BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r., poz. 145 ze zm.) zawiadamia się
na wniosek Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 7 lipca 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021B Boruty Goski – Goski Duże – do drogi 2020B o długości 2,8492 km”, gmina Zambrów.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony i zainteresowane podmioty mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia, uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przy ulicy Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 321 w godz.730 – 1530.

Informuję również, że przedmiotowa sprawa jest prowadzona przez Starostę Łomżyńskiego, wyznaczonego postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21 lipca 2014 r. znak NN-404/W/179-AB/14 (data wpływu 28 lipca 2014 r.), który wyłączył Starostę Zambrowskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy jako organ I instancji.
Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.


Sprawę prowadzi Ewa Sulewska - Szulc - podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii tel. (86) 215-69-21.


Podpisał
mgr inż. Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa
Data powstania: piątek, 8 sie 2014 13:30
Data opublikowania: piątek, 8 sie 2014 13:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 wrz 2014 14:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1701 razy