BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIII/21 z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 30 kwietnia 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 15.22.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że w sesji na ogólną liczbę 17. członków Rady Powiatu uczestniczyło 16. radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego przyjmuje się, że każdy uczestnik sesji pozostając na sali obrad – wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta Lech Marek Szabłowski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie nr 3 punktu Informacja z pracy Zarządu między sesjami. Wyjaśnił, że jest to błąd techniczny, natomiast taki punkt powinien się znajdować w porządku obrad.

Ponadto poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 13. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Wyjaśnił, że ten raport musi być zakończony podjęciem uchwały przez Radę Powiatu oceniającą sytuację ekonomiczno-finansową. W związku z tym zaproponował na najbliższej sesji Rady Powiatu, zajęcie się tym punktem, jako kompleksowo w całości.

Przewodniczący Rady wobec braku innych propozycji zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowane zmiany zostały poparte 16. głosami za. Głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu prządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu został przyjęty 16. głosami za, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

 

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja z pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej, Miastu Łomża.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2020 oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Łomżyńskim za rok 2020.
 14. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łomżyńskiego w 2020 roku.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XXII sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do treści protokołu.

 

W związku z powyższym zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXII sesji Rady Powiatu został przyjęty 15. głosami za, przy 1. wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 4 oddał głos Staroście Łomżyńskiemu – Panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu, który przedstawił informację z pracy Zarządu między sesjami.

 

Przewodniczący Rady podsumowując zaznaczył, że Zarząd Powiatu ciężko pracuje i dokłada wszelkich starań, aby powiat łomżyński jak najwięcej zyskał. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Dębek stwierdził: tutaj nie można bez echa jak gdyby powiedzieć. Chce zabrać głos i powiedzieć, że tutaj bez echa nie można tego po prostu zostawić. To co pan Starosta powiedział, te tysiące te miliony, które będą, jak gdyby wpompowane w nasz powiat, to to właśnie zasługa tutaj Pana i Zarządu, bo te inwestycje, na które czeka nasz powiat, nasze drogi nasz Dwór Lutosławskich, to po prostu zaniedbania, które są sprzed kilkudziesięciu można powiedzieć lat. Te inwestycje, które się teraz odbywają, które teraz są to w historii powiatu, czegoś takiego po prostu nie było. Czasami przy tak dużej ilości różnych inwestycji mogą się zdarzyć jakieś błędy. I tutaj również podziękowania dla pana Starosty, że te błędy można przekuć w pewien sukces. No zdarzają się również i tacy, którzy będą chcieli w jakiś inny sposób. Czy to kopać po kostkach, czy próbować pana Starostę odwoływać, czy jeszcze w jakiś inny sposób szkodzić, ale to jest tylko takie wydaje mi się mieszaniem, mieszanie, ale od samego mieszania herbata słodsza nie będzie. Także, Panie Starosto, dziękuję, trwać na stanowisku i do przodu, dziękuję bardzo. 

 

Starosta Łomżyński – stwierdził: bardzo dziękuję za te miłe słowa, oczywiście to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie moja zasługa, bo Pani Wicestarosta Maria Dziekońska, cały Zarząd, ale wszyscy urzędnicy i Starostwa i naszych jednostek organizacyjnych, ale i tutaj w szczególności myślę Państwo, Wysoka Rada, bo przecież uchwały muszą być głosowane przez radnych i jakby nic nie da się zrobić bez akceptacji tych poczynań. Mam nadzieję, że uda się do końca kadencji w pełni wykorzystać możliwości, jakie w tej chwili mamy jako Powiat Łomżyński. Przypomnę, jeden z najbiedniejszych w Polsce, a wykorzystujemy te szanse, które się natrafiły i spróbujemy zrobić jak najwięcej do tego, żeby nam wszystkim mieszkańcom powiatu łomżyńskiego, no żyło się w lepszych warunkach, bardziej komfortowych warunkach. Dziękuję bardzo.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził: usłyszeliśmy, że jesteśmy jednym z najbiedniejszych powiatów i nie stać nas na jakieś tam potknięcia, żeby można było oddawać dotacji, które żeśmy dostali. W związku z tym mam pytanie, czy Zarząd wyciągnął konsekwencje w stosunku do osób, które były odpowiedzialne za rozliczenie i wykonanie dotacji w wysokości 2 000 000. Jak wiemy skutkiem jakichś nie wiem, czy zaniechań czy jakichś działań było to, że musieliśmy zwrócić te pieniądze do Sejmiku Wojewódzkiego.

