BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXII/21 z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 28 stycznia 2021 roku w zdalnym trybie obradowania - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencji). Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.11, natomiast zakończenie o godzinie 16.09.

  

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przytoczył podstawę prawną dotyczącą obradowania organów kolegialnych podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, za pomocą środków porozumienia się na odległość, w trybie zdalnym.

Z kolei przywitał wszystkich zebranych, po czym w kolejności alfabetycznej odczytywał imiona oraz nazwiska radnych z prośbą o potwierdzenie obecności. W sesji na ogólną liczbę 17. członków Rady Powiatu uczestniczyło 14. radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Biedrzyckiego, radnego Mirosława Szymanowskiego oraz radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego przyjmuje się, że każdy uczestnik sesji biorący udział w obradach wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

W trakcie realizacji pkt 1 porządku obrad dołączył radny Mirosław Szymanowski – godz. 1315 i od tego czasu Rada Powiatu obradowała w 15 osobowym składzie.

 

Ad 2. Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Radna Wiesława Masłowska – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Sławomir Łomotowski – poinformował, że również chciał wnioskować o wprowadzenie ww. punktu.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska – poinformowała, że interpelacje i zapytania i tak można składać na piśmie, więc nawiązując do powyższego, zapytała czy ten punkt jest konieczny.

 

Radna Wiesława Masłowska – stwierdziła, że ten punkt zawsze był, natomiast aktualnie nie ma go w zaproponowanym porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że punkt Interpelacje i zapytania radnych po ewentualnym przyjęciu będzie wprowadzony po pkt 11.

 

Następnie zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowana zmiana została poparta 10 głosami za oraz 5 przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.

 

Starosta Lech Marek Szabłowski – poinformował, że porządek obrad może być zmieniony bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Mając na uwadze powyższe poprosił o przeliczenie oddanych głosów.

 

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

 

W kolejnym głosowaniu prządek obrad XXII sesji Rady Powiatu został przyjęty 15 głosami za, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

 

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021 – 2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 10. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Zamknięcie obrad.        

 

Ad 3. Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XXI sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści protokołu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXI sesji Rady  Powiatu został przyjęty 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 4 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Adam Zaczek – odnosząc się do pozycji 1.3.2.1.1 – przebudowa i budowa drogi powiatowej – poprosił o wyjaśnienie z czego wynikają dysproporcje w kwocie zaplanowanej na 2022 rok oraz puli środków zaplanowanych na te zadanie w latach 2021 – 2024.

 

Grażyna Kołodziejska: limity zobowiązań zostały zaktualizowane drugą autopoprawką, ponieważ kiedy dostałam informację z Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie przesunięcia tych środków, został zaktualizowany ten limit zobowiązań. Natomiast z tego co wiem, to w 2020 roku jakieś wydatki były poniesione w tym zakresie. Więc dlatego jeszcze te wszystkie limity jeszcze aktualizowaliśmy. W tej chwili nie mam wszystkich dokumentów, więc nie mogę dokładnie Panu rozpisać. Jeszcze chwilę poszukam ich. Wynika, że te zadanie było realizowane od 2020 roku, czyli w 2020 roku prawdopodobnie tam już jakieś wydatki były ponoszone. Dlatego to nie musi się ze sobą jak gdyby się zamykać.    

 

Radny Adam Zaczek – ponownie zabierając głos stwierdził, że w jego ocenie jednak jest jakiś błąd rachunkowy, ponieważ podane liczby nie zgadzają się pod względem matematycznym.

 

Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że zakończenie inwestycji będzie w 2022 roku.

 

Radny Adam Zaczek – przytaczając konkretne kwoty ponownie stwierdził, że dane dotyczące wydatków zawarte w projekcie uchwały w pozycji 1.3.2.1.1 nie są prawidłowe pod względem matematycznym.

 

Grażyna Kołodziejska: w 2020 roku 2.530.000 zł było na tym zadaniu, w tej chwili naprawdę nie jestem w stanie Panu powiedzieć, ponieważ nie mam dokumentów na ile te środki były wykorzystane. Dlatego limit zobowiązań powinien być pomniejszony. 

 

Radny Adam Zaczek – przytaczając pełną kompilację finansową inwestycji stwierdził, że łączny limit zobowiązań powinien wynosić ponad 10 mln zł a jest wpisane 187.000 zł.

 

Grażyna Kołodziejska: tutaj jest mi potrzebny Dyrektor Zarządu Dróg, ale tam została zawarta umowa na realizację tego przedsięwzięcia w całości. Więc jeżeli w całości została zawarta umowa to 187.000 zł jest prawidłowe. Z tego co wiem to z wykonawcą jest zawarta umowa na wykonanie zadania. Czyli nie możemy już więcej umów zawrzeć niż na 187.00 zł. To nie znaczy, że to zostało już wydatkowane.

 

Radny Sławomir Łomotowski – poprosił Panią Skarbnik o poinformowanie, które konkretnie zadania zostały przesunięte na lata 2022 – 2023.

 

Grażyna Kołodziejska – poinformowała, że: w 2021 roku była zaplanowana inwestycja Wszerzecz, 1.000.980 zł zostało zdjęte z 2021 roku. Następna pozycja będzie 3.170.000 zł Rybaki – Drogoszewo. To zostało wprowadzone.  Truszki były zmienione, przesunięta jest na 2022 – 2023 rok.

 

Radny Sławomir Łomotowski – poprosił Panią Skarbnik o podawanie konkretnego numeru inwestycji w opisie.

 

Grażyna Kołodziejska – zapytała czy Rany Sławomir Łomotowski chciałby wszystkie zmiany, które były wprowadzane w poszczególnych pozycjach.

 

Radny Sławomir Łomotowski – odpowiedział twierdząco.

 

Grażyna Kołodziejska:  pozycja  1.3.2.1  Kobylin,  jest  zmiana  w  2021  roku.  Zwiększenie o 471.450 zł.

Kotowo – Plac Kotowo jest zmniejszenie o 986.000 zł w 2021 roku.

Leopoldowo jest zmniejszenie o 2.055.200 zł w 2021 roku.

Truszki ogółem zmniejszenie o 1.222.000 zł w 2021 roku, w 2022 roku zmniejszanie o 4.200.000 zł, w 2023 roku mamy zwiększenie o 3.600.000 zł. W związku z tym łącznie to zadanie po zmianach to jest 3.678.000 zł.

Zagroby – Żebry – to zadanie jest realizowane w 2023 roku. Wcześniej było planowane w 2020 roku. W 2022 roku jest 0, w 2023 jest 2.500.000 zł.

Koziki – zadnie 1.3.2.6. Tu jest kwota jaka była planowana 2021 rok.

Jemielite – Wypychy. Wcześniej było to zadanie przebudowa drogi. W tej chwili jest wykonanie dokumentacji. Poza zimnach w roku jest kwota 44.000 zł, czyli zostało zdjęte z 2021 roku 2.668.000 zł.

Piątnica Włościańska – Kalinowo – to zadanie zostało wprowadzone z budżetem na rok bieżący 128.412 zł. 2022 rok to jest – 7.789.811 zł – wprowadzono a zmniejszono o tą kwotę w 2023 roku to zadanie.

Kolejne zadnie przebudowa dróg powiatowych w gminie Nowogród. Zostało zmniejszone o 62.160 zł, to zmniejszenie dotyczy roku 2021, w 2023 roku z kolei o tą kwotę zwiększono.

Wilamowo – Srebrowo – Mrówki w 2021 roku zmniejszenie o 2.966.000 zł, natomiast w 2022 roku zostało wprowadzone zadnie w kwocie 3.000.000 zł.

Wizna – Męczki – Kotowo – nie było zmian.

Wszerzecz – już wcześniej przedstawiałam – zmniejszenie o 1.980.00 zł z 2021 roku zostało zmniejszone.

Brulin – Strzeszewo – to zadnie będzie realizowane w 2022 roku, i ono było planowane ze zmniejszeniem o 110.000 zł – cała wartość zadania inwestycyjnego zmniejszona.

Piątnica – Czarnocin – wprowadzone zadanie nowe do realizacji – głównie 2022 rok.

Rydzewo – Kuleszka – wprowadzone zadanie do realizacji w 2024 roku.

Rybaki – Drogoszewo – wprowadzone zadanie do realizacji w 2022 roku.

Ja tu mówię o głównych kwotach, ponieważ częściowo jakieś dokumentacje do wykonania są planowane na rok bieżący.

Wizna – Srebrowo – 2022 rok wprowadzone zadanie do realizacji.

Mrówki – Nieławice – wprowadzone nowe zadanie.

Siemień Nadrzeczny – również jest wprowadzone zadnie do realizacji na 2022 rok – mm 2023 rok. W roku bieżącym 120.000 zł na dokumentację.

Wygoda – Modzele – Wypychy – zadanie wprowadzone w 2022 roku do realizacji.

Zadanie ostanie – montaż dźwigu windowego, to jest zadanie, którego realizacja została wydłużona na dwuletnie zadanie z roku ubiegłego. Z tego co wiem to zadanie to jest na chwilę obecną już zakończone. 

 

Radny Sławomir Łomotowski: więc chodzi mi o drogę Wizna – Jedwabne. Z tego co rozumiem to zostały już podpisane umowy. Zresztą tak hucznie gdzieś tam w mediach społecznościowych pojawiały się informacje. Teraz nie mogę zrozumieć, że ta droga będzie wykonywana w 2022 roku. A na ten rok jest 30.000 zł, po prostu nie wiem jak to ma wyglądać, i co wykonawca będzie przez 3 lata robił tę drogę, jeżeli w 2022? Ja przepraszam, jeżeli bym podpisywał umowę to nic takiego bym nie podpisał, nie wiedząc jak się zmieni sytuacja gospodarcza za rok. W tym roku nie ma nic pewnego, a co dopiero za rok. I też od razu zapytanie, czy są w jakiś sposób zabezpieczone środki na budowę tej drogi i skąd ewentualnie te środki?

 

Starosta Lech Marek Szabłowski: tej drodze, tej inwestycji drogowej myślę, że poświęciliśmy sporo czasu na sesjach poprzednich, jeszcze w roku ubiegłym i pewnie wcześniej, ale spróbuję przypomnieć w skrócie. Otóż Szanowni Państwo, ta inwestycja, tak jak już wielokrotnie Państwa informowałem i na pewno o tym pamiętacie, ale przypomnę, jest realizowana w systemie projektuj i buduj, czyli został przygotowany plan rzeczowo – finansowy, założenia tego planu. Został ogłoszony przetarg. Wyłoniony został wykonawca w tym przetargu i firma, która złożyła najlepszą ofertę ten przetarg wygrała, została wybrana i z tą firmą Zarząd Dróg Powiatowych podpisał umowę na realizację tego zadania. Już w tych założeniach, tak jak Państwa informowałem wielokrotnie, termin zakończania tej inwestycji to rok 2022. Tak to było od samego początku. Czas od jesieni roku 2020 i dalej rok 2021 to jest czas na przygotowanie dokumentacji technicznej. Przypomnę, że jest to duże zadanie około 13 – czy 12 km. Duże zadanie, to zadanie będzie jakby  realizowane w kilku można powiedzieć etapach – w sensie dokumentacyjnym. Część będzie przebudowana, część będzie budowana, a część będzie remontowana. Stan tej drogi też jest różny. W związku z  tym będą inne, pewnie inne prawne możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, czy to będą pozwolenia na budowę, czy zgłoszenie, czy może nawet zgłoszenie na realizację inwestycji drogowej. Stąd też ten rok 2021 to jest dokumentacja techniczna, a tak naprawdę wykonanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, to jest koniec pewnie tego roku i rok 2022 i w tym czasie będzie inwestycja zakończona, opłacona i rozliczona. Proszę Państwa wykonawcy nikt na siłę nie przymuszał do podpisania takiej umowy i póki co w ciągu bieżącego roku wykonawca nie ponosi jakichś wydatków, bo pracuje nad dokumentacją techniczną. Tutaj w tej sprawie nic się nie zmieniło, stąd też takie są zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o czym Pani Skarbnik mówiła, że gro wydatków to jest rok 2022 i tak planujemy zakończyć tą inwestycję.

 

Radny Zenon Białobrzeski: wracając do tej drogi, o której przed chwilą mówiliśmy, to ja Wysokiej Radzie przypomnę, że myśmy w ubiegłym roku na tą drogę otrzymaliśmy 2,5 mln dotacji. Z tego co wiem to dotacje powinny być rozliczone nie później niż w styczniu roku następnego. Chciałbym się dowiedzieć w jakim stopniu te pieniądze zostały wykorzystane?

Dalej, do Pani Skarbnik. Cieszy mnie aż tak duże prognozy finansowania inwestycyjnego Powiatu, ale chciałbym się dowiedzieć czy prognoza finansowana została stworzona w oparciu o nasze marzenia i dążenia do realizacji naszych zadań, czy też może są poparte odpowiednimi dokumentami, porozumieniami bądź też  decyzjami o przyznaniu środków finansowych?

 

Grażyna Kołodziejska: Wieloletnia Prognoza Finansowa tak jak budżet, zgodnie z podjętymi prze Radę uchwałami co do trybu prac, jest opracowywana w oparciu o wnioski składane przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz w oparciu o wnioski składane przez poszczególne wydziały, po zatwierdzeniu przez Zarząd i tej zasady przestrzegam, więc kto pisał marzenia lub nie pisał marzeń ja nie jestem w stanie stwierdzić. Ja ma dokumenty na te wszystkie pozycje, które zostały wprowadzone.

 

Radny Zenon Białobrzeski: chciałbym, aby nasza dyskusja była oparta o jakieś fakty, nie coś co jest trudne do określenia. Dzisiaj na sesji Pani Skarbnik przedstawiła nam zmiany jakie w zakresie zadań inwestycyjnych. Tutaj dla mnie zakończeniem jest fakt, że na koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy duże środki finansowe na zadania inwestycyjne, natomiast większość zadań inwestycyjnych z roku bieżącego przesuwamy na rok 2022 albo dalej. Więc chciałbym znaleźć odpowiedź dlaczego, jeżeli mamy tyle pieniędzy to powinniśmy realizować.  Dlaczego  przesuwamy  je  na  lata  następne? 

 

Przewodniczący Rady: inwestycja w Jedwabnem będzie zakończona w 2022 roku, tak Pan Starosta powiedział, w związku z tym te pieniądze są przesunięte, no tak mi się wydaje.

