BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ustawienie reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym dróg powiatowych

USTAWIENIE REKLAM I OBIEKTÓW HANDLOWYCH
W PASIE DROGOWYM

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 2.

Wymagane dokumenty:

1. Na trzy miesiące przed planowanym ustawieniem reklamy lub kiosku wnioskodawca składa podanie zawierające nazwę wnioskodawcy, cel zajęcia pasa, powierzchnię reklamy lub rzutu poziomego kiosku w m2 , okres , na który wnioskodawca ubiega się o zezwolenie, a także plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca ustawienia reklamy lub kiosku.
2. Po otrzymaniu opinii na miesiąc przed planowanym terminem należy złożyć:
- projekt reklamy (z określeniem jej treści) lub kiosku,
- inne dokumenty , jeżeli zostaną one określone w opinii.

Gdzie odebrać formularz:

Sprawę rozpatruje się na podstawie podania.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 5 zł za podanie oraz 0,50 zł za każdy załącznik w znaczkach skarbowych.
2. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Powiaty Łomżyńskiego - w przygotowaniu ( zgodnie z art. 40, ust. 8 Ustawy o drogach publicznych Dz. U. Z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
3. Opłatę naliczoną w zezwoleniu - przelewem na konto ZDP w KB S.A. O/Łomża nr 76 1500 1533 1215 3002 0817 0000.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 , poz. 33 z późn. zmianami).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2 za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się w sekretariacie ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30, pok. nr 1 umieszczając opłatę skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 0,50 zł za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:

1. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
2. Znaczki skarbowe można również nabyć w sekretariacie ZDP w Łomży, pok. nr 1.Data powstania: wtorek, 8 lip 2003 11:53
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2003 11:59
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7129 razy