BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XVI/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 26 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 14.00, natomiast zakończenie o godzinie 19.20.   

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17 członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poprosił o wycofanie punktu dotyczącego raportu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu. Uzasadniając stwierdził, że temat ten zostanie zrealizowany na kolejnej sesji. Ponadto poprosił o wprowadzenie po punkcie nr 16 tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogami powiatowymi nr 1912B, 1913B i 1946B w miejscowości Chojny Młode.

 

Przewodniczący Rady, wobec braku innych uwag i propozycji zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowane zmiany zostały przyjęte 17 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu z ww. poprawką został przyjęty 17 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok:
  1. debata nad raportem o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok.
  1. wystąpienie Skarbnika Powiatu nt. wykonania budżetu za 2019 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego: a) wystąpienie Starosty Łomżyńskiego; b) wybór Komisji Skrutacyjnej;  c) przeprowadzenie głosowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system  rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej  gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 16. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogami powiatowymi nr 1912B, 1913B i 1946B w miejscowości Chojny Młode.
 18. Wolne wnioski
 19. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XVI  Sesji  Rady  Powiatu został przyjęty 17 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

Radny Jarosław Kulesza – zapytał od czego została uzależniona wysokość wsparcia finansowego poszczególnych samorządów, które będzie można przeznaczyć m.in. na inwestycje drogowe. Ponadto zapytał jaki udział w całości inwestycji drogowej stanowi kwota przeznaczona w wysokości około 2 mln zł na przebudowę odcinka Wizna – Jedwabne. Przy tym zaznaczył, że przebudowa tej drogi w jego ocenie powinna być pociągnięta do miejscowości Stawiski, ponieważ jest to szlak drogowy prowadzący do miejscowości Kolno.

 

Radny Sławomir Łomotowski – przypomniał, że Rada Powiatu we wcześniejszym okresie podejmowała uchwałę w sprawie przekazania drogi Wizna – Jedwabne, nawiązując do tego  zapytał jaki jest obecnie status tej drogi.

Poza tym zapytał czy na drogę na odcinku Wizna – Jedwabne jest wykonany projekt techniczny oraz jeżeli środki do końca roku nie zostaną wykorzystane na przebudowę ww. odcinka drogi to czy w takiej sytuacji będą musiały być zwrócone. 

 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że powyższa sprawa niedawno została uruchomiona wobec czego należy uzbroić się w cierpliwość.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.   

 

Radny Jarosław Kulesza – stwierdził, że było ustalone, iż z odpowiedzią na złożoną przez radnego interpelację zostaną zapoznani wszyscy radni, wobec tego poprosił Przewodniczącego Rady o odczytanie odpowiedzi na interpelację, którą złożył na poprzedniej sesji.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że nie ma takiego obowiązku.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że dwukrotnie składał wniosek, aby wszystkie interpelacje radnych były na sesji odczytywane.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że radny Jarosław Kulesza złożył interpelację na poprzedniej sesji, aby rozwiać wątpliwości co do legalności podjętej uchwały, czy do podjęcia przez Radę uchwał są potrzebne opinie właściwych komisji, czy też nie.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jeżeli będzie taka konieczność to niniejsza odpowiedź zostanie odczyta na kolejnej sesji.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – zaznaczył, że radny, który złożył interpelację otrzymał odpowiedź na piśmie, przygotowaną przez radcę prawnego i jest to zgodne z obowiązującym prawem.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

Ad 6 a) Wicestarosta – Maria Dziekońska – przedstawiła raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok (ww. Raport znajduje się na stronie internetowej powiatlomzysnki.pl/bip).

 

Z kolei Przewodniczący Rady poinformował, że od mieszkańców powiatu łomżyńskiego nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok, w związku z tym uprawnieni do debaty na ww. raportem są tylko radni Rady Powiatu.

Następnie zarządził dyskusję.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – zaznaczył, że niniejszy raport zawiera wiele danych z różnych dziedzin i został przygotowany w sposób bardzo szczegółowy. Można z niego wyczytać jak dużą pracę wykonują urzędnicy, w szczególności Starostwa Powiatowego, ale także jednostek organizacyjnych, ile dokumentów trafia do Urzędu oraz jaki ogrom tych dokumentów Urząd wydaje. Nawiązując do tego podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wytrwałą pracę. Dodał także, że mimo niewielkiego budżetu, którego dochody majątkowe to zaledwie 7 procent całości budżetu udaje się zrealizować wiele bardzo ważnych zadań, co zostało zauważone m.in. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który sporządził ranking powiatów wykorzystania i zarządzania środkami finansowymi. Wg tego rankingu Powiat Łomżyński zajął wysokie XII miejsce w Polsce i I w województwie podlaskim. Dzięki temu Powiat stać na realizację wielu ważnych zadań, w tym inwestycji drogowych a także tych miękkich w obszarze kultury i innych.

Ponadto stwierdził, że inwestycje drogowe zostały zapisane w ujęciu dwuletnim, ponieważ wynika to z uwarunkowań Funduszu Dróg Samorządowych, który ma różne okresy programowania i zadania przechodzą z jednego roku na kolejny rok. W ciągu tych dwóch lat na 44.280.000 zł wydajemy na zadania drogowe, przy budżecie roczny około 40 mln zł. Są to środki w znacznej mierze środku pozyskane od gmin z powiatu łomżyńskiego, dzięki wspaniałej współpracy.

Z kolei odnosząc się do zapytania radnego Jarosława Kuleszy stwierdził, że nie posiada informacji jakie kryteria były przy podziale dodatkowych środków dla samorządów. Jedynie wie, że najniższa kwota dotacji jaką otrzymała gmina to 500.000 zł, natomiast najwyższą otrzymało miasto – kwotę 100 mln zł – z pewnością duże miasto, przy tym dla Powiatu Łomżyńskiego kwota 2,2 mln zł to znaczące wsparcie.

Następnie odnosząc się do drugiego zapytania radnego Jarosława Kuleszy stwierdził, że przebudowa drogi na odcinku Wizna – Jedwabne to I etap tej inwestycji. W kolejnym etapie – w ciągu tej kadencji ma być wykonana modernizacja tej drogi do miejscowości Stawiski, przy udziale środków samorządu województwa, czyli dofinansowania zewnętrznego, które może sięgać nawet 80 %. 

Ponadto odnosząc się do zapytania radnego Sławomira Łomotowskiego stwierdził, że dodatkowe środki, które otrzymał Powiat będą starali się wykorzystać na zasadzie mechanizmów „projektuj i buduj”. W najgorszym przypadku samorząd województwa będzie mógł przekazać te środki na zasadzie wydatków niewygasających, rozmowy w tej kwestii są prowadzone. 

Podsumowując podkreślił, że zarówno radni jaki i wszyscy pozostali mieszkańcy powiatu łomżyńskiego mogą być zadowoleni i dumni z osiągnięć i działań realizowanych przez Radę oraz Zarząd Powiatu.

 

Radny Jarosław Kulesza stwierdził, że w Raporcie oprócz Klubu Sportowego Forty Piątnica powinien być ujęty Klub Sportowy Śniadowo, który dotychczas miał największe sukcesy