BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVIII/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 30 września 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.17.

 

Przebieg sesji:

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 13-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Adama Zaczka, radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej, radnego Lecha Marka Szabłowskiego oraz radnego Antoniego Włodkowskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad XVIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 13 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Przyjęty porządek obrad obejmował następujące tematy:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu  Łomżyńskiego  za  I  półrocze  2020 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 645 przebiegającego przez m. Stare Kupiski na terenie powiatu łomżyńskiego.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVII Sesji Rady  Powiatu został przyjęty 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Wicestarosta – Maria Dziekońska – na wstępie zaznaczyła, że najważniejszą informacją jaką może przedstawić od zakończenia ostatniej sesji Rady Powiatu jest to, iż Powiat Łomżyński otrzymał dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.256.843 zł, którą będzie mógł przeznaczyć na pokrycie wymaganego wkładu własnego w inwestycjach już rozpoczętych lub planowanych do realizacji w najbliższym czasie. Z kolei przedstawiając dalszy ciąg informacji o pracy Zarządu między sesjami stwierdziła, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 września br. podjął 20 uchwał: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok; w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży; w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wizna, Powiat Łomżyński; w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński; w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński; w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Baranowo, Powiat Ostrołęcki; sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg gminnych i drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarnia i Gminy Myszyniec, Powiat Ostrołęcki; w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej i drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Goworowo, Powiat Ostrołęcki; w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Rzekuń, Powiat Ostrołęcki; w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Rzekuń, Powiat Ostrołęcki; w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Miasta Stawiski, Powiat Kolneński; w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarna Białostocka, Powiat Białostocki;  w sprawie porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na długości ok. 2400 m., gm. Piątnica”; w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-12b bariery łańcuchowe) w celu wymiany oznakowania pionowego na drodze powiatowej nr 1928B- ul. Łomżyńska, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Przestrzelska oraz na drodze powiatowej nr 1961 B – ul. Wojska Polskiego w m. Jedwabne; w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w miejscowości Chojny Młode; w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 10.04.2019 r. w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Łomży  w zarząd drogi powiatowej nr 1904B Łomża- Szablak- Nowogród, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 105 737B ulica Piaskowa we wsi Jednaczewo wraz ze skrzyżowaniem do granicy Gminy Łomża z Gminą Nowogród; 3 uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia  i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem; w sprawie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/3. Zarząd także podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/3.

Ponadto przyjął 3 projekty uchwały Rady Powiatu: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023; w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok; w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 645 przebiegającego przez m. Stare Kupiski na terenie powiatu łomżyńskiego.

Następnie Wicestarosta przedstawiła informację nt. innych wydarzeń, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub  zapytania.   

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

Ad 6 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista Wydziału Finansowego przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2020 roku (ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 7 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił członka Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Zenon Białobrzeski – odnosząc się do proponowanej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023 stwierdził, że w ocenie Rady te zmiany są nie do przyjęcia. Już wcześniej była mowa o nierównym traktowaniu poszczególnych gmin, o tym że niektóre są traktowane preferencyjnie a inne gorzej. Zaznaczył, że chciałby, aby każda z 9-ciu gmin, która jest w powiecie łomżyńskim była uwzględniana w tych wydatkach finansowych.

Z kolei dodał – „wcześniej w imieniu Pani Wójt Gminy Zbójna deklarowałem, iż wszystkie inwestycje, które będą realizowane z dofinasowaniem powyżej 50 % - Gmina Zbójna chce realizować. W dniu dzisiejszym mogę potwierdzić to stanowisko – Pani Wójt. Dofinasowania generalnie są nierówne. Przykładem jest przyjmowana na ostatniej sesji do realizacji droga Wizna – Jedwabne.

