BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa zjazdu z drogi

Budowa zjazdu z drogi
BUDOWA ZJAZDU Z DROGI

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 2.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zawierający następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, numer drogi, numer geodezyjny działki na którą ma prowadzić zjazd .
2. Do wniosku należy dołączyć:
- projekt budowlany zjazdu,
- mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem granic działki, jej planowanego zagospodarowania i lokalizacji zjazdu i zjazdów sąsiednich oraz informacją o zagospodarowaniu działek sąsiednich,
- informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (np. kserokopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) ,
- lokalizację zjazdu wg pikietażu na drodze,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

Gdzie odebrać formularz:

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 2 lub pobrać ze strony internetowej – linka na dole strony (plik do pobrania).

Opłaty:

1. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 5 zł za podanie oraz 0,50 zł za każdy załącznik w znaczkach skarbowych.
2. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Powiaty Łomżyńskiego - w przygotowaniu ( zgodnie z art. 40, ust. 8 Ustawy o drogach publicznych Dz. U. Z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
3. Opłatę naliczoną w zezwoleniu - przelewem na konto ZDP w KB S.A. O/Łomża nr 76 1500 1533 1215 3002 0817 0000.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 , poz. 33 z późn. zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2 za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w sekretariacie ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 1 umieszczając opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 0,50 zł za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:
1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza , w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Termin płatności kary wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.
2. Znaczki skarbowe można również nabyć w sekretariacie ZDP w Łomży, pok. nr 1.


Plik do pobraniaPliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 lip 2003 11:05
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2003 11:12
Data edycji: czwartek, 10 lip 2003 00:00
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8659 razy
Ilość edycji: 1