BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVII/21 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 8 grudnia 2021 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27

 

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1300, natomiast zakończenie o godzinie 1410.

Przebieg sesji:

Ad 1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał zebranych, po czym stwierdził, że sesja na ogólna liczbę siedemnastu (17) członków Rady Powiatu uczestniczy jedenastu (13) radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Antoniego Włodkowskiego, radnego Zenona Białobrzeskiego, radnego Sławomira Łomotowskiego oraz radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej.

Po rozpoczęciu sesji – o godz. 1305  dołączył radny Sławomir Łomotowski i od tego czasu w sesji uczestniczyło piętnastu (14) radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego przyjmuje się, że każdy uczestnik sesji pozostając na sali obrad – wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

Ad 2. Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady wobec braku uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu został przyjęty 14. głosami za. Głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacje Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
 12. Przedstawienie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany Statutu ZPWP.
 13. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu, Przewodniczącemu Rady oraz Staroście Łomżyńskiemu za 2020 rok.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3.  Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XXV sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu Radnych na stanowisku ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.  W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do treści protokołu.

 

W związku z powyższym zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVII sesji Rady Powiatu został przyjęty piętnastoma (14) głosami za, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Ad 4.  Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 4 oddał głos Staroście Łomżyńskiemu Lechowi Markowi Szabłowskiemu, który przedstawił informację
z pracy Zarządu między sesjami.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 5. Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu obrad przypomniał, że stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.   

 

Mając na uwadze powyższe zapytał zebranych czy mają ewentualne pytania bądź uwagi.

Radni nie zgłosili uwag lub pytań.

 

Ad 6.  Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 6 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022-2029.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżeturadny Adam Zaczek przedstawił wspólną opinię przyjętą przez Komisje stałe Rady Powiatu.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022-2029, została podjęta 13 głosami za, przy 1. wstrzymującym się, głosów przeciwnych - nie było (Uchwała Nr XXVII/161/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
8 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

 

Ad 7. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 7 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżeturadny Adam Zaczek przedstawił wspólną opinię przyjętą przez Komisje stałe Rady Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.  została podjęta 14 głosami za, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się - nie było - nie było (Uchwała Nr XXVII/162/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

 

Ad 8. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 8 oddał głos Naczelnik WydziałuRozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji  – Pani Edycie Zawojskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok”.

Następnie Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego radna Wiesława Masłowska przedstawiła pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, została podjęta 14 głosami za, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się - nie było - nie było (Uchwała Nr XXVII/163/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

 

Ad 9. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 9 oddał głos–Specjaliście pracy z rodziną PCPR w Łomży- Pani Izabelli Grochowskiej, która przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Następnie Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego radna Wiesława Masłowska przedstawiła pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 13.  głosami za, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się - nie było - nie było (Uchwała Nr XXVII/164/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad 10. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 10 oddał głos–Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Ewelinie Wszeborowskiej, która przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Następnie Przewodniczący Komisji stałych – Adam Zaczek przedstawił wniosek dotyczący zmiany przedstawionego projektu uchwały (wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego wniosku .

W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, został przegłosowany 9.głosami za, przy 1. głosie przeciw oraz przy 3. wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający wniosek wspólny komisji stałych Rady.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.9.  głosami za, przy 1. głosie przeciw oraz przy 3. wstrzymujących się (Uchwała Nr XXVII/165/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

 

Ad 11. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 11 oddał głos–Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Ewelinie Wszeborowskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.

Następnie Przewodniczący Komisji stałych – Adam Zaczek przedstawił wniosek dotyczący zmiany przedstawionego projektu uchwały (wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego wniosku .

W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego, został przegłosowany 11.głosami za, przy 1. głosie przeciw oraz przy 1. wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający wniosek wspólny komisji stałych Rady.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego, 12.  głosami za, przy 1. głosie przeciw, wstrzymujących się -nie było (Uchwała Nr XXVII/166/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

 

Ad 12. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 12 oddał głos–Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  - Pana Macieja Karwowskiego, który przedstawił uchwałę Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany Statutu ZPWP ( kopia uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu)

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego wniosku.

 

Ad 13.  Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 13 poinformował, iż informację
o oświadczeniach majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu, Przewodniczącemu Rady oraz Staroście Łomżyńskiemu za 2020 rok, Państwo otrzymaliście (kopie informacji stanowią załącznik nr 13 do protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego wniosku.