Zauważcie Państwo, że w dokumentacji Starostwa dotyczącej tego przedsięwzięcia jest zapisane, że odbywać się będzie to bez udziału finansowego Powiatu, środki finansowe będą pochodzić jedynie z gmin. Zastanawiam się czy w oparciu o Komisję Rewizyjną nie poprosić informacji nt. porozumień z gminami i czy gminy zgadzają się na partycypację w kosztach. W dniu dzisiejszym proponują nam Państwo zwiększenie wydatków inwestycyjnych Powiatu o kilkanaście milionów złotych. Chciałbym wiedzieć, bo nie znalazłem w tych dokumentów uzasadnienia zwiększania finansowania budowy drogi Piątnica – Kalinowo. Tam jest ponad 4 mln zł. Bardzo możliwe, że tak jest. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli to by wynikało z dokumentacji technicznej. Różnie to bywa przy opracowywaniu dokumentacji technicznej, ale kwota 4 mln zł jest to znaczna kwota. Już poprzednio mówiliśmy, że gmina Śniadowo jest preferencyjnie traktowana. Dotychczas w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjętych inwestycji drogowych dla tej gminy była kwota powyżej 9 mln zł. W dniu dzisiejszym Państwo proponujecie nam, abyśmy przyjęli dla tej samej gminy przyjęli dwie następne inwestycje drogowe, w ogólnej kwocie ponad 10 mln zł – do pełnej realizacji w przyszłym roku. Chciałbym zobaczyć dokument, w oparciu o który możecie Państwo przyjąć takie założenia, bo nawet jeżeli przyjmiemy, że dofinansowanie będzie 50 % i gmina ze Starostwem będzie finansowała po połowie, to i tak w przyszłym roku wydatki Gminy Śniadowo na realizację tych przedsięwzięć będą sięgały 5 mln zł, a ja twierdzę, że nie stać tej Gminy na realizację takich przedsięwzięć. Po prostu dlatego, że budżet Gminy nie pozwoli na pokrycie tak dużych środków finansowych. Dziwię się członkom Zarządu, że akceptują i przyjmują do realizacji takie przedsięwzięcia, bo przecież zarówno gmina Nowogród ma duże potrzeby inwestycyjne, gmina Miastkowo wcale niemniejsze, a wy jesteście reprezentantami tamtych gmin, nie gminy Śniadowo czy też gminy Piątnica. Nie wiem jak na zebraniach w swoich wsiach  powiecie swoim mieszkańcom, że akceptujecie takie rozwiązania, że nie widzą waszej gminy w wydatkach finansowych. Ja swoim mieszkańcom będę mógł przynajmniej powiedzieć, że to była decyzja większości Rady, na tym polega demokracja, ale ja zrobiłem wszystko, aby zmienić to. Apeluję do szanownych radnych, abyśmy w dniu dzisiejszym nie przyjmowali tej uchwały, odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej, abyśmy poprosili Zarząd o pełną informację na następnej sesji. Nic się nie stanie w budżecie, jeżeli tego dziś nie przyjmiemy. Nic, zupełnie nic nam nie grozi, wszelkie zmiany jakie dokonamy będą zmianami tak samo ważnymi jak zmiany przyjęte w dniu dzisiejszym.

Nie chciałabym, abyśmy postawili, dla mnie skądinąd bardzo sympatycznej gminy Śniadowo, ja się tam urodziłem i pierwsze pięć lat życia spędziłem w tej gminie, więc mam tam dużo rodziny  i sympatii wiele dla tej gminy, ale nie mogę jako radny gminy Zbójna pozwolić na to, że gmina Zbójna nie otrzymuje zupełnie żadnych środków, a potrzeby wcale ma niemniejsze, natomiast ta gmina ma aż tak duże. Podobnie jak gmina Piątnica, chociaż tutaj to jest przyjęte zadanie i gdybym uzyskał uzasadnienie zwiększenia środków na tą wcześniej przyjętą inwestycję, to tak, natomiast Zarząd Powiatu nie pokusił się o przekonanie mnie w tym temacie, że akurat jest to celowe”.

