BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIV/21 z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 29 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1300, natomiast zakończenie o godzinie 15.29.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że w sesji na ogólną liczbę 17. członków Rady Powiatu uczestniczy 11. radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnych: Zenona Białobrzeskiego, Sławomira Łomotowskiego, Wiesławy Masłowskiej, Alicji Pauliny Nowakowskiej, Antoniego Włodkowskiego. W trakcie sesji – o godz. 1303 dołączył radny Jarosław Kulesza i od tego czasu w sesji uczestniczyło 12. radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego przyjmuje się, że każdy uczestnik sesji pozostając na sali obrad – wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta Lech Marek Szabłowski poprosił o wycofanie punktu nr 19 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie za 2020 rok. Wyjaśnił, że to sprawozdanie mieści się swoim zakresem rzeczowym i merytorycznym w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za rok 2020.

 

Przewodniczący Rady wobec braku innych propozycji zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowana zmiana została poparta 12. głosami za. Głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu został przyjęty 12. głosami za. Głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

 

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok (raport dostępny jest w zakładce raporty o stanie Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży):
  • debata nad raportem o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok:
  • wystąpienie Skarbnika Powiatu nt. wykonania budżetu za 2020 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1932B na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej położonej  na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.
 14. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 16. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2020 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2020 rok.
 19. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży nt. pracy Komendy w 2020 roku.
 20. Wolne wnioski
 21. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do treści protokołu.

 

W związku z powyższym zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXIII sesji Rady Powiatu został przyjęty 15. głosami za, przy 1. wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 4 oddał głos Staroście Łomżyńskiemu – Panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu, który przedstawił informację z pracy Zarządu między sesjami.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu obrad przypomniał, że stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub  zapytania.   

Mając na uwadze powyższe zapytał zebranych czy mają ewentualne pytania bądź uwagi.

 

Radni nie zgłosili uwag lub pytań.

 

Ad 6 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 6 oddał głos Wicestaroście Łomżyńskiemu – Pani Marii Dziekońskiej, która w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiła Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok. Pełna treść raportu dostępna jest w zakładce Raporty o stanie Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Przewodniczący Rady podkreślił, że Zarząd Powiatu musiał ciężko pracować, aby uzyskać efekty, które zostały przedstawione w ww. Raporcie.

Następnie stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne zgłoszenia od mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad Raportem, zatem uprawnieni do udziału w debacie są tylko radni Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Mając na uwadze  powyższe otworzył debatę nad niniejszym Raportem.

 

Wobec braku chętnych do dyskusji podziękował Zarządowi Powiatu oraz Radzie Powiatu za merytoryczną pracę dla dobra naszej małej ojczyzny, której efekty są wyraźnie widoczne.

 

b) Przewodniczący Rady kontynuując realizację porządku obrad zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania, została podjęta 10. głosami za, przy 2. wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIV/144/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 a) Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 7 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła sprawozdanie finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok.

 

Następnie członek Komisji Rewizyjnej – radny Andrzej Biedrzycki przedstawił pozytywną opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok. Opinia stwierdzała: „Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 roku po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika, stwierdziła co następuje:

 1. Uchwalony przez Radę Powiatu Łomżyńskiego budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku, przewidywał realizację dochodów w wysokości 47.631.268,95 zł. Ostateczne dochody wykonano w wysokości 58.053.487,60 zł, co stanowi 121,88 % planu.
 2. Dochody bieżące wykonano w wysokości 38.703.620,44 tj. 97,92 % planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły 19.349.867,16 zł t.j. 238,67 % planu.
 3. Uchwalony przez Radę Powiatu Łomżyńskiego plan wydatków, po zmianach dokonanych w trakcie roku przewidywał wydatki ogółem w wysokości 50.354.155,75 zł. Wydatki zrealizowane wynoszą 45.930.055,48 zł, co stanowi 91,21 % planu.
 4. Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Powiatu na poziomie 13.343.163,00 zł, co stanowi 26,50 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 12.035.290,42 zł, co stanowi 90,20 % planowanych wydatków na inwestycje niewygasłe.
 5. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 37.010.992,75 zł, zrealizowano je w wysokości 33.894.765,06 zł, co stanowi 91,58 % planu wydatków bieżących.
 6. Wydatki niewygasające wystąpiły w kwocie 915.417,22 zł dotyczyły zadań w zakresie bieżących remontów dróg powiatowych.
 7. Wydatki poniesione na realizację zadań własnych stanowiły 83,45 % ogółu wydatków, natomiast 10,14 % to wydatki na realizację zadań zleconych, 6,34 % stanowią wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 0,07 % wydatki na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
 8. Budżet Powiatu za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 12.123.432,12 zł.
 9. Istotnym miernikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Nadwyżka operacyjna za 2020 r. wynosi 4.808.855,38 zł. Należy podkreślić, iż w stosunku do wykonania 2019 r. nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o 11,57 %.
 10. W 2020 r. Powiat nie zaciągał kredytu długoterminowego. Koszty obsługi zadłużenia zaciągniętego w latach ubiegłych wyniosły 965,22 zł.
 11. Należności wymagalne na koniec 2020 roku wynosiły 28.651,29 zł. W stosunku do tych należności zostały podjęte działania windykacyjne.
 12. Powiat na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
 13. Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
 14. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r.

