BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

korekta obwieszczenia z dnia 3 lipca 2015 r. znak ROŚB.6540.2.2015 wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla odcinka 5

Łomża, dnia 14 lipca 2015 r. ROŚB.6540.2.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196), Starosta Łomżyński z a w i a d a m i a o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych oraz określania warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałk i - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długość ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla zadania 5 - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57+050 do km 69+700, dł. ok. 12,65 km [S61]; 2,42 km [DK 63, klasy GP], gmina Piątnica, powiat łomżyński, gmina Stawiski, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie” na wniosek z dnia 19 czerwca 2015 r. złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, reprezentowaną przez Pana Janusza Iwanickiego.
Roboty i badania objęte projektem mają na celu określenie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża geologicznego w miejscu projektowanego przebiegu odcinka drogi ekspresowej 61 i jej obiektów inżynierskich: węzłów, mostów i wiaduktów dla prawidłowego ich zaprojektowania.
Zakres projektowanych prac obejmuje m. in.: wytyczenie i zaniwelowanie punktów lokalizacji wierceń, wiercenie i opróbowanie otworów badawczych pod nadzorem uprawnionych geologów w (wykonanie 565 otworów pod projektowaną S61 o głębokości 3,0-10,0 m, łącznie 2525,0 mb, 86 otworów badawczych pod projektowane drogi towarzyszące do głębokości 3,0-6,0 m, łącznie 264,0 mb, 44 otwory badawcze do głębokości 8,0 m pod projektowane zbiorniki o łącznym metrażu 352,0 mb oraz 142 otwory badawcze pod projektowane obiekty mostowe do głębokości 6,0-20,0m, łącznie 1779,0 mb.), pobranie próbek gruntu, wykonanie sondowań sondą CPT, DPSH, DPL lub SLVT (szacowany łączny metraż sondowań wyniesie około 280 mb. Szacowana ilość punktów sondowań CPT wyniesie 10, sondowań dynamicznych 7 punktów, SLVT 10 punktów), likwidacja otworów badawczych, uporządkowanie terenu, przekazanie próbek do badań laboratoryjnych, wykonanie kartowania geologicznego, likwidację otworów wiertniczych z uporządkowaniem terenu i niwelacją, prace kameralne zakończone wykonaniem dokumentacji i przedłożenie jej organowi w celu zatwierdzenia.
Zakłada się rezerwę wierceń, do wykorzystania w przypadku napotkania warunków gruntowych mniej korzystnych niż zakładane: dla dróg – 10% planowanego metrażu – ok. 279 mb, dla obiektów mostowych - 10% planowanego metrażu – ok. 178 mb, dla zbiorników - 10% planowanego metrażu –ok. 35 mb.
Zmiany w zakresie głębokości oraz liczby zaprojektowanych otworów badawczych mogą zostać dokonane na wniosek projektanta lub geologa dozorującego wyłącznie w obrębie nieruchomości wykazanych w niniejszym projekcie. Liczba oraz zakres sondowań statycznych może zostać skorygowana przez projektanta lub geologa dokumentującego w zależności od napotkanych warunków gruntowych.
Pod względem administracyjnym odcinek drogi objęty projektowanymi robotami geologicznymi przebiega przez teren gminy Piątnica, powiat łomżyński, gminy Stawiski, gminy Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie.
Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych zamieszczony jest poniżej:

Gmina Piątnica, obręb Gomulnik:
288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 291, 316

Gmina Piątnica, obręb Górki-Sypniewo
36/1, 36/2, 36/6, 48/1, 48/2, 49, 50, 52/1, 52/2, 79/1, 79/4, 79/5, 80/3, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 83/4, 83/6, 84/1, 84/2, 85/11, 85/16, 85/17, 86, 87/4, 87/6, 88/2, 92/4, 92/6, 92/10, 93/4, 93/5, 93/6, 94, 95, 96/2, 99/2, 100, 101/2, 101/3, 105, 161, 163, 164/1, 165, 169, 175

Gmina Piątnica, obręb Kisielnica:
9/2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 56, 57/3, 57/4, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64/2, 65, 66, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,143, 144, 146, 149, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 365/1, 365/3

Gmina Piątnica, obręb Kobylin:
7/2, 45/2, 88/1, 89, 94/1, 94/3, 94/4, 94/5, 94/10, 94/11, 95/1, 95/3, 97/1, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 103, 104/1, 104/2, 113/2, 113/3, 113/6, 114/1, 114/2, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/6, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 246, 252, 258, 259, 261, 265/1, 275

Gmina Piątnica, obręb Murawy:
20/3, 22/4, 25/1, 357

Gmina Stawiski, obręb Budy Stawiskie
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 213, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 372, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 443, 444

Gmina Stawiski, obręb Karwowo:
44/5, 44/6, 45/3, 45/4, 45/7, 45/8, 45/10, 46/2, 46/3, 46/4, 61/2, 61/3, 76/2, 80/5, 80/7, 84/4, 84/5, 86/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 88, 180, 181, 182/1, 182/2, 182/3, 182/5, 230, 231, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 274, 275, 276, 280, 281, 282

Gmina Stawiski, obręb Rostki:
76/3, 76/4, 77/1, 78, 79, 80, 81, 201/1, 201/2

Gmina Stawiski, obręb Zalesie:
32/4, 37, 38, 52/1, 54, 55, 56/1, 56/2, 57, 58, 65, 70

Gmina Mały Płock, obręb Rogienice Wielkie:
132, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373, 374, 379

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność objęta decyzją, przysługują uprawnienia strony postępowania.
Stosownie do art. 10 § 1 KPA stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w związku z czym informuję, że postępowanie prowadzi Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 321, tel. 86 215 69 21. Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję zarazem, że stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196) tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Wójta Gminy Piątnica, Burmistrza Miasta Stawisk i Wójta Gminy Mały Płock o wyrażenie opini w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starostwa Powiatowego w Łomży, Starostwa Powiatowego w Kolnie, Urzędu Gminy Piątnica, Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz Urzędu Gminy Mały Płock oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
z up. STAROSTY
Lech Marek Szabłowski
WICESTAROSTA

Data powstania: wtorek, 14 lip 2015 15:09
Data opublikowania: środa, 15 lip 2015 15:19
Data edycji: środa, 15 lip 2015 15:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 wrz 2015 08:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1910 razy
Ilość edycji: 1