BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVIII/21 z nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która się odbyła 15 grudnia 2021 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27

 

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 830, natomiast zakończenie o godzinie 940.

Przebieg sesji:

Ad 1.  Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał zebranych, po czym stwierdził, że sesja na ogólna liczbę siedemnastu (17) członków Rady Powiatu uczestniczy jedenastu (14) radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Jarosława Kuleszy, radnego Lecha Marka Szabłowskiego oraz radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej.

Po rozpoczęciu sesji – o godz. 835 dołączył radny Jarosław Kulesza i od tego czasu w sesji uczestniczyło piętnastu (15) radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego przyjmuje się, że każdy uczestnik sesji pozostając na sali obrad – wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

Ad 2. Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady wobec braku uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu został przyjęty 15. głosami za. Głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Przyjęty porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2029.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 3 oddał głos Głównego Specjalisty Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży – Justynie Mariak Grzenda, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2029.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżeturadny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Radny Zenon Białobrzeski : „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tych zmian w budżecie dzisiaj zaplanowanych jest taka masa, że trudno było mi w przedwczorajszy wieczór prześledzić, jak to się ma do pierwotnej wersji. Mam jednak trochę obaw z tym związanych. Rozumiem, że część tych zmian wynika faktycznie, jak tutaj przedmówczyni mówiła z przeprowadzonych przetargów, ale większość
z nich jest spowodowana z innej przyczyny, być może na pokrycie tych zwiększonych wydatków po przetargach. Chciałbym usłyszeć jakich to inwestycji dotyczy. Chciałbym także się dowiedzieć, dlaczego nie dotrzymujemy słowa. Jak tutaj Pan Starosta na tej mównicy nam przedstawiał, że udziały Gmin są 50 % w stosunku do udziałów Powiatów. 50 na 50. Jak się czyta te dokumenty wczoraj nam dostarczone to wcale tak nie jest i wiele inwestycji jest z dużą wyższą kwotą finansowanych niż nam wcześniej mówioną. Udział Gmin jest zdecydowane niższy, a te udziały, jeżeli czytamy dalej będą pokrywane w przyszłym roku przynajmniej w kwocie ponad 6 mln z kredytów. Także chciałbym się dowiedzieć, dlaczego to takie nie równe traktowane poszczególnych inwestycji. Jeszcze miałbym pytanie do Pani Skarbnik, ponieważ ani w dzisiejszych wypowiedziach, ani też w dokumentach nie znalazłem uzasadnienia i do wczoraj sądziłem, że nadwyżka budżetowa to jest wartość dodatnia. Natomiast w tych dokumentach wynika wyraźnie czytamy, że nadwyżka budżetowa jest wartością ujemną. Proszę mi wyjaśnić, jak to się stało, że ponad mln zł jest nadwyżka budżetowa ujemną. Dziękuję bardzo”.

Wicestarosta - Maria Dziekońska – „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Odpowiadając na pytanie kolegi Radnego informuję, że nie ma takiej sytuacji, że odstępujemy od zasad równego finansowania inwestycji. Wszystkie te inwestycję są skonstruowane. Finansowania zgodnie
z zasadą, która była przedstawiona, czyli wkład własny 50 na 50.Być może tego nie widać w tych dokumentach, ponieważ te kwoty są zapisane zarówno w budżecie jak i WPF. W WPF z tego co pamiętam niema rozbicia na poszczególne rodzaje finansowania, być może nie porozumienie wynika
z tego po prostu z konstrukcji tych tabel. Zapewniam, że we wszystkich przypadkach tak jest i tak będzie w tych przypadkach, które w tych wypadkach, które kolega Radny podnosi. To wkład własny ze środków naszych budżetowych jest wskazany, ponieważ tam jest dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i nasz wkład władny budżetowy. Jeśli posiadamy przy danej inwestycji środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to też jest tam wszystko ujęte. W jednej pozycji jest to zbite i tak to wygląda. Ale ten wkład własny, nie odstąpiliśmy przy żadnej inwestycji od tego finansowania pół na pół wkładu władnego”.