Mam pytanie, czy Zarząd zajmował się tą sprawą i czy osoby odpowiedzialne za niedopilnowanie tych spraw zostały pociągnięte do odpowiedzialności? Dziękuję.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził: dziękuję Panu Radnemu, ale ja myślę, że to jest tak, jeżeli się dużo tego wszystkiego robi to są różne i potknięcia, ale myślę, że wyjaśnimy sytuację. Pan Starosta wyjaśni. Nawet zyskaliśmy na tym.

 

Starosta Łomżyński – stwierdził: odpowiadając na to pytanie proszę Państwa, jeśli popatrzymy w projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżecie Powiatu Łomżyńskiego, to wyraźnie to widać. Faktycznie zwrot 2,5 000 000 zł dotacji, którą uzyskaliśmy od Samorządu Województwa, wynikające z tego – ja o tym na ostatniej sesji bardzo krótko powiedziałem. Wtedy byliśmy na etapie rozliczenia, uzgadniania, rozliczenia tej dotacji. Ostatecznie uznaliśmy wspólnie z panem Marszałkiem Arturem Kosickim, Zarządem Województwa, że bezpieczniej pod względem  prawnym dla 1 i 2 strony będzie zwrot tej dotacji, łącznie z odsetkami około 50 000 zł, oczywiście takie zostały tam zapisane, ale udało się wynegocjować z panem Marszałkiem Zarządu województwa, że uzyskujemy dotacje w wysokości 2 750 000, tak jak Państwo widzieliście na pewno w projekcie budżetu. Także generalnie Powiat nic nie traci. Natomiast jesteśmy  bezpieczni pod względem prawnym. Zarówno Zarząd Województwa, jak również Zarząd Powiatu. I tutaj proszę Państwa umowa dotacyjna była tak skonstruowana, która dawała taką  możliwość poślizgu w przekazaniu rozliczenia ze względu na covid. Ja mówiłem o tym, że wykonawca spóźnił się z przekazaniem gwarancji zabezpieczającej przyjęcie zaliczki, przekazanie zaliczki bez gwarancji byłoby absolutnym złamaniem prawa. Tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, niemniej nie twierdzę, że nie można było tego uniknąć, pewnie można i konsekwencje w stosunku do osób, które  pewnych rzeczy nie dopełniły, zostały wyciągnięte. Dziękuję bardzo.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził: będę później prosił, żeby pan Starosta opisał na piśmie, jakie konsekwencje zostały wyciągnięte. Na pewno natomiast z drugiej strony dotacja, o której mówimy dotyczyła roku 2020, a w związku z tym powiedzmy jak Zarząd Województwa też miał jakieś środki na ten rok to skutkowało tym, że po raz drugi nie mogliśmy dostać środków, tylko to jest na 2021. Może by się udało wtedy uzyskać i na ten rok. Dlaczego się Pani śmieje. Tamto dotyczyło 2020 roku, tak? Mamy 2021 i ta dotacja będzie dotyczyła roku 2021, dziękuję.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził: ja nie wiem, naprawdę robimy wiele, Panie Radny po co bić pianę i czas zajmować? Dużo robimy, wiele. Nie przeszkadzajcie, panowie, nie bądźcie totalną opozycją. Robimy wiele, Zarząd robi, tłumaczy. Pieniądze trzeba, to tylko zapis był taki trzeba powiedzieć merytoryczny, żeby oddać i dostać, więc ja uważam, że jest dobrze, robimy tyle wniosków,  tego wszystkiego. Żeby państwo mogli pracować muszą żyć i być bezpieczni i pracować spokojnie. Nie przeszkadzajcie. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Można mówić wiele rzeczy.

