BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wybierz kartę

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Działalność profilaktyczna, informacyjna i psychoedukacja. Usługi diagnostyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne Orzeczenie o potrzebie indywidualnych lub zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przystąpienie ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole Przyjęcia do kl. I ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum a także kl. I szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadnicz Przyjęcie ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy. Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki. Zwolnienie ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyf Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej. Pozostawienie ucznia kl. I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie. Uzyskanie opinii w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego.