BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Konsultacji społecznych

Wyniki Konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024”

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), § 1 Uchwały Nr 164/752/2023 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2024” oraz § 1 uchwały                    Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 3147), stwierdzam co następuje:

  1. Konsultacje projektu ww. Programu przeprowadzono w dniach: 3-17.11.2023 r.
  2. W trakcie konsultacji projektu ww. Programu organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu ww. dokumentu w formie pisemnej ani drogą elektroniczną.

 

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: wtorek, 21 lis 2023 09:09
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2023 09:10
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 126 razy