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok i Informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Komisja opiniowała sprawozdania finansowe, na które składają się:

 1. bilans z wykonania budżetu zamykający się sumą bilansową 26.341.153,56 zł - wykazujący wynik z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok w kwocie 12.123.432,12 zł,
 2. łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 93.250.905,23 zł,
 3. łączny rachunek zysków i strat samorządowych  jednostek budżetowych  za  rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 21.782.485,60 zł,
 4. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, które wykazuje stan funduszu na koniec 2020 roku w wysokości 64.529.598,57 zł,
 5. łączna informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku obejmuje dane dotyczące własności i innych praw majątkowych Powiatu Łomżyńskiego, które są w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu (łącznie z powiatowymi osobami prawnymi). Wartość brutto majątku komunalnego wynosi 135.958.912,46 zł. W stosunku do 2019 r. ogólny stan mienia wzrósł o kwotę 16.435.471,00 zł. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2020 r. wyniosły 1.039.971,68 zł.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedłożone informacje dają podstawę do pozytywnej oceny realizacji budżetu Powiatu za 2020 rok oraz wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Nierównomierny podział środków inwestycyjnych na poszczególne gminy.
 2. Realizacja zadań na drogach powiatowych przebiega w sposób mało czytelny, wg bieżących potrzeb – potrzeby danej chwili.
 3. Potrzeba przewidywania z większym wyprzedzeniem wydatków dotyczących przyszłych inwestycji i ujmowanie ich w przygotowywanych planach inwestycyjnych.
 4. Przeanalizowania wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” i podniesienie wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego i podległych jednostek organizacyjnych.
 5. Mając na uwadze niskie wykonanie w 2020 roku w dziale Ochrona Środowiska Komisja wnioskuje o pełną realizację zadań w tym zakresie w kolejnych latach”.

 

Ponadto członek Komisji Rewizyjnej – radny Andrzej Biedrzycki przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2020 rok. Wniosek ten stwierdzał: „Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 roku po analizie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok, wyraziła opinię (w załączeniu) i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2020 rok.

Uzasadnienie: po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok i wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu oraz zapoznaniu się z Uchwałą Nr RIO.II-00321-137/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2021 roku, Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. W związku z powyższym Komisja wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutoriom za 2020 rok.  W skład Komisji wchodzi 5. radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 4. radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 4. radnych, 0 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych 0”.

 

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady – Panu Sławomirowi Dębek, który odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarządu Powiatu Łomżyńskiego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok, została podjęta 12.  głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/145/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

b) Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady – Panu Wiesławowi Olszewskiemu, który odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium za 2020 rok (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, została podjęta 12.  głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/146/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Z kolei Przewodniczący Rady oddał głos Staroście Łomżyńskiemu – Panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu, który stwierdził: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, Szanowni Państwo. Chciałbym w imieniu własnym i całego Zarządu Powiatu podziękować za głosowanie, które przed chwilą miało miejsce za udzielenie absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za rok 2020. To podziękowanie chciałbym skierować do Państwa radnych oczywiście, ale chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Łomży, jednostek organizacyjnych Powiatu zarządzanych i kierowanych przez dyrektorów wydziałów, przez naczelników, Pani Skarbnik w szczególności, bo to sprawozdanie dotyczyło finansów, realizacji dochodów, realizacji wydatków. Starania i zabiegi Zarządu Powiatu, który mam zaszczyt i przyjemność kierować, ale również przygotowane wnioski przez jednostki organizacyjnej Powiatu okazywały się w roku 2020 bardzo skuteczne. Było prezentowane to w materiale przez Panią Wicestarostę, ale żeby można było te wnioski dobrze przygotować, następnie zaakceptować przez Zarząd wymagało naprawdę dużego wkładu pracy. Ale później strona wydatkowa, zapisanie tego odpowiednio w budżecie. Dopilnowanie tego, aby te wydatki realizowano w sposób prawidłowy to naprawdę ogromna tutaj zasługa Wydziału Finansowego i Pani Skarbnik i chciałbym w sposób taki publiczny tutaj Pani Skarbnik, bardzo serdecznie za to podziękować, za taką bardzo merytoryczną i często bardzo odważną pracę, odważne decyzje podejmowane. Proszę Państwa, część Państwa radnych zasiada w Radzie Powiatu nie po raz pierwszy, niektórzy mają staż dość długi, tak jak ja, ale jeszcze wielu innych. Proszę Państwa popatrzmy na to co robimy w tej chwili i w odniesieniu do historii Powiatu. Naprawdę podejmujemy bardzo odważne decyzje. Mam tutaj na myśli te planowane do zaciągnięcia kredyty. Można to różnie oceniać, można oceniać w sposób krytyczny, ale moim zdaniem robimy to słusznie, bo wykorzystujemy szansę, jaką w tej chwili mamy jako Powiat Łomżyński i przy wykorzystaniu tych różnych możliwych źródeł dotacji chcemy zrobić maksymalnie duży postęp w zakresie w szczególności infrastruktury technicznej, ale nie tylko, bo, bo w zakresie innych zadań również. Proszę Państwa to jest szansa niepowtarzalna i nie wiem, czy w przyszłości będzie tak dobra sytuacja, żeby nadgonić te ogromne zaległości.

Szanowni Państwo, ja rozumiem niedostatek, rozumiem pewnie niespełnione oczekiwania części z Państwa radnych. Społeczeństwa, bo przecież Państwo reprezentujecie swoich wyborców, znalazło to pewien obraz w informacji, którą Pan radny Biedrzycki przedstawiał w informacji o opinii Komisji Rewizyjnej. Kilka rzeczy, jeśli można się odnieść. Zdecydowanie jestem za i popieram wniosek dotyczący podniesienia wynagrodzenia dla pracowników. Od początku tej kadencji staraliśmy się to czynić po to, żeby można powiedzieć wyrównać poziom wynagrodzeń do innych samorządów, tutaj na naszym terenie. Był ogromny dyskomfort skutkiem czego było odchodzenie wielu cennych pracowników do samorządów, czy Miejskiego czy gminnych. Dzisiaj mamy sytuację taką, wielu z Państwa prowadzi działalność gospodarczą firm, zarządza firmami. Mamy sytuację taką, że jest duży problem z dobrą kadrą. Dotyka to również Powiatu. Stąd też proszę Państwa, oczywiście zechcemy podjąć takie działania, żeby pracowników odpowiednio  wynagradzać, żeby mieli ten właściwy komfort do tego, aby w sposób odpowiedni, należyty wykonywać swoje obowiązki, a my mamy za co płacić. Podam 1 przykład z dnia dzisiejszego. Wydział Budownictwa, który rozpatruje wnioski związane ze zgłoszeniem budów, ale wydawaniem również pozwoleń na budowę. Proszę Państwa, od początku roku do tego Wydziału w naszym Powiecie, w naszym Starostwie złożono 400 wniosków o pozwolenie na budowę i około 200 wniosków dotyczących zgłoszeń budowy. W porównam do Miasta Łomży takich wniosków na pozwolenie złożono około 100, jest to taka różnica, 100 do 400 wniosków. Tak jak policzyłem to jeśli chodzi o same wydawanie pozwoleń na budowę, to jest to średnio 3 wnioski w ciągu 1 dnia do  rozpatrzenia. Kadra nie jest zbyt rozbudowana, bo ciągle nie mamy takich możliwości, inwestujemy, ale tak jak mówię praca niesamowicie trudna, wykonywana tylko przez ten Wydział, ale wiele innych wydziałów zajmuje się określonymi zadaniami, wszyscy w wydziałach – pracownicy  wydziałów są obciążeni pracą.

