BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXI/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 30 grudnia 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 15.24.

 

Przebieg sesji:

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17 członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Zenona Białobrzewskiego, radnego Andrzeja Biedrzyckiego radnej Wiesławy Masłowskiej, radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej oraz radnego Kazimierza Polkowskiego.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego przyjmuje się, że każdy uczestnik sesji pozostając na sali obrad - wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poprosił o wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowana zmiana została przyjęta 12 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu został przyjęty 12 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. (materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej BiP).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021-2030” (materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej BiP).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2019/2020.
 14. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród i Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami państwowymi w 2020 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.        

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 –w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści protokołu.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XX Sesji Rady  Powiatu został przyjęty 11 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radny Adam Zaczek – poprosił o szerszą informację nt. postanowienia Prokuratury wymienionym w informacji Pana Starosty.

 

Starosta Lech Marek Szabłowski – poinformował, że postanowienie Prokuratury pod koniec sesji odczyta w całości.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu obrad przypomniał, że stosowanie do art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub  zapytania.   

Mając na uwadze powyższe poprosił zebranych o ewentualne uwagi.

 

Radny Sławomir Łomotowski – złożył interpelację w sprawie drogi powiatowej 1940B i mostu na rzece Gać (kopia interpelacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Radni nie zgłosili innych interpelacji lub zapytań.

 

Radny Adam Zaczek – zabierając głos stwierdził, że należy pochylić się nad Statutem Powiatu Łomżyńskiego i zaktualizować zapisy dotyczące składania przez radnych zapytań i interpelacji. 

 

Ad 6 Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 6 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Po jego przedstawieniu oddał głos Pani Krystynie Gosiewskiej – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, która poinformowała, że w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska w roku 2020 został opracowany Raport z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020  z perspektywą na lata 2021 – 2024” oraz Program Ochrony Środowiska na lata 2021 -2030. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu sporządza Program Ochrony Środowiska, a zgodnie z art. 18 ust. 2  przywołanej ustawy co 2 lata opracowywany jest Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Dokumenty te przedstawiane są Radzie Powiatu celem ich przyjęcia i uchwalenia. Program obejmuje zadania własne Powiatu głównie w zakresie utrzymania i przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej, oraz zadania koordynowania inwestycji samorządu gminnego. W Raporcie przedstawione są zestawienia pokazujące stopień realizacji zadań, jakie realizowane były w ubiegłych latach na terenie powiatu łomżyńskiego. Powiat stara się na bieżąco wywiązywać z zadań środowiskowych, zarówno inwestycyjnych jak i tych realizowanych w ramach swojej działalności statutowej. Program Ochrony Środowiska został pozytywnie zaopiniowany przez: Zarząd Województwa Podlaskiego, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Raport i Program Ochrony Środowiska opracowane zostały przez firmę EKOTON Sp. z o.o. z Białegostoku, którą wyłoniono w wyniku  zapytania ofertowego za kwotę 13.407,00 zł brutto.

 

Z kolei przedstawicielki firmy EKOTON – pani Beata Gładkowska-Chocian oraz Agnieszka Łuniewska przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. (pełna treść Raportu została zamieszczona na stronie internetowej BIP).

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - radny Antoni Włodkowski – przedstawił poztywną opinię Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., została podjęta 12 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, nie było (Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Przedstawicielki firmy EKOTON – pani Beata Gładkowska-Chocian oraz Agnieszka Łuniewska przedstawiły prezentację multimedialną dotyczącą Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2030” (pełna treść Programu została zamieszczona na stronie internetowej BIP).

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - radny Antoni Włodkowski –przedstawił poztywną opinię Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2030”.

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Sławomir Łomotowski – poinformował, że mieszkańcy powiatu łomżyńskiego zgłaszają się z problemem dotyczącym utylizacji eternitu. Nawiązując do powyższego poprosił  o przedstawienie możliwości w niniejszym zakresie.

 

Pani Krystyna Gosiewska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa poinformowała, że sprawy związane z wymianą pokrycia dachowego wykonanego z eternitu należą do kompetencji innych instytucji. Głównym programem, który odnosi się do utylizacji eternitu jest Program Czyste Powietrze. Informacje na ten temat są przekazywane na bieżąco zainteresowanym mieszkańcom powiatu łomżyńskiego. Realizacją Programu Czyste Powietrze zajmuje się Urząd Marszałkowski, a także gminy. Program ten skierowany jest do indywidualnych gospodarstw, natomiast gminy składają wnioski zbiorowe. Starostwo Powiatowe bezpośrednio nie uczestniczy w tym Programie. 