 

Ad 14. Przewodniczący Rady w wolnych wnioskach udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu – Lechowi Markowi Szabłowskiemu „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym podziękować Państwu za uchwały dzisiaj podjęte, w szczególności oczywiście uchwały dotyczącej mojego wynagrodzenia. Dziękuję bardzo. Myślę, jestem przekonany co do tego, że jest to
 w jakimś sensie uznanie, zaakceptowanie mojej doczasowej pracy, ale z drugiej strony jest to też takie zobowiązanie mnie, gdzie takie zobowiązanie podejmuję. Mówiąc to w sposób publiczny do jeszcze bardziej intensywnej pracy na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, na rzecz mieszańców naszego Powiatu. Mam nadzieję i liczę tutaj na Państwa i nie tylko pomoc, wsparcie, że te zamierzenia w szczególności inwestycyjne, ale również też inne nie inwestycyjne prospołeczne, które są podejmowane sukcesywnie. Tak naprawdę każda nowa podejmowana uchwała wnosi nowe zadania. Chciałbym, abyśmy te zadania mogli zrealizować w 100 %, w pełnej naszej satysfakcji i zadowolenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję za dzisiaj podjęte kolejne uchwały, czyli w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego oraz budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2022. Jan Państwo czytaliście budżet roku przyszłego jest wyjątkowy, ponad 80 mln dochodów; ponad 100 mln wydatków. Toczy się historia, której do tej pory nie było, nie znaliśmy tego. Ogromne środki brzydko mówiąc do przerobienia. Teraz czas żebyśmy wszyscy z urzędnikami Starostwa Powiatowego oraz naszych jednostek w szczególności Zarządu Dróg Powiatowych, bo tam jest zgroza, abyśmy mogli podołać temu zadaniu. Liczę na dalszą dobą współpracę z Samorządami Gminnymi oczywiście, bo te wszystkie zadania od samego początku są realizowane we wespół z Gminami; z Państwem Wójtami, Burmistrzami. Przed nami kolejne wyzwanie, czyli Rządowy Program Polski Ład. Pierwsze środki mamy zapewnione. Przypomnę 15 mln 200 tys. zł. Będziemy składali w następnych naborach kolejne wnioski. Tak jak mówiłem duże zadania, duże wyzwania. Pewien dyskomfort urzędniczy, bo czasami brakuję, nie raz co raz częściej rąk i głów do przerobienia tych wniosków. Zdajemy sobie sprawę, ile jest pracy biurowej, administracyjnej. Wymagającej dobrego przygotowania do dużej wiedzy, ale również problem polegający na ogromnym wzroście cen, który wszyscy odczuwamy w budżetach domowych, w firmach, jeżeli ktoś prowadzi, czy w gospodarstwach. Również dotyczy wydatków inwestycyjnych w Samorządzie. Z tym musimy się zmierzyć, zawalczyć, aby te zadania realizować. Szanowni Państwo, tradycją naszą są spotkania opłatkowe przed Bożym Narodzeniem. Z racji pandemii w tym roku, z resztą podobnie jak w poprzednim nie będziemy organizowali takiego dużego spotkania. Tak jest tutaj naszą tradycją Powiatu Łomżyńskiego, ale myślę, że w mniejszym gronie, aby odbyło się to w sposób bezpieczny. Jeszcze przed świętami zechce Państwa zaprosić, abyśmy sobie życzenia złożyli, aby symbolicznie przełamać się opłatkiem. Dziękuję bardzo”.

 

Starosta Łomżyński- Lech Marek Szabłowski – „Proszę Państwa, dziękuję bardzo Panu Jarkowi Kuleszy za przypomnienie. Faktycznie sprawa bardzo aktualna. Wczoraj w godzinach popołudniowych przed godzina 18 zmarł Kazimierz Pawczyński. Nie jestem w stanie całego życiorysu przetoczyć, ale to co jest najważniejsze wybitny, znakomity choreograf, scenograf, twórca Zespołu Pieśni i Tańca Łomża. Prowadzony przez nasz Regionalny Ośrodek Kultury. Instytucja z ogromnym dorobkiem. Postrzegana przez wiele lat. Uroczyście pogrzebowe śp. Pana Kazimierza Pawczyńskiego odbędą się w niedziele
o godz. 13.30, w kościele Krzyża Świętego ks. Proboszcza Andrzej Godlewskiego. Jeśli ktoś ma życzenie to może w tych uroczystościach wziąć udział. Dzisiaj Proszę Państwa o powstanie, uczczenie minuta ciszy Pana Kazimierza Pawczyńskiego.

 

Ad 15. Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 25 mar 2022 15:01
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2022 15:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 430 razy