BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVII/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 27 sierpnia 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.20.

 

Przebieg sesji:

 Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17 członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Sławomira Łomotowskiego. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poprosił o wycofanie punktu dotyczącego sprawozdania za 2019 rok z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łapach na obszarach Powiatu Białostockiego, Bielskiego, Łomżyńskiego, Monieckiego i Wysokomazowieckiego. Wyjaśniając stwierdził, że przedstawiciel Wód Polskich ze względów służbowych nie mógł uczestniczyć w trwającej sesji i w związku z tym przedmiotowy temat zostanie omówiony na kolejnej sesji.

Radny Antoni Włodkowski – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa wnosiła o przedstawienie informacji nt. zaplanowanych działań przez Wody Polskie dotyczących nawadniania, czyli Komisji chodziło o tzw. małą retencję wodną. Natomiast zadania, które dotychczas zostały wykonane przez Wody Polskie, tj. wykaszanie oraz oczyszczanie rowów są powszechnie znane.

Przewodniczący Rady – poinformował, że z pewnością na kolejnej sesji ww. sprawa zostanie omówiona z udziałem przedstawiciela Wód Polskich.

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań.

Przewodniczący Rady, wobec braku innych uwag i propozycji zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowane zmiany zostały przyjęte 15 głosami „za” (w głosowaniu nie brała udziału radna Wiesława Masłowska, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

W kolejnym głosowaniu porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu z ww. poprawką został przyjęty 15 głosami „za” (w głosowaniu nie brała udziału radna Wiesława Masłowska, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).

 

Przyjęty porządek obrad obejmował następujące tematy:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zasadności wygaszenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego Pana Jana Kuczyńskiego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z  XVI  Sesji  Rady  Powiatu został przyjęty 14 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Radny Jarosław Kulesza – poprosił o udzielenie szerszej informacji nt. odwołania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Wyjaśniając dodał, że sprawa ta była opisywana na jednym z lokalnych portali internetowych oraz że z posiadanych przez niego informacji wynika, iż w problemowej sprawie jest także przedstawiany wątek lekarza z gminy Śniadowo.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poinformował, że uchwała wraz z uzasadnieniem dotycząca odwołania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży znajduje się   w Biuletynie Informacji Publicznej, do którego osobiście odsyła zainteresowanych, natomiast ze względu na trwające postępowanie prowadzone przez odpowiednie organa nie może udzielić publicznie szerszych informacji, przy czym jeżeli ktoś będzie pragną porozmawiać z nim w przedmiotowej sprawie to jest do dyspozycji w czasie przerwy lub po zakończeniu sesji. 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.   

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił  Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Adam Zaczek – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zenon Białobrzeski – odnosząc się do nowej inwestycji zaproponowanej do wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego, zapytał czy Powiat ma zabezpieczone środki na te zadanie, czy w tej sprawie są podpisane porozumienia z samorządem Gminy Jedwabne oraz samorządem Gminy Wizna, a także czy są zagwarantowane środki z budżetu Państwa czyli od Wojewody. Dodał, że jeżeli nie ma takich zabezpieczeń to wszystko jest „patykiem na wodzie pisane” i osobiście byłby bardzo ostrożny co do wpisywania tak dużych inwestycji, bez odpowiedniego zabezpieczania. 

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poinformował, że nowe zadanie zaproponowane do  wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego ma charakter pilotażowy, jeżeli chodzi o Powiat Łomżyński, zarówno jeżeli chodzi o zakres zadania jaki i środki finansowe, które mają pochodzić z różnych źródeł. Jednym ze źródeł jest dotacja przyznana przez Sejmik i Zarząd Województwa w wysokości 2,5 mln zł, jako zabezpieczenie udziału własnego, drugie potencjalne źródło finansowania to Fundusz Inwestycji Lokalnych, gdzie budżet Państwa skieruje do naszego Powiatu kwotę 2,56 mln zł, przyznane na wniosek Zarządu Powiatu. Następne to druga edycja Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie w budżecie Państwa ogółem w skali kraju jest zapisana kwota 6 mld zł dal samorządów różnych szczebli. Fundusz Dróg Samorządowych to kolejne źródło, do którego złożony został wniosek o dofinansowanie.

Ponadto zaznaczył, że Powiat będzie po raz pierwszy realizował inwestycję w systemie zaprojektuj i buduj. Jest to podyktowane potrzebą wykorzystania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przedmiotową inwestycję, która będzie realizowana w latach 2020 – 2022. Przygotowany harmonogram realizacji zadań ma zapewnić bezpieczeństwo, czyli jak nie zostanie rozstrzygnięty ogłoszony przetarg to nie zostanie również podpisana umowa, co jest rzeczą oczywistą.  

Dodał, że rozstrzygnięcie konkursów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych prawdopodobnie będzie już we wrześniu i w związku z tym będzie znana decyzja co do przyznania dotacji na ww. zadanie, natomiast w międzyczasie Zarząd Dróg Powiatowych będzie procedował ogłoszenie przetargów. Przed podpisaniem umowy i rozstrzygnięciem przetargów będziemy musieli mieć zapewnione finansowanie. Natomiast samorządy gminne wg dotychczas obowiązujących zasad współpracy w tym zakresie, mają sfinansować udział własny w wysokości 50 %.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że w przedmiotowej sprawie warto zaryzykować.

 

Zenon Białobrzeski – stwierdził, ze lubi ryzyko, ale nie w przypadku kiedy środki są od niego niezależne.

Ponadto dodał, że nie otrzymał odpowiedzi czy Powiat ma podpisane porozumienia z Burmistrzem Jedwabnego oraz Wójtem Gminy Wizna a także czy są zagwarantowane środki z budżetu Państwa. Podkreślił, że jest za realizacją tej inwestycji, ponieważ z doświadczenia wie, iż droga ze względu na słaby stan techniczny potrzebuje remontu. Natomiast w celu podejścia realistycznego do tego zadania zaproponował podzielenie go na części i nazwanie etapu I zadania, na które są potwierdzone środki.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że w przedmiotowej sprawie w zasadzie nie ma ryzyka i w jego ocenie należy te zadanie realizować.

 

Radny Adam Zaczek – zapytał czy jeżeli np. inwestycja w części zostanie zrealizowana ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast pozostałej części niezbędnych środków nie uda się pozyskać, to czy w takiej sytuacji, ze względu na niezrealizowanie całego zadania, konieczny będzie zwrot środków na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Starosta wyraźnie poinformował, że są prowadzone niezbędne rozmowy w przedmiotowej sprawie, aby pozyskać odpowiednie środki.

 

Starosta – poinformował, że na Komisji Budżetu ww. pytanie już zadał radny Adam Zaczek i otrzymał na nie odpowiedź, jednak mimo to powtórzył, iż dotacja w wysokości 2,5 mln zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego może być przeznaczona tylko na zabezpieczenie udziału   w przedmiotowej inwestycji, na nic innego nie może być przeznaczona. Podkreślił, że nie   zostanie podpisana żadna umowa, jeśli nie będzie finasowania, w związku z  tym nie ma żadnego ryzyka.  

Z kolei dodał, że porozumienia z samorządami gminnymi podpisywane są po ogłoszeniu przetargów, tak zawsze było i w tym przypadku będzie identycznie. Po określeniu kwoty – otwarciu ofert i poznaniu wartości inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje projekt porozumienia, które w pierwszej kolejności podpisuje reprezentant gminy a następnie Zarząd Powiatu.  

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023, została podjęta 15 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Adam Zaczek – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok, została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było. W głosowaniu nie brała udziału radna Maria Dziekońska (Uchwała Nr XVII/111/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Renata Wierzba – główny specjalista z Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Wiesława Masłowska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, została podjęta 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było. W głosowaniu nie brał udziału radny Jarosław Kulesza (Uchwała Nr XVII/112/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Wiesława Masłowska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVII/113/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której obrady zostały wznowione.

 

Ad 10 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zasadności wygaszenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego Pana Jana Kuczyńskiego. W związku z tym, że niniejsza sprawa dotyczyła jego osoby poinformował, iż wycofuje się z głosowania nad przedmiotową uchwałą.

 

Następnie głos zabrała Wicestarosta – Maria Dziekońska, która przedstawiła projekt ww. uchwały. Podsumowując zaznaczyła, że Rada Powiatu powinna zając stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 31 sierpnia br. 

 

Z kolei Jarosław Kulesza – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – poinformował, że w jego ocenie sprawa jest szczególnie trudna, ponieważ dotyczy jednego z kolegów radnych, natomiast jak to kilkukrotnie już się okazywało przepisy obowiązującego prawa w tym zakresie są bezwzględne, czego dowodzi przykład byłego Wójta Gminy Śniadowo, śp. Andrzeja Zaremby, który utracił pełnioną funkcję publiczną ze względu na pobranie diety z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w Kole Rolniczym, w wysokości zaledwie około 200 zł. Postepowanie w tej sprawie toczyło sią aż do wyroku, który został wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Kontynuując odczytał opinię Komisji o następującej treści: „Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zasadności wygaszenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego Pana Jana Kuczyńskiego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zasadności wygaszenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego Pana Jana Kuczyńskiego. Uzasadnienie: Komisja stwierdza, że zgodnie z art. 25 b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jest to zakaz bezwzględny, którego złamanie skutkuje koniecznością wygaszenia mandatu radnego. Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Stwierdza, że radny Jan Kuczyński zawarł umowę dn. 19.12.2018 r. z jednostką podległą Powiatowi Łomżyńskiemu – Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, czyli pełniąc funkcję radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego – po zaprzysiężeniu w dniu 2 listopada 2018 roku.  W związku z powyższym Komisja stwierdza, iż w tej konkretnej sytuacji ma zastosowanie art. 25b ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym” (opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Adam Zaczek odnosząc się do uzasadnienia do projektu uchwały stwierdził, iż nie jest jasne kto przygotował ten dokument, czy był to radca prawny, czy pani Wicestarosta, natomiast jeżeli sprawa dotyczy Przewodniczącego Rady to obowiązki proceduralne powinien pełnić Wiceprzewodniczący Rady, a Przewodniczący nie powinien podpisywać dokumentów dotyczących wygaszenia jego mandatu.

Ponadto stwierdził, że uważa, iż jeżeli ktoś popełni błąd to powinien się do niego z odwagą przyznać i ponieść tego konsekwencje. Odwołał się do opinii prawnej radcy prawnego, która została opublikowana na jednym z lokalnych portali internetowych. Opinia ta w swojej treści stwierdza, że Rada w takiej sytuacji powinna uznać za zasadne lub za niezasadne wygaszenie mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego. Podkreślił, iż przedstawiona wersja projektu uchwały z góry sugeruje, że radni mają uznać za niezasadne wygaszenie mandatu radnego. Wobec tego zaproponował poprawienie tego projektu w taki sposób, aby w pierwszej kolejności zagłosować na zasadnością i z kolei nad niezasadnością wniosku.

Podsumowując przekazał treść ww. opinii prawnej Przewodniczącemu Rady – jako załącznik do protokołu (ww. opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady poinformowała, że nie przygotowywał projektu uchwały w przedmiotowej sprawie, po czym udzielił głosu Wicestaroście Łomżyńskiemu.

 

Maria Dziekońska stwierdziła, że nie wie gdzie się podpisał Przewodniczący Rady, natomiast projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został przygotowany przez nią w uzgodnieniu z radcą prawnym, z którym zostało ustalone, iż podpis Przewodniczącego Radny pod uchwałą stanowi tylko kwestię techniczną. Ponadto zaznaczyła, że sam Przewodniczący wyłącza się nad głosowaniem nad uchwała, czyli w jej ocenie wszelkie reguły, nie tylko prawne, ale także fair play zostały zachowane. 

