BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXVI/21 z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 27 października 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.40.

 

Przebieg sesji:

Ad 1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał zebranych, po czym stwierdził, że sesja na ogólna liczbę siedemnastu (17) członków Rady Powiatu uczestniczy jedenastu (11) radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Dębka, radnego Wiesława Olszewskiego, radnego Sławomira Łomotowskiego, radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej oraz radnej Wiesławy Masłowskiej.

Po rozpoczęciu sesji – o godz. 1304  dołączył radny Sławomir Dębek i radny Wiesław Olszewski oraz
o godz. 1306 dołączył radny Sławomir Łomotowski i od tego czasu w sesji uczestniczyło piętnastu (15) radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego przyjmuje się, że każdy uczestnik sesji pozostając na sali obrad – wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 Ad 2. Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski – poprosił, w związku z koniecznością wyjazdu Pani Skarbnik na ważne szkolenie organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową rozpoczynające się w tym właśnie dniu, o zmianę porządku obrad polegający na przeniesieniu planowanego pkt. 12, czyli informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 rok, do pkt. 8.

Radny – Antoni Włodkowski – zwrócił uwagę, iż w zaproszeniu na sesję w pkt. 6 - podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021- 2027, zaś 
w projekcie uchwały jest 2021-2029.

Przewodniczący Rady – poprosił Panią Skarbnik o wypowiedzenie się w podniesionej przez radnego Antoniego Włodkowskiego – kwestii.

Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – odpowiedziała, że powinno być 2021-2029, nastąpiła przy redagowaniu omyłka pisarska.

Przewodniczący Rady wobec zmiany porządku obrad zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu został przyjęty czternastoma (14) głosami za. Głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

 

 

 

 

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.
 13. Sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży z działalności w 2020 roku.
 14. Sprawozdanie Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie z działalności w 2020 roku.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3. Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XXV sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do treści protokołu.

W związku z powyższym zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXV sesji Rady Powiatu został przyjęty piętnastoma (15) głosami za, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Ad 4. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 4 oddał głos Staroście Łomżyńskiemu Lechowi Markowi Szabłowskiemu, który przedstawił informację
z pracy Zarządu między sesjami.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad 5. Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu obrad przypomniał, że stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.   

 

Mając na uwadze powyższe zapytał zebranych czy mają ewentualne pytania bądź uwagi.

Radni nie zgłosili uwag lub pytań.

Ad 6. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 6 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021- 2029.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżeturadny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Radny Zenon Białobrzeski : „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Nie raz mówimy o Wieloletniej Prognozie Finansowej, w której proponujemy kilkanaście nowych przedsięwzięć, kilkanaście nowych zadań i nadal jako przedstawiciel Gminy Zbójna, nie widzę nawet najmniejszego zadania w tych zamierzeniach. Nawet dla przyzwoitości, Panie Starosto należałoby już na dwadzieścia parę przejść z odcinkami dróg dojściowymi do tych przejść jest ujętych jako nowe zadania. Należałoby dla przyzwoitości przyjemniej jedno takie przejście, żebym ja nie miał możliwości wskazania, że znów żadnego zadania dla Gminy Zbójna nie ma. A do Pana, Panie Przewodniczący mam poważniejsze zastrzeżenia, chciałabym się dowiedzieć, która to komisja naszej rady przed podjęciem decyzji przez Zarząd miała możliwość zaopiniowania tych wszystkich nowych przedsięwzięć. Czy naprawdę nie zapominamy, jaka jest rola rady. Jak jest rola tych komisji w radzie. Panie Przewodniczący, już kiedyś prosiłem Pana o to, aby Pan zadbał o samorządność w naszym powiecie. Dziękuje”.

