BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektora w wymiarze - 1etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 ogłasza nabór na stanowisko: inspektora – w wymiarze 1 etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi realizowanymi przez ZDP w Łomży.
 • Kontrola oznakowania wszelkich robót prowadzonych w pasach drogowych.
 • Organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
 • Kontrola pod względem ilościowym i jakościowym robót wykonywanych przez obwody drogowe w ramach bieżącego utrzymania dróg.
 • Kontrola robót realizowanych przez sekcję terenową ZDP w tym rozliczanie materiałów i pracy sprzętu.
 • Sprawdzanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej na roboty drogowe (sporządzanie kosztorysów, przedmiarów).
 • Współpraca z organami administracji samorządowych w zakresie utrzymania
  i budowy dróg.
 • Prowadzenie inżynierii ruchu – opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na potrzeby ZDP w Łomży, udział w komisjach przeglądu stanu oznakowania dróg.
 • Udział we wdrażaniu wniosków wynikających z przeglądów dróg i mostów.
 • Udział w pracach komisji przetargowej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku                                                                                      

Miejsce pracy: Praca w budynku Zakładu na parterze. Bezpieczne warunki pracy
na stanowisku. W budynku brak właściwego podjazdu, który umożliwia  wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem  inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane
do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się w terenie
i wewnątrz budynku, praca przy monitorze komputera, prowadzenie rozmów telefonicznych.

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunkowe (specjalność) drogownictwo lub budownictwo (4 letni staż pracy), wykształcenie średnie drogowe lub budownictwo (6 letni staż pracy) oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
 • posiadanie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 • umiejętność kosztorysowania i przedmiarowania,
 • znajomość obsługi programów komputerowych użytecznych na stanowisku pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera w programie Word, Excel,
 • znajomość programów (w szczególności):AutoCad, Koszt_KD, lub równoważnych,
 • znajomość aktualnych przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień organizacji i zarządzania drogami i mostami publicznymi (obiektami inżynierskimi),
 • znajomość regulacji prawnych: ustawa o drogach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, prawo budowlane,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, motywacja do pracy, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, staż pracy w administracji publicznej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
  podpisane odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania
  w stosunku pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
  i doświadczenia zawodowego,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE.L. 216.119/1.z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, a także na okres podlegający kontroli
  i przechowywania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  31.10.2022r.  do godz. 1500   (liczy się data wpływu do ZDP w Łomży) pokój nr 1 pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża w zaklejonych kopertach z dopiskiem -„Nabór na wolne stanowisko  Urzędnicze”.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w ZDP w Łomży w dniu: 02.11.2022r.

Oferty odrzucone zostaną odesłane.

Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. WE.L.2016.119.1.z dnia 2016.05.04) informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych w trakcie postepowania konkursowego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30,
  18-400 Łomża, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email:iod@zdplomza.com
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6,13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 6 ust. 1 a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z innych rozporządzeń,
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa: w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 paź 2022 08:53
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2022 09:10
Data edycji: wtorek, 18 paź 2022 09:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 paź 2023 11:26
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 390 razy
Ilość edycji: 1