Główny Specjalista Wydziału Finansowego- Justyna Mariak Grzenda- „Jeśli chodzi o tą nadwyżkę budżetową ujemna to przychody ogółem są na poziomie nie ujemnym. Wynoszą 30 tys. 356 zł 30 gr. Ta nadwyżka ujemna wiąże się z tym, dlatego że w przychodach mamy również inne środki z Funduszu Ochrony Środowiska i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jako że wprowadziliśmy uzupełnienie subwencji ogólnej 1 mln 706 tys. 917 zł i subwencję ogólną na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 69 tys. 343 zł. Te środki się tak kumulują w tych przychodach, że wszystko jest w porządku, ponieważ po konsultacjach z Panią Skarbnik to jest właściwe zastosowanie. Te środki przechodzą do finansowania na kolejny rok”.

 

Radny Zenon Białobrzeski- „Nadal dla mnie jest nie jasne. Nie mam pretensji co do generalnego podliczenia tych wszystkich wskaźników tam pokazanych. Bo wynik taki jaki z tabel wynika. Natomiast chciałbym abyśmy na przyszłość w materiałach otrzymali pełną informację, a nie nazywać rzeczy, które są innymi nadwyżką budżetową. Bo nadwyżka budżetowa to z samej nazwy mówi, że jest to coś więcej niż 0. Dziękuję bardzo”.

Radny Sławomir Łomotowski – „Panie Przewodniczący, Wysoko Rado, Szanowni Państwo. Podchwyciłem też ten temat, który rozpoczął kolega Białobrzeski dotyczący tych dotacji. Pamiętam, że jakiś czas temu to już będzie kawałek czasu. Wnioskowaliśmy by wszystkie te tabelki były bardziej przejrzyste i precyzyjne. Czyli, żebyśmy wszyscy wiedzieli jaka jest dotacja Rządowa, jaka jest dotacja Gminy, jaka jest dotacja ze Starostwa wkład własny. Tutaj zostało w taki dziwny sposób zamieszany, że nie do końca wiadomo co jest wkładem własnym Starostwa, a co jest dotacją. Gminy są widoczne
i precyzyjne. Mam też takie pytanie dotyczące droga, która będzie budowana w Piątnicy na Drozdowo, bo tam wartość tej dotacji jest 9,5 mln. Tak do końca nie wiem jaka jest dotacja Starostwa, bo wiem, że Gminy przed chwilą się zwiększyła. Była wcześniej umawiane na 2 mln, a teraz okazuję się, że dzisiejszą uchwałą została podniesiona do 2,7 mln czy 2,8 mln. Skąd to wynika. Jak to jest, skoro w dotacji było prawdopodobnie 6 mln, dokładnie nie wie. Musze po prostu zajrzeć w dokumenty, ale chciałbym wiedzieć na jakiej zasadzie ustalone są dotację i czy faktycznie to jest tak, że Gminy dokładają się 50% do wszystkich inwestycji. Czy to jest pół na pół. Czy dotacje zewnętrzne plus nasz wkład razem, albo też liczony jako nasz wkład i reszta dotacji Gminy. Dziękuję bardzo”.