 

Starosta Łomżyński – stwierdził: Panie Radny, proszę mi wierzyć. Proszę mi wierzyć, że zrobiłem wszystko, co można było zrobić, jeśli chodzi o pozyskanie dotacji w roku poprzednim, czy w roku bieżącym. Naprawdę, nic więc nie można było zrobić. Nie jest tak, że straciliśmy jakiekolwiek pieniądze. Natomiast co do konsekwencji. Zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe i tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził: jak wiemy w gestii pana Starosty jest wyciąganie konsekwencji, w związku z tym przechodzimy do następnego punktu.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu obrad przypomniał, że stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub  zapytania.   

Mając na uwadze powyższe poprosił zebranych o ewentualne uwagi.

 

Radny Antoni Włodkowski – złożył interpelację w sprawie złego stanu technicznego dróg powiatowych na terenie gminy Piątnica – na trzech odcinkach (kopia interpelacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady – stwierdził: dziękujemy Panu radnemu. Zamierzałem to zgłosić właśnie, ale to już Pan mnie uprzedził, dobrze. Odpowiadając na Pana pytanie, naprawdę jak zauważyliście, państwo robimy wiele,  ale nie da się w 1 kadencji załatwić całego powiatu, nie da się Panowie. No musimy i robimy tyle dróg, tego wszystkiego musi państwo, czy państwo nie zauważacie, że robimy dwadzieścia parę wniosków? Na oczach widać, jedna droga, druga, w każdej gminie się robi. Także no ja tego troszkę nie rozumiem, że no wiadomo, że chciałoby się więcej. Ja też bym chciał zrobić  wszystko za 1 kadencję. Jeśli pozwolicie państwo jeszcze jedną kadencji obiecujemy, że więc zrobimy dróg, gdybyście tylko nie przeszkadzali. Mieliście swój czas 20 lat. Byliście przy władzy. Schetynówki się posypały, no więc po co Antoni zaczynasz. No dziękuję. Dziękuję Panu.   

 

Radni nie zgłosili innych uwag, interpelacji lub zapytań.

 

Ad 6 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 6 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – radny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja do Pana Przewodniczącego. Ponieważ rada gminy jest ciałem samorządowym, chciałbym,  żebyśmy się nadal do końca kadencji, czuli jako samorządowcy. Pod Pana przewodnictwem, Panie Przewodniczący, często tracimy świadomość tego, że coś od nas zależy. Przed chwilą Pan stwierdził, że wszystkie gminy są traktowane jednakowo. Więc ja Panu powiem, że w tym dokumencie, który teraz omawiany na najbliższe 3 lata 2 gminy biorą 50 %, blisko 50% środków finansowych. 2 gminy nie mają ani złotówki, a jedno gmina ma jedno zadanie inwestycyjne, ale zaplanowane na dwudziesty trzeci rok, kiedy to już będą środki duże unijne i kiedy nie wiadomo, jak to będziemy na ten temat dyskutowali. Jeżeli mówimy o samorządności. To Panie Przewodniczący. Zadania, o którym tutaj pan Starosta mówił, utworzenia Muzeum Dmowskiego i rodziny Lutosławski, to piękna  rzecz. Całkowicie jestem za. Tym bardziej, że może będzie właśnie słychać coś więcej o Dmowskim, bo jakoś się tak zapomina. Natomiast dla mnie jako radnego Powiatu jest nie do przyjęcia, że tworzymy instytucję kultury, gdzie nawet pół słowem na Komisji do spraw kultury na ten temat nie rozmawialiśmy. Tworzenie nowych instytucji, należy do gestii rady gminy, rady przepraszam powiatu. Więc, gdzie tutaj Panie Przewodniczący jest samorządność. Jeżeli o tak ważnych tematach my nie możemy rozmawiać. Na Komisji, to powinno stać. Sądzę, że Komisja pięcioosobowa na pewno w 100% byłaby za utworzeniem, ale dlaczego się pomija takie ciała, nie można tak. Panie Przewodniczący, do roboty i szersze spojrzenie na działalność rady dobrze byłoby, żeby Pan miał, bo tak jak jest teraz dla mnie jest to nie do zaakceptowania.