 

Radny Zenon Białobrzeski: ja nie wracam już do tej drogi, ponieważ odpowiedź Pana Starosty była dla mnie wiążąca i konkretna, natomiast chciałbym się dowiedzieć co z tymi 2,5 mln zł, które otrzymaliśmy do realizacji w roku ubiegłym.

 

Starosta Lech Marek Szabłowski: w ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na udział własny w realizacji tej inwestycji, w wysokości 2,5 mln zł. Zostało podpisane w tej sprawie porozumienie, umowa. Umowa z wykonawcą, między Zarządem Dróg a wykonawcą przewidywała udzielenie, wydatkowanie tych środków w formie zaliczki i tak te środki zgodnie z umową zostały w roku 2020 wydatkowane. Mówimy o tej zaliczce. Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim tej dotacji. Nie było innej możliwości wykorzystania tej dotacji, w związku z tym, że była ona dość późno przyznana. Późno była podpisana umowa w tej sprawie i tak ta inwestycja jest realizowana. To tak w odpowiedzi na tą pierwszą część.

Tutaj jeszcze Pan radny dopytywał o te środki, które otrzymaliśmy. Te dwa instrumenty, z których środki pochodzą, czyli Fundusz Dróg Samorządowych, z którym mamy już trochę do czynienia, bo już trzecia edycja w tej chwili jakby rozpoczęła się, czyli nabór odbył się do trzeciej edycji, i podobnie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – ten nowy instrument tzw. covidowy, który pojawił się, przewiduje takie oto rozwiązania, wynika to z ustawy i uchwały Rady Ministrów, że w przypadku Funduszu Dróg Samorządowych, środki dla samorządu, środki finansowe Wojewoda podpisuje po przedłożeniu, gdzie załącznikiem do tych dokumentów jest umowa na wykonanie zadania. Już wtedy Wojewoda przekazuje te pieniądze, natomiast  Fundusz Dróg Samorządowych to jest taki instrument jakby pozabudżetowy. Tak jak sama nazwa wskazuje – Fundusz, gdzie zakłada się realizację inwestycji w cyklu jednorocznym, czyli 12 miesięcy lub też wieloletnim. Część tych zadań, z których realizowaliśmy wcześniej, ja przypomnę, że korzystaliśmy z tego instrumentu, to w ciągu dwóch lat wykonaliśmy ponad 30 km dróg, remontów i przebudów. Kolejne są zakontraktowane i one już na tym etapie były planowane do realizacji w ciągu 12 miesięcy i okresu dłuższego, stąd też w Wieloletniej Prognozie Finansowej tak zostały zapisane, co też nie oznacza, że myśmy je otrzymali jeszcze w roku ubiegłym, to mamy je wykorzystać teraz, bo nie ma takiej możliwości. Podobnie wygląda sytuacja, może trochę inaczej, z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, gdzie te środki już dwukrotnie otrzymaliśmy, najpierw to było przypomnę około 2.260.000 zł, później 7 mln zł, te pieniądze zostały przekazane na rachunek Powiatu, natomiast ich realizacja zgodnie z naszym planem i założeniami tych funduszy przebiega w poszczególnych latach. Tak to wygląda. Nie mamy jakiegoś takiego komfortu, że mamy pieniądze to już je wydajemy, bo nawet nie możemy często, bo musimy się przygotować się od strony dokumentacji,  od strony pozwolenia na budowę. Tak te instrumenty po prostu działają, nie mamy na to żadnego wpływu. To są instrumenty rządowe, wspierające tutaj nas i chwała za to, że takimi pieniędzmi możemy dysponować i te zadania realizować, natomiast ten cykl inwestycyjny, czy czas musi być taki przewidziany, jaki został tutaj zapisany.

 

Radny Zenon Białobrzeski: informacje jakie uzyskałem dzisiaj odnoście zarówno dotyczące WPF-ki jaki i budżetu nie pozwalają mi na podjęcie decyzji pozytywnej do przyjęcia tych dokumentów. Zbyt mała informacja w materiałach przesłanych, no i nie do końca informacja jaką otrzymujemy dzisiaj. Ja rozumiem, że zarówno Pan Starosta jak i pani Skarbnik nie mogą nam udzielić, bo nie są na stanowisku pracy, natomiast dziwi mnie pośpiech tej decyzji, że w styczniu musimy uchwalić budżet. Wcale nie musimy, możemy to uchwalić i w terminie zdecydowanie późniejszym, kiedy byśmy i my radni mieli pewną informację i Zarząd Powiatu mógłby właściwie przygotować dokumenty do tak ważnych decyzji jakim jest budżet i WPF-ka. Nie oszukujmy się, dzisiaj ja nie otrzymałem informacji na ten temat. Ja przepraszam już nie będę wracał, natomiast chciałem wszystkim chorującym życzyć szybkiego powrotu do zdrowia.   

 

Radny Jarosław Kulesza: ja również przyłączam się przede wszystkim do tych życzeń, żeby wszyscy do zdrowia wrócili i z rodzin do zdrowia wrócili, bo to jest najważniejsze, ale żeby pewne dyskusje ukrócić, to chciałabym sprecyzować pewną kwestię, która była dwa razy poruszana. Chodzi o tą drogę bardzo ważną, najważniejszą padło kiedyś na sesji – Wizna – Jedwabne . Wiemy, że 2,5 mln zł dzięki staraniom Pana Starosty otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego  na zaliczkę, wpłaciliśmy tą zaliczkę i ta kwota została wpłacona. Ok, ale z informacji, które krążą wiemy, że rozliczenie miało nastąpić do 15 grudnia tego roku. Zostały nierozliczone w terminie, została rozliczona ta zaliczka 28 grudnia. Mam pytanie takie, bo też jest to w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tutaj nie widzę zabezpieczenia. Będziemy musieli prawdopodobnie zwrócić tą kwotę. Jeżeli będziemy musieli zwrócić, to czy mamy środki własne na to żeby to oddać, czy będziemy musieli kredytem się wesprzeć?  Przypuszczam, że tą kwotę ponownie dostaniemy, bo starania Pana Starosty i przychylność Urzędu Marszałkowskiego doprowadzi do tego, że dostaniemy, ale związane z tym, czy z tego powodu poniesiemy jeszcze jakieś dodatkowe koszty, bo tej umowy nie widzieliśmy podpisanej, może nie było takiej potrzeby. Czy będą odsetki, jeżeli tak to jakie są zapisane w umowie i jakie są kary zawarte w tym wszystkim. I to trzeba zakończyć tą dyskusję, bo będziemy krążyli cały czas wokół pewnego tematu.     