 

Przedstawicielka firmy EKOTON – dodała, że Krajowy Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest zakłada, iż do 2032 roku z terytorium Polski zostaną usunięte wszystkie wyroby zawierające azbest, natomiast Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska będą rozdysponowywać środki, które w części pochodzą z dotacji celowych i w części z opłat za  gospodarcze korzystanie ze środowiska. W kolejnych latach gminy będą musiały bezpośrednio wnioskować do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, zbierając chętnych mieszkańców, którzy będą otrzymają dofinansowanie do usunięcia i utylizacji azbestu. Natomiast nowe pokrycie dachowe było dotychczas finansowane w ramach środków własnych, bądź mogą być uzupełniane w ramach innych programów, m.in. w ramach Programu Czyste Powietrze. Natomiast, aby zwiększyć pulę środków na te cele, gminy powinny wnioskować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o zwiększenie tych środków na rzecz naszego województwa.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2030”, została podjęta 11 głosami „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, nie było. Radny Jarosław Kulesza nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XXI/127/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 8 oddał głos Pani Grażynie Kołodziejskiej – Skarbnikowi Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu - radny Adam Zaczek – przedstawił pozytywną opinię Komisji do procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027, została podjęta 11a głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza (Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. stanowi załącznik   nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Rady po przejściu do pkt 9 oddał głos Pani Grażyiea Kołodziejskiej – Skarbnikowi Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu - radny Adam Zaczek – przedstawił pozytywną opinię Komisji do procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok, została podjęta 11 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza (Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Przewodniczący Rady przeszedł do pkt 10 porządku obrad i po przedstawieniu jego treści oddał głos Skarbnikowi Powiatu Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu - radny Adam Zaczek – przedstawił pozytywną opinię Komisji do procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, została podjęta 11 głosami „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza (Uchwała Nr XXI/130/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Rady zarządził przerwę.

 

Po zakończeniu przerwy obrady zostały wznowione.

 

Ad 11 Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 11, poprosił o zabranie głosu – Naczelnik Wydziału Komunikacji – Panią Ewę Jarzyło, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego - radny Mirosław Szymanowski – przedstawił pozytywną opinię Komisji do procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że to bardzo dobrze, iż taki projekt uchwały został przygotowany, natomiast wg wiedzy, którą posiada Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży od 1 stycznia zamierza zawiesić kursy do Nowogrodu i na terenie Piątnicy. W związku z tym zaproponował spotkanie z zainteresowanymi wójtami i burmistrzami w celu rozważenia możliwości zwiększenia połączeń autobusowych na tych liniach oraz rozważenia współfinansowania kosztów tych dodatkowych połączeń.

Podkreślił przy tym, że młodzież korzysta z tych połączeń dojeżdżając do szkół w Łomży oraz w Marianowie. 

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski –  stwierdził, że: „przedstawiony projekt uchwały jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom samorządów gminnych. Jest to wyraz dobrej współpracy z samorządami gminnymi. Sytuacja była odwrotna. Polegało to na tym, że projekt uchwały przygotowany w tej sprawie na dziś to jest odpowiedź na zapotrzebowanie gmin, w związku z tym, że MPK wycofało się z przewozu na tych liniach, a spowodowane to było bardzo wysokim wzrostem dotacji jakich oczekiwało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji od samorządów. Byliśmy cały czas w stałym kontakcie z samorządami gminnymi, bo dużo wcześniej spotkaliśmy się i proponowaliśmy tak jak w latach ubiegłych współpracę w zakresie zarządzania takimi liniami autobusowymi, korzystając z dotacji Funduszu Przewozów Autobusowych, tak jak było to wcześniej realizowane. Tutaj sytuacja była taka, że tak naprawdę w ostatniej chwili zgłosiły się gminy, że są zainteresowane współpracą w takim zakresie, w związku z zakończeniem współpracy z Miastem w tej sprawie. Wnioski były przygotowywane już w ostatniej chwili do Wojewody w tej sprawie. Jest jeszcze jedna informacja uzupełniająca w tym, otóż że działo się to za pięć dwunasta, te przysłowiowe, te linie prawdopodobnie będziemy mogli uruchomić od 1 lutego 2021 roku. Styczeń będzie okresem kiedy ewentualnie te linie będą funkcjonowały, będą prowadzone przez PKS, ale na zasadach takich dotychczasowych. Natomiast od lutego, po uchwaleniu budżetu przez Radę Powiatu, po podpisaniu stosownych umów, te linie będą kontynuowane, będą prowadzone. Czyli jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom samorządów i mieszkańców, dzieci i młodzieży, którzy korzystają z przewozów autobusowych”.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag, ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, została podjęta 10a głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza oraz radny Sławomir Łomotowski (Uchwała Nr XXI/131/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Przewodniczący Rady przeszedł do pkt 12, poprosił o zabranie głosu Pana Krzysztofa Święckiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, który przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego - radny Mirosław Szymanowski –przedstawił pozytywną opinię Komisji do procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została podjęta 10 głosami „za”, głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się”, nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza oraz radny Sławomir Łomotowski (Uchwała Nr XXI/132/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Przewodniczący Rady przeszedł do pkt 13, oddał głos Pani Marioli Czarneckiej – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży, która przedstawiła sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2019/2020 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 14 Przewodniczący Rady przypomniał, że ten punkt obrad dotyczy informacji Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród i Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami państwowymi w 2020 roku na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży, natomiast w związku z sytuacją pandemiczną na sesji nieobecni są Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogród i Nadleśnictwa Łomża. Wobec tego ewentualne pytania należy kierować na piśmie (ww. informacje stanowią załączniki nr 12 i nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 15 W wolnych wnioskach Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski stwierdził: „Żyjemy w trudnych czasach pandemii koronawirusa i większość zakładów pracy i instytucji pracuje zdalnie. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o to, aby projekty protokołów z sesji Rady Powiatu nie tylko wykładać do wglądu w biurze obsługi Rady, Zarządu i komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego, to jest bodajże pokój nr 302, ale też zamieszczać na odpowiedniej zakładce dla radnych na stronie Starostwa Powiatowego w Łomży. Przynajmniej na kilka dni przed zaproszeniem na następną sesję”.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższa sprawa zostanie rozważona.