Jeszcze miałbym jedno, jak mówimy o samorządności. Chciałbym, aby Komisja do spraw budżetu dokładnie przeanalizowała nasze zadania inwestycyjne. Dobrze, że pan Starosta stara się o pieniądze i tu nikt nie ujmuje jemu tego, że on się stara. Tylko równiej trzeba to dzielić. Ale miałbym wniosek, aby Komisja do spraw budżetu przyjrzała się wszystkim zadaniom inwestycyjnym, także pod kątem celowości, bo w tych zadaniach, które są zadania, można byłoby je odłożyć, bo są pilniejsze w niektórych gminach do realizacji, a my przystępujemy do budowy, odnowa dróg, które mają jeszcze dobrą nawierzchnię asfaltową, ale to myślę, że już Komisja do spraw budżetu powinna i dobrze byłoby, żebyśmy się dowiedzieli, skąd w 2022 roku będziemy mieli środki na pokrycie tak poważnych inwestycji w zakresie budownictwa na drogach jest to kwota 40 ponad 47 000 000 zł. Zacznijmy na te tematy rozmawiać. To nie może być tak, że Pan Przewodniczący krzyknie tu z góry, bo wyżej siedzi od nas trochę „bądźcie cicho, bo przeszkadzacie”. Nie. Nasze wystąpienia są w tym kierunku, aby pomóc, nie przeszkadzać, ale samorządność to jest rozmowa ze wszystkimi. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził: dziękujemy dla Pana radnego. Ja naprawdę nie krzyczę, tylko mówię merytorycznie, bo jak zauważyliście Państwo, naprawdę robimy wiele i nie da się tego wszystkiego ogarnąć w 1 kadencji, ale idziemy dalej.

Naprawdę robimy, czy Pan zauważa Panie radny?  Nie zauważa Pan, że w tej kadencji robimy dużo?

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027, została podjęta 14 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/139/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 7 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – radny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, została podjęta 16. głosami za. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIII/140/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 8 oddał głos Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży – Pani Teresie Pawelczyk, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2020 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 9 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 9 oddał głos Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Społecznego – Gospodarczego i Promocji  – Pani Edycie Zawojskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej, Miastu Łomża.

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – radna Wiesława Masłowska przedstawiła pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, została podjęta 15. głosami za, przy 1. wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXIII/141/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 10 oddał głos Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Pani Jolancie Bogusławie Kacprzak, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – radna Wiesława Masłowska poinformowała, że Komisji negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam przed sobą projekt nowego statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, którego założycielem jest Rada nasza Rada, Rada Powiatu Łomżyńskiego. Proszę Państwa. Statut, propozycja tego statutu jest nie do zaakceptowania, ponieważ jest on dokumentem, który nie określa zasad pracy tego Zakładu. Co więcej w tym dokumencie nigdzie nie pisze się ani słowem, że jest to Zakład działający na rzecz Powiatu Łomżyńskiego. Jest to ogólny zapis wynikający z innych przepisów, że Zakład ten działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu łomżyńskiego,  miasta Łomży i części powiatu kolneńskiego. W strukturze zaproponowanej, w strukturze organizacyjnej tego Zakładu nigdzie się nie mówi o ośrodkach zdrowia działających w terenie. Te ośrodki zdrowia w mojej ocenie przynajmniej z naszego punktu widzenia Powiatu Łomżyńskiego, są najistotniejsze, a nie wspomniano nawet, że takie ośrodki zdrowia w tym Zakładzie funkcjonują. Wyszczególniono 4 instytucje działające na terenie miasta Łomża i dla miasta Łomży jest to wystarczający dokument. Być może też nie określa on zasad pracy w Zakładzie. Jeżeli ten statut Wysoka Rada wbrew opinii Komisji zechce przyjąć, to ja mam nadzieje, że biuro prawne Wojewody odrzuci nam i to szybko z wielkim hukiem. Jeszcze, śmiejąc się z nas, że taki dokument wysyłamy do oceny. Dziękuję bardzo.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska – stwierdziła: na Komisji żeśmy Wysoka Rado dyskutowali o wniosku o uwagach tutaj zgłoszonych przez radnego Zenona Białobrzeskiego i ja poddawałam wniosek pod głosowanie. On nie uzyskał aprobaty, ale to nie znaczy, że nie mogę tego zrobić w stosunku do Państwa, tutaj w tej chwili. Niniejszym składam taki wniosek, żeby ten statut uchwalić ze zmianą w § 12 pkt 2, gdzie będą wyszczególnione przy zespołach gabinetów lekarza rodzinnego filie, czyli komórki organizacyjne. Nie jest tak, że one zostały pominięte, ponieważ w tym § 12 ust. 2 jest napisane, że organizacji i zadania jednostek komórek organizacyjnych, którymi są filie i współdziałanie oraz przebieg procesu udzielania w nich świadczeń zdrowotnych, określa regulamin organizacyjny Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. I tutaj oczywiście uznajemy za zasadne i słuszne wpisanie, żeby wszyscy widzieli, jakie mamy Filie, że jest ich tutaj na naszym terenie około 10, tak? W związku z tym proponuję, żeby w tym paragrafie to ująć  i przegłosować statut w tej formule, w jakiej został przegłosowany, uwzględniając ten wniosek. Dziękuję bardzo.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził: wniosek, Pani Starosty jest zasadny i on rozstrzygałby problem zapisu, że takie instytucje w tym Zakładzie funkcjonują. Natomiast ja tylko Państwu przypomnę, że w projekcie uchwały dotyczącej tego statutu w § 2 pisze się traci moc uchwała, numer z dnia dotyczy – na temat statutu. Czyli dotychczasowy obowiązujący statut zostanie całkowicie  uchylony. Wszystkie zapisy, jakie są w tamtym statucie przestaną mieć moc prawną, a w tym nowym dokumencie nie proponujemy niczego o zasadach pracy. W ogóle praktycznie niczego. To są bardzo ogólne zapisy. Wczytajcie Państwo w to, a sami się przekonacie, że w takiej formie ten statut nie może być przez Wysoką Radę przyjęty. Dziękuję.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze tutaj, analizując statut. W statucie mamy wpisane, że będziemy prowadzili tylko gabinety lekarzy rodzinnych, czyli zamykamy furtkę do pozostałej działalności, czyli wiemy, że tam też działają, jest przychodnia ginekologiczna i stomatologiczne. Czyli zostawimy same przychodnie lekarzy rodzinnych. Tak to rozumiem, tak? Dziękuję.

 

Radny Sławomir Łomotowski – stwierdził: Szanowny Panie Przewodniczący,  Szanowni Państwo.

Skoro widzimy, że wiele z nas osób ma pewne wątpliwości dotyczącej wartości prawnej tego dokumentu, to może warto by było nad nim się pochylić i wrócić do tematu na następnej sesji. Uzupełnić wszystkie tutaj tak, żeby odpowiednio przedstawić go Komisji, która wydałaby pozytywną opinię i przegłosujmy go. Co będziemy teraz za przeproszeniem przepychać się, czy przegłosowujemy ten statut, czy nie. Jeśli nie jest to termin jakiś taki bardzo nagły, no to przegłosujmy to i idźmy dalej.  Dziękuję.

 

Starosta Łomżyński – stwierdził: Szanowni Państwo, tak po pierwsze to w związku z tym, że jest tyle kontrowersji, czy pytań czy wątpliwości. Myślę, że w tym miejscu w tym momencie to pewnie tego wszystkiego nie rozstrzygniemy. Natomiast ja bym poprosił, żeby wypowiedział się w tej sprawie pan mecenas Dariusz Wąsowski. Jeśli faktycznie pan mecenas potwierdzi, że te wątpliwości, które Państwo przedstawiają, są zasadne, to proponuję, jakby odłożenie tego punktu, czy jakby niepodejmowanie tego punktu na dzisiejszej sesji. Ponowne przygotowanie tego dokumentu i zajęcie się podjęciem uchwały na najbliższej sesji, ale jeśli może to by pan mecenas zabrał głos. Dziękuję bardzo.

