BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. ewidencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Łomża, ul. Poligonowa 30 Ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty ds. ewidencji

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1)    Bieżąca znajomość wszystkich przepisów związanych z zajmowanym stanowiskiem, a w szczególności: ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r.
poz. 1376 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333
z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999r.(Dz.U. z  2016r.poz.124 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 784 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z poźn. zm.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom(Dz.U. nr 67,poz. 582 z późn. zm.);

2)    Prowadzenie spraw związanych ze zmianą własności działek drogowych i przyległych do pasa drogowego,

3)    Prowadzenie ewidencji dróg, mostów i przepustów,

4)    Sporządzanie  rocznego sprawozdania o sieciach dróg publicznych,

5)    Rozpatrywanie wniosków oraz sporządzanie decyzji dotyczących lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg powiatowych,

6)    Współpraca z ST w zakresie przeglądów bieżących i podstawowych obiektów mostowych i dróg,

7)    Uzgadnianie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenach przyległych do pasa drogowego,

8)    Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dot. kategorii dróg,

9)    Współpraca z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej,

10) Opracowywanie przy udziale ST planów wyrębów zadrzewienia przydrożnego,

11) Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew (współpraca z gminami i petentami). 

 

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku                                                                                          

Miejsce pracy: Praca w budynku zakładu na parterze. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku brak właściwego podjazdu, który umożliwia  wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem  inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się w terenie i wewnątrz budynku, praca przy monitorze komputera, prowadzenie rozmów telefonicznych.

Wymagania niezbędne:

1)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,

2)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)    obywatelstwo polskie,

4)    wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunkowe (specjalność) drogownictwo  lub budownictwo (4 letni staż pracy), wykształcenie średnie drogowe lub budownictwo (6 letni staż pracy) oraz uprawnienia budowlane,

5)    znajomość obsługi programów komputerowych (w szczególności): programu do prowadzenia ewidencji dróg - EWIDR,  

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1)    dobra znajomość obsługi komputera w programie Word, Excel,

2)    znajomość  programów użytecznych na stanowisku pracy,

3)    znajomość zagadnień organizacji i zarządzania drogami i mostami publicznymi (obiektami inżynierskimi),

4)    znajomość regulacji prawnych: ustawa o drogach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, prawo budowlane,

5)    komunikatywność, dyspozycyjność, motywacja do pracy, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami,

6)    staż pracy w administracji publicznej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

    1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
         podpisane  odręcznie,

2)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia,

3)    kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4)    kopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

5)    podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6)    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2019 r. poz.1781”,

9)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.- dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  
         28.10.2021r.  do godz. 1500   (liczy się data wpływu do ZDP w Łomży) pokój nr 1
        pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża  

        w zaklejonych kopertach z dopiskiem -„Nabór na wolne stanowisko  Urzędnicze”.

 

       Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

       Otwarcie ofert nastąpi w ZDP w Łomży w dniu  29.10.2021r.

 

       Oferty odrzucone zostaną odesłane.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 07:50
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 07:56
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 767 razy