BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXV/21 z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 3 sierpnia 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1300, natomiast zakończenie o godzinie 1355.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że w sesji na ogólną liczbę 17. członków Rady Powiatu uczestniczy 15. radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego oraz  radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej.

W trakcie sesji – o godz. 1306 dołączył radny Sławomir Łomotowski i od tego czasu w sesji uczestniczyło 16. radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ponadto poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego przyjmuje się, że każdy uczestnik sesji pozostając na sali obrad – wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady wobec braku uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu został przyjęty 15. głosami za. Głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

 

Przyjęty porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
  8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do treści protokołu.

 

W związku z powyższym zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIV sesji Rady Powiatu został przyjęty 14. głosami za, przy 1. wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

Ad 4 Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 4 oddał głos Staroście Łomżyńskiemu – Panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu, który przedstawił informację z pracy Zarządu między sesjami.

 

Radny Adam Zaczek: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto. Mam pytanie, czy zostaniemy w jakiś sposób powiadomieni o wnioskach, jakie złożył Zarząd do programu Polski Ład, żebyśmy wiedzieli, w których kierunkach nasz Powiat chce się rozwijać, żeby nie było takiej sytuacji jak przy okazji tworzenia Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich, że Komisja się dowiedziała na sesji, że takie zamierzenia były robione. Dziękuję.

 

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski: „Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten nowy projekt rządowy Polski Ład, tak jak w informacji z pracy Zarządu mówiłem, że spotkałem się z wójtami też z udziałem Senatora, ale tych spotkań było więcej w grupie wszystkich samorządowców i w poszczególnych, jakby można powiedzieć okręgach czy grupach sąsiadów, sąsiadujących ze sobą gmin po to, żeby no tak Państwo wiecie dwa powody tak. Jeden to jest deklaracja i współfinansowanie udziału własnego przy realizacji projektów, jeśli dojdzie do ich realizacji, jeśli dojdą do skutku, no i oczywiście sprawa zasadnicza – to bez gmin, jednak trudno sobie wyobrazić, żebyśmy wchodzili z jakimś przedsięwzięciami bez ich wiedzy, bez ich udziału i akceptacji. Proszę Państwa wypracowaliśmy można by powiedzieć że wspólnie z gminami taki pomysł, koncepcję na inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Ten projekt polega na tym, że wszystkie samorządy gminne zgłosiły, jakby potrzeby w zakresie inwestycji drogowych na swoim terenie. Staraliśmy się dalej te pomysły spiąć w jedną całość wychodząc naprzeciw kryteriom jakie zostały zapisane w tymże projekcie. Dodaje oczywiście, on tam podlegał kilku różnym modyfikacjom, bo pierwszy projekt, jaki złożyliśmy, przepraszam nie złożyliśmy, tylko został przygotowany, proszę Państwa opiewał na kwotę około 170 000 000 zł. No, więc zupełnie nierealny. Nierealny ani do złożenia, ani do tego, żeby został pozytywnie ocenione, ani do tego, żebyśmy w ogóle mogli go zrealizować. Więc tak jak mówię kolejna taka weryfikacja. Pierwsza potem druga, ostatecznie stanęło na tym, że proszę Państwa drogi, które zostały w tym projekcie wpisane w łącznej długości jest 65 km za kwotę około 85 000 000 zł. Drogi, staraliśmy się trzymać takiej zasady, że – tak żeśmy się mówili z gminami, że te odcinki dróg będą rzędu około 7 km na terenie każdej gminy. To jest różnie, w niektórych przekraczają w innych nie. Wartości te są zróżnicowane, bo inaczej, był kalkulowany odcinek drogi długość 1 km przebiegający przez wieś a inaczej w terenie niezabudowanym. To sprawa oczywista, różne są różne koszty. I dalej ten projekt tak skomponowany został podzielony na dwa oddzielnie złożone. Pierwszy na kwotę około 16 000 000 i drugi na kwotę około 60 000 000. Dlatego  że w tym Polskim Ładzie są, jakby 3 koszyki. Pierwszy – wnioski o kwotach bez ograniczeń, drugi o kwocie do 30 000 000 zł i trzeci koszyk do 5 000 000 zł. Wszystko to w priorytecie tzw. pierwszym przy dofinansowaniu na poziomie 95%. Umówieni jesteśmy z państwem wójtami i burmistrzami w ten sposób, że jeśli uda się, będziemy mieli to szczęście i może temu szczęściu uda się pomóc, otrzymamy dofinansowania na jeden z projektów, bo raczej jeden tylko ma szansę, to w kolejnym naborze, który jest zapowiedziany już na wrzesień, czy październik, składamy albo w całości, albo znowu w części, drugi wniosek. Nabory będą ogłaszane, organizowane cztery razy w ciągu roku, co kwartał. W związku z tym mamy taką nadzieję, że w ciągu tego i następnego roku te życzenia samorządów wpisane w tym projekcie uda się poskładać, może uda się w części przynajmniej realizować, mówię w części, bo to są zadania wieloletnie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że w tej chwili to jesteśmy na starcie, a przy akceptacji takich wniosków no to kwestia porozumień z gminami. To jest kwestia zamówień publicznych. Wszystko to będziemy musieli realizować w systemie projektuj i buduj, dodatkowa trudność, ale jesteśmy no pełni nadziei, że będziemy te zadania mogli realizować. To tak myślę, że ogólna informacja. Na BiP-ie pewnie tak za chwilę będzie wisiało to w ramach informacji z pracy Zarządu, ta informacja. Jeśli jakieś takie szczegółowe informacje, to myślę, że zapraszam po sesji. Mam mapy z wykazem poszczególnych odcinków dróg. Trudno, żeby to wszystko szczegółowo omawiać, może także jeśli ktoś jest zainteresowany to zapraszam, żeby zapoznać się z tym, co z danej gminy czy danego okręgu, które zostały zgłoszone wnioski.