 

Radny Sławomir Łomotowski – stwierdził – „może nie będę tak rozwijał swojej wypowiedzi, tak jak zrobił to mój przedmówca, niemniej jednak chciałem również poruszyć ten temat.  Przeglądając Wieloletnią Prognozę Finansową natrafiłem na te nowe zadania i byłem zdumiony. Jakiś czas temu rozmawialiśmy nt. równości wszystkich gmin, nt. jawności podejmowanych decyzji, nt. dyskusji tego jakie prowadzimy inwestycje i gdzie prowadzimy. Ja jestem zdumiony patrząc na swoich kolegów radnych, członków Zarządu jak lekką ręką podejmują decyzje, gdzie nie ma sprawiedliwości, która powinna być. Nie wiem czym się kieruje Państwo podejmując takie decyzje, ale to jest głęboko niesprawiedliwe, że nagle jest wprowadzane zadanie o wartości ponad 10 mln zł. Mało tego, inwestycja ma być wykonana do 2021 roku, to jest praktycznie już, gdzie pojawiają się informacje, że będziemy musieli zaciągać kredyty. Nie wiem jak to opowiedzieć, jestem radnym 3-cią kadencję, ale z takimi zachowaniami mam do czynienia pierwszy raz. Ja bym proponował, żeby co niektórzy radni zajrzeli głęboko w swojej serca, porozmawiali z nami i stanęli oczy w oczy przed nami i podyskutowali. Podejmujcie decyzje, które są w waszym przekonaniu właściwe, w waszym sercu, nie które mają czemuś służyć, bo ja już nie będę rozpatrywał czemu to służy i czemu tak”.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – stwierdziła – „odnosząc się do moich przedmówców, kolegów radnych, w kolejności w jakiej występowali chciałabym przypomnieć, że działamy w oparciu o porozumienia zawierane z gminami powiatu łomżyńskiego. Wszyscy wójtowie i burmistrzowie wyrazili zgodę na finasowanie inwestycji – wkładu własnego w równych częściach. Jedynym odstępstwem jakiego dopuściliśmy się w tej mierze, była inwestycja na terenie gminy Zbójna, na drodze w Kuziach jak się nie mylę. Powiat wyłożył 560.000 zł a Gmina wyłożyła 200.000 zł. To a propos równości dofinasowania. Jeśli natomiast chodzi o przyszłość, czy teraźniejszość, to co się dzieje, Pan radny używa sformułowań ‘w ocenie Rady’, ‘ja twierdzę, że nie stać tej Gminy na realizację budżetu’ – w odniesieniu do Gminy Śniadowo. Uważam, że są to nazbyt daleko idące stwierdzenia, ponieważ to Rada za chwilę głosując oceni ten projekt i to właśnie będzie ocena tego projektu. Natomiast w stosunku do Gminy Śniadowo to takie prawo posiada tylko i wyłącznie Wójt Gminy Śniadowo i Rada Gminy, jeżeli chodzi o budżet Gminy Śniadowo.  

Jeśli chodzi o inwestycje na Zbójnej to posiadam tutaj wniosek Pana radnego i posiadam pismo Pani Wójt Gminy Zbójna z propozycjami współpracy i one różnią się zasadniczo, ponieważ Pan radny wskazuje na drogę Nr 1905 Kuzie – Wyk – 4 km, Pani Wójt zaproponowała na tej drodze 1,6 km do zrobienia. Pan proponuje inną drogę na terenie gminy Zbójna: Zbójna – Ruda Osowiecka, Pani Wójt proponuje drogę w zupełnie innym miejscu – Nr 1889B. Więc też bym się zastanowiła czy posiada Pan na pewno upoważnienie od Pani Wójt do wypowiadania się w sprawie tych dróg.

Jeśli chodzi o podział środków finansowych między te gminy – 9 gmin, współdziałamy z każdą, nie widziałam żadnych skarg od żadnego wójta ani burmistrza z naszego terenu. Myślę, że staramy się w zmieniających się warunkach gospodarczych, ale też przy istniejącej pandemii, podejmować jak najlepsze decyzje i otrzymać jak największe dofinasowania.

Czy ktoś z Państwa radnych, którzy jak twierdzicie, jesteście tu już którąś kadencję z kolei, wyobrażał sobie chociażby w poprzedniej kadencji, iż Powiat Łomżyński w jednym roku złoży, bagatela – 28 wniosków na dofinasowanie inwestycji drogowych i ma w tym względzie realne szanse na otrzymanie tego dofinasowania. Myślę, że odpowiedź będzie negatywna. W związku z tym wydaje mi się, że należy się cieszyć, ja bynajmniej się cieszę, że mam tę możliwość sprawowania funkcji w tej chwili i działania dla dobra Powiatu, dla jego mieszkańców w jak najszerszym zakresie, właśnie teraz.