Proszę Państwa, ten nierównomierny rozdział środków na poszczególne gminy, ja o tym już wielokrotnie mówiłem, że Państwa naprawdę zachęcam, zapraszam do współpracy wszystkich Państwa radnych. Tak jak zapraszam do współpracy wszystkie gminy, wszystkich państwa wójtów i burmistrzów, z którymi spotykam się systematycznie. Wszystkich wójtów, czy pojedynczo czy wspólnie, tak samo zawsze wszystkich Państwa radnych zapraszam.

Proszę Państwa nie było takiej sytuacji od początku tej kadencji, żebym odrzucił propozycję czy wniosek któregokolwiek z wójtów jako, nie wiem? Niezasadny, niepotrzebny?  Bez względu na to z jakiej listy radny był wybrany, czy z jakiego okręgu pochodził. Różne są potrzeby poszczególnych gminach, różne są sytuacje, różna jest sieć dróg, różny stan dróg, różne natężenie ruchu. Chciałbym, pewnie wszyscy z nas chcielibyśmy sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców i zrobić w tym zakresie jak najwięcej. Te postępy na pewno są na drogach widoczne. Myślę, że będzie taka okazja taka sytuacja, żeby naocznie to zobaczyć. Może wspólnie zorganizujemy taki przejazd, wyjazd na drogi – te, które zostały wybudowane w ciągu tej kadencji. Kolejne zostały zakontraktowane, są realizowane.

Proszę Państwa, ja wspominałem w tej informacji z pracy Zarządu o tym, że przygotowujemy się do tego, żeby składać kolejne wnioski do tego programu Krajowego Programu Odbudowy Dróg  Lokalnych. Będą dedykowane bardzo wysokie dotacje, nawet na poziomie do 95% i tutaj też jesteśmy umówieni z wójtami, że niestety ale udział własny to w dużej części spadnie na gminny. Nie będziemy pewnie w stanie podjąć tego wysiłku, ale kontynuujemy tą podjętą współpracę na początku w zakresie pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Każda gmina złożyła takie zapotrzebowanie i zgodnie z tym jak jesteśmy umówieni taki wnioski będziemy składać.

Proszę Państwa, jestem pełen nadziei tego, że do końca kadencji, pewnie wszystkie, ale gro zadań tych takich najważniejszych dla poszczególnych gmin uda się zrealizować ku zadowoleniu naszych mieszkańców.

Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za te głosowania i jeszcze raz zapraszam do współpracy. Naprawdę jest, o czym rozmawiać i jeśli będziemy działać wspólnie, jeśli nie będziemy szukać jakiś takich powodów niepotrzebnych do sporów, to jest szansa na to, że może będziemy mogli zrobić więcej. Dziękuję bardzo”.

 

Przewodniczący Rady stwierdził: „Dziękuję Panu Staroście. Myślę, że pozwolicie Państwo, że swojej strony od całej Rady podziękuję za ciężką pracę, gdzie zresztą widać. Są efekty, pozyskujemy duże pieniądze. Jeżeli każdy wniosek piszemy, tworzymy, to tworzymy tą małą ojczyznę. Myślę, że Pan Starosta podpowiedział, w jedności siła. Na pewno dyskusje muszą być, ale w jedności siła. Myślę, że nasza kadencja będzie naprawdę, jest pracowita, ale będą i są efekty trakcji. Myślę, że Policja zauważa, że drogi bezpieczniejsze, że mniej  wypadków jest  na pewno. Także cieszymy się”.

 

Ad 8 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 8 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – radny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027, została podjęta 11. głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jan Kuczyński (Uchwała Nr XXIV/147/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 9 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – radny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, została podjęta 12. głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIV/148/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę.