Wicestarosta Maria Dziekońska- „Tabele mają z powodów finansowych z przepisów taką konstrukcję, a nie inną. Z racji gromadzenia tych środków z różnych tych funduszy. One w tych tabelkach, w pozycjach kumulują i ciężko to porozbijać tak. Nie można tak w tabelce rozbić, ewentualnie opis, że dodawaliśmy możemy postarać się udoskonalić, co spróbujemy zrobić, żeby Państwo mieli taka zupełna jasność. Jeżeli chodzi o inwestycję na drodze powiatowej Piątnica Włościańska – Kalinowo o finansowane ogólne konstrukcję. Tutaj Radny zapytał o konstrukcję finansowania z Gminami. Proszę Państwa to jest przyjęty taki model. Na początku kadencji było spotkanie tutaj w Starostwie z Burmistrzami i Wójtami. Jak został ogłoszony Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wówczas nazywający się Funduszem Dróg Samorządowych i tutaj wspólnie ustalono, że pozyskujemy jako Powiat dofinansowania z tego Funduszu. Natomiast pozostało część tej kwoty, która będzie potrzebna do uzupełnienia wkładu własnego dzielimy solidarnie na pół. Tak też się dzieje, z tym, że w międzyczasie pojawiła się Tarcza Kryzysowa dla Samorządów, czyli dzisiaj to się nazywa Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych i on jest z Funduszu Przeciwdziałania Covid. Są to środki, które my pozyskujemy. W pierwszej transzy były one podzielone w jakieś tam kwocie dla każdego
 z Samorządów w różnych kwotach. Później wnioskowaliśmy o te środki. To są środki nasz własne budżetowe, którymi my uzupełniamy ten wkład własny. Po naszej stronie, czyli jak jest inwestycja. To po prostu odejmujemy od kwoty, która wyjdzie nam w przetargu. To którą pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozostało część dzielimy na pół. Jeżeli my posiadamy dodatkowo środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które tam możemy ulokować to uzupełnienia nasz wkład własny. Natomiast jeżeli chodzi o to inwestycję Piątnica Włościańska – Kalinowo to przetarg został rozstrzygnięty. Drugi już z kolei. Jak dobrze pamiętam 7 grudnia było otwarcie ofert i wyszła kwota większa od kosztorysowej o ponad 1,5 mln. Dodam tylko, że w pierwszym przetargu kwota była większa o 4,5 mln, ponieważ w kosztorysie mieliśmy niespełna 8 mln. Natomiast w pierwszym przetargu było to ponad 12,5 mln, którą unieważniliśmy. Szybko ogłosiliśmy drugi, żeby uzyskać lepszą kwotę. W tym drugim uzyskaliśmy 9 mln 525 tys. Połowę tej różnicy między kosztorysem, a kwotą z najniższej oferty podzieliliśmy na pół. Z stąd porozumienie z Gminą Piątnica jest wyższe faktycznie. Skąd w budżecie dzisiaj w zmianach jest kwota z przetargu, ponieważ dzisiaj musimy podpisać umowę z wykonawcą
i Wojewodą na to zadanie. Umowę dostarczyć musimy do Białegostoku, aby te zadanie mogło być realizowane. Dziękuję”.

Radny Adam Zaczek- „Czy przy tej inwestycji zakres prac jest inny, czy taki jaki był poprzednio”.

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Zakres prac jest taki sam tylko po prostu doprecyzowaliśmy niektóre elementy naszego SISU, tak żeby roboty, które nie są w stricte drogowe nie dotyczą budowy nawierzchni i podbudowy, zjazdów, odwodnienia, czyli tych mediów należących, czy to do elektrowni, czy do gestora światłowodu, czy Gminy. Nie było przebudowane z większym niż są one konieczne. Uwzględniliśmy tylko koniecznie kolizję, aby było to przebudowane co jest koniecznie, a nie w jakiś tam szerszym zakresie zadania. Dzięki temu uzyskaliśmy to kwotę niższą”.

Radny Adam Zaczek – „Czyli rozumiem, że zakres prac został zmieniony w stosunku do pierwotnego zakresu”.

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Nie. Infrastruktura podziemna nie miała być przebudowywana
w tym wypadku, ponieważ nawet my nie moglibyśmy uzyskać na to dofinansowania od Wojewody. Po prostu przebudowujemy to w takim zakresie. Zostało to po prostu doprecyzowane nic więcej. To był element konieczny. Tutaj my z jakości drogi, czy z jakości projektu tutaj nic nie straciło. Tylko po prostu, dzięki temu nie umożliwiliśmy dowolną interpretację PEFU”.

Radny Antoni Włodkowski – „Czy chodniki są ujęte w tym”

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Ciąg pieszo-rowerowy tak jak był tak i jest”.

Radny Antoni Włodkowski- „Czy bo obu stronach”.

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Po jednej stronie. Tam nie ma możliwości, żeby było po dwóch, ponieważ tam jest za wąski pas drogowy. Tak jak był planowany ciąg pieszo-rowerowy tak zostanie wykonany w tej chwili”.

