BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałow biurowych i eksploatacyjnych na rok 2023

Data powstania: piątek, 16 gru 2022 13:47
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2022 13:48
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 2293 razy

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów i środków czystości do Starostwa Powiatowego w Łomży

Opis przedmiotu zamówienia: 1)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości według załączonego zamówienia (załącznik do zapytania ofertowego) do Starostwa Powiatowego  w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie. 2) Realizacja zamówienia zostanie podzielona na 4 części (kwartalnie)  w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia artykułów i środków czystości w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Zamawiający:

POWIAT ŁOMŻYŃSKI

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości według załączonego zamówienia (załącznik do zapytania ofertowego) do Starostwa Powiatowego  w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie.

2) Realizacja zamówienia zostanie podzielona na 4 części (kwartalnie)  w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia artykułów i środków czystości w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty[1]:a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data wpływu do tut. urzędu) lub drogą elektroniczną jako skan podpisanych dokumentów na adres: wszeborowska@powiatlomzynski.pl lub faksem na  nr (86) 2156904 do dnia 05.12.2022 r.  do godz. 10:00 wpisując w temacie wiadomości  - Oferta na dostawę artykułów i środków czystości. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.b) Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty albo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, jeśli nie będzie ono wynikało z innych dokumentów załączonych do oferty. Należy je dołączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.c) Ofertę należy złożyć w sposób określony w zapytaniu ofertowym .d) Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów.e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert[2]:

1)   Cena - waga 100 %,

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 1. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022 r. o godz. 10.00        w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 303
 2. Warunki płatności : Zapłata za zamówienie będzie następowała na podstawie faktury Vat wystawionej na Powiat Łomżyński – Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, NIP 718-196-82-22.
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Naczelnik Ewelina Wszeborowska

        tel. 86 215 69 00 lub Beata Korwek – tel. 86 215 69 05

10) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

UWAGA :

 1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.
 2. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 3. Informacja o formalnościach, jakie powinny zastać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy.
 4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
 5. Umowa zostanie zawarta zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy

zobowiązany jest do: złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy, jeżeli nie będzie to wynikało z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 1. Załączniki[3]:

1)  zestawienie artykułów,

2)  projekt umowy,

3)  klauzula RODO.

[1] w przypadku wyboru oferty złożonej w formie elektronicznej nie potwierdzonej profilem zaufanym lub podpisem zaufanym uprawnionej osoby, należy w terminie 3 dni licząc od dnia następnego, dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami Zamawiającemu; w przypadku uchybienia terminu oferta podlega odrzuceniu

[2] obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena; fakultatywnie mogą być stosowane dodatkowe kryteria wyboru oferty

[3] wymienić załączniki przekazywane wykonawcom

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2022 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2022 14:32
Data edycji: poniedziałek, 28 lis 2022 14:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2429 razy
Ilość edycji: 1

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży. Uchwała i treść ogłoszenia znajdują się poniżej - w załącznikach.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 paź 2020 13:33
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2020 13:39
Data edycji: czwartek, 1 paź 2020 13:39
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4811 razy
Ilość edycji: 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

 1. Oznaczenie nieruchomości : lokal nr 507 położony na czwartym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Powierzchnia nieruchomości : nr 507 o pow. 15,95 m²o całkowitej powierzchni użytkowej 15,95 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej. Do powierzchni użytkowej przynależna jest  proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 4,98 m².
 1. Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności biurowej.
 1. Wysokość opłat z tytułu najmu : czynsz- 10,00 zł/m² netto miesięcznie (wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT) plus koszty mediów, w szczególności energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

 

 1. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, 7 dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.
 1. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy.
 1. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – do 3 lat, od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2023 r.     

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 oraz pod nr tel. (86) 215-69-69

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2020 08:55
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2020 08:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 4157 razy


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 1. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym:
 2. a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”
 3. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym:
 4. b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

UWAGA – osoba wyłoniona w naborze zatrudniona będzie w wymiarze pełnego etatu, z tym, że ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.

II. Kandydaci przystępujący do naboru muszą spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

 1. a) wykształcenie minimum średnie;
 2. b) doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE;
 3. c) znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 – 2020, znajomość Bazy Usług Rozwojowych, znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania administracji samorządowej i ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. d) biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu biurowego, Internetu, poczty elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań;
 5. e) obywatelstwo polskie;
 6. f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

2. Dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 1. a) preferowane wykształcenie wyższe;
 2. b) wskazany staż pracy 1 rok;
 3. c) doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług poradnictwa/doradztwa zawodowego lub/i rozwoju osobistego lub/i kształtowania kariery zawodowej oraz/lub ukończenie szkoleń w powyższym zakresie będzie dodatkowym atutem kandydata;
 4. d) cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, skrupulatność, odpowiedzialność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z założeń projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16, to jest:

 1. wstępne rozpoznanie potrzeb potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego, ale nie posiadającego orientacji w zakresie własnych predyspozycji, możliwości w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy;
 2. konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy;
 3. rozmowa i wyszukiwanie „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie;
 4. przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE).
 5. podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji /dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi);
 6. prowadzenie przez Doradcę kariery karty doradczej z przeprowadzonego doradztwa kariery w celu dokumentowania zakresu udzielonej pomocy;

7.wszelkie inne prace powierzone przez przełożonego wynikające ze specyfikacji projektu.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku

 1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stały, bezpośredni kontakt z uczestnikami działań.
 2. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, z tym, że ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.
 3. Umowa o pracę na czas określony – okres realizacji projektu, tj. do dnia 30.06.2020 r.
 4. Normy czasu pracy: praca w podstawowym ruchomym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata kompletu następujących dokumentów:

1) Curriculum Vitae (CV) własnoręcznie podpisane;

2) list motywacyjny własnoręcznie podpisany;

3)  kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4) kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz – w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,  zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu - potwierdzających staż pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (świadectw/dyplomów o ukończonych szkoleniach);

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;

10) zaświadczenie/oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”.

 VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży (kancelaria p. 301), 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: „Młodszy Referent  – Doradca Kariery”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 04 maja 2020 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży (www.powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 Klauzula informacyjna:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  STAROSTWO POWIATOWE  W ŁOMŻY reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego z siedzibą w Łomży pod adresem ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 86 2156900, e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl;
 • Dane osobowe będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim;
 • Wymóg podania danych osobowych przez osoby ubiegające się o pracę jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019, poz. 1282) oraz z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póń. zm.);
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia, a także ma prawo do żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora;
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych  w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
 • Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po w/w terminie nieodebrane osobiście zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby wyłonionej do zatrudnienia zostaną dołączone do akt osobowych pracownika.

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 kwi 2020 15:17
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2020 15:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 5538 razy

Informacja Starosty Łomżyńskiego dot.systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że zostały wprowadzone zmiany w sposobie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Od dnia 10 lutego 2020 r. sprawy związane z rejestracją, nabyciem, wyrejestrowaniem pojazdów i wymianą dowodów rejestracyjnych wymagają uprzedniego zarezerwowania terminu osobiście lub telefoniczne pod nr telefonu 86 2156915. Rezerwacji dokonujemy maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 15:02
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 15:03
Data edycji: wtorek, 18 lut 2020 15:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 6009 razy
Ilość edycji: 2

Ogłoszenie o podaniu konsultacjom społecznym

Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/136/2019

                                                               Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                                                               z dnia 15 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu

„Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w roku 2020”.

Działając na podstawie uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 3147), przedkłada się do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”

 1. Przedmiot konsultacji:

Projekt „Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

 1. Termin konsultacji:

15 listopada 2019 r. – 6 grudnia 2019 r.

 1. Uczestnicy:

1) organizacje pozarządowe,

2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji

 1. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Elżbieta Gosk – (86) 215-69-17, e-mail: elzbieta.gosk@powiatlomzynski.pl

Renata Wierzba – (86) 215-69-18, e-mail: renata.wierzba@powiatlomzynski.pl

 1. Formy przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje pisemne

1)  Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres podany w ust. 4 ogłoszenia.

2)  Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

 1. a)  odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
 2. b)  pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
 3. Uzasadnienie

            Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020). 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Zarządu

                                                                                             Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 lis 2019 15:55
Data opublikowania: piątek, 15 lis 2019 15:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 5609 razy