BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

STAROSTA  ŁOMŻYŃSKI na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży   ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

I.  Określenie stanowiska urzędniczego:

 Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łomży w wymiarze 1 etatu

 II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:


1.Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: administracja,
 2. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ),                                          
 3. umiejętność obsługi komputera ( w tym pakiet Microsoft Office, internet),
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 5. umiejętność redagowania pism urzędowych, zarządzeń i uchwał Starosty i organów Powiatu,
 6. obywatelstwo polskie,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego,
 10. cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, odpowiedzialność.

2.Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Wykonywanie zadań z zakresu obsługi kancelaryjnej sekretariatu Starosty i Wicestarosty, w tym m.in.:

 1. przygotowywanie korespondencji wpływającej do Urzędu, jej przekazywanie oraz nadawanie,
 2. obsługa narad i spotkań Starosty i Wicestarosty,
 3. obsługa centrali telefonicznej,
 4. obsługa konta poczty elektronicznej,
 5. pomoc w przygotowywaniu obrad sesji i posiedzeń Zarządu Powiatu,
 6. prowadzenie rejestru umów realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
 7. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
 8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27,
 2. umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
 5. normy czasu pracy: praca w wymiarze pełnego etatu, w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 

 1. list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 2. curriculum vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, podpisane własnoręcznie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru,
 9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert:

1)osobiście w zamkniętych kopertach do kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży (pokój 301, II piętro), 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,

lub:

2) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym”.

 

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2020r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 VIII. Informacje dodatkowe:

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Łomży w dniu 27 października 2020 roku.
 2. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieniu telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowani.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27 przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku ich nieodebrania zniszczone komisyjnie.
 4. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 (pok.304) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip.
 5. Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Kaczmarczyk – Główny specjalista, tel. (086) 215 69 69

Wicestarosta

Maria Dziekońska

 

Klauzula informacyjna:

 Starostwo Powiatowe w Łomży spełniając obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ) ( Dz.U.UE.L.2016.119, str. 1 zm. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2)  informuje, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@powiatlomzynski.pl; tel/ 86 2156900.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( art.9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w przepisach prawa. Dokumenty aplikacyjne kolejnych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone;
 3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Łomża, dnia 14 października 2020 roku

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 paź 2020 13:37
Data opublikowania: środa, 14 paź 2020 13:45
Data edycji: środa, 14 paź 2020 15:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1671 razy
Ilość edycji: 1