Także stwierdziła, że nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek projekty uchwał były konstruowane w sposób zaproponowany przez radnego Adama Zaczka, natomiast jeżeli radny jest przeciwny stanowisku zaproponowanemu w projekcie uchwały to może to wyrazić w głosowaniu – głosując przeciw i to jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe opinie prawne, to wykładnia prawa ma to do siebie, że jest wykładnią. Stanowisko i wykładnię prawną zawartą w projekcie uchwały zweryfikuje Wojewoda, który jest organem właściwym do rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

 

Radny Zenon Białobrzeski stwierdził, że niestety sprawa jest szczególnie drażliwa, jednak w jego ocenie wskazana jest interpretacja art. 25b pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, którą powinien aktualnie przedstawić radca prawny.

 

Mecenas Dariusz Wąsowski – stwierdził, że dokonał już interpretacji prawnej podpisując się pod chwałą Zarządu, zgodnie z tym co powiedziała pani Wicestarosta. Ponadto podkreślił, że przedstawiony projekt uchwały jest jedynie stanowiskiem Rady Powiatu i niczym więcej, a ostateczna ocena sytuacji będzie należała do Wojewody Podlaskiego, który stwierdzi czy to art. 25b pkt 1, czy też przyjęty i wskazany przez Zarząd Powiatu art. 25b pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym jest bardziej istotny w tej kwestii. Dodał także, że generalnie Zarząd Powiatu nie mógł przyjąć dwóch wersji projektów uchwał w przedmiotowej sprawie i zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Natomiast jeżeli ktoś z tak przygotowaną uchwałą nie zgadza się to może zagłosować przeciw tej uchwale. Zaznaczył, że ostatecznie i tak sprawę ostatecznie rozstrzygnie organ nadzoru prawnego, którym jest Wojewoda, a stanowisko Rady wyrażone w uchwale nie ma charakteru wiążącego.

 

Radny Adam Zaczek stwierdził, że radny Zenon Białobrzeski prosił o interpretację art. 25b pkt 1, a nie art. 25b pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Poza tym zapytał co będzie w sytuacji, kiedy zaproponowany projekt zostanie odrzucony przez radnych w głosowaniu.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska stwierdziła, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji to wówczas zostanie przekazany Wojewodzie wyciąg z protokołu z głosowania nad stanowiskiem z informacją, iż Rada Powiatu przyjęła negatywne stanowisko. Do wyciągu z protokołu zostanie dołączona lista z głosowania.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zasadności wygaszenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego Pana Jana Kuczyńskiego, została podjęta 9 głosami „za” oraz 5-ma „przeciw”,, głosów wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XVII/114/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie głosował nad powyższą uchwałą.

 

 Ad 11 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Antoni Włodkowski poprosił o wyjaśnienie na jakim etapie jest realizacja odpływu wód opadowych w miejscowości Niewodowo z drogi powiatowej. Zaznaczył, że w tej sprawie były prowadzone rozmowy z Wójtem Gminy Piątnica, który zdecydował o wykupie pasa gruntów, niezbędnych do wykonania tego odwodnienia, jednak od tego momentu sprawa utknęła.  

 

Radny Zenon Białobrzeski odnosząc się do głosowania nad ostatnią uchwałą Rady stwierdził, że głosując przeciw kierował się tym, iż w jego rozumienia oprawa tak należało zrobić, natomiast ostateczną decyzję podejmie Wojewoda. Kontynuując życzył radnemu Janowi Kuczyńskiemu, aby pozostał radnym, gdyż uważa go za sympatycznego kolegę. Jednak każdy popełnia jakieś błędy, za które należy ponieść konsekwencje.

