BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
Z DOFINANSOWANIEM RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ W EWIDENCJI ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
 
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego
 
ogłasza, że w ramach naboru można ubiegać się o dofinansowanie zadań zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951), na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków.

§ 1. 
Zasady naboru wniosków

 1. O dofinansowanie w ramach naboru może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niezaliczona do sektora finansów publicznych, posiadająca tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i finansująca prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.
 2. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
  1)  do 150.000,00 złotych brutto;
  2)  do 500.000,00 złotych brutto;
  3)  do 3.500.000,00 złotych brutto.
 3. Wysokość dofinansowania będzie wynosić nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Naboru, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez   Wnioskodawcę,   będzie   wyższa   niż   jej   wartość   przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Naboru, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.
 4. Zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Powiat Łomżyński wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców. 

§ 2.
Termin i sposób składania wniosków

 1. Termin naboru wniosków ustala się od 31 lipca 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 13.00.
 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVI/225/2023 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 862).
 3. Kompletny wniosek należy złożyć w Kancelarii Starosta Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 301.
 4. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do Kancelarii Starosta Powiatowego w Łomży.
 5. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 6. Wniosek o dofinansowanie musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów. 

§ 3.
Tryb i kryteria wyboru wniosków

 1. Wydział Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji przeprowadzi ocenę formalną złożonych wniosków przy użyciu Karty Oceny Formalnej, stanowiącej załącznik nr 1.
 2. Komisja Oceniająca, powołana przez Starostę Łomżyńskiego, dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały zweryfikowane pozytywnie w ocenie formalnej, przy użyciu Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2.
 3. Wnioski będą rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru.

§ 4.
Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania

 1.  Dotację uzyskają wnioskodawcy, których wnioski złożone przez Powiat Łomżyński do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  otrzymają dofinansowanie.
 2. W przypadku uzyskania promesy dofinansowania zadania objętego wnioskiem, ostateczna decyzja o przyznaniu dotacji podjęta zostanie przez Radę Powiatu Łomżyńskiego w drodze uchwały.
 3. Zgłoszenie wniosku do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

§ 5.
Termin i warunki realizacji zadania

 1. Udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat Łomżyński promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem Łomżyńskim.

§ 6.
Postanowienia końcowe 

 1. Powiat Łomżyński zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.
 2. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Wydział Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Promocji, tel. 86 215 69 17.
 3. Wnioski o dofinansowanie złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie gov.pl. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Data powstania: piątek, 28 lip 2023 13:28
Data opublikowania: piątek, 28 lip 2023 13:37
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 384 razy