 

Starosta Lech Marek Szabłowski: dziękuję tutaj panom przedmówcom na początku za życzenia zdrowia, rozumiem że one, te życzenia były między innymi do mnie kierowane. Drugi tydzień jestem w zamknięciu, choruję na covid i jeszcze tak nieszczęśliwie rodzinę pozarażałem, ale to poza. Pytanie Pana radnego Jarosława Kuleszy, bardzo dziękuję za to pytanie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jesteśmy w tej chwilki na etapie rozliczania tej dotacji z Urzędem Marszałkowskim. Fakt, prawdą jest, nie wiem skąd takie informacje tutaj Pan Kulesza posiada, ale prawdą jest, że z racji covida tak naprawdę wykonawca inwestycji spóźnił się z przedłożeniem gwarancji zabezpieczania przekazania zaliczki. Stąd nastąpił poślizg nie z wypłaceniem a rozliczeniem zaliczki. W tej chwili składamy wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie. Wierzę, że zakończy się to sukcesem, bo umowa podpisana Miedzy Urzędem Marszałkowskiemu a Powiatem łomżyńskim w tej sprawie daje takie furtki związane właśnie z covidem, na to aby można było tą dotację we właściwy sposób rozliczyć. Teraz kończąc może już ten temat. Proszę Państwa, po zakończeniu tych rozmów z Urzędem Marszałkowskim ja Państwa poinformuję oczywiście jak ta sprawa została zakończona. Myślę, że na dzień dzisiejszy to wyjaśnia sprawę.

 

Radny Adam Zaczek: tylko skąd się wzięło w zapisach w autopoprawce do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok zapis w paragrafie 6300, minus 2.387.141 zł i tutaj jest zapisane dotacja celowa otrzymana z tytułu udzielonej pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialne na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Czyli wiadomo, że tutaj trzeba będzie coś zmienić. 

 

Starosta Lech Marek Szabłowski: myślę, że to tutaj dokładnie to Pani Skarbnik wyjaśni, ale zresztą mówiła o tym zaraz wcześniej, mówiła o tych zmianach, które wynikają z tego że projekt budżetu był pisany 3 miesiące wcześniej a dzisiaj mamy inna sytuację i te pieniądze, które wpłynęły w roku poprzednim, w roku 2021 nie mogą być wpisane po stronie dochodów i podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o porozumienia z gminami, bo w październiku czy w listopadzie mieliśmy inną sytuację niż mamy na koniec stycznia, jeżeli chodzi choćby o podpisywanie porozumień. Tutaj nic się nie zmieniło. Żaden z samorządów gminnych, z którymi jesteśmy powiedzmy w porozumieniu przy realizacji inwestycji nie wycofał się z żadnych deklarowanych wcześniej udziałów. Zmieniło się tylko to, że jesteśmy w innym momencie czasowym. Tak bardziej szczegółowo to pewnie Pani Skarbnik będzie mogła się do tego odnieść.

 

Radny Adam Zaczek: ja się opieram jedynie na dokumentach, które zostały przyjęte przez Zarząd 21 stycznia i te zapisy są w dokumentach przyjętych przez Zarząd 21 stycznia.

 

Grażyna Kołodziejska: nie słyszałam wyraźnie, o które dokonamy Panu chodzi/

 

Radny Adam Zaczek: autopoprawka z 21 stycznia przyjęta przez Zarząd, do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego w dziale 60014 poz. 6300. Jest tutaj minus 2.387.141 zł.

 

Grażyna Kołodziejska: to są dotacje z gmin i prawdopodobnie w związku ze zmianą wartości zadań inwestycyjnych i zimną wartości dofinansowania uległ zmianie udział gminy. W tej chwili nie bardzo wiem, o której pozycji Pan mówi w tym momencie, ale podejrzewam z tego co Pan mówi to 6300 to są dotacje z gmin. One zostały ponownie przeliczone w związku ze zmianami, które są wartości i zadania, które są przyjęte do realizacji.

 

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027 (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – radny Adam Zaczek – przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021 – 2027 (opina Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Podsumowując dodał, że opinia nie była jednoznaczna i wszyscy członkowie Komisji nie byli za przyjęciem pozytywnej opinii, natomiast Komisja Budżetu opiniowała dokument przed wprowadzeniem autopoprawki.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk: przepraszam bardzo Panie Przewodniczący Komisji Budżetu, ale my w dniu wczorajszym mieliśmy autopoprawkę i pracowaliśmy – opiniowaliśmy ten projekt uchwały mając tą autopoprawkę przecież. Wydaliśmy pozytywną opinię. 

 

Radny Adam Zaczek: Pani Agnieszko, ja tylko zwróciłem uwagę, że Regionalna Izba Obrachunkowa opierała swoją opinię bez uwzględnienia autopoprawki.

 

Radny Wiesław Olszewski: ja nie dosłyszałem końcówki wypowiedzi Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej, czy można byłoby poprosić, bo takie mało zrozumiałe dla mnie.

Chodzi mi o to, że słyszalność była naprawdę słaba.

Chodzi o wyjaśnienia dotyczące autopoprawki.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu radny Adam Zaczek: opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej mówiąca, że jest pozytywna dotyczyła projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej przesłanej w wersji pierwotnej.

 

Radny Wiesław Olszewski: czyli bez autopoprawki.

 

Przewodniczący Rady: oczywiście, bo była wcześniej przecież. 

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021 – 2027, została podjęta 9 głosami za, przy 1 przeciw i 5 wstrzymującymi się (Uchwała Nr XXII/133/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której obrady zostały wznowione.

 

Ad 5. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 5 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Sławomir Łomotowski: ja tutaj mam kilka pytań do tego aneksu do budżetu, pierwsze pytanie to też trochę do Zarządu. Chciałabym zapytać dlaczego Zarząd nie próbował aneksować porozumienia podpisanego z Urzędem Marszałkowskim wiedząc, że kończą się terminy, ten 15 grudzień, żeby te środki jednak pozostały w naszym budżecie na ten rok. Z informacji z Urzędu Marszałkowskiego mam, że gdyby taki aneks wpłynął to po prostu te środki by zostały nam tutaj udostępnione, przekazane. To jest  pierwsza sprawa.

Następne pytanie dotyczy punktu 19, tutaj zostało wprowadzone takie zadanie dotyczące gminy Łomża, dokładnie chodzi tutaj prawdopodobnie o przebudowę drogi powiatowej wraz z obiektem znajdującym się na tej drodze. To też jest jak gdyby jakaś tam kontynuacja moich pytań, które były wcześniej. Ja też na koniec odniosę się do tego. Ale chodzi mi tutaj o to, że zostały wprowadzone dodatkowe środki w kwocie 120.000 zł na dokumentację. Dlaczego pytam? Ponieważ nie dopatrzyłem się w WPF-ce, że te zadanie będzie dalej kontynuowane. Więc rozumiem, że zostanie przygotowany projekt i nic poza tym. To jest jedno pytanie, więc czy warto robić projekt jeśli nie planujemy w WPF-ce dalszej inwestycji. Ale to w interpelacjach też będę miał pytanie, składałem interpelacje na poprzednich sesjach.

Następne pytanie też jest. Zawsze mówiliśmy o jakimś takim obiektywnym i równym traktowaniu wszystkich samorządów. Więc tutaj mam pytanie dotyczące punktu 14, w którym to będzie wykonywana inwestycja na Kobylin, gdzie są duże dysproporcje jeżeli chodzi o wkład własny instytucji, które będą współbudowały tą drogę. Inwestycja za 2 mln zł z czego z naszego budżetu idzie prawie 1,6 mln zł.

Następnie pytanie dotyczy punktu13. Inwestycja za 3,9 mln zł z czego my z własnych środków finansujemy 3,1 mln zł a dotacja z gminy wynosi 850.000 zł.

Również 12 punkt. Inwestycja za 2 ( … zakłócenia w transmisji) z czego my z własnych środków pokrywamy w kwocie 1.800.000 zł a dotacja z gminy w wysokości 490.000 zł.

