BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana organizacji ruchu

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 1.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie.
2. Projekt organizacji ruchu zawierający;
- plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy ,
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
▫ lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych , urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji.
▫ parametry geometryczne drogi.
- program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną ,
- zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,
- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruch na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót ,
- przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze ,
- nazwisko i podpis projektanta
3. Projekt organizacji ruchu powinien być zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Łomży oraz zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem – z upoważnienia Starosty Powiatu Łomżyńskiego mgr inż. Adama Łazarskiego – Dyrektora ZDP w Łomży (jeżeli projekt dotyczy dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu łomżyńskiego).
4. Projekt organizacji ruchu należy złożyć min. w dwóch egzemplarzach.

Gdzie odebrać formularz:

Sprawę rozpatruje się na podstawie pisemnego podania.

Opłaty:

Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 5 zł za podanie oraz 0,50 zł za każdy załącznik w znaczkach skarbowych.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawy rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, zgodnie z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, art. 35 ze zmianami).

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzenie (Dz. U. Nr 117, poz. 1729) ,
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2003r Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) ,
3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).


Informacje dodatkowe:

Znaczki skarbowe można również nabyć w sekretariacie ZDP w Łomży, pok. nr 1.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 12:14
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2003 12:19
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7535 razy