BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Działając na podstawie uchwały Nr 137/637/2023 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego, przedkłada się do konsultacji projekt przedmiotowej uchwały.

1. Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego
2. Termin konsultacji:
19.01.2023 r. - 24.01.2023 r.
3. Uczestnicy:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812).
4. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
Karolina Chaberek – (86) 215-69-17, e-mail: karolina.chaberek@powiatlomzynski.pl
5. Formy przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje pisemne
1) Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres podany w ust. 4 ogłoszenia.
2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
6. Uzasadnienie
Obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działaności statutowej tych organizacji wynika z artykułu 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812).

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 sty 2023 15:11
Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2023 15:33
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 319 razy