BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2024 roku

wtorek, 20 lut 2024 14:22
Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 176/824/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru ofert na realizację w 2024 roku następujących zadań publicznych.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku - wyniki otwartego konkursu ofert

piątek, 1 gru 2023 10:25
Foto: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku - wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki Konsultacji społecznych

wtorek, 21 lis 2023 09:09
Foto: Wyniki Konsultacji społecznych
Wyniki Konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024”

Wystąpienie pokontrolne

środa, 20 wrz 2023 09:22
Jednostka kontrolowana: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Informacja o wynikach kontroli

piątek, 8 wrz 2023 11:47
podmiotu prowadzącego Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2023 roku

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II

piątek, 28 lip 2023 13:28
Foto: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

czwartek, 9 mar 2023 10:09
Foto: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku - wyniki otwartego konkursu ofert

środa, 30 lis 2022 15:08

Przewodnik informujący o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Łomżyńskim

poniedziałek, 28 lut 2022 08:57
Foto: Przewodnik informujący o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Łomżyńskim
Zgodnie z preambułą do ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) – zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ponadto, w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

poniedziałek, 28 lut 2022 08:51
Foto: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa