BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art.11 ust.1 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży w wymiarze 1 etatu

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:   

1) wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym;

2) znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne;

3) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;

4) obywatelstwo polskie;

5) nieposzlakowana opinia;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego;

2.Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji;

2) znajomość obsługi programu geodezyjnego TurboEwid;

3) cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków-wprowadzanie zmian z terenu powiatu łomżyńskiego;

2) obsługa techniczna użytkownika ewidencji gruntów i budynków;

3) przyjmowanie zamówień na kopie dokumentów na wypisy i wyrysy z bazy EGIB;

4) wystawianie dokumentów opłaty za zamówione materiały;

5) sporządzanie zamówionych wyrysów i wypisów;

6) udzielanie odpowiedzi dotyczących gospodarstw rolnych oraz historii zmian w operacie EGiB;

7) aktualizacja baz danych geodezyjnych;

8) inwentaryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie jego kopii zapasowych;

9) porządkowanie archiwów;

10) przygotowywanie materiałów do wyłączenia z zasobu;

11) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań,

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę lub Naczelnika Wydziału.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27,

2) umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,

3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

4) normy czasu pracy: praca w wymiarze pełnego etatu, w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) list motywacyjny podpisany własnoręcznie;

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, podpisane własnoręcznie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pożądane na danym stanowisku (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4) kserokopie świadectw pracy oraz w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu – potwierdzające staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru;

7) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: :

 Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (Kancelaria p.301)

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 28 marzec 2022 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 VIII. Informacje dodatkowe:

 1. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27. Dokumenty kandydata wybranego w naborze   i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.
 3. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 (pok.304) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip.
 4. Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Kaczmarczyk – Główny specjalista, tel. (086) 215 69 69

 

Klauzula informacyjna:

Starostwo Powiatowe w Łomży spełniając obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119, str. 1 ze zm.)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@powiatlomzynski.pl; tel/ 86 2156900.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, zostanie potraktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w przepisach prawa. Dokumenty aplikacyjne kolejnych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone;
 3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 4. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski 

Łomża, dnia 18 marca 2022 roku

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 mar 2022 10:56
Data opublikowania: piątek, 18 mar 2022 11:20
Opublikował(a): Justyna Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Justyna Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1892 razy