Radna Wiesława Masłowska – „Kiedy Państwo podpisaliście to porozumienie”.

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Nie powiedziałam, że zostało podpisane. Tylko, że porozumienie zostało przekazane do Gminy. Wczoraj Sesja rozpoczęła, została w Gminie Piątnica Sesja przerwana do dnia dzisiejszego. Dzisiaj ta Sesja była kontynuowana z tego co je mi wiadomo Radni uchwalili dotację, pomoc finansową dla Powiatu Łomżyńskiego w potrzebnej kwocie”.

Radna Wiesława Masłowska – „Być może się przesłyszałam. Ale nie mniej jednak, jeżeli wnioskujemy o zwiększenie środków po stronie Gminy. To moim zadaniem takie porozumienie musi być podpisane, a nie na Sesji Rady Powiatu”.

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Porozumienie tak akurat jest podpisywane po Sesji. Dołączył do nas Pan Wójt. Panie Wójcie czy zostało przyjęte porozumienie?”

Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski – „Był wniosek na temat zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego”.

Radny Adam Zaczek – „Na dzień dzisiejszy porozumienia nie mamy. Nie mamy zadeklarowanej kwoty. Nie mamy porozumienia między Starostwem, a Gminą Piątnica, że Gmina będzie współfinansowała tą inwestycję. Fizycznie nie mamy podpisanego tego porozumienia”.

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Porozumienie na tą chwilę nie mamy podpisanego, co nie znaczy, że tego finansowania nie ma”.

Radny Adam Zaczek – „Czyli tych środków na chwilę obecną nie ma.  Tak naprawdę środki z Gminy Piątnica są środkami wirtualnymi”.

Wicestarosta Maria Dziekońska- „Nie są środkami wirtualnymi”.

Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski – „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. W dniu dzisiejszym na mój wniosek zwiększyliśmy środki finansowe na pomoc, na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1934B na odc. Piątnica Włościańska – Kalinowo”
w kwocie 2mln 700 tys. z kawałkiem. Podjęła dzisiaj Rada uchwałę dotyczącą tej pomocy i ta kwota pieniędzy jest zagwarantowana w budżecie Gminy Piątnica na wsparcie tego zadania. Z drugiej strony chciałbym serdecznie podziękować a starania dotyczące pozyskania tych środków. O innych aspektach nie chciałbym tutaj na razie mówić, bo do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało jeszcze. W każdym bądź razie taka pomoc finansowa przez Gminę Piątnica, Starostwu Powiatowym będzie udzielona”.

Przewodniczący Rady – „Czyli Państwo widzicie, że są pieniądze. Jest to nasza wspólna droga. Czy to jest Gmina Piątnica. Wszystko idzie 50 na 50. W żadnym wypadku nie wyróżniamy innych. Dziękuję”.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Chciałbym tylko podziękować za przyjęcie tej uchwały i za wniosek Wójta. Natomiast tutaj to co Pani Radna mówiła, na tej sali są wszystkie osoby władne do podpisania tego porozumienia. Więc formalność zostanie dopełniona zaraz po Sesji. Dziękuję bardzo”.

 

Przewodniczący Rady – „Dziękuje dla Pana Wójta za rozsądny wniosek, że będziemy budować tą drogę. Także widzicie Państwo, że nie wyróżniamy. Dziękuję”.

Radny Adam Zaczek – „Na chwilę obecną przegłosujemy co jest wirtualne. Powinno być podpisane, żebyśmy mogli coś przyjąć. Jeżeli będziemy głosowali „za” to fizycznie tego nie ma”.

