BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XIX/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 13 listopada 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17 członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego, radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej, radnego Mirosława Szymanowskiego oraz radnego Antoniego Włodkowskiego.

W trakcie sesji przybył radny Andrzej Biedrzycki – podczas omawiania punktu nr 4 i od tego momentu w sesji uczestniczyło 13 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu został przyjęty 12 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Przyjęty porządek obrad obejmował następujące tematy:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.        

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVIII Sesji Rady  Powiatu został przyjęty 11 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta Lech Marek Szabłowski – przedstawiając informację Starosty o pracy Zarządu między sesjami poinformował, że od ostatniej sesji rady powiatu łomżyńskiego odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu. W dniu trzydziestego września na swoim posiedzeniu Zarząd podjął dwie uchwały, pierwsza w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020, druga w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w roku 2020 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na kolejnym posiedzeniu w dniu dwudziestego trzeciego października Zarząd podjął dwanaście uchwał i tak pierwsza w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na rok 2020, kolejna w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od pierwszego stycznia do trzydziestego września roku 2020, kolejna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2021 w powiecie łomżyńskim. Kolejną uchwałę – w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie łomżyńskim w roku 2021 jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat, następną – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania nagrody Starosty Łomżyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kolejną uchwałę – w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu programu współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Następnie Zarząd podjął uchwale w sprawie powołania komisji stypendialnej, kolejną – w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów wytypowanych przez kapitułę konkursu otrzymania nagrody starosty łomżyńskiego za promocję powiatu, następna uchwała to uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo na zadanie pod nazwą remont drogi powiatowej Rydzewo Kuleszka. Kolejną uchwałę – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły na zadanie remont drogi powiatowej w miejscowości Wilamowo, kolejną uchwałę – w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zadanie przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Kobylin, następnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne na zadanie pod nazwą remont drogi powiatowej Konopki Chude – Borawskie. Ponadto Zarząd przyjął dwa projekty uchwał Rady Powiatu, pierwsza w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Ponadto projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w roku 2020 pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu szóstego listopada. Zarząd na tym posiedzeniu podjął sześć uchwał. Pierwsza w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku starostwa powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat, ustalenia ceny najmu sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Kolejne trzy uchwały również dotyczyły tego samego tematu, ale w zakresie innych pomieszczeń. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego porozumienie z dnia szóstego listopada 2019  roku z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pod nazwą przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo. Kolejna uchwała w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez komisję stypendialną do stypendium Starosty Łomżyńskiego w roku szkolnym 2021. Ostatnia uchwała – w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Zarząd ponadto przyjął cztery projekty uchwał Rady Powiatu. Pierwsza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 – 2027. Kolejna dotyczyła zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020, następnie uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Także przyjęto projekt uchwały w sprawie zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w roku 2020 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd ponadto podjął jedną decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży udziału, który został przekazany darowizną przez Zarząd Województwa Podlaskiego na rzecz Powiatu Łomżyńskiego – są to pomieszczenia biurowe zajmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Podczas kolejnego posiedzenia Zarządu, w dniu dzisiejszym przed sesją Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020 – 2027. Ponadto Starosta przedstawił informację z uroczystości pomiędzy sesjami:

01.10.2020 r. – podpisanie umowy na przyznanie pomocy finansowej w wysokości 2 500 000,00 zł przez Województwo Podlaskie dla Powiatu Łomżyńskiego, na rzecz wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wizna – Jedwabne.

04.10.2020 r. – Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Podgórzu.

05.10.2020 r. – uroczystość związana z reaktywacją kolei w miejscowości Sokoły i stacji kolejowej.

09.10.2020 r. – Posiedzenie Rady Muzeum w Drozdowie.  Członkowie Rady między innymi zaopiniowali pozytywnie dokumenty dotyczące pracy Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich.

10.10.2020 r. – Jubileusz 70-lecia  Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

20.10.2020r. – Europejski Dzień Seniora.