Dlaczego są takie dysproporcje, dlaczego jedne gminy dokładają mniej więcej tyle samo co wkład naszego samorządu, czyli Powiatu, a nawet więcej. Dla mnie to jest to troszeczkę niezrozumiałe. I tak jak już wiele razy mówiłem ( … zakłócenia w transmisji) niestety nie ma tutaj swojego odzwierciedlenia. Czy żeby dostawać takie różnice dotacji do dróg to trzeba być w Zarządzie Powiatu, bo śmiem twierdzić, że tak to wygląda.

 

Starosta Lech Marek Szabłowski: ta pierwsza część pytania, ja już na to odpowiadałem przy poprzednim punkcie i tak powtórzę jeszcze raz. Po zakończeniu rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim Państwo otrzymacie informację w tej sprawie.

Natomiast dalej, kolejne części pytania. Most, gmina Łomża, gmina Zambrów, Powita Łomżyński, ja o tym też Państwa informowałem wcześniej. Spotykaliśmy się na poziomie władz samorządowych tych samorządów w roku ubiegłym. Podjęliśmy pewne zobowiązania co do realizacji inwestycji w postaci przebudowy czy budowy mostu w miejscowości Milewo wraz z dojazdami. Wszystkie trzy samorządy wymienione przeze mnie wyraziły akces współuczestniczenia finansowego w tym przedsięwzięciu, natomiast na dzień dzisiejszy nie byliśmy w stanie określić sposobu ostatecznego sfinansowania tej inwestycji. Przypomnę tak historycznie inwestycję  podobną, którą zrealizowaliśmy w roku bieżącym, czyli most w Dobrzyjałowie wraz z dojazdami od strony Dobrzyjałowa i dalej w kierunku miejscowości Pieńki Borowe w gminie Jedwabne. To zadanie było finansowane z kilku źródeł. Budżet Powiatu Łomżyńskiego, budżet Gminy Piątnica, budżet Gminy Jedwabne, rezerwa Ministra Infrastruktury i Fundusz Dróg Samorządowych. Taki montaż finansowy musieliśmy wtedy złożyć i to było skuteczne, udało się, zakończyło się sukcesem, inwestycja została zrealizowana. Na dziś wiedzę mamy też niewystarczającą, żeby cały montaż finansowy w tej chwili napisać i zaproponować wpisanie tego do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prawdopodobnie, tak przynajmniej widzę to na chwilę obecną, spróbujemy zrealizować inwestycję, przepraszam, dokumentację techniczną w ciągu tego roku, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pewnie początek roku przyszłego. Inwestycja mostowa jest dość skomplikowaną w sensie proceduralnym, bo wymaga pozwolenia wodno-prawnego i tak dalej i tak dalej. W miesiącu marcu zakładamy, czy koniec lutego może, zakładamy w roku 2022 złożenie wniosku o datację z rezerwy Ministra Infrastruktury. Nie znamy na dziś założeń, w sensie wysokości dotacji. W latach poprzednich było to 50 % wartości przedsięwzięcia, ale te założenia są przyjmowane przez Ministra zawsze przed ogłoszeniem naboru wniosków. Stąd też nie wiemy na dziś jaki poziom dofinasowania będzie możliwy. Wcześniejsze doświadczenia były nasze i innych samorządów takie, ze dojazdy do mostów były nieograniczane ilością kilometrów czy metrów. Później zostało to zmienione do 1 km. Dlatego musieliśmy np. na tych Pieńkach to weryfikować. Proszę Państwa to jest wszystko przed nami, natomiast nie jest tak, że robimy dokumentację na półkę, nigdy takich decyzji nie podejmowałem. Wszystkie 3 samorządy i nasz ale Zambrów i gmina Łomża są zdeterminowane do tego, żeby tą inwestycję w ciągu tej kadencji zrealizować, tak to wygląda.

Proszę Państwa i teraz Panie Radny, tutaj dalej, kilka punktów podniesionych, ale proszę dokładnie doczytać. Pod tymi tabelami są co odnośniki, są gwiazdki i można sobie doczytać, co wchodzi w skład środków własnych i to są proszę Państwa, te pieniądze, o których pani Skarbnik,  mówiła już kilkakrotnie dzisiaj, czy ja mówiłem, czyli pieniądze, które wpłynęły w roku ubiegłym do naszego budżetu ze środków pomocowych i one są w tej chwili po stronie Powiatu, i tak to tutaj wygląda. Natomiast jeszcze raz powtórzę, nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale mówię to już może dziesiątki razy. Od początku tej kadencji, tylko 1 był przypadek, kiedy odstąpiliśmy od takiego solidarnego podziału w udziale własnym przy realizacji inwestycji. Już nie będę wymieniał, która droga, bo to nie ma sensu, ale proszę Państwa tego się trzymamy i jeszcze raz mówię do tej pory nie było żadnego wyłomu w tej sprawie. Wierzę, że tak nadal będzie i nie ma tutaj żadnego priorytetowego traktowania, którejś z gmin. Ze wszystkimi jesteśmy umówieni w taki sam sposób  i wszyscy samorządowcy tego do chwili obecnej trzymają się.   

 

Radny Sławomir Łomotowski: Panie Starosto, ja rozumiem i tutaj jest informacja, że ja to doczytałem, akurat ten 12 z gwiazdeczką, niemniej z prawej strony FDS-u nie było nic wpisanego. Natomiast jeżeli chodzi o ten Urząd Marszałkowski no to tak naprawdę to Pan nie udzielił nam informacji, że nie aneksowaliście tego. Mogliście to zrobić. Więc już teraz ja udzielam.

I jeszcze dotycząca właśnie tego mostu, chciałbym się zapytać kiedy było takie spotkanie z samorządowcami, którzy by mieli jak gdyby współuczestniczyć w budowie tej drogi, tego obiektu mostowego. Dla mnie to jest ważne, przypomnę, że ja już kilka lat temu monitowałem właśnie o działania na tej drodze i na tym moście, niemniej jednak takich działań nie było. Cieszę się, że już są jakieś środki na wykonanie dokumentacji, niemniej jednak troszeczkę z obawą podchodzę do tego co dalej z tym będzie. Ja może jeszcze od razu nie będę zabierał głosu, ale też dodam, że odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych, no i tam się oczywiście odwołuje do tego, że są sprawy covidowy nie ma pieniędzy, środków. Aczkolwiek w zupełnie inny sposób to widzimy, poprzez budowę tylu dróg i tylu inwestycji i tak budżet nam spuchł przez różnego rodzaju środki rządowe, niemniej jednak jest na tym moście ustawione ograniczenie do 2,5 tony. Rolnicy, żeby dojechać do swoich łąk i pól muszą przejechać kilkanaście kilometrów, więc tak to wygląda i stąd moje zabiegi o to, żeby ktoś im te życie chciał ułatwić.

 

Przewodniczący Rady: myślę, że tutaj była odpowiedź odnośnie tych pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego wyjaśniona. Pan Radny. Wszystko jest ok. Zrozumiał to, czy tak? Dziękuję, dziękujemy.

