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2020 09:59
Data edycji: czwartek, 12 lis 2020 10:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1372 razy
Ilość edycji: 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
 1. Oznaczenie nieruchomości : lokal nr 417 położony na trzecim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Powierzchnia nieruchomości : nr 417 o pow. 27,60 m²

o całkowitej powierzchni użytkowej 27,60 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest  proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 5,40 m².

 1. Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności biurowej.
 1. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz 27 zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.
 1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, 7 dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.
 1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
 1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2023 r.     

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

Data powstania: czwartek, 12 lis 2020 09:48
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2020 09:53
Data edycji: czwartek, 12 lis 2020 10:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1284 razy
Ilość edycji: 1

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży. Uchwała i treść ogłoszenia znajdują się poniżej - w załącznikach.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 paź 2020 13:33
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2020 13:39
Data edycji: czwartek, 1 paź 2020 13:39
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1569 razy
Ilość edycji: 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

 1. Oznaczenie nieruchomości : lokal nr 509 położony na czwartym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Powierzchnia nieruchomości : nr 509 o pow. 10,50 m²o całkowitej powierzchni użytkowej 10,50 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest  proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 4,98 m².
 1. Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności biurowej.
 1. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz-10,00 zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.
 1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, siedem dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.
 1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
 1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2023 r.     

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 08:57
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2020 08:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1223 razy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

 1. Oznaczenie nieruchomości : lokal nr 507 położony na czwartym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Powierzchnia nieruchomości : nr 507 o pow. 15,95 m²o całkowitej powierzchni użytkowej 15,95 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest  proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 4,98 m².
 1. Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności biurowej.
 1. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz- 10,00 zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

 

 1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, 7 dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.
 1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
 1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2023 r.     

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 08:55
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2020 08:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1210 razy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

 1. Oznaczenie nieruchomości : lokal nr 415 położony na czwartym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Powierzchnia nieruchomości : nr 415 o pow. 35,00 m²

o całkowitej powierzchni użytkowej 35,00 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest  proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 10,92 m².

 1. Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności biurowej.
 1. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz-10,00 zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.
 1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, 7 dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.
 1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
 1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2023 r.

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

 

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 08:53
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2020 08:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1205 razy


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 1. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym:
 2. a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”
 3. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym:
 4. b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

UWAGA – osoba wyłoniona w naborze zatrudniona będzie w wymiarze pełnego etatu, z tym, że ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.

II. Kandydaci przystępujący do naboru muszą spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 1. a) wykształcenie minimum średnie;
 2. b) doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE;
 3. c) znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 – 2020, znajomość Bazy Usług Rozwojowych, znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania administracji samorządowej i ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. d) biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu biurowego, Internetu, poczty elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań;
 5. e) obywatelstwo polskie;
 6. f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

2. Dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 1. a) preferowane wykształcenie wyższe;
 2. b) wskazany staż pracy 1 rok;
 3. c) doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług poradnictwa/doradztwa zawodowego lub/i rozwoju osobistego lub/i kształtowania kariery zawodowej oraz/lub ukończenie szkoleń w powyższym zakresie będzie dodatkowym atutem kandydata;
 4. d) cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, skrupulatność, odpowiedzialność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z założeń projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16, to jest:

 1. wstępne rozpoznanie potrzeb potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego, ale nie posiadającego orientacji w zakresie własnych predyspozycji, możliwości w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy;
 2. konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy;
 3. rozmowa i wyszukiwanie „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie;
 4. przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE).
 5. podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji /dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi);
 6. prowadzenie przez Doradcę kariery karty doradczej z przeprowadzonego doradztwa kariery w celu dokumentowania zakresu udzielonej pomocy;

7.wszelkie inne prace powierzone przez przełożonego wynikające ze specyfikacji projektu.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku

 1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stały, bezpośredni kontakt z uczestnikami działań.
 2. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, z tym, że ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.
 3. Umowa o pracę na czas określony – okres realizacji projektu, tj. do dnia 30.06.2020 r.
 4. Normy czasu pracy: praca w podstawowym ruchomym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata kompletu następujących dokumentów:

1) Curriculum Vitae (CV) własnoręcznie podpisane;

2) list motywacyjny własnoręcznie podpisany;

3)  kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4) kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz – w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,  zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu - potwierdzających staż pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (świadectw/dyplomów o ukończonych szkoleniach);

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;

10) zaświadczenie/oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”.

 VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży (kancelaria p. 301), 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: „Młodszy Referent  – Doradca Kariery”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 04 maja 2020 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży (www.powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  STAROSTWO POWIATOWE  W ŁOMŻY reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego z siedzibą w Łomży pod adresem ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 86 2156900, e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl;
 • Dane osobowe będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim;
 • Wymóg podania danych osobowych przez osoby ubiegające się o pracę jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019, poz. 1282) oraz z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póń. zm.);
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia, a także ma prawo do żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora;
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych  w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
 • Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po w/w terminie nieodebrane osobiście zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby wyłonionej do zatrudnienia zostaną dołączone do akt osobowych pracownika.

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 kwi 2020 15:17
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2020 15:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2318 razy

Informacja Starosty Łomżyńskiego dot.systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że zostały wprowadzone zmiany w sposobie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Od dnia 10 lutego 2020 r. sprawy związane z rejestracją, nabyciem, wyrejestrowaniem pojazdów i wymianą dowodów rejestracyjnych wymagają uprzedniego zarezerwowania terminu osobiście lub telefoniczne pod nr telefonu 86 2156915. Rezerwacji dokonujemy maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 15:02
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 15:03
Data edycji: wtorek, 18 lut 2020 15:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2738 razy
Ilość edycji: 2

Ogłoszenie o podaniu konsultacjom społecznym

Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/136/2019

                                                               Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                                                               z dnia 15 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu

„Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w roku 2020”.

Działając na podstawie uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 3147), przedkłada się do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”

 1. Przedmiot konsultacji:

Projekt „Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

 1. Termin konsultacji:

15 listopada 2019 r. – 6 grudnia 2019 r.

 1. Uczestnicy:

1) organizacje pozarządowe,

2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji

 1. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Elżbieta Gosk – (86) 215-69-17, e-mail: elzbieta.gosk@powiatlomzynski.pl

Renata Wierzba – (86) 215-69-18, e-mail: renata.wierzba@powiatlomzynski.pl

 1. Formy przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje pisemne

1)  Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres podany w ust. 4 ogłoszenia.

2)  Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

 1. a)  odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
 2. b)  pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
 3. Uzasadnienie

            Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020). 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Zarządu

                                                                                             Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 lis 2019 15:55
Data opublikowania: piątek, 15 lis 2019 15:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2401 razy