 

Mecenas Dariusz Wąsowski – stwierdził: Szanowni Państwo nie ma akurat ustawy o działalności leczniczej, ale statut powinien być dokumentem zwięzłym, dokumentem niezbyt obszernym. Chodzi o to, żeby ten statut był czytelny, ponieważ ja te sprawy znam, to chcę podkreślić, że ten statut to, co mówiła tutaj pani Dyrektor, zasadniczo nie różni się wiele od poprzednich statutów, które również Szanowna Rada tutaj przyjmowała i takich wątpliwości, wtedy nie słyszałem, przynajmniej ja. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ma drugi dokument, który jest dokumentem bardziej uszczegółowionym. Jest to regulamin organizacyjny, gdzie też wszelkiego rodzaju filie, tudzież profile działalności w ramach danego zespołu gabinetów lekarza rodzinnego są wyszczególnione. Zasada przy konstruowaniu statutu jest prosta. Tam mają być podstawowe rzeczy, żeby przeciętny człowiek nie przestał tego czytać w połowie, bo będzie miał dosyć. Natomiast kwestie szczegółowe to są kwestie regulaminu organizacyjnego. Ja wbrew temu, co tutaj niektórzy radni się wypowiadają negatywnie, ja takich negatywów nie widzę odnośnie tego statutu. Jeżeli ta dyskusja ma trwać, to potrzeba byłoby tutaj jeszcze tekst ustawy o działalności leczniczej, bo ja nawet nie jestem pewien w tej chwili czy tam nie ma wyszczególnione, co ten statut powinien zawierać i zawsze tych zasad trzymaliśmy się. Natomiast chodzi o to, jeszcze raz podkreślam, żeby do statutu wpisywać wszystko, bo to będzie dokument mający 100 stron i nieczytelny. Wpisuje się podstawowe, krótkie zwięzłe sformułowania. Reszta to regulamin organizacyjny, regulamin chyba na czas wojny, bo też takowy tam jest, regulamin pracy. Szanowni Państwo, trudno wszystko wepchnąć w 1 dokument. Dziękuję bardzo.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska – stwierdziła: Wysoka Rado w związku z licznymi wątpliwościami to może pochylimy się nad nimi faktycznie na spokojnie. Zgłaszam wniosek do porządku obrad o wykreślenie tego punktu. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący Rady – zapytał czy pani Wicestarosta wycofuje swój poprzedni wniosek.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska – odpowiedziała twierdząco.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził: myślę, że wniosek pani Starosty jest bardzo zasadny i dobrze byłoby, żebyśmy na następnej sesji przyjmowali. Natomiast chciałbym się odnieść do słów pana radcy, który określił, że ten statut jest właściwym i powinien być przyjęty. Wg mnie Panie radco, co to owszem, regulaminy organizacyjne i inne dokumenty tworzone na rzecz działania tego Zakładu. Nie ma potrzeby ich ujmowania w całości, w dokumencie tym, jakim jest statut Zakładu,

natomiast w tym statucie powinno być odniesienie, że taki dokument jest załącznikiem i wtedy to jest i wtedy to jest całość, a tak to my nie czytamy całości. No być może, że nie musi być. Natomiast w mojej ocenie powinien być, przynajmniej powinniśmy być zapoznani z charakterem pracy, z zasadami tych ośrodków, jakie działają w terenie. Przecież tutaj w tym statucie nie jest opisane, może być w regulaminie organizacyjnym. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący Rady mając na uwadze powyższe oraz potrzebę przygotowania procedury głosowania nad złożonym wnioskiem zarządził przerwę.

 