 

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat łomżyński (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu – radny Adam Zaczek – przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (opina Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok została podjęta 9 głosami za, przy 6 wstrzymującymi się. Głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/134/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 6 oddał głos – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji Edycie Zawojskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego – radna Wiesława Masłowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dodała przy tym, że nie wszyscy członkowie Komisji byli jednomyślni w tej sprawie.

 

Przewodniczący Rady zapytał panią Naczelnik czy zgłoszeni kandydaci do składu ww. komisji będą przegłosowywani oddzielnie.

 

Edyta Zawojska poinformowała, że w jej ocenie projekt uchwały przyjęty przez Zarząd Powiatu powinien być przegłosowany w jednym głosowaniu jako całość.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Sławomir Łomotowski zapytał czy zgłoszeni kandydaci wyrazili akces.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zapytał panią Agnieszkę Zduńczyk czy wyraża zgodę na kandydowanie.

 

Agnieszka Zduńczyk odpowiedziała twierdząco.

 

Z kolei Przewodniczący Rady zapytał pana Wiesława Olszewskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie.

 

Wiesław Olszewski odpowiedział przecząco.

 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Wiesława Olszewskiego czy zgłoszenie jego kandydatury było uzgadniane z nim na posiedzeniu Zarządu. 

Radny Wiesław Olszewski stwierdził, że nie jest członkiem Zarządu.

 

Przewodniczący Rady nawiązując do powyższego ponownie zapytał czy było to uzgadniane?

 

Radny Sławomir Łomotowski stwierdził, że prawdopodobnie Zarząd sam podjął decyzję.

 

Przewodniczący Rady w związku z powyższym, poprosił zebranych o zgłaszanie kandydata.

 

Radny Kazimierz Polkowski stwierdził, że Zarząd w przedmiotowym zakresie przestawił jedynie swoje propozycje.

 

Przewodniczący Rady ponownie poprosił zebranych o zgłaszanie kandydata.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska przypomniała, że są pewne obwarowania i nie każdy może być kandydatem na członka ww. komisji.

 

Edyta Zawojska poinformowała, że kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe.

 

Radny Zenon Białobrzeski zgłosił kandydaturę radnej Wiesławy Masłowskiej. Jednak po chwili wycofał swoje zgłoszenie.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk zgłosiła kandydaturę pani Wicestarosty Marii Dziekońskiej.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma informacji nt. wyrażenia zgody na kandydowanie przez doktora Wojciecha Popławskiego.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska poinformowała, że lekarz Popławski wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady poprosił radcę prawnego o wyrażenie opinii w ww. kwestii.

 

Mecenas Dariusz Wąsowski stwierdził, że zgoda każdego powinna być jasna, w związku z tym w najprostszy sposób żeby potwierdzić to, byłoby, jeżeli jest taka możliwość, skontaktowanie się z doktorem Popławskim. Ponieważ obrady są zdalne więc kontakt również powinien mieć taką formę, np. telefonicznie, żeby potwierdzić czy chce kandydować. 

 

Starosta Lech Marek Szabłowski: nie ma takiego obowiązku, tutaj Panie mecenasie, nie ma takiego obowiązku, żeby kandydat był obecny na sesji. Nie ma też obowiązku, żeby w jakiejś innej formie tą zgodę wyraził, np. pisemnej. Taką zgodę pan doktor wyraził w rozmowie telefonicznej na pracę w tej komisji. Zresztą uczestniczył w pracach komisji konkursowej na wybór dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Taka próba kontaktu telefonicznego jest możliwa, jak najbardziej. Z tym, że nie wiem czy doktor telefon odbierze. Podejrzewam, że jest zajęty swoją pracą tak jak większość lekarzy. W związku z tym nie wiem czy jest potrzeba, żeby aż tak daleko sięgać, żeby potwierdzać to, co już pan doktor wcześniej słownie, bo słownie, ale potwierdził. Natomiast zapraszanie go dzisiaj na sesję to byłoby czymś zupełnie niepotrzebnym, bezsensownym moim zdaniem.

 

Radny Zenon Białobrzeski: słuchajcie, żeby ten temat zakończyć, to ja sądzę, że powinniśmy przyjąć wypowiedź pana Starosty jako pewnik. Nie sądzę, aby tak poważna osoba mówiła coś innego, czyniła coś innego. Tym bardziej, że członkiem komisji musi być lekarz. Więc ja proponuję, żebyśmy przyjęli słowa pana Starosty za fakt.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, została podjęta 13 głosami za, przy 2 wstrzymującymi się. Głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/135/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 7 poprosił zebranych o ewentualne pytania bądź uwagi.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, nie było (Uchwała Nr XXII/136/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 8 poprosił o ewentualne pytania lub uwagi.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, została podjęta 15-ma głosami „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, nie było (Uchwała Nr XXII/137/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 8 poprosił o ewentualne pytania lub uwagi.

 

Radny Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że zaszła drobna pomyłka i w związku z tym zaproponował wprowadzenie w punkcie 1 i 2 zmiany poprzez wykreślenie drugiej części zdania w pierwszym punkcie. Ostatecznie punkt ten miałby brzmieć: „Rozpatrywanie skarg i pism kierowanych do Komisji”. Punkt 2: „Opracowanie opinii w sprawach kierowanych do Komisji”.  

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie będzie przeprowadzone z uwzględnieniem powyższej poprawki.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, została podjęta 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XXII/138/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 10 oddał głos – pracownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Bogusławowi Jackowi Popkowskiemu, który przedstawił sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 11. W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.

 

Ad 12. Przewodniczący Rady przechodząc do punktu interpelacje i zapytania radnych poprosił zgromadzonych o zabieranie głosu.

 

Radna Wiesława Masłowska: prawie rok temu, w marcu 2020 roku, kiedy to pojawiła się ustawa w sprawie pandemii w czasie wystąpienia pana Premiera zadzwoniłam do pani Wicestarosty z zapytaniem czy sesja powinna się odbyć, czy właśnie nie powinna się odbyć w trybie online. Tak jak się odbywa dzisiaj. Wówczas usłyszałam, udzielono mi odpowiedzi, że nie ma stosownych zapisów w Statucie Rady Powiatu. I moje pytanie brzmi – czy coś w tej kwestii się zmieniło? Bo uważam, że takie sesje powinny odbywać się wcześniej. Było zdecydowanie więcej zachorowań niż teraz, natomiast niedostatecznie zostali wszyscy radni przygotowani do dzisiejszej sesji. 

 

Wicestarosta Maria Dziekońska: chciałabym zauważyć, ze nasza rozmowa dotyczyła stanu z początku marca i nie mówiłyśmy o statucie tylko o przepisach obowiązujących powszechnie, ponieważ nie zostały one wprowadzone 2 marca, ale dopiero jedną z kolejnych zmian. W związku z tym na tamten moment nie było przepisu art. 15 zzx, który umożliwiał prowadzenie sesji w trybie zdalnym. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczanie dzisiejszej sesji to myślę, że zarówno my jak i pracownicy Starostwa dołożyliśmy wszelakich starań, ponad miarę bym powiedziała, żeby dzisiejsza sesja mogła być zorganizowana. Byliście Państwo informowani poprzez różne kanały informacyjne.  Zabezpieczyliśmy sprzęt, z którego część z Państwa korzysta. Bardzo się cieszę, że się udało nam tą dzisiejszą sesję odbyć, ponieważ tak jak Przewodniczący Rady informował w swoim piśmie, tutaj przede wszystkim dobra współpraca z samorządami gminnymi, które chcą od poniedziałku już przewozić swoje dzieci, młodzież do szkół. Uniemożliwiłoby im to oczywiście niepodjęcie uchwały budżetowej w dniu dzisiejszym. Także wszystkim tutaj Państwu, którzy przyczynili się do tego, żeby ta sesja się odbyła w takiej formie w jakiej się odbyła dziękuję serdecznie, ponieważ trud był znaczny, ale efekt też myślę, że jest zadawalający.