Ponadto zwracają się do Starosty oraz całego Zarządu stwierdził, że Rada składa się z 17 członków, natomiast na tej sesji było potwierdzone, że większość Rady pokazała, iż nie chce z nimi współpracować dla dobra Powiatu Łomżyńskiego. Było to widoczne np. podczas głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, gdzie nie dostrzeżono potrzeby włączenia do tej Komisji choćby jednego radnego spoza opcji do której należy Zarząd Powiatu. Wobec tego zaapelował do Starosty o zjednoczenie radnych dla dobra Powiatu Łomżyńskiego.  

 

Wicestarosta Maria Dziekońska odnosząc się do prośby radnego Antoniego Włodkowskiego dotyczącej wyjaśnienia tego na jakim etapie jest realizacja odpływu wód opadowych w miejscowości Niewodowo z drogi powiatowej stwierdziła, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 czerwca br. była poruszana ta sprawa i ustalono, iż działka którą nabył Wójt Gminy Piątnica jest bardzo wąska i niemożliwe jest wykonanie prac z użyciem maszyn, natomiast jest to odcinek, na który został złożony wniosek do Rady Gminy Piątnica o przebudowę tego całego odcinka i dofinasowanie tego zadania. Zarząd Powiatu ostatecznie uznał, że w tym momencie inwestowanie w odwodnienie, kiedy w planach jest przebudowa całego odcinka drogi, mija się z celem.  

 

Wiesław Olszewski – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że nie zamierzał przedłużać sesji Rady, jednak przysłuchując się apelom o to, aby nie dzielić i podjąć współpracę przez całą Radę Powiatu zapytał, czy te słowa mają jakąś wagę. Zaznaczył, że także chciałby, aby Rada była jednością, jedną grupą działającą na rzecz wszystkich mieszkańców Powiatu. Na poprzedniej sesji słysząc słowa o tym, aby dać szansę rozwijać marzenia, marzenia o inwestycjach drogowych, aby mieszkańcy mogli normalnie żyć i funkcjonować, jednak w jego ocenie jest to interpretowane w jedną stronę. Stwierdził, że należy rozpatrywać sprawy w kontekście interesu wszystkich mieszkańców powiatu i np. w przypadku gminy Jedwabne, która jest bardzo zaniedbana pod względem infrastruktury drogowej docenić nową koncepcję inwestowania w drogi powiatowe – jak powiedział pan Starosta – pilotażową, wypracowaną przez Starostę, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Marszałka, Wójta oraz Burmistrza. Zaznaczył, że nie zgadza się z takim dopytywaniem, czy aby będą na to pieniądze, czy aby uda to się zrobić, czy aby na pewno w tej gminie trzeba to zrobić. Podkreślił, że skoro Starosta stwierdził, że nie ma żadnego ryzyka to należy tą inwestycję wykonać. Zwracając się do radnych zaznaczył, że także mieszkańcy innych gmin zasługują na inwestycje drogowe.

 

Radny Zenon Białobrzeski odnosząc się do powyższego stwierdził, że należy spojrzeć na wyniki głosowania, gdzie wszyscy byli „za”, oprócz niego, ponieważ oddał głos „wstrzymujący się” się  w tym głosowaniu. Wyjaśnił, że wynikało to z tego, iż uważał, iż od strony prawnej rozłożenie tej inwestycji na etapy, co także pozwoli realizować ją, nie niosąc za sobą zagrożeń wynikających z braku zabezpieczenia odpowiednich środków. Zaznaczył, że w swojej wcześniejszej wypowiedzi stwierdził, iż widzi potrzebę realizacji tej inwestycji, bo w jego ocenie ta drga wymaga remontu. Poprosił o uważne słuchanie wypowiedzi i obserwowanie wyników głosowania, ponieważ akurat w przypadku ww. odcinka drogi głosowanie było bardzo korzystne i w jego ocenie uda się zrealizować niniejsze zadanie.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że należy docenić działania Zarządu Powiatu i to, że jest wykonywanych tyle inwestycji na drogach powiatowych.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 12 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady  XVII  sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

                                                                       

Data powstania: czwartek, 1 paź 2020 10:56
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2020 11:01
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 582 razy