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Mecenas Dariusz Wąsowski, który stwierdził: proszę Państwa, więc powtórnie mam przed sobą tekst ustawy o działalności leczniczej. Tutaj w art. 42 ust. 2 jest co się określa w statucie. Ten ust. 2 zresztą mówi w statucie, określa się nie ma, że w szczególności tylko co się określa, więc katalog zamknięty. Pierwszy nazwę podmiotu odpowiadającą rodzajowi zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Drugie siedziby podmiotu. Trzecie cele zadania podmiotu. Czwarte organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej i 5 formę gospodarki finansowej. Na tle tych sformułowań ustawowych chcę podkreślić jeszcze raz, że statut powinien być zwięzły. Uwaga, która tutaj może być uwzględniona, to jest to, co na początku zgłosiła pani Wicestarosta, że można uzupełnić statut o filie, czyli o jednostki jeszcze bardziej rozdrobnione w stosunku do zespołu gabinetów lekarza rodzinnego, aczkolwiek tak jak podkreślałem, ta regulacja, znajduje się w regulaminie organizacyjnym. Chcę jeszcze zwrócić uwagę Państwa radnych, że trzeba mieć na uwadze przy uchwaleniu tego statutu, jeżeli dążycie Państwo, żeby tak to uszczegóławiać, żeby nie wejść w kompetencję, która nie należy do rady. Dlatego że regulamin organizacyjny, który szczegółowo traktuje kwestie właśnie organizacji, m.in. reguluje te firmy, te filie należy do kompetencji pani Dyrektor Zakładu zaś Rada Społeczna taki projekt opiniuje, a w związku z tym w moim przekonaniu dzisiejsza poprawka może dotyczyć jedynie dodania fili. Wtedy będziemy mieli to uregulowane w 2 dokumentach, to się będzie dublować, będzie i w statucie i w regulaminie organizacyjnym. Natomiast reszta statutu po niewielkich modyfikacjach, jeszcze raz podkreślić, to to jest taki bardzo zbliżony statut do poprzedniego. Dziękuję bardzo.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska – stwierdziła: w świetle wypowiedzi pana mecenasa cofam wniosek o zmianę porządku obrad, natomiast proszę o przegłosowanie poprzedniego mojego wniosku w sprawie naniesienia poprawki w statucie w zakresie określenia dokładniejszej struktury ZPOZ-tu, o uwzględnienie tam również:

 • gabinetu lekarza rodzinnego filia w Nowogrodzie,
 • gabinetu lekarza rodzinnego filia w Jedwabnym,
 • gabinetu lekarza rodzinnego filia w Miastkowie,
 • gabinetu lekarza rodzinnego filia w Przytułkach,
 • gabinetu lekarza rodzinnego filia w Śniadowie,
 • gabinetu lekarza rodzinnego filia w Wiźnie,
 • gabinetu lekarza rodzinnego filia w Piątnicy Poduchownej,
 • gabinetu lekarza rodzinnego filia w Rogienicach Wielkich,
 • gabinetu lekarza rodzinnego filia w Drozdowie,
 • i gabinetu lekarza rodzinnego filia w Olszynach.

Dziękuję.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził: tutaj też jest jedno pytanie, bo mamy § 13 i kadencja rady społecznej trwa 5 lat, licząc od daty od dnia jej powołania przez radę powiatu łomżyńskiego.

W świetle na ostatnie wydarzenia, czy nie trzeba będzie wpisać, że jeżeli się po 5 latach rada powiatu nie zbierze, albo nie wybierze tych członków. Było tam przez media ostatnio opisywane, w związku z rzecznikiem, czy to tego trzeba też uszczegółowić. Dziękuję.

 

Mecenas Dariusz Wąsowski stwierdził: o ile dobrze pamiętam, jest oddzielna uchwała Rady Powiatu podjęta kilka lat temu. Potem dostosowywana, bo była zmiana kadencji z lat 4 na lat 5. To jest uchwała, która dotyczy regulaminu i zasad działania rady społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej, jakby te kwestie są szczegółowo uregulowane w odrębnej uchwale, przynajmniej na moją pamięć. Myślę, że pani Dyrektor też potwierdzić, że taka uchwała jest.

 

Przewodniczący Rady mając na uwadze brak dalszych uwag i pytań stwierdził: dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie mecenasie. W związku z tym wyczerpaliśmy dyskusję, przechodzimy do głosowania wniosku pani Marii Dziekońskiej w sprawie uwzględnienia poprawki do projektu statutu ZPOZ.  

 

Z kolei po uwadze pani Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Jolanty Bogumiły  Kacprzak dodał: przechodzimy, proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz, głosowanie wniosku Wicestarosty Marii Dziekońskiej w sprawie uwzględnienia poprawki do projektu statutu ZPOZ.