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Radny, przed chwilą w informacji z pracy Zarządu, mówiłem o tym, że będzie przebudowywana droga w Dobrym Lesie. Jest to zadanie, które otrzymało wsparcie z Rządowego Programu Polski Ład, ta inwestycja nie znalazła się dzisiaj w dokumentach, które procedujemy, które Wysokiej Radzie zostały przedłożone. Dlatego tak jak powiedziałem, jest to decyzja podjęta przez Premiera, zarządzenie podpisane przez Premiera w poniedziałek. W związku z tym, dopiero Zarząd Powiatu będzie przygotowywał projekty uchwał, gdzie nowo planowane inwestycje zostaną wpisane, w tym w Gminie Zbójna. Przejścia dla pieszych zostały ogłoszone, określone kryteria, które w formule konkursowej musiały zostać spełnione po to, żeby zadanie mogło otrzymać wsparcie. Kryterium najważniejszym była poprawa bezpieczeństwa w okolicach szkół na terenie Powiatu Łomżyńskiego. Zadanie musiało dotyczyć drogi powiatowej; nie wojewódzkiej. Analizowaliśmy wszystkie szkoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, gdzie należałoby to bezpieczeństwo poprawić. W przypadku Gminy Zbójna, główna droga przebiega przez miejscowość gminną Zbójna. Szkoła Podstawowa znajduje się przy drodze wojewódzkiej. Droga w miejscowości Kuzie, jest również drogą wojewódzką. Natomiast droga w Dobrym Lesie, jest to zadanie, które w tej chwili z Programu Polski Ład będziemy przygotowywać. W związku z tym znajdą się tam również rozwiązania, które będą poprawiały bezpieczeństwo przy szkole. Naprawdę żadnej złośliwości nie ma, czy jakiekolwiek uprzedzenia, jeśli chodzi o Gminę Zbójna. Zadanie Dobry Las zostało z Panią Wójt uzgodnione w takiej formie. W kolejnym naborze będziemy składali na kolejny odcinek drogi do dofinansowania. To co Pani Wójt proponuję chcemy na ile się uda, mam nadzieję do końca kadencji, wypełnić. Przyjemniej w zamówieniu publicznym w zaleceniu tych robót, bo czy fizycznie wszystko uda się wykonać, to pewnie nie. Dlatego, że często są to zadania wieloletnie, a system finansowania Funduszu Rozwoju Dróg wskazuje nawet na cykl wieloletni. Państwo doskonale o tym wiecie, one nie zamykają się w latach budżetowych, tak z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych przechodzą z roku na rok. Jest taka pewna ciągłość. Naprawdę proszę być spokojnym, o Gminie Zbójna nie zapominam i będę starał się wypełnić, to na co jesteśmy z Panią Wójt umówieni, to co Państwu przedkładam. Drugie pytanie kierowane do Pana Przewodniczącego - odpowiadam, iż jeśli chodzi o przygotowanie dokumentów na sesję, to jest to rola Starosty. Dla przypomnienia przebiegu przygotowania, najpierw w pierwszej kolejności projekty uchwał są przygotowane przez Zarząd Powiatu. Przyjmowane przez Zarząd Powiatu w postaci takich dokumentów. Projekty uchwał trafiają na posiedzenia Komisji merytorycznych i dalej na sesję. Kolejność jest taka, a nie odwrotna. Chociażby to zadanie przejścia dla pieszych. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Budżetu projekty uchwał były opiniowane i zostały zaopiniowany pozytywnie. Wydaję mi się, że niczego nie przeoczyliśmy w procedowaniu. Dziękuję bardzo”.

Przewodniczący Rady: „Czy wyjaśnienia Pana Starosty wystarczą dla Pana Radnego. Panie Radny to jest naprawdę świeże, przyszło w poniedziałek. Naprawdę nie chcemy nikogo pominąć”.

Rady Zenon Białobrzeski: „Panie Przewodniczący, nie chciałem zabierać głosu, ale jeżeli mówimy
o przejściach, Pan Starosta wspomniał, że akurat szkoła w Dobrym Lesie leży przy drodze powiatowej, gdzie można było to ująć. Można było odcinek i przejście oraz odcinek drogi przy tej szkole zrobić. Więc tutaj w wypowiedzi Pana Starosty usłyszał Pan, że w przyszłości to będzie. Dziękuję bardzo
 i mam nadzieję, że będzie w przyszłości. Jeżeli 24 takie przejścia są realizowane, to nie rozumiem, dlaczego 1 nie ma w Zbójnej. Wracając, że wczoraj było posiedzenie Komisji. Panie Przewodniczący proszę, aby na przyszłość wszystkie dokumenty docierały w terminach ustawowo określonych. 
W przeciwnym wypadku przynajmniej ja, będę prosił o przesunięcie terminu sesji, jeżeli Pan nie dopilnuje terminów ustawowych. Dziękuję”.

Przewodniczący Rady: „Staramy się przesyłać dokumenty w terminie. Dokumenty zostały wysłane
 w czasie – 20 października. Może Poczta działa gorzej, w czasie nieszczęsnych chorób, niestety. Pan Starosta odpowiedział wyraźnie, jeśli będzie robiona droga to będzie pomyślnie zrobiona.”

Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski: „Szanowni Państwo, wydawało się, że powiedziałem wyraźnie. Czuje się w obowiązku, jeszcze raz uzupełnić. Otóż tak jak powiedziałem zadanie w Dobrym Lesie otrzymało już dofinansowanie, a nie w przyszłości będziemy o nie zabiegali. Po drugie powtórzę to co mówiłem, że poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu też zostanie zapewniona na etapie projektowania i wykonawstwa przy szkole. Trzecia informacja też jest istotna, to co mówiłem szkoły są prowadzone przez Wójtów, Burmistrzów. Z nimi wszystkie prowadzimy uzgodnienia, w tym dotyczące przejść niebezpiecznych. Propozycję czy zapytania były wysyłane do wszystkich gmin. Proszę zapytać każdego ze swoich Wójtów, Burmistrzów, czy takie zapytania były. Każda gmina mogła się wypowiedzieć, czy coś zaproponować, te propozycję uwzględniliśmy. Dziękuje bardzo”.

Radny Zenon Białobrzeski: „Panie Starosto, odcinek drogi jaki ma być robiony w ramach Programu Polski Ład, nie przebiega koło szkoły. Ta droga skręca, wniosek był składany. Tutaj mamy Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, może on nam określi przebieg. Jest to dalszy odcinek, który idzie przez most w kierunku Piasutna i tam jest szkoła, ten odcinek nie jest ujęty w Programie Polski Ład. Dziękuje”.

Radny Sławomir Łomotowski: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Starosto, mam pytanie właśnie dotyczące tych przejść dla pieszych, ponieważ zauważyłem, że są pewne różnice
w wysokości kwot, które będą kosztowały te przejścia. Więc stąd moje pytanie, skąd one się wzięły, kto wyliczał, na jakiej podstawie, jakie to będą przejścia. Przejścia z wydzieloną wysepką, czy zwykłe przejście, wykonane poprzez namalowanie pasów, postawienie znaków pionowych. Dlaczego takie właśnie są różnice. Dziękuje bardzo”.

Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski: „Proszę Państwa, to nie jest przejście dla pieszych, tylko poprawa bezpieczeństwa, a poprawa bezpieczeństwa to m.in.: przejścia dla pieszych, w niektórych sytuacjach wyniesione, w innym miejscu doświetlone. Pewnie, jeśli będzie taka potrzeba. Oprócz tego są to dojścia do przejść dla pieszych, czy jakieś fragmenty chodników, poprawa również nawierzchni drogi, w niektórych obszarach. Kalkulacje te zostały zrobione na podstawie wizji, na każdym obszarze. Są to wstępne kalkulacje. Dalej będą to zadania realizowane. Tak jak inne w systemie Programu Projektuj Buduj. W związku z tym na podstawie planu programu funkcjonalno-użytkowego zostaną określone i te różnice w cenach wynikające z różnego zakresu robót, w niektórych sytuacjach w celu poprawy bezpieczeństwa będą wykonane np. 2 przejścia, jeśli chodzi o same przejścia, a w niektórych aż 4, bo np. różnica przebiegu ulic dróg, dojść, chodników itp. Na pewnym etapie zostanie to określone. Dziękuje bardzo”.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021- 2029, została podjęta 13 głosami za, przy 1 przeciw oraz 1 wstrzymującym się (Uchwała Nr XXVI/155/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

 Ad 7. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 7 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – radny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Radny Sławomir Łomotowski: „Pani Skarbnik, chciałbym się zapytać - wspominała Pani, że została zmniejszona dotacja z Urzędu Miasta na dofinansowanie kulturowych przedsięwzięć związanych
z Drozdowem. Chciałbym wiedzieć, jeśli można, jaka jest to kwota, a z drugiej strony mam pytanie - jaki był powód, że nie dostajemy tych dotacji. Dziękuje”.