 

Następnie Starosta – Lech Marek Szabłowski mając na uwadze, że to ostatnia sesja w starym roku, złożył serdeczne życzenia i podziękowania za dotychczasową współpracę Przewodniczącemu, Prezydium Rady, członkom Zarządu i pozostałym radnym oraz naczelnikom Starostwa Powiatowego w Łomży i pracownikom  poszczególnych wydziałów, dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz pracownikom tychże jednostek, a także wójtom i burmistrzom powiatu łomżyńskiego. Również podziękował wszystkim życzliwym, wszystkim osobom, które reprezentowały różne instytucje, organizacje pozarządowe, straże, służby, inspekcje.   

Ponadto zaprosił wszystkich na Mszę Świętą w dniu 1 stycznia 2021 roku o godz.16.00, która będzie sprawowana  w Łomżyńskiej Katedrze w intencji zmarłych radnych Rady Powiatu Łomżyńskiego od początku funkcjonowania Powiatu, czyli od roku 1999, wszystkich zmarłych pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek Starostwa Łomżyńskiego, ale również o pomyślność dla Powiatu w latach następnych.

Z kolei Starosta odczytał swoje oświadczenie w sprawie odczytania podczas sesji w dniu 26 czerwca 2020 roku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz odczytał Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Łomży z dnia 30 listopada 2020 roku o umorzeniu dochodzenia.

 

Z kolei radny Adam Zaczek – stwierdził: „Szanowni Państwo, Panie Wiceprzewodniczący na ostatniej sesji Rady Powiatu na koniec odczytał Pan Postanowienia Sądu, znaczy odczytał, kawałek Postanowienia Sądu, że skarga którą złożyłem była nieuprawniona.  Zgadza się, tylko należałoby wszystkim radnym przedstawić uzasadnienie, dlaczego ona była nieuprawniona. Z tego co wiem, to ona była nieuprawniona dlatego, że to nie mogło być rozpatrywane jako, nie można było rozpatrywać tego jako uchwała Rady, a jako opinię. W związku z tym ktoś tu popełnił błąd podczas glosowań i przygotowywania tej uchwały. I tak jak mówię - następnym razem proszę, jeżeli zapoznajmy to zapoznajemy albo wszystkich i całą dokumentację, a nie wybiórczo”.  

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska stwierdziła: „Odpowiadając na pytanie radnego Zaczka -skarga została oddalona nie jako nieuprawniona, tylko jako niedopuszczalna. W związku z tym żadnego błędu nie było. W uzasadnieniu jest wyjaśnione. Prosimy aby czytać ze zrozumieniem wykładnię Sądu.

Porostu podjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska i taki był tytuł uchwały i nikt niczego innego w tym przypadku nie dowodził. Podnieśliśmy to zresztą sami w odpowiedzi na skargę, że jest to tylko i wyłącznie stanowisko, czyli odpowiedź na zapytanie Wojewody Podlaskiego i niczym więcej ta uchwała nie była.”

 

Radny Adam Zaczek – powtórnie zabral głos w kwestii, którą już wcześniej poruszał, przedstawiając swój punkt widzenia w przedmiocie interpretacji postanowienia sądu.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Przewodniczący Rady podkreślił, że w obecnej kadencji jest wykonywanych wiele różnych zadań, które są niezwykle ważne dla mieszkańców całego powiatu łomżyńskiego i dzięki ciężkiej pracy Zarządu Powiatu oraz całej Rady ma wielką satysfakcję z osiągniętych celów oraz w imieniu własnym jak i wszystkich radnych, złożył wszystkim życzenia zdrowia i szczęśliwego Nowego Roku.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 16 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady  XXI  sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                

Data powstania: wtorek, 30 mar 2021 13:49
Data opublikowania: wtorek, 30 mar 2021 14:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 448 razy