 

Radny Adam Zaczek poprosił o skserowanie przedstawionych materiałów i przekazanie ich radnym.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na następną sesję zostaną przekazane te materiały

 

Radny Sławomir Łomotowski: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tutaj kolega już trochę mnie ubiegł z pytaniami, bo właśnie chciałem poprosić Pana Starostę, o udostępnienie właśnie tych szkiców, czy też informacji, które się pojawiły dla wszystkich radnych, bo jednak okazuje się, że my jesteśmy też reprezentantami pewnych gminy. Też tutaj takie pytanie, no bo rozumiem z tej informacji, której Pan Starosta udzielił, że gdzieś tam już jakieś rozmowy były z wójtami. Szkoda, że do tych rozmów nie zostali zaproszeni radni. Nie wiem czy Komisja Rozwoju się tym zajmowała, czy miała propozycję plany inwestycji drogowych, związanych chociażby z tym projektem. Oby się nie okazało, że na koniec jesteśmy potrzebni do tego, żeby przegłosować przygotowany przez Zarząd dokument, gdzie akceptujemy te rzeczy, które zostały nam zaproponowane bez naszego, jak gdyby udziału, jakichś konsultacji i rozmowy. To w zasadzie to wszystko, co chciałbym właśnie powiedzieć, dotyczące tychże planów inwestycji. Oczywiście, jak zwykle apeluję o to, żebyśmy jako radni też byli włączani w tego typu projekty, inwestycje, które dzieją się bardzo mocno, żeby oczywiście każda gmina, w jaki sposób mogła odczuć te inwestycje. Nie tylko rozmowy na etapie wójta, burmistrza i Starostwa.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na następną sesję zostaną przygotowane i przekazane materiały. Podkreślił, że to wszystko dzieje się bardzo szybko, zarówno i spotkania i konsultacje z wójtami i burmistrzami.

 

Radny Zenon Białobrzeski: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kilka miesięcy temu przedstawiłem Radzie propozycję, abyśmy przejechali wszystkie złożone wnioski o budowę, rozbudowę dróg, jako Rada, żebyśmy mieli możliwość spojrzenia na temat. Koszty dla Powiatu w sumie myślę, że nie takie wielkie, ale wtedy głosowalibyśmy całkowicie świadomie i wybralibyśmy drogi, które w naszej ocenie, każdego z nas, są drogami do realizacji. Ja zwracałem już wtedy uwagę, że w naszych zamierzeniach inwestycyjnych są drogi, które jeszcze ładnych kilka lat by służyły i naprawdę nie ze szkodą dla społeczeństwa, a są i takie drogi, które wymagają pilnego remontu, gdzie nawet zagrażają życiu. Tą propozycję Panie Przewodniczący jeszcze raz powtarzam. Proszę abyśmy mieli większą możliwość tworzenia tego co się w naszym Powiecie realizuje.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że należy zgłosić się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego  i z pewnością zorganizuje on taki wyjazd i radni będą mogli dokonać wizji stanu dróg powiatowych.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych tematów.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu obrad przypomniał, że stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub  zapytania.   