Jeśli chodzi o zwiększenie wartości inwestycji Piątnica Włościanka – Kalinowo, wynika ona po prostu z kosztorysu inwestorskiego. Robiony jest w tej chwili projekt.

Jeśli chodzi o nowe zadania, to zgłosiliśmy je do Funduszu Dróg Samorządowych – 19 wniosków i dzisiaj z 10 wniosków zgłoszonych do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 9 jest na drogi. Nie wiemy dziś, które wnioski zostaną rozpatrzone pozytywne i w jakiej wysokości otrzymamy dofinasowanie. Jak nazwy tych dokumentów wskazują są to dokumenty planistyczne i będziemy je dostosowywać. W związku z tym myślę, że nie jest tak że gminy nie otrzymują, a to że otrzymują je w różnej wysokości to już o tym rozmawialiśmy, padały tutaj nieprawdziwe dane, przedkładaliśmy wyliczenia w Raporcie o stanie Powiatu Łomżyńskiego za rok 2019 znalazły się tabele, te wyliczenia zostały pokazane wszystkim. W związku z tym proszę, aby te hasła, slogany  nie były tak łatwo rzucane z tej mównicy, zwłaszcza jeżeli teraz u nas się tak dużo dzieje.

Jeśli chodzi o wypowiedź radnego Sławomira Łomotowskiego to w sumie nie widzę tutaj żadnej merytorycznej kwestii. ‘Byłem zdumiony’, ‘Lekką ręką’, ‘nie ma tej sprawiedliwości, która powinna być, w waszym sercu’. Każdy z nas posiada serce i bez wątpienia mamy sumienia i staramy się nimi kierować. W związku z tym do wszystkich z pewnością jest to skierowane,  chciałabym tylko podkreślić, że staramy się jak najlepiej realizować budżet Powiatu Łomżyńskiego i pozyskiwać kolejne środki i mam nadzieję że złożone wnioski otrzymają w jak największej liczbie dofinasowanie z korzyścią dla Powiatu Łomżyńskiego”.

 

Radny Zenon Białobrzeski – „jak zwykle to Pani Starosta, to nie my sloganami się posługujemy, to Pani w swojej wypowiedzi tylko i wyłącznie ‘na okrągło mówi’. Ja prosiłem o przedstawienie niektórych danych i uzasadnienie. Odnośnie drogi przez Kalinowo, jeżeli faktycznie aż o taką kwotę wzrasta zadanie inwestycyjne, przyjmuję to za dobrą monetę, że tak faktycznie jest. Natomiast na przyszłość jeżeli będzie Pani wysyłała informację radnym na sesję to proszę ją uszczegółowić, żebyśmy nie wracali na sesji do niepotrzebnych rozmów na ten temat.

Proszę Panią, ja już składałem informację w imieniu Pani Wójt i po konsultacji z Panią Wójt, więc proszę mi tutaj nie zarzucać kłamstwa, a to, że Pani Wójt dużo wcześniej złożyła wniosek o jedną drogę, to nie znaczy, że radny Powiatu nie ma prawa wnioskowania budowy jeszcze dwóch innych odcinków. Tych odcinków w Zbójnej znalazłbym pewnie ze 30-ci, ale ograniczyłem się do dwóch, ponieważ aż takie mamy zapędy inwestycyjne, w związku z czym uważałem że jest to mój obowiązek, a do 15-go września była taki termin, że do przyszłorocznego budżetu trzeba było składać wnioski, więc ja ten wniosek złożyłem. I bardzo proszę Pani Starosto, z całym szacunkiem dla Pani, proszę o szacunek dla mnie i dla innych radnych. Zarzucanie mi kłamstwa bądź niedokładności w tym co robię, ze strony Pani uważam powiedzmy za drobny błąd w wypowiedzi w dnu dzisiejszym, tak to potraktujmy. 