29.10.2020 r. – Spotkanie z Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące możliwości współpracy i dalszego rozwoju naszej jednostki Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Starosta w tym punkcie stwierdził: „plany są takie, aby w Drozdowie powstała nowa instytucja kultury – Muzeum Romana Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich. Instytucja byłaby współprowadzona przez Powiat Łomżyński oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy oczywiście także po rozmowach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Przyrody prowadziłoby swoją działalność w dawnym dworze górnym w Drozdowie. Złożyliśmy wnioski o środki finansowe na to zadanie. Jesteśmy pełni nadziei, że to zamierzenie powiedzie się – wniosek dotyczący wykupu tych terenów po byłym dworze górnym, ale również wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację i remont – kolejny etap – obecnej siedziby Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich”.

11.11.2020 r. – Łomżyńskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że stosowanie do art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub  zapytania.   

 

Mając na uwadze powyższe poprosił zebranych o ewentualne uwagi.

 

Radny Tadeusz Góralczyk – stwierdził, że na poprzedniej sesji złożył interpelację, na którą odpowiedzi udzielił mu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – pan Krzysztof Święcki.  Zaznaczył, że nie będzie dyskutował na temat kwot jakie są zawarte w niniejszej odpowiedzi, dotyczące lat 2014 – 2018. Z kolei rozdał każdemu z radych odpowiedź na tę interpelację, z której jego zdaniem każdy z radnych sam wyciągnie odpowiednie wnioski – z przedłożonego zgromadzonym dokumentu.

 

Radny Jarosław Kulesza – stwierdził: „wpłynęła interpelacja nie będę się odnosił, bo można by było tutaj wiele zacząć, że pan radny Tadeusz Góralczyk złożył taką interpelację, nie wiem kto formułował treść, która zaczynając od początku brzmiała – pan Jarosław Kulesza prowadzi działalność gospodarczą. Pan Jarosław Kulesza nie prowadzi działalności gospodarczej. To tak na początku odpowiadając informuje, że w okresie kiedy firma – Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Agro-rolnik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Śniadowie zawierała umowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, przed ich zawarciem prowadziłem konsultacje z prawnikami, którzy w swojej ocenie prawnej nie widzieli żadnych przeciwwskazań do ich zawarcia. W z związku z tym dziwi mnie tak,  że odgrzebujemy sprawy, które nie mają żadnego związku z bieżącą działalnością Rady Powiatu, ale jeżeli już pan radny Góralczyk wywołał temat Zarządu Dróg Powiatowych oraz bieżących spraw, mam kilka pytań. Przede wszystkim chciałbym żeby została przygotowana informacja, nie spodziewam się, że dzisiaj zostaną odpowiedzi na zadane pytania, ale dla radnych na następną sesję o aktualnej sytuacji w Zarządzie Dróg Powiatowych. Tą informację chciałbym, żeby między innymi były udzielone odpowiedzi takie jak:

czy prawdą jest że pracownik Zarządu Dróg Powiatowych – kierowca został zatrzymany na terenie gminy Zbójna w dniu czternastego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku, Jeżeli jest to prawda to, czy prowadzone było w tej sprawie postępowanie wyjaśniające i kto wówczas pełnił funkcję dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Na jakiej podstawie prawnej prowadzono z panem Krzysztofem Święckim na początku września dwa tysiące dziewiętnastego roku rozmowy o objęciu funkcji w Zarządzie Dróg Powiatowych, skoro urzędujący wówczas dyrektor został zwolniony dwudziestego września, a media informują, że pan Święcki zwrócił się do Prezydenta Miasta Łomży o zgodę na przeniesienie do Zarządu Dróg Powiatowych w dniu dziewiątego września, czyli jedenaście dni przed zaistniałym faktem odwołania dyrektora. Dlaczego w związku z prowadzonym postępowaniem przez Prokuraturę w sprawie przekroczenia przez funkcjonariusza publicznego koordynatora drogomistrza Zarządu Dróg Powiatowych uprawnień, nie zabezpieczono interesów świadków pracujących w tym Zakładzie. Kolejne pytanie – czy prawdą jest, że grupa pracowników Zarządu Dróg Powiatowych złożyła skargę do Państwowej Inspekcji Pracy w związku z panującą tam atmosferą. Teraz pytanie z mojego bliższego podwórka dotyczącego drogi na Starych Duchnach. Przejechałem się dzisiaj tą drogą, ja nie znam się, nie jestem inżynierem budownictwa, ale podbudowa jest zrobiona no powiedzmy, prace w tej chwili nie trwają,  więc pytam się o termin zakończenia tej inwestycji, czy zgodnie z terminem podpisanej umowy. Wiemy, że tam inspektorem jest autor dokumentacji czyli pan Dyrektor Święcki, jak to wyjaśnił pan Starosta, to mamy z tego korzyści finansowe bo są oszczędności więc jest pytanie moje dalsze czy dalej mamy te oszczędności, czy pan Dyrektor Święcki jest również inspektorem na innych inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, czy zatrudniamy kogoś z zewnątrz i już nie szukamy tom oszczędności. Jest pytanie takie, bo rolnicy się pytają, ta droga miała być wcześniej skończona i widać, że nie jest skończona chodzą słuchy, że są błędy w dokumentacji, jeżeli to jest prawda to proszę odpowiedzieć czy tak czy nie. Rzeczywiście jeżeli byłyby błędy w dokumentacji, to kto w jakiś sposób za to ponosi odpowiedzialność. Dziękuję bardzo”.

 

Przewodniczący Rady – podziękował panu radnemu i stwierdził, że interpelację należy złożyć na piśmie, a odpowiedź nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentu.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Adam Zaczek – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2027, została podjęta 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie było (Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Adam Zaczek – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok, została podjęta 13 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było (Uchwała Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Ewa Jarzyło – Naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Kazimierz Polkowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu , została podjęta 12-ma głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; w głosowaniu nie brała udziału radna Maria Dziekońska (Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży  przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Wiesława Masłowska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 13 głosami „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było (Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Kazimierz Polkowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została podjęta 13 głosami „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było (Uchwała Nr XIX/122/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Rady stwierdził, że oświadczenia majątkowe za 2019 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu zostały sporządzone prawidłowo i starannie, natomiast każdy z zainteresowanych otrzymał materiały dotyczące przedmiotowej sprawy i wobec tego nie ma potrzeby odczytywania całej treści niniejszej informacji (informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

Ad 12 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Adam Zaczek – który stwierdził, że: „w imieniu własnym i części radnych złożyłem wniosek do Rady Powiatu, ten wniosek nie został uwzględniony w programie dzisiejszej sesji, nie wiem dlaczego, bo to był wniosek do Rady nie do Pana Wiceprzewodniczącego Rady, który udzielił mi odpowiedzi na mój wniosek. Dziękuję bardzo, ale odpowiedź, którą Pan udzielił dotyczyła uchwały, którą żeśmy podejmowali odnośnie zaopiniowania zasadności wygaszenia radnemu Kaczyńskiemu mandatu. Ja złożyłem zupełnie inny wniosek i to był wniosek do Rady nie tylko do Pana Wiceprzewodniczącego. W związku z tym prosiłbym, aby Wiceprzewodniczący przygotował i przedstawił nam wszystkie dokumenty związane ze sprawą pana Przewodniczącego Kuczyńskiego, a mianowicie całą dokumentację, która była wysyłana do Wojewody Podlaskiego, ponieważ Komisja Skarg i Wniosków doszła do zupełnie innych wniosków niż Wojewoda. W związku z tym chcę skonfrontować czy wszystkie dokumenty, które zostały wysłane są jednoznacznie takie same, czyli czy Komisja pracowała na tych samych dokumentach które otrzymał Wojewoda”.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 13 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu  Łomżyńskiego.

 

                                                                      

Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2020 11:39
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2020 11:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 525 razy