Mając na uwadze powyższe zapytał zebranych czy mają ewentualne pytania bądź uwagi.

Radni nie zgłosili uwag lub pytań.

 

Ad 6 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 6 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – radny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027, została podjęta 16. głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/153/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 7 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – radny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, została podjęta 16. głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/154/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 8 oddał głos Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – Panu Jackowi Bargielskiemu, który wykorzystując prezentację multimedialną przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok (ww. informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady podziękował  Komendantowi za przedstawienie sprawozdania oraz dotychczasową współpracę, a także pogratulował mu zawodowego awansu.

 

Następnie zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 9 Przewodniczący Rady w wolnych udzielił głosu radnemu Antoniemu Włodkowskiemu, który stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Kilka dni temu radny z Gminy Piątnica, chodzi o miejscowość Olszyny i obok, zgłosił, że na zakrętach pobocza są wyłamywane przez pojazdy ze względu na brak podsypki piasku przy asfalcie na poboczach. Został zmyty czy coś podobnego. Niszczy się asfalt i rok dwa do środka dojdzie jezdni.

Było zgłaszane też przez radnego z Olszyny, że w Gutach na zakręcie, tak jest od strony Kokoszk pochyłość i przy deszczach piasek jest zmywany z tej górki i tam się robi no niebezpiecznie na tym zakręcie. Była rozmowa z Zarządem Dróg Powiatowych z przedstawicielem, nie wiem czy on jest sprzątnięty czy nie. Trudno jest powiedzieć, ale jeśli tak to chwała za to, jeśli nie to trzeba byłoby to zrobić.

Jeszcze jedna taka moja uwaga, też to radny zgłaszał z Cydzyna. Chodzi o drogę powiatową, Jeziorko do Starego Cydzyna. Ja wiem, że nie możemy nikomu zabronić jazdy, tam coraz większe jeżdżą pojazdy. Ten ruch jest nieraz tak nasilony. Szczególnie teraz przy budowie tych dróg obok,   a i to jest okres letni, gdzie na Mazury. No i się tworzą korki. Jest jeżdżona tym odcinkiem od Starego Cydzyna do Jeziorka. Też ta droga jest w fatalnym stanie. Może nie w tym roku, może w następnym, może w 2023 jakoś nakładkę tam by na tą drogę trzeba było pomyśleć, bo wiosna i jesień jest tam najgorszy okres i na pewno niektórzy radni się orientują, że tam jest fatalnie. Dziękuję”.  

 

Radny Adam Zaczek: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zwrócić się do Zarządu o to, żebyśmy w końcu zaczęli jakieś prace nad Statutem Powiatu. Do tej pory mamy Statut, który nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tak jak powiedzmy przy okazji interpelacji i zapytań. Trzeba było wprowadzić też różne rozwiązania, które też umożliwią w przyszłości organizowanie sesji zdalnych, żeby to wszystko było tak jak trzeba. Już kawałek czasu mija, a tutaj jest trochę dysonansu między Statutem a ustawą.

Druga rzecz, chciałem wszystkim radnym przypomnieć, że mamy niedługo 15. września, mija, a do 15. września możemy składać wnioski do budżetu na rok przyszły. Jeżeli jakiś radny czy ktoś ma jakieś wnioski, to dobrze byłoby złożyć, bo po 15. września Komisja Budżetu będzie rozpatrywała, też się przyglądała tym wnioskom.

 

W wonnych wnioskach nie poruszono innych tematów.

 

Ad 10 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady  XXV  sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

                                              

Data powstania: wtorek, 7 gru 2021 12:46
Data opublikowania: wtorek, 7 gru 2021 12:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 408 razy