Jeszcze przypomnę Pani Staroście, że gminy wcale nie mają obowiązku partycypowania w kasztach budowy dróg. Jest to zadanie własne Powiatu i jest to tylko i wyłącznie dobra wola gmin, że chcą partycypować w budowie, natomiast gminy nawet jeżeli nie wyłożą ani złotówki, to Powiat i tak ma obowiązek realizacji tych zadań, bo na te zadania dostaje konkretną kwotę. Jeżeli w gminie Zbójna jest 56 km dróg powiatowych, to wcale to nie jest mała kwota i będę się dopominał, aby ta kwota wracał do gminy Zbójna”.    

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023, została podjęta 9 głosami „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymującymi się” (Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista Wydziału Finansowego przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił członka Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok, została podjęta 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie było (Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Wicestarosta – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 645 przebiegającego przez m. Stare Kupiski na terenie powiatu łomżyńskiego.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Mirosław Szymanowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Zenon Białobrzeski – zapytał czy w przedmiotowej sprawie jest stanowisko Rady Gminy Łomża lub stanowisko Wójta.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że procedura kaskadowego przekazania dróg nie jest procedurą koncyliacyjną, czyli że wymaga zgody rady, natomiast nie wpłynęły żadne zastrzeżenia w tej sprawie.  

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 645 przebiegającego przez m. Stare Kupiski na terenie powiatu łomżyńskiego, została podjęta 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie było (Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 W wolnych wnioskach głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Dębek, który odczytał pismo z dnia 18 września 2020 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie konieczności stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego – Pana Jana Kuczyńskiego (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei głos zabrał radny Sławomir Łomotowski, który poinformował, że nie zdążył zabrać głosu w punkcie interpelacje i zapytania radnych i w związku z tym w wolnych wnioskach chce złożyć wniosek dotyczący tego, aby zgłaszane interpelacje mogły być odczytywane podczas sesji.

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że nie ma przeciwskazań, aby odczytać interpelację, którą składa się na piśmie. Przypomniał, że podczas poprzedniej sesji taka sytuacja miała miejsce, kiedy swoją interpelację czy zapytanie odczytał radny Jarosław Kulesza.  

 

W związku z tym radny Sławomir Łomotowski zapytał czy prace budowalne na drodze na odcinku Stara Łomża – Siemień – Rybno są już zakończone. Dodał, że odcinek tej drogi nadal jest zamknięty, mimo to, iż prace nie są już prowadzone. 

 

Ponadto poprosił, aby Pani Wicestarosta w sytuacji kiedy jest jakaś sprawa np. dotycząca inwestycji drogowych, którą między innymi może być zainteresowany radny powiatu pochodzący z danego terenu, nie tylko zapraszała na spotkanie konsultacyjne sołtysa, ale także tego zainteresowanego radnego.

 

Z kolei odnosząc się do wypowiedzi Pani Wicestarosty w poprzednich tematach stwierdził, że nie usłyszał konkretów, a jedynie jakieś zarzuty. Ponadto dodał: „mówiłem też o pewnej wolności w podejmowaniu decyzji i głosowaniu, nie mniej jednak i o sumieniu również. Przypomniała mi się może niemiła sytuacja dla mnie, kiedy Państwo wspólnie z wójtami ustaliliście, że Internat w Marianowie zostanie przeznaczony na miejsce kwarantanny dla mieszkańców powiatu. Nikt z Państwa nie raczył do mnie zadzwonić jako do Dyrektora Szkoły i jako kolegi radnego. O tym nie wiedziałem. Zostałem postawiony w bardzo złej sytuacji, kiedy np. teraz tam mieszka 110 uczniów, mieszkańców powiatu. Co by było gdyby ten Internat został zakwalifikowany. Mało tego. Również otrzymałem pismo, w którym zobowiązujecie mnie jako Dyrektora do wyznaczenia pracowników do obsługi tego Internatu, gdzie obowiązek spoczywał na Staroście. Mówimy o sumieniu, mówimy o sercu”.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że jako radny z terenu gminy Piątnica został poinformowany o tym, że Internat w Marianowie ma być przeznaczony na miejsce kwarantanny dla mieszkańców powiatu.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że: „jeśli chodzi o inwestycję na Starej Łomży, to inwestycja jest jeszcze nieodebrana i niezakończona. Około miesiąca temu, jeszcze nie była tam wylana wierzchnia warstwa asfaltu.

