BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Źródła finansowania działalności klubów sportowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Kluby sportowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, funkcjonują w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej, a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.


Kluby sportowe, na swój wniosek, po pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej we właściwym terytorialnie sądzie rejestrowym, mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Wówczas ich działalność podlega także przepisom Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
Zgodnie z przepisami określonymi przez powyższe akty, wśród źródeł finansowania klubów sportowych można wyróżnić:
• składki członkowskie,
• spadki i zapisy,
• darowizny,
• sponsoring,
• zbiórki publiczne,
• dotacje,
• dochód z majątku,
• dochody z działalności odpłatnej,
oraz
• mechanizm 1% (dotyczy tylko organizacji mających status organizacji pożytku publicznego).
Stowarzyszenia mogą także pozyskiwać środki na swoją działalność poprzez zaciąganie pożyczek i kredytów. Dotyczy to także klubów sportowych.

Dotacje szczególne dla klubów sportowych
1. Kluby sportowe mogą ubiegać się o środki znajdujące się w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Konkursy grantowe ogłaszane są na stronie www.msport.gov.pl w zakładce sport powszechny.

Uwaga: Jeśli konkurs jest adresowany do organizacji, która prowadzi działalność na terenie całego kraju, to o środki nie mogą ubiegać się stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie gminy czy powiatu. Dokonując wyboru konkursu grantowego spośród propozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki, należy zwrócić uwagę, kto jest jego adresatem.
2. Kluby sportowe mogą ubiegać się o środki finansowe znajdujące się w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej. Informacje o konkursach grantowych zamieszczane są na stronie www.men.gov.pl w zakładce aktualności oraz na stronach kuratoriów oświaty.
3. Kluby sportowe mogą ubiegać się o środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań gminy, powiatu, województwa w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Jednostki samorządu terytorialnego ogłaszają otwarte konkursy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz odpowiednich uchwał swoich rad. Konkursy te nie są adresowane jedynie do organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że mogą do nich stanąć także inne stowarzyszenia rejestrowe.
Uwaga!
Oferta złożona na konkurs:
• musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu o konkursie (oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w ustawie i komunikacie, z przyczyn formalnych, nie są rozpatrywane)

Najczęściej wymagane załączniki do oferty:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok. Obowiązek złożenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

4. Kluby sportowe mogą ubiegać się o środki przeznaczone na pozalekcyjne zajęcia sportowe finansowane w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki te znajdują się w gestii gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Warto przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu jest dysponentem Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów, a dofinansowanie zajęć sportowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z 31 października 2005 roku w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych. Środki na ten fundusz są pozyskiwane z opłat za reklamy napojów alkoholowych. Zarówno gminy, jak i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o te środki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
W wyłącznej gestii gmin pozostają natomiast środki wnoszone za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w odniesieniu do pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w 2008 roku w ramach profilaktyki antyalkoholowej, a finansowanych z środków pozyskiwanych w związku ze sprzedażą i reklamą alkoholu, stawia szereg warunków.

Zaleca się m.in. by:
• zajęcia sportowe stanowiły strategię uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych (oznacza to, że zajęcia sportowe powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego),
• osoby prowadzące zajęcia posiadały odpowiednie kompetencje merytoryczne (można realizować specjalne szkolenia dla osób prowadzących zajęcia sportowe z zakresu znajomości strategii profilaktycznych, zasad pracy z młodzieżą z grup ryzyka, sytuacji psychologicznej dziecka w rodzinie alkoholowej),
• objąć zajęciami sportowymi dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
• wzmacniać czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego itp.) i rozwijanie zainteresowań,
• zadbać o odpowiednie proporcje w nakładach finansowych. Zgodnie z zapisem ustawowym środki mają być przeznaczone na prowadzenie zajęć sportowych, a nie na finansowanie inwestycji (budowy boisk, remontów obiektów sportowych). W ramach finansowania realizacji zajęć sportowych możliwe są wydatki materiałowe, np. na zakup sprzętu sportowego, jednak powinny być one częścią programu.
Zgodnie z postanowieniami PARPA organizowanie zawodów/imprez sportowych finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest uzasadnione tylko w takich przypadkach, jeśli są one elementem prowadzonych pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2014, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014, poz. 715 z późniejszymi zmianami)
• Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku, PARPA, Warszawa 2007
• Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 roku w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. z 2011r. Nr 217, poz. 1290 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późniejszymi zmianami)
Powyższa informacja została zaczerpnięta z www.witrynawiejska.pl

Data powstania: piątek, 4 sty 2008 10:54
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 10:57
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 15624 razy

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej ewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym w Łomży

1.Uczniowski Klub Sportowy "PUCHAREK",Szkoła Podstawowa w Piątnicy;18-421 Piątnica,ul Szkolna 31,tel.216-26-85.

