BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO – II edycja” w ramach konkursu nr RPO.03.02.01/02-20-0005/20 ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO – II edycja” w ramach konkursu nr RPO.03.02.01/02-20-0005/20 ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

 1. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

 Określenie stanowiska urzędniczego:

Młodszy Referent – Doradca Kariery  w tym:

1)   1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności   osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”

2)   1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji  i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”

 1. Kandydaci przystępujący do naboru muszą spełniać następujące wymagania:
 2. Niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
 1. wykształcenie minimum średnie;
 2. doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE;
 3. znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 – 2020, znajomość Bazy Usług Rozwojowych, znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania administracji samorządowej i ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu biurowego, Internetu, poczty elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

3. Dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 1. mile widziane wykształcenie wyższe;
 2. wskazany staż pracy minimum 1 rok;
 3. doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług poradnictwa/doradztwa zawodowego lub/i rozwoju osobistego lub/i kształtowania kariery zawodowej oraz/lub ukończenie szkoleń w powyższym zakresie będzie dodatkowym atutem kandydata;
 4. cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, skrupulatność, odpowiedzialność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z założeń projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO – II etap ”:

 1. wstępne rozpoznanie potrzeb potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego, ale nie posiadającego orientacji w zakresie własnych predyspozycji, możliwości w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy,
 2. konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy;
 3. rozmowa i wyszukiwanie „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie;
 4. przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE).
 5. podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji /dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi);
 6. prowadzenie przez Doradcę kariery karty doradczej z przeprowadzonego doradztwa kariery w celu dokumentowania zakresu udzielonej pomocy;
 7. wszelkie inne prace powierzone przez przełożonego wynikające ze specyfikacji projektu.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku

 1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stały, bezpośredni kontakt z uczestnikami działań.
 2. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, z tym, że ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO – II etap oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO – II etap.
 3. Umowa o pracę na czas określony – okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2022 r.
 4. Normy czasu pracy: praca w podstawowym ruchomym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata kompletu następujących dokumentów:

 1. Curriculum Vitae (CV) własnoręcznie podpisane;
 2. list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 3. kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. kserokopie świadectw pracy oraz – w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu - potwierdzające staż pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (świadectw/dyplomów o ukończonych szkoleniach);
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru,
 8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 9. zaświadczenie/oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży (kancelaria p. 301), 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: „Młodszy Referent  – Doradca Kariery”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 25 stycznia 2021 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży (www.powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.

  

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego z siedzibą w Łomży pod adresem ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 86 21569 00, e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim;
 4. Wymóg podania danych osobowych przez osoby ubiegające się o pracę jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019, poz. 1282) oraz z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.);
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia, a także ma prawo do żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora;
 6. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych  w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
 7. Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po w/w terminie nieodebrane osobiście zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby wyłonionej do zatrudnienia zostaną dołączone do akt osobowych pracownika.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 sty 2021 15:27
Data opublikowania: czwartek, 14 sty 2021 15:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 sie 2021 08:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1048 razy