 

W zarządzonym głosowaniu wniosek Wicestarosty Marii Dziekońskiej w sprawie uwzględnienia poprawki do projektu statutu ZPOZ, został przyjęty 12. głosami za, przy 2. wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej, została podjęta 7. głosami za, przy 5 przeciw i 2. wstrzymującymi się (Uchwała Nr XXIII/142/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 11 oddał głos Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Panu Jackowi Albinowi Nowakowskiemu, który przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – radny Wiesław Olszewski poinformował, że Komisji negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 14. głosami za. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XXIII/143/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 12 oddał głos Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Panu Jackowi Albinowi Nowakowskiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2020 oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 13 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 13 oddał głos Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Panu Jackowi Albinowi Nowakowskiemu, który przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Łomżyńskim za rok 2020 (ww. ocena stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 14 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 14 poinformował, że Państwowy Powiatowego Inspektor Sanitarny w Łomży przedłożył niniejsze sprawozdanie, natomiast ze względów służbowych nie mógł uczestniczyć w sesji Rady.

Nawiązując do powyższego stwierdził, że zebrani mogą składać bezpośrednio do Inspekcji pytania odnoszące się do informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łomżyńskiego w 2020 roku (ww. informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 15 oddał głos Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego – Panu Marcinowi Markowi Pieńkowskiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok  (sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 16 Przewodniczący Rady w wolnych wnioskach udzielił głosu radnemu Sławomirowi Łomotowskiemu, który ze względu na kończącą się kadencję Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie przedstawił osiągnięcia Szkoły oraz swój dotychczasowy dorobek – jako Dyrektora tej placówki.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził: Panie Przewodniczący, korzystając z okazji, że jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, chciałbym tak zwrócić uwagę.  Miejscowość Sławiec, była realizowana inwestycja, tam prawdopodobnie jest ona już skończona. Na połączeniu starego odcinka drogi z nowym powstał taki bardzo niebezpieczny uskok, to trzeba byłoby coś zająć się tą sprawą. Tak bardzo, bardzo brzydko to wygląda.

Drugi temat w ciągu tej samej drogi, za miejscowością Grądy, przed miejscowością Chmielewo jest też niestary odcinek drogi. Jest przepust i ten przepuszcza się zapada. Jeszcze troszeczkę będzie tych wiosennych opadów, jak będzie więcej, to w tamtym miejscu tam się zrobi dziura i prawdopodobnie będą duże koszty, żeby to naprawić. To to jest to.

Trzeci temat, w miejscowości Szczepankowo też była realizowana inwestycja, poprawa drogi. Jeden z gospodarzy zwraca uwagę, że po obfitych opadach deszczu zalewa mu cała woda spływająca z drogi, wchodzi jakby na jego podwórko. Tak, żeby tak się zająć tymi sprawami. To tak tyle. Dziękuję.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Z wypowiedzi pana Dyrektora, usłyszałam, że kończą się kadencje i tak z tej wypowiedzi, no ja przynajmniej mam wrażenie, że to, co on dobrego dla tej Szkoły zrobił nie bardzo jest widziane przez innych. Ja w imieniu naszej Rady chciałem Panu, Panie Dyrektorze, podziękować za wszystkie działania na rzecz Szkoły. Uczniowie z naszej gminy są bardzo zadowoleni, z nauki w tej szkole. Życzę powodzenia i dalszych działań, dobrych działań na rzecz naszego środowiska, szczególnie rolniczego. Dziękuję bardzo.

 

Radny Antoni Włodkowski – stwierdził: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym miał jedno

Uwagę, zapytanie odnośnie drogi w Dobrzyjałowie. Ja nie byłem tam na odbiorze, to się toczyło jeszcze za poprzedniej kadencji, ale chodzi o to skrzyżowanie na Pieńki Borowe, na prawo na ulice Motycką i prosto do Kownat. Prosto to jest znak zapytania, bo tam nie ma prosto. Najpierw trzeba lekko skręcić w lewo w Pieńki Borowe, żeby się później cofnąć do Kownat, żeby wjechać w drogę. Takie piękne wcięcie jest. Proszę to zobaczyć. Jechałem wczoraj i nie tylko, bo tu akurat mi weszło na myśli, bo coś było o drogach wcześniej. No po prostu przejedźcie Państwo zobaczcie sami. Dziękuję.

 

Ad 17 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady  XXIII  sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                        Jan Kuczyński

       Protokół sporządził:

         Marcin Pieńkowski                         

 

 

   

Data powstania: środa, 30 cze 2021 15:02
Data opublikowania: środa, 30 cze 2021 15:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 539 razy