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Panie Radny Zarząd przyjął uchwałę w takim kształcie jakim przyjął. Głosujemy nad nią. Sam Pan głosował za zaopiniowaniem pozytywnym. To są formalności, które dotyczącą kilku zadań i nie widzę potrzeby, żeby w tej chwili burzyć porządek Sesji, w tym, że będzie podpisane. Jest uchwała Rady Gminy Piątnica i po naszej stronie będzie wola. Wszystko zostanie dopięte. Więc proszę o glosowanie i procedowanie dalszego porządku obrad”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2029, została podjęta 10 głosami za, przy 5. wstrzymujących się, głosów przeciwnych - nie było (Uchwała Nr XXVIII/167/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
15 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad 4.  Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 4 oddał głos Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży - Justynie Mariak Grzenda, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżeturadny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, została podjęta 15 głosami za, wstrzymujących się i głosów przeciwnych - nie było (Uchwała Nr XXVIII/168/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad 5.  Przewodniczący Rady w wolnych wnioskach udzielił głosu Radnemu Adamowi Zaczkowi- „Panie Przewodniczący, mamy taki wniosek do Zarządu i Państwa Starostów, żeby w końcu zając się Statutem Powiatu. Statut Powiatu w dalszym ciągu nie jest zgodny z ustawą o samorządzie. Już na ten temat dyskutowaliśmy ponad roku czasu. Proszę jak najszybciej się tym zając, bo w przypadku pytań i wniosków są rozbieżności. Więc proszę to potraktować priorytetowo”.

Radny Zenon Białobrzeski – „Kieruję pytanie do Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Panie Dyrektorze co najmniej, prawie od dwóch lat proszę Pana o wykonanie pewnego zadania remontowego na drogę do Jurk. Tam drzewa na zakrętach wysadziły drogę i grozi to bardzo poważnymi konsekwencjami. Pracę Zarządu Dróg ograniczyły się do tego, że postawiono 4 znaki informacyjne na ten temat. Koszt postawienia i zakupów tych znaków i przyjazdu ekipy uważam, że byłby jednakowy. Jeżeli byśmy odkopali te korzenie, wyrzucili i naprawili drogę. To nie jest gospodarne działanie. Dziękuję bardzo”.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Droga do Jurk, owszem Pan Radny zgłaszał, oglądaliśmy to drogę. Faktycznie jest tam taka sytuacja, że dywanik o grubości 4 cm został wysadzony przez korzenie drzew, które rosną w bardzo bliskim sąsiedztwie nawierzchni jezdni. O ile Zarząd Dróg dysponuję możliwościami załatania dziury w jezdni to tyle, że z tymi korzeniami nie jest tak prosto. Trzeba rozebrać jezdnię, trzeba byłoby te korzenie odciąć. Jeżeli odcinamy korzenie musimy się liczyć z tym, że musielibyśmy uzyskać pozwolenie na wycinkę tych drzew. Jest to jednak uszkadzanie drzewa. Natomiast postaramy wrócić do tematu, żeby wykonać w ramach napraw bieżących na wiosnę. Może kupimy masę na gorąco i wtedy byśmy mogli to załatać. Masa na zimno zrobimy tylko na chwilę. Znaki używamy. Znaki mamy w dużej mierze na stanie i nie kupujemy do wszystkich robót nowych. Tylko mamy pewną ilość w obiegu Zarządu. Dziękuję”.

Wójt Gminy Piątnica- Artur Wierzbowski – „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Chciałbym, aby przede wszystkim podziękować za to, że wszyscy Państwo pozytywnie zaopiniowaliście te zmiany
w budżecie, a w szczególności chodzi mi o dzisiejsza naszą uchwałę dotyczącą naszej drogi. Chciałbym również się odnieść do tej komunikacji pomiędzy Starostwem, a Gminami która moim zadaniem troszkę kuleje. Nic nie do nienaprawienia. Mam nadzieję, że ta komunikacja będzie dużo lepsza. Troszkę bolą mnie sytuacje związane z tym, że organizuję się spotkanie z moimi Radnymi, którymi wskazuje się co mają robić. To troszkę nie w porządku w stosunku do mnie, bo ta komunikacja powinna być pomiędzy nami bardziej bliska niż ustalenie czegoś za moimi plecami. Mam nadzieję, że to się poprawi. Mam taką prośbę do przekazania dla Pana Starosty, zorganizowanie spotkania z Wójtami, Burmistrzami naszego Powiatu, co Państwo po części boli. Ustalenie pewnych zasad dotyczących inwestycji, zadaniach, które wybiegały by do przodu. Myślę, że Wójtowie i Burmistrzowie naszego Powiatu to chcieliby na pewno widzieć, że np. Starostwo stara się w tym roku zrealizować taką inwestycję. Plany długoletnie dałby możliwość, raz że jakiegoś perspektywicznego spojrzenia na budżety i przedstawienia planów na przyszłość, a Państwu pozwoliłby uniknąć nie potrzebnych komentarzy dotyczących realizacji na danym terenie takiej drogi, a nie innym. Jeszcze raz serdecznie dziękuję”.