Jeśli chodzi o konsultacje, to na pewno one są wskazane na etapie projektowania, czego dowodzi wiele problemów później – w trakcie realizowania inwestycji. Stąd też mam do Państwa prośbę, żeby właśnie na etapie projektowania bardziej się włączać w projektowanie tych naszych inwestycji, ponieważ to co lakonicznie Pan radny nadmienił, mój kontakt z panią sołtys, to drobna sprawa ratująca wjazd akurat na zabytek archeologiczny można powiedzieć. W związku z tym staramy się oczywiście dokładać wszelkich starań tam gdzie jest to możliwe. Czasami decyzje niestety muszą być podejmowane w ciągu kilku godzin i trudno wtedy zwoływać jakieś szersze gremium.

Jeśli chodzi o Internat jako wyznaczony na miejsce do kwarantanny, to tak się składa, że był jedynym miejscem w powiecie łomżyńskim, które spełniało przynajmniej jakieś ogólne warunki, które przy kwarantannie były wymagane. W związku z tym staraliśmy się do końca zabezpieczyć  w najszerszym wymiarze to działanie oraz zagwarantowanie takiego miejsca.

W związku z tym nie doszło do wyznaczenia Internatu w Marianowie i była wyznaczona inna lokalizacja. Więc nie rozumiem po tutaj tego typu uwagi.

Jeśli chodzi natomiast o prace w czasie Covid-u to Starostwo Powiatowe w Łomży pracuje w pełnym wymiarze, cały czas, stosujemy środki ochrony dostępne, ale nie ograniczamy wejść. Stąd też uważam, że staramy się traktować naszych mieszkańców jak najlepiej, żeby ten zakres usług był jak najszerszy i dostoswany do potrzeb, aby wszytko sprawnie przebiegało”.

 

Z kolei głos zabrał radny Tadeusz Góralczyk, który odczytał interpelację dotyczącą byłego Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego – w latach 2014 – 2018 (ww. interpelacja stanowi

 

Radny Zenon Białobrzeski – „ponieważ wracamy do historii, to może i ja sobie pozwolę wrócić do historii. Poprzednim Starostą Powiatu Łomżyńskiego była Pani Elżbieta Parzych, która obecnie jest Wójtem Gminy Zbójna. Tutaj już nie pierwszy raz mi wymówiono, Pan Przewodniczący, Pani Starosta, ale nie tylko, że została zrealizowana inwestycja jedna w Zbójnej we wsi Kuzie, odcinek drogi o długości niespełna 1 km, to chciałem państwa poprawić. W czasie poprzedniej kadencji takich odcinków zostały wykonane dwa, dwa niespełna kilometrowe. Więc widać jakie było podejście Pani Starosty do Powiatu, gdzie pewnie wtedy także miała możliwość lepszego oddziaływania na korzyść swojej gminy, tylko starosta jest powołany po to, aby równo dbał o wszystkich, a nie tylko o wybranych. Dziękuję bardzo. Tyle historii”.

 

Przewodniczący Rady – „myślę Panie radny, że naprawdę wiele robimy w tej gminie, naprawdę wiele robimy w powiecie. Cieszmy się z tego co robimy, ciężko Zarząd pracuje, no więc nie krytykujmy tego”.

 

Radny Zenon Białobrzeski – „Panie Przewodniczący, jeszcze raz mówię, że tamten odcinek został zrealizowany w poprzedniej kadencji, nie w tej, nie mów, że robimy, bo na rzecz Zbójnej robimy zdecydowanie mniej, ja postaram się policzyć ile z tego tytułu pieniędzy wpłynęło do Powiatu, z tytułu dróg powiatowych, a ile zostało skierowanych na teren Zbójnej”.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że on był na odbiorze drogi w tamtym roku.

 

Radny Sławomir Łomotowski, który poinformował, że w Internacie w Marianowie warunki są takie, że pokoje są 3-osobowe a łazienki wspólne, i nie są to warunki, w których powinna być przeprowadzana kwarantanna.

 

Przewodniczący Rady – przypomniał, że finalnie kwarantanny w Internacie w Marianowie nie było.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 11 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady  XVIII-tej  sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

 

                                                                       

Data powstania: czwartek, 12 lis 2020 15:19
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2020 15:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 553 razy