BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o podaniu konsultacjom społecznym

Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/136/2019

                                                               Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                                                               z dnia 15 listopada 2019 r.

Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu

„Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w roku 2020”.

Działając na podstawie uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 3147), przedkłada się do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”

  1. Przedmiot konsultacji:

Projekt „Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

  1. Termin konsultacji:

15 listopada 2019 r. – 6 grudnia 2019 r.

  1. Uczestnicy:

1) organizacje pozarządowe,

2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  1. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji

  1. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Elżbieta Gosk – (86) 215-69-17, e-mail: elzbieta.gosk@powiatlomzynski.pl

Renata Wierzba – (86) 215-69-18, e-mail: renata.wierzba@powiatlomzynski.pl

  1. Formy przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje pisemne

1)  Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres podany w ust. 4 ogłoszenia.

2)  Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  1. a)  odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  2. b)  pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
  3. Uzasadnienie

            Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020). 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Zarządu

                                                                                             Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 lis 2019 15:55
Data opublikowania: piątek, 15 lis 2019 15:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 6487 razy