 

Radny Adam Zaczek: sesja nie została w sposób profesjonalny i zgodnie z liczbami przygotowana. Raz. Dwa, pan Przewodniczący nie postarał się, aby wszyscy radni w czasie, w wyznaczonym terminie przez ustawę o samorządzie otrzymali materiały. Niektórzy radni otrzymali w tym tygodniu, tudzież dzisiaj. Więc nie została w sposób profesjonalny przygotowana. Trzy, ustawa nie przewiduje w tej chwili takiego sposobu głosowania (… zakłócenia w transmisji).     

 

Przewodniczący Rady poinformował, że informacje poszły do radnych już 22 stycznia, zostały one między innymi wysłane na maile i część radnych została powiadomiona telefonicznie. 

 

Radny Adam Zaczek stwierdził, że bez zgodny radnego nie powinny być zakładane skrzynki mailowe z imieniem i nazwiskiem radnego.

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radny jest osobą publiczną.

 

Radny Adam Zaczek stwierdził, że na jego zaproszeniu na sesję nie ma podpisu Przewodniczącego Rady.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska: w związku z tym, że powstała taka sytuacja jaka jest, czyli pan Starosta, ja i pani Skarbnik jesteśmy chorzy, zdecydowaliśmy o tym, że te skrzynki powstaną. Jest to normalna praktyka, normalna procedura w urzędach, w których już się obecnie przyjmuje, że wszystkie materiały przychodzą na skrzynki mailowe, a nie w wersji papierowej. W związku z tym tutaj żadnego nadużycia nie było i nie może być mowy o tym, ponieważ zgłaszając się do rady udostępniamy swoje imiona i nazwiska. Pan posiada swoje indywidulane logowanie, swoje hasło i Pan dysponuje tą skrzynką. Jeśli chodzi o powiadomienie, które wyszło 22-go w piątek rano, zarówno pocztą zwykłą jak i mailową, to chciałam zauważyć, że nawet szybciej otrzymali wszyscy materiały, bo one poszły już drogą elektroniczną i tego samego dnia była możliwość ich odczytania. Natomiast jeżeli chodzi o pocztę zwykłą, to jeśli ktoś nie pójdzie do skrzynki to nie odbierze w ogóle tych materiałów tak samo. W związku z tym to, że dzisiaj niektórzy otrzymali, no to niestety nie jest nasza jakaś wina, tylko to po prostu ktoś nie chodził do skrzynki pocztowej.

 

Radna Wiesława Masłowska: dzisiaj materiały otrzymałam.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska: no właśnie, a zostały wysłane zgodnie ze statutem. Jeśli natomiast chodzi o legalność sesji, to jest ona jak najbardziej legalna, zgodna z ustawą. Przepis został wprowadzony ustawowo w związku z tym tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że dzisiejsza sesja jest zwołana prawidłowo.

 

Radna Wiesława Masłowska: chciałabym zabrać głos odnośnie swojego poprzedniego wystąpienia, ponieważ właściwej odpowiedzi nie otrzymałam, a mianowicie pani Wicestarosta odnosi się do początku marca. Sesja odbyła się pod koniec marca i wtedy ja do Pani zadzwoniłam   z zapytaniem czy rzeczywiście ta sesja ma się odbyć. Usłyszałam odpowiedź – Statut Powiatu na to nie pozwala, zmian w statucie nie było. I moje pytanie brzmi - my też przechodziliśmy covid, czy trzeba było czekać dnia, kiedy pan Starosta i pani Wicestarosta zachorują? Oczywiście życzę Państwu dużo, dużo zdrowia, ale czy musieliśmy czekać aż do tego dnia, kiedy 10 miesięcy jesteśmy w czasie pandemii i mogliśmy być bardzo dobrze przygotowani. I jeszcze jedna rzecz. Materiały owszem zostały przygotowane. Mamy swoje osobiste komputery, gdzie ja wczoraj nie mogłam odczytać informacji od pana Przewodniczącego. Jeżeli Państwo zabezpieczycie nas w komputery. Sprawdzicie, że rzeczywiście możemy i mamy sprawne komputery z programami do otwierania tych dokumentów, wtedy będziemy na pewno usatysfakcjonowani.

 

Przewodniczący Rady: materiały były wysłane 22-go, Panie radny, Pan był wcześniej tutaj u pana Starosty i otrzymał Pan oczywiście bez podpisu, bo ja podpisywałem o godzinie 14. Pan był wcześniej i Pan zapytał panią, czy może dostać materiały i Pan to wziął. Nie można kłamać i mówić, że Pan nie wziął, bo Pan wziął bez podpisu. Oczywiście, że tak. Trzeba mówić uczciwie. Ja byłem, Pan wziął bez podpisu. Nie można tak robić. Szukacie nie wiadomo czego. Robimy wiele rzeczy. Robimy, tworzymy, robimy tą małą ojczyznę. Nie możemy szukać, domyślać się. Kto wiedział, że zachoruje pan Starosta i pani Wicestarosta. Nie można tak podchodzić do tego wszystkiego. Ja wiem, że można było się przygotować. Wszystko można było. Oczywiście komputery kupimy, tylko do pracy tutaj w Starostwie. Przyjdzie czas, kupimy, może ma Pani częściowo rację, ale nie można, bez sesji byśmy wytrzymali, tylko chodziło o to, żeby te dojazdy do szkół i to nas ponagliło. Tak to na pewno byłoby wszytko w porządku. Wiecie Państwo, zawsze się można czegoś tam, no powiedzieć tak czy inaczej. Staramy się. Ja byłem co dzień. Naprawdę chciałem podziękować wszystkim, że tak ciężko pracowali, żeby przygotować w miarę tak szybko sesję. W miarę ta sesja przeszła fajnie, łagodnie i myślę, że wszyscy są z tego zadowoleni. Nie było większych wpadek po prostu tutaj, no bo pierwszy raz to robimy. Proszę Państwa wszyscy się uczymy, tak?

 

Wicestarosta Maria Dziekońska: art. 15 zzx został prowadzony zmianą z 31 marca, tutaj to do radnej Wiesławy Masłowskiej.  W związku z  tym na chwilę kiedy rozmawiałyśmy przed sesją tego przepisu nie było. To żeby wyjaśnić i sprostować. Dobrze?

 

Radna Wiesława Masłowska: ale nie musieliśmy czekać aż do dzisiejszego dnia, można było dokonywać tych sesji w trybie zdalnym wcześniej.

