BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 2.

Wymagane dokumenty:

1. Na trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem prac wykonawca prac lub inwestor składa podanie zawierające nazwę wnioskodawcy, cel zajęcia pasa, lokalizację, orientacyjną powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego, a także plan sytuacyjny zajęcia odcinka pasa drogowego.
2. Po otrzymaniu opinii na miesiąc przed planowanym zajęciem zajmujący składa wniosek zawierający nazwę wnioskodawcy, cel zajęcia pasa, lokalizację, dokładną powierzchnię zajęcia, powierzchnię umieszczenia urządzeń obcych oraz termin zajęcia pasa drogowego.
3. Do wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny pasa drogowego z oznaczeniem powierzchni planowanej do zajęcia i określeniem jej wymiarów,
- harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie ,
- projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia pasa drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa , zaopiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem ; z upoważnienia Starosty Powiatu Łomżyńskiego mgr inż. Adama Łazarskiego - Dyrektora ZDP w Łomży ,
- kserokopię uzgodnienia dokumentacji ,
- inne dokumenty , jeżeli zostaną one określone we wcześniejszej opinii.

Gdzie odebrać formularz:

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 2 lub pobrać ze strony internetowej – linka na dole strony (plik do pobrania).

Opłaty:

1. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 5 zł za podanie oraz 0,50 zł za każdy załącznik w znaczkach skarbowych.
2. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Powiaty Łomżyńskiego - w przygotowaniu ( zgodnie z art. 40, ust. 8 Ustawy o drogach publicznych Dz. U. Z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
3. Opłatę naliczoną w zezwoleniu dokonać przelewem na konto ZDP w KB S.A. O/Łomża nr 76 1500 1533 1215 3002 0817 0000.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 , poz. 33 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2 za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w sekretariacie ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 1 umieszczając opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 0,50 zł za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:

1. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
2. Znaczki skarbowe można również nabyć w sekretariacie ZDP w Łomży, pok. nr 1.Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 lip 2003 11:59
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2003 12:06
Data edycji: środa, 9 lip 2003 00:00
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8899 razy
Ilość edycji: 1