2.Uczniowski Klub Sportowy "PERKOZ";Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie;18-535 Dobrylas;tel.214-02-05.

3.Uczniowski Klub Sportowy "BOBRY";Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie;18-421 Piątnica;tel.219-17-28.

4.Uczniowski Klub Sportowy "ORZEŁ";Szkoła Podstawowa w Konarzycach;18-400 Łomza,tel.215-75-24.


5.Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "PREFBET" Gimnazjum w Śniadowie;18-411 Śniadowo,ul.Łomżyńska 29,tel.217-62-65.

6.Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA";Szkoła Podstawowa w Jedwabnem;18-420 Jedwabne,ul.Wojska Polskiego 17,tel.217-21-18.

7.Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK";Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie;18-414 Nowogród,ul.11Listopada 12,tel.217-55-46,217-55-17.

8.Uczniowski Klub Sportowy "NAREW"Szkoła Podstawowa w Wiźnie;18-430 Wizna,ul.Plac Raginisa 12,tel.219-60-67,219-64-38.

9.Uczniowski Klub Sportowy "JAGUARY" Gimnazjum w Miastkowie;18-413 Miastkowo,ul.Łomżyńska 10,tel.217-48-26.

10.Uczniowski Klub Sportowy "PRZYTULAK";Szkoła Podstawowa w Przytułach;18-423 Przytuły,ul.Lipowa 28,tel.217-70-29.

11.Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP";Gimnazjum w Przytułach,18-423 Przytuły,tel.217-70-29.

12.Uczniowski Klub Sportowy "RYWAL";Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy;18-421 Piątnica,tel.216-26-85

13.Uczniowski Klub Sportowy "RELAKS"Szkoła Podstawowa w Jeziorku ;18-400 Łomża,tel.219-13-28.

14.Uczniowski Klub Sportowy "STOKROTKA";Szkoła Podstawowa w Wagach,18-423 Przytuły

15.Uczniowski Klub Sportowy "ORLIKI";Szkoła Podstawowa w Kupiskach;18-400 Łomża,tel.217-91-13

16.Uczniowski Klub Sportowy "NAREW" ;Szkoła Podstawowa w Jarnutach,18-402 Łomża,tel.216-91-85

17.Uczniowski Klub Sportowy "KURPIKI";Szkoła Podstawowa w Zbójnej,18-416 Zbójna,ul.Łomżyńska 35

18.Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW";Gimnazjum w Zbójnej,18-416 Zbójna,ul.Łomżyńska 35

19.Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT";Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem,18-420 Jedwabne,ul.Wojska Polskiego 17

20. Uczniowski Klub Sportowy "HERKULES"; w Konarzycach , Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 4, tel.086 215-75-24,

21.Ludowy Klub Sportowy GKS "ŻYWIEC";Zaruzie 29a,18-413 Miastkowo,tel.0-691 160-263

22.Ludowy Związek Sportowy "RAKI";Zaruzie 31,18-413 Miastkowo,tel.217-44-31

23.Gminny Klub Sportowy "FORTY PIĄTNICA" w Piątnicy,ul.Szkolna 23.

24. Klub Sportowy pod nazwą "Klub Sportowy Śniadowo" w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, tel. 217-61-69.

25.Uczniowski Klub Sportowy pod nazwą "OSTOJA" w Pniewie, przy Szkole Podstawowej, ul.Akacjowa 1,tel.219-48-51.

26.Uczniowski Klub Sportowy pod nazwą "DROZDY" przy Szkole Podstawowej w Drozdowie,ul.Główna 15, 18-421 Piątnica

27.Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy
tymczasowa siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy, ul. Szkolna 29, tel. 216-26-85

28.Klub Sportowy „ZBÓJNA” w Kuziach Nr budynku 49, gmina Zbójna 18 – 416,

29.Uczniowski Klub Sportowy „ZIEMOWIT” w Nowogrodzie, siedziba: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie, ul.Łomżyńska 13, 18 –414 Nowogród,

30.Klub Strzelectwa Sportowego „BAZUKA” funkcjonujący w Piątnicy w budynku przy ul.Stawiskowskiej 53, 18 – 421 Piątnica,

31.Klub Sportowy „ATHLETICS” w Jakaci Młodej, budynek Nr 24, 18-411 Śniadowo.
Data powstania: środa, 9 lip 2003 09:33
Data opublikowania: środa, 9 lip 2003 11:03
Data edycji: czwartek, 26 lut 2004 09:08
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 14021 razy
Ilość edycji: 3