BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów i środków czystości do Starostwa Powiatowego w Łomży

Opis przedmiotu zamówienia: 1)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości według załączonego zamówienia (załącznik do zapytania ofertowego) do Starostwa Powiatowego  w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie. 2) Realizacja zamówienia zostanie podzielona na 4 części (kwartalnie)  w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia artykułów i środków czystości w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 1. Zamawiający:

POWIAT ŁOMŻYŃSKI

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości według załączonego zamówienia (załącznik do zapytania ofertowego) do Starostwa Powiatowego  w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie.

2) Realizacja zamówienia zostanie podzielona na 4 części (kwartalnie)  w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia artykułów i środków czystości w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty[1]:a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data wpływu do tut. urzędu) lub drogą elektroniczną jako skan podpisanych dokumentów na adres: wszeborowska@powiatlomzynski.pl lub faksem na  nr (86) 2156904 do dnia 05.12.2022 r.  do godz. 10:00 wpisując w temacie wiadomości  - Oferta na dostawę artykułów i środków czystości. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.b) Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty albo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, jeśli nie będzie ono wynikało z innych dokumentów załączonych do oferty. Należy je dołączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.c) Ofertę należy złożyć w sposób określony w zapytaniu ofertowym .d) Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów.e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 3. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert[2]:

1)   Cena - waga 100 %,

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 1. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022 r. o godz. 10.00        w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 303
 2. Warunki płatności : Zapłata za zamówienie będzie następowała na podstawie faktury Vat wystawionej na Powiat Łomżyński – Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, NIP 718-196-82-22.
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Naczelnik Ewelina Wszeborowska

        tel. 86 215 69 00 lub Beata Korwek – tel. 86 215 69 05

10) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

UWAGA :

 1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.
 2. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 3. Informacja o formalnościach, jakie powinny zastać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy.
 4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
 5. Umowa zostanie zawarta zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy

zobowiązany jest do: złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy, jeżeli nie będzie to wynikało z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 1. Załączniki[3]:

1)  zestawienie artykułów,

2)  projekt umowy,

3)  klauzula RODO.

[1] w przypadku wyboru oferty złożonej w formie elektronicznej nie potwierdzonej profilem zaufanym lub podpisem zaufanym uprawnionej osoby, należy w terminie 3 dni licząc od dnia następnego, dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami Zamawiającemu; w przypadku uchybienia terminu oferta podlega odrzuceniu

[2] obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena; fakultatywnie mogą być stosowane dodatkowe kryteria wyboru oferty

[3] wymienić załączniki przekazywane wykonawcom

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2022 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2022 14:32
Data edycji: poniedziałek, 28 lis 2022 14:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3046 razy
Ilość edycji: 1