Skarbik Powiatu - Grażyna Kołodziejska: „Pierwotnie planowana kwota dotacji była na poziomie
z ubiegłego roku 30 tys. zł, została zmniejszona o 10 tys. zł. Otrzymaliśmy 20 tys. zł na te zadanie”.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, została podjęta 14 głosami za, przy 1 przeciw, wstrzymującym się - nie było (Uchwała Nr XXVI/156/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad 8. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 8 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku (ww. informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad 9. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 9 oddał głos Naczelnik Komunikacji – Pani Ewie Jarzyło, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – radny Mirosław Szymanowski przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, została podjęta 14 głosami za, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się - nie było (Uchwała Nr XXVI/157/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
27 października 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad 10. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 10 oddał głos Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Panu Krzysztofowi Święckiemu, który przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – radny Mirosław Szymanowski przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została podjęta 14 głosami za, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się - nie było (Uchwała Nr XXVI/158/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad 11. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 11. oddał głos Kierownikowi Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacyjnych w PCPR w Łomży – Panu Krzysztofowi Ryszardowi Kozickiemu, który przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań
i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny
i Porządku Publicznego – radny
Wiesław Olszewski przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań
i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 14 głosami za, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się - nie było (Uchwała Nr XXVI/159/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

 

Ad 12. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 12 oddał głos Kierownikowi Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacyjnych w PCPR w Łomży – Panu Krzysztofowi Ryszardowi Kozickiemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny
i Porządku Publicznego – radny
Wiesław Olszewski przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, została podjęta 14 głosami za, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się - nie było (Uchwała Nr XXVI/160/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
27 października 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad 13. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 13 oddał głos Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – Panu Jarosławowi Cholewickiemu, który przedstawił sprawozdanie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży z działalności w 2020 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Następnie zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego sprawozdania.

Ad 14. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt. 14 oddał głos Dyrektor Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie – Pani Annie Archackiej, która przedstawiła sprawozdanie Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie z działalności w 2020 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Następnie zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego sprawozdania.

Ad 15. Przewodniczący Rady w wolnych wnioskach udzieli głosu Staroście ŁomżyńskiemuLechowi Markowi Szabłowskiemu, który odczytał oświadczenie dotyczące ugody sądowej.

Rady Zenon Białobrzeski: „Proszę Pana Starostę, aby zajął się organizacją transportu na terenie Gminy Zbójna, Nowogród i Gmina Łomża. Indywidualnie rozstrzygany tego typu praktycznie nie powinno się odbywać, bo ustawa reguluje, że jest to zadanie powiatu oraz rozstrzygane indywidualnie
z Prezydentem. Delikatnie powiem jest to niewygodne gminom, może się wiązać z zwiększonymi kosztami. Inaczej się rozmawia, jeżeli porozumienie między gminami a Prezydentem Miasta Łomża
w zakresie transportu. Dziękuję”.

Radny Sławomir Łomotowski – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić wniosek do Zarządu, do Starosty o przemyślenie zakupu mikrofonów stacjonarnych na nasze stoły, ponieważ to wygląda naprawdę niepoważnie, że za każdym razem musimy biegać do mównicy, głośno przedstawić swój punkt widzenia, czy też normalnie dyskutować. Myślę, że kilka tysięcy złotych jeszcze można znaleźć, żeby przynajmniej jeden mikrofon dla Radnych został zakupiony. Dziękuję”.

Przewodniczący Rady – „Myślę, że nawet w Sejmie podchodzą do mównicy, to nawet bardziej czytelne, bo widać każdego Radnego. Rozważymy zakup mikrofonów.”

Radny Adam Zaczek – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Starosto mam pytanie. Przedstawił Pan na początku sesji, że będą realizowane inwestycje m.in. inwestycja na Gminie Nowogród, czyli od miejscowości Chojny do Nowogrodu. Chciałbym się dopytać, że jakby cała droga od Chojn łącznie z ul. Cmentarną w Nowogrodzie. Ten cały odcinek. Czy tylko odcinek do drogi wojewódzkiej 645. Dziękuję”.

Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Gdybyście Państwo popatrzyli w dokumenty, to tam jest to zapisane. W ramach Polskiego Ładu realizujemy zadanie przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Chojny do skrzyżowania z drogą krajową w Chojnach, do skrzyżowania drogą wojewódzką w Nowogrodzie. Część tej drogi jest na terenie Gminy Łomża 110 m, dalej wchodzimy w Gminę Nowogród 6,5 km. Natomiast ul. Cmentarna jest to zadanie, które jest na liści zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Odcinek wokół szkoły przygotowujemy się do realizacji tego zadania w ramach innego programu pomocowego, czyli generalnie są 2 zadnia z innych źródeł finansowania. Odnosząc się do zapytania Pana Radnego Zenona Białobrzeskiego. Przypomnę, że 2 lata temu, kiedy po raz pierwszy wprowadziliśmy to zadanie w budżecie. Głosowaliście uchwały w tej sprawie, odnosząc się do organizacji zbiorowego transportu publicznego, korzystając z możliwości wsparcia z Funduszu przewozów autobusowych. Zaprosiłem wszystkich Wójtów, Burmistrzów i zaproponowałem współpracę, iż Powiat będzie organizatorem. Wkład własny zapewniają Gminy. My organizacyjnie, koszty administracyjne, czyli całą robotę wykonamy. Uzyskiwaliśmy dotacje w ciągu 2 lat. W pierwszym roku było to zadanie pilotażowo wprowadzone. Pamiętam, jak Państwo tutaj masowo uznaliście, że są to za duże pieniądze, pieniądze niewspółmierne do efektu tego zadania. Okazało się, że w drugim roku tego projektu był ogromny sukces w szczególności gmin. Gminy zaoszczędziły duże pieniądze, a miały zorganizowany przewóz, dowóz uczniów do szkół. Przypomnę jedną rzecz, że jest to bardzo istotne, że jesteśmy cały czas w okresie covidu. Przepisy covidowe dawały możliwość organizacji tych przewozów autobusowych w takiej formie, że zlecało się konkretnej firmie. Dla nas PKS NOVA. Na podstawie umowy i można było to organizować w ciągu 2 lat. Gminy o tym, Państwo Wójtowie bardzo dobrze o tym wiedzą, spotykaliśmy się tutaj systematycznie i sukcesywnie. Przyszedł rok kolejny, kiedy już nie możemy w takim trybie organizować, musimy przygotować nowy plan rozwoju transportu publicznego oraz firmę, operatora wyłonić w postepowaniu w przetargu publicznym. Na spotkaniu z Wójtami, Burmistrzami umówiłem się w taki sposób, że jeśli gminy będą zainteresowane kontynuowaniem takiej formy, że Powiat jest organizatorem, zgłoszą taką chęć, wtedy przystąpimy do działań, żeby przygotować się od strony formalnoprawnej, aby te przewozy organizować. Natomiast organizatorem tego transportu publicznego może być również Gmina. Nie mogą być miasta, które mają komunikację miejską, może być również Samorząd Województwa. Gminy nie są wyłączone, niektóre Gminy organizują przewozy. Natomiast, faktem jest, że jest pewien konflikt interesów na granicy Gmina – Miasto. Państwo wiecie, jak funkcjonuje komunikacja miejska w Łomży. W tej chwili od niedawna jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od Pana Prezydenta jest propozycja odnoście bezpłatnych przewozów. Zupełnie inna polityka jest prowadzona niż ta którą prowadzi PKS NOVA. Były sytuacje dość trudne, skomplikowane polegające na tym, że autobusy nie mogły zatrzymywać się na tych przystankach na terenie Miasta. Nie mogły, bo przystanki są własnością Miasta. Kończąc wątek, jeśli Gminy będą zainteresowane, przystąpimy do przygotowania dokumentów prawnych, żeby można był w przyszłości linie autobusowe, nowe linie autobusowe czy stare zorganizować na potrzeby Samorządów Gmin. Dziękuje bardzo”.

Radny Adam Zaczek – „Panie Starosto w związku, że ten projekt wszedł przyznaję się, że głosowałem przeciw, ale teraz wychodzi, że dobrze się sprawdza i gminy są za tym, żeby w ten to sposób zorganizować. Nawet dzisiaj Burmistrz Nowogrodu deklarował, że chcą się spotkać i ustalić szczegóły, żebyśmy powiedzmy od nowego roku, mogli dalej funkcjonować w podobnej formie. Myślę, że szczegóły to Starosta na spotkaniu z włodarzami Gmin uzgodnią. Jeszcze jedna uwaga, czytaliśmy, iż Miasto Łomża, nie wiemy, dlaczego obcięło nam „dotację” na zadanie o 10 tys. zł. w Dworze Lutosławskich. Proponuję, żebyśmy się w przyszłym roku naprawdę zastanowili, czy rachunki które za prowadzenie Biblioteki Miasto wystawia, czy też nie obciąć. Dziękuję”.

Ad 16. Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXVI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: środa, 8 gru 2021 14:26
Data opublikowania: środa, 8 gru 2021 14:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 358 razy