 

Ad 10 Przewodniczący Rady po zakończeniu przerwy odczytał treści pkt 10 i następnie oddał głos Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Panu Krzysztofowi Święckiemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi  powiatowej odcinka drogi nr 1932B na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – radny Mirosław Szymanowski przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi  powiatowej odcinka drogi nr 1932B na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński, została podjęta 10. głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza oraz radny Adam Zaczek (Uchwała Nr XXIV/149/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 11 oddał głos Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Panu Krzysztofowi Święckiemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi  powiatowej położonej  na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – radny Mirosław Szymanowski przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi  powiatowej położonej  na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński, została podjęta 10. głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza oraz radny Adam Zaczek (Uchwała Nr XXIV/150/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 12 oddał głos Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Panu Krzysztofowi Święckiemu, który przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Z kolei Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – radny Mirosław Szymanowski przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została podjęta 10. głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza oraz radny Adam Zaczek (Uchwała Nr XXIV/151/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 13 oddał głos Wicestaroście Łomżyńskiemu – Pani Marii Dziekońskiej, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 14 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 14 oddał Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Pani Jolancie Bogusławie Kacprzak, która przedstawiła raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (ww. raport stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Ad 15 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 15 oddał głos Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Pani Jolancie Bogusławie Kacprzak, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – radny Wiesław Olszewski poinformował, że Komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, została podjęta 10. głosami za. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza oraz radny Adam Zaczek (Uchwała Nr XXIV/152/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 16 oddał głos pracownikowi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży – Panu Rafałowi Bujko, który przedstawił informację o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa (ww. informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 17 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 17 oddał głos Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – Pani Marii Gwardys, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2020 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 18 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 18 oddał głos Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Panu Krzysztofowi Święckiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2020 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady rozpoczynając dyskusję poruszył problem dotyczący pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego. Zwrócił przy tym uwagę na to, że w zasadzie w analogicznych sytuacjach w jednym przypadku jest pobierana ta opłata a w innym nie. Mając na uwadze powyższe poprosił o wyjaśnienie tej sytuacji.

 

Krzysztof Święcki odpowiadając stwierdził: „No tak, przepisy prawa są przepisami prawa, my jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Aczkolwiek powiem szczerze, że jest kilka takich decyzji nielogicznych, co stanowi problem. To są sytuacje na nowych osiedlach mieszkaniowych, które powstają, gdzie pierwsze, osoby, które wykupiły działki na takich gruntach, doprowadzą do siebie wodociąg. Zapłacą za wodociąg i występują w roli inwestora i dostają w tym wszystkim taką decyzję, tzw. opłatę przesyłową czasami się to tak nazywa. Mają za to, za umieszczenie naliczone te opłaty.  Potem obszar się rozbudowuje, przybywa wielu innych i wiele innych osób korzystają z tego wodociągu. Natomiast decyzja zostaje dla tych paru osób, którzy pierwsi byli. Mam nawet taki przypadek, że wystąpiła firma, która działa na zlecenie właściciela jednej z posesji i ta firma wystąpiła w imieniu tego właściciela posesji o uzyskanie takiej decyzji i tak naprawdę do dzisiaj te opłaty firma ponosi, tak jak nie będąc właścicielem, tylko wykonawcą. Była tam kilka lat temu wykonawcą tego. No to jest trochę problem, nawet i chyba prawny. Z panem mecenasem musimy z tym zmierzyć. Problem może nie tak prawny, jak pozbierać później wszystkie osoby do takiego wyjaśnienia i porozumienia w tej sprawie, bo na początku jest 3 - 4 osoby w postępowaniu. Taki przypadek mamy na Konarzycach, że jest dzisiaj około 30 część o nieustalonych adresach. Wiem, że Gmina Łomża próbowała jedną z takich spraw, że tak powiem połączyć, żeby tych mieszkańcy wspólnie razem zebrać i się domówić i przepisać tę decyzję na faktycznych tych odbiorców. To niestety nie udało się, to są takie kłopotliwe sprawy.

 

Przewodniczący Rady stwierdził: „To jest nielogiczne, bo 120 nie płaci a 1 płaci. To jest nielogiczne przecież.  

 

Krzysztof Święcki stwierdził: „no tak jest ta decyzja była wydana na tę konkretną osobę”.

 

Przewodniczący Rady dodał, że jeszcze odsetki zapłacił w ramach naliczonych opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 19 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 19 oddał głos Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży – Panu Marcinowi Rymarskiemu, który przedstawił informację nt. pracy  Komendy w 2020 roku (materiały dotyczące ww. informacji stanowią załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady podziękował  Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży za dotychczasową owocną współpracę, którą  osobiście ocenił bardzo wysoko.

 

Następnie zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 20 Przewodniczący Rady w wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych tematów.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 21 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku dziennym, zamknął obrady XXIV sesji Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

                                              

Data powstania: poniedziałek, 16 sie 2021 10:48
Data opublikowania: poniedziałek, 16 sie 2021 10:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 390 razy