BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przejazd pojazdu nienormatywnego

PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 2.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zawierający:
- nazwę (imię i nazwisko) i adres (nr telefonu) przedsiębiorcy oraz osoby wykonującej transport w jego imieniu;,
- termin oraz dokładny adres miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejazdu;
- rodzaj ładunku i jego masę całkowitą,
- markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej osi (w przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silnikowego i przyczepy, w tym naczepy),
- wymiary i masę całkowitą pojazdu pojedynczego lub zespołu pojazdów z ładunkiem i bez,
- rozstaw osi oraz nacisk każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem,
- schemat ułożenia ładunku na pojeździe.

Gdzie odebrać formularz:

Sprawę rozpatruje się na podstawie pisemnego wniosku.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 5 zł za podanie oraz 0,50 zł za każdy załącznik w znaczkach skarbowych.
2. Wysokość opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie opłat drogowych (Dz. U. Nr 8, poz. 60).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1998r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 40, poz. 232 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie opłat drogowych (Dz. U. Nr 8, poz. 60).
3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz. 432 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2 za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w sekretariacie ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 1 umieszczając opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 0,50 zł za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych może być wydane tylko w przypadku przewożenia ładunków, które ze względu na swój charakter nie mogą być podzielone i przewożone innymi środkami transportu.
Data powstania: wtorek, 8 lip 2003 11:46
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2003 11:52
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6531 razy