BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży - Sekretarza Powiatu

STAROSTA  ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 Sekretarz Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łomży

 II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:   

1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja);

2) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 4 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej 4 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

3) bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej;

4) obywatelstwo polskie;

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego;

7) nieposzlakowana opinia;

8) umiejętność zarządzania organizacją oraz zasobami ludzkimi;

9) umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce;

10) umiejętności analityczne i koncepcyjne;

11) doskonała organizacja pracy;

12) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);

2.Wymagania dodatkowe:

1) znajomość języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzona Certyfikatem;

2) prawo jazdy kat. B;

3) cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, obowiązkowość, samodzielność i kreatywność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem, odpowiedzialność, odporność na stres.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Starostwa;

2) opracowywanie projektów: Statutu Powiatu, statutów nowo tworzonych jednostek organizacyjnych oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa;

3) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;

4) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;

5) organizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem raportu o stanie powiatu;

6) zapewnienie kontroli wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych;

7) opracowywanie projektów zakresów czynności naczelników wydziałów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;

8) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe pracowników;

9) organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym oraz podejmowanie decyzji w tym zakresie, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę odrębnym dokumentem;

10) koordynowanie oceny okresowej pracowników;

11) zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa;

12) wykonywanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz dbałość o właściwą obsługę interesantów.

13) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Starosty.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27,

2) umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,

3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

4) normy czasu pracy: praca w wymiarze pełnego etatu, w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) list motywacyjny podpisany własnoręcznie;

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, podpisane własnoręcznie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pożądane na danym stanowisku (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4) kserokopie świadectw pracy oraz w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu – potwierdzające staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru;

7) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: :

 Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (Kancelaria p.301)

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –  Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łomży”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 30 marca 2022 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieniu telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.
 3. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 (pok.304) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip.
 4. Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Kaczmarczyk – Główny specjalista, tel. (086) 215 69 69

Klauzula informacyjna:

Starostwo Powiatowe w Łomży spełniając obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119, str.1 zm. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str.2)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@powiatlomzynski.pl; tel/ 86 2156900.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( art.9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w przepisach prawa. Dokumenty aplikacyjne kolejnych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone;
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Łomża, dnia 28 lutego 2022 roku

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 lut 2022 13:13
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lut 2022 13:40
Opublikował(a): Justyna Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Justyna Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 985 razy