 

Radny Sławomir Łomotowski: może też ja ku wyjaśnieniu pewnych spraw w doniesieniu do terminowości. Tutaj się z panem Przewodniczącym nie zgodzę, że wszystko zostało wysłane zgodnie z przepisami. I 22-go, bo ja swoje materiały odebrałem 25-go będąc właśnie tutaj u pana Marcina w związku z planowaniem Komisji itp. Więc to nieprawda, że zostały wysłane, bo ja 25-go odebrałem. Niemniej jednak ja już wcześniej swój mail udostępniałem do tego, żeby te materiały i dokumenty, które są przygotowywane na sesję były wysyłane na mój mail, który dałem tutaj do Starostwa. Niestety na tego maila nie zostały wysłane żadne dokumenty. Tylko tyle, rozumiem, że będą mogły się pojawiać jakieś problemy. Teraz mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy sesję zdalną, całkiem nieźle to można  powiedzieć wyszło, ale liczymy też że jeżeli w jakiś sposób będziemy kontynuować te sesje w takim trybie, to myślimy, że Zarząd pomyśli nad zakupem, czy tabletów czy tak jak to robią inne samorządy.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zostaną podjęte działania w tej kwestii, jednak trzeba liczyć się z tym, że zakup komputerów dla wszystkich radnych będzie wiązać się z dość dużym wydatkiem.

 

Radny Zenon Białobrzeski: te uwagi o tym, że materiały są dość późno wysyłane, no jest to faktem i na przyszłość prosimy, żeby służby w Powiecie otrzymywały z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym, bo i my wtedy dostaniemy w porę. Natomiast dzisiejsza sesja to ja musze przyznać, że spodziewałem się, że będą większe trudności, bo i Pan Przewodzący stanął na wysokości zadania i całe służby Powiatu stanęły na wysokości zadania. Także za dzisiejszy dzień gratuluję, natomiast na przyszłość materiały proponuję, żeby wysyłać zdecydowanie wcześniej. U mnie na Kurpiach z zasięgiem internetu bywa bardzo  różnie. Bywa, że i trzy dni nie mam internetu, w związku z czym bardzo bym prosił żebyście to robili wcześniej. Ja za dzisiejsze dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący Rady: dziękujemy za pochwałę, Panie Zenonie ja jestem gotowy Panu przywozić  materiały za te pochlebne słowa, które Pan tutaj powiedział. Chciałem po prostu powiedzieć, że tu ciężko pracowali naprawdę i pan Starosta i pani Starosta, pan Adam i pan Marcin. Ja byłem codziennie od poniedziałku, staraliśmy się.

 

Radna Wiesława Masłowska: chodzi o to czy trzeba było czekać aż ktoś z władz zachoruje, te 10 miesięcy. Ja jestem przygotowana od samego początku, żeby w ten sposób te rady się odbywały w czasie pandemii.

 

Starosta Lech Marek Szabłowski: Szanowni Państwo, ja chciałbym wszystkim Państwu radnym podziękować za taką odpowiedzialną postawę w dniu dzisiejszym. Nie będę się usprawiedliwiał, choroba nie wybiera. Tak się złożyło, że mamy sytuację określoną. To co pani Wiesława podnosi, ja przyjmuję te uwagi, zresztą pozostałych Państwa radnych te uwagi krytyczne odnośnie organizacji, one są, wierzę że one są w 100 %  życzliwie i kierowane po, żebyśmy to uwzględnili i żebyśmy na przyszłość spróbowali przygotować obrady sesji czy komisji. Szanowni państwo, powtórzę tutaj za panem Zenkiem Białobrzeskim, że naprawdę ta dzisiejsza sesja przebiegała poprawnie, tych kłopotów technicznych owszem trochę było, ale one wszystkie, że tak powiem były znośne i w związku z  tym bardzo serdecznie wszystkim Państwu radnym dziękuję za udział i dziękuję za podjęte uchwały. Jeszcze raz to co jest ważne, co jest najważniejsze, te dzisiejsze uchwały pozwolą na uruchomienie linii komunikacyjnych do dowożenia uczniów do szkół dla 5 gmin z terenu naszego powiatu. To sprawa była taka najważniejsza. W innej sytuacji pewnie byśmy się nie spieszyli, pewnie byśmy przesunęli jeszcze o kilka dni tą sesję, może po to, żeby lepiej przygotować się do tej sesji technicznie.  Natomiast to nas zdeterminowało, ten termin, żeby tą sesję w dniu dzisiejszym przeprowadzić. Proszę Państwa, może  żeśmy zaniedbali jako Powiat możliwość przygotowania techniczną przeprowadzenia tej sesji, ale Państwo na pewno się ze mną zgodzicie, zwłaszcza tutaj nauczyciele, pani dyrektor Masłowska, czy pani dyrektor Zduńczyk. Macie doświadczenia pracy w swoich szkołach. Wiecie Państwo, że nie ma nic lepszego jak praca taka bezpośrednia w kontakcie z uczniem, a tutaj praca bezpośrednio w kontakcie poszczególnych radnych. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, stąd też cóż, byliśmy ciągle optymistami, że do takiej sytuacji trudnej nie dojdzie. Ja nie wiem czy nie jesteśmy pierwszym, albo jednym  z pierwszych samorządów w województwie podlaskim, który podjął się w ten sposób prowadzenia sesji. Miasto Łomża cały czas spotyka się w sposób bezpośredni, miało sesję chyba w tym tygodniu. Podobnie inne samorządy spotykają się w dużych salach gimnastycznych czy w innych obiektach, bo to jest  najlepsza metoda prowadzenia sesji. Ta dzisiejsza to jest trudność, nie tylko dla Państwa ale i dla nas wszystkich było to ogromnym wyzwaniem, ale uważam, że podołaliśmy temu. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za taką bardzo dobrą, odpowiedzialną postawę.

 

Radny Tadeusz Góralczyk: słuchając tu wszystkich wypowiedzi, w pewnych momentach nie przesadzajmy, bo ja uważam, że takie czasy nastały jakie są. Ja uważam, że ta sesja przeszła prawidłowo. Nie wiem jak komu się to wydaje, ale moje zdanie jest, że było wszystko ok.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk: ja tak jak napisałam, że wierzyłam w mądrość naszej Rady i nie miałam wątpliwości, że uda się ta sesja. Więc nie jesteśmy gorsi niż inne samorządy czy inne grupy, które pracują zdalnie od początku. Zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę i poradziliśmy sobie doskonale, zresztą tak jak szkoły musiały sobie poradzić doskonale też w ciągu kilku dni. A więc, no jesteśmy myślę, że mądrymi ludźmi, technika nie jest nam obca, także dziękuję bardzo, dziękuję Panie Przewodniczący.

 

Radny Adam Zaczek nawiązując do wiadomości sms, które otrzymują mieszkańcy powiatu w związku ze szczepieniami przeciw covid, zapytał czy te szczepienia będą odbywać się w Ośrodku Zdrowia w Nowogrodzie czy też w innych miejscach. Zwrócił uwagę, że jest to liczna grupa osób, nawet kilka tysięcy, więc należy dołożyć starań, aby pacjenci nie byli wprowadzani w błąd co do miejsca gdzie będą odbywać się szczepienia. 

 

Radna Agnieszka Zduńczyk doradziła, aby korzystać z infolinii, gdzie są udzielane dokładne informacje nt. tego gdzie znajduje się najbliższy punkt szczepień, do którego można się zarejestrować.

 

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań.

Ad 13. Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady  XXII  sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                           

Data powstania: wtorek, 4 maj 2021 08:46
Data opublikowania: wtorek, 4 maj 2021 08:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 455 razy