Przewodniczący Rady – „Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Na początku roku myślę, że takie spotkanie zorganizujemy”.

Wicestarosta Maria Dziekońska – „Spotkanie odnośnie tej drogi Piątnica Włościańska- Kalinowo
z Panem Wójtem i Zastępcą Wójta, później z Panem Wójtem było organizowane w Starostwie dwukrotnie. Natomiast nikt zapewniam Pana za plecami Pana Wójta jak to Pan ujął nie spotykał się
z Radnymi. Radni poprosili o spotkanie tak jak wszyscy mieszkańcy, mogą przyjść i uzyskać informację od Starosty. Tak w tym wypadku było, że umówili się na spotykanie z Panem Starosto i porozmawiali o tej inwestycji. W związku z pozostałym zakresie, jeżeli chodzi o realizowane inwestycje to one są realizowane tak jak Pan Wójt powiedział. Wszyscy Burmistrzowie i Wójtowie złożyli harmonogramy prac. Łącznie z latami, kiedy te inwestycję mają być realizowane, żebyśmy to uzgodnili. Za każdym razem jak składamy wnioski i spotykamy się z Państwem i rozmawialiśmy o tych inwestycjach.  Jeszcze przed złożeniem wniosków jest taka informacja do Gmin, że składamy wnioski na taką inwestycję. Więc tutaj wydaje mi się, że jest szczególna dokładność dołożona, żeby taka komunikacja była na bieżącą. Jeżeli zdaniem Pana Wójta jest za mało. Nic nie staję na przeszkodzie, żebyśmy rozmawiali częściej. Dziękuję bardzo”.

Radny Sławomir Łomotowski – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tutaj nawiązując do tej wypowiedzi Pana Wójta, chciałbym Pana Wójta zapewnić, że odkąd tu jestem Państwo Starostowie zapewniają nas, że zawsze takie konsultację z Wójtami i Burmistrzami są. Więc jestem po prostu zdziwiony co się dzieję. Podejrzewam, że wszyscy Radni potwierdzą ten fakt, że zawsze ustalacie Państwo inwestycję na przyszłe okresy. Skoro są jakieś nieporozumienia to proponuję, że jak organizujecie Państwo, zapraszacie do Starostwa Samorządowców w osobach Wójtów i Burmistrzów. Proszę bardzo protokołować takie spotkania i podpisywać wspólną listę obecności, zatwierdzić plan i wtedy wszystko mamy jasne i precyzyjne. Możemy tego sięgnąć i przypomnieć co niektórym, że takie spotkanie było i ustalone było to czy to. Być może takie protokoły są, ale nie do końca mam wiedzę. Dziękuję bardzo”.

Radny Zenon Białobrzeski – „Myślę, że takie spotkanie. Wniosek Pana Wójta, rozmowy radnych danej Gminy bez obecności Wójta nie powinny mieć miejsca. Więc jeżeli rozmazowy dotyczącą danej Gminy to na pewną obowiązkowo Wójt. W moim odczuciu w takich rozmowach, poza radnymi Gminy, powinni uczestniczyć przynajmniej Radni z tej Gminy, Radni Powiatu z tej Gminy. Jak później mamy decydować o środkach, to mniemy jakiś wpływ na te decyzję. Dziękuję bardzo”.

Wójt Gminy Piątnica- Artur Wierzbowski – „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Tak oczywiście Pani Wicestarosta ma rację takie spotkanie na początku naszej kadencji miało miejsce. Tak właśnie powinno wyglądać, tylko ustalenia harmonogramu 5 letniego jest nie końca takie realne, bo wiecie, że pojawiają się nowe wnioski. Teraz pojawił się Polski Ład. Nie możemy przewidzieć, możemy mniej więcej szacunkowo sobie ocenić, że moje wnioski złożone do Starostwa Powiatowego z prośbą
o finansowanie mogą kosztować tyle, ale realia i kwoty się zmieniają. Te spotkania, żeby były częstsze to są informację od moich kolegów, którzy chcieliby czy prosiliby o takie ustalenia, żebyśmy spotkali
i przeanalizowali na co mnie stać w następnym roku. Jeżeli teraz ze swojego budżetu Gminnego wsparłem Powiat w realizację danego zadania na kwotę 2 mln 700 tys., to za pół roku mogę np. nie zrealizować któreś inwestycji, bo nie będę mieć na to środków. Stąd moja prośba o takie spotkania może częstsze, może pozwoliłby nam na ustalanie tych naszych budżetów Gmin na pewnym poziomie
i ustalili na co nas stać. Dziękuję”.

Wicestarosta Maria Dziekońska- „Chciałabym tylko uzupełnić, że to nie było tylko jedno spotkanie na początku kadencji, bo tych było dużo. Jeśli chodzi o spotkanie w sprawie programów w sprawie najnowszego Programu Polski Ład. Takie spotkanie tu na tej Sali było zorganizowane w sierpniu.
W tym spotkaniu uczestniczyli wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie bądź ich przedstawiciele Sekretarze Gmin. W tym spotkaniu uczestniczył również Senator Adam Marek Komorowski. Chociaż faktycznie nie protokołujemy tych spotkań. To takie informację do publicznej wiadomości się przedostają, bo taka informacja u nas na stronie była. Ustalenia te, które tutaj zapadły, one były oczywiście respektowane przy konstruowaniu wniosków. Próżniej jeszcze te listy, które Pan Dyrektor sporządził, pamiętam kolorowe tabele, mapy. Były przesłane do Gmin kilkukrotnie, wypracowaliśmy ten model wniosku, bo był złożone przypomnę dwa, które były satysfakcjonowały każde z Burmistrzów, każdego z Wójtów, którzy się zgodzili. Zatem te spotkania są, jeżeli podnosicie te poszerzenie tego grona osób, które w nich uczestniczyć będziemy się starali tak, żeby tak było. Kolejne wnioski przed nami więc jest taka szansa. Dziękuję bardzo”.

Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski – „To jest głos kolegów Samorządowców, którzy chcieli pewne rzeczy ustalić”.

Przewodniczący Rady – „Myślę, że Pan Starosta jest zawsze otwarty i można rozmawiać”.

Radny Wiesław Olszewski – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałbym się odnieść do spraw bardziej organizacyjnych. Bardzo ważnych dla pracy Radnych to znaczy do dokumentów, które my otrzymujemy. Pracuję już jakiś czas w tej Radzie, oczywiście współpraca jest bardzo dobra, ale jeśli chodzi o dokumenty, to dużo rzeczy nie jasnych, nie czytelnych, nieklarownych i dlatego też taka prośba do osób, które przygotowują te dokumenty, a w szczególności te najważniejsze to inwestycję drogowe, żeby to przekazać Radnym w taki dokument, żeby był on zajmujący i czytelny. Owszem mamy w tych tabelach podział na łączne nakłady, na limit na poszczególne lata. Może byłoby z jakiś z źródeł będzie dana inwestycja dofinansowana, a oprócz tego już kiedyś wspominałem dobrze byłoby, jeżeli z dwa razy czy przynajmniej raz w roku zrobić takie zestawienie na koniec z podziałem na gminy. Myślę, że prawnicy, którzy to wykonują, to jest ukłon w ich stronę tych Państwa, ale dwa razy czy raz w roku nad tym się pochylić i coś takiego zrobić. Wtedy nie będzie tych niejasności i nie będzie tych dyskusji niepotrzebnych. Taka jest moja prośba. Dziękuję”.

Ad 6. Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 25 mar 2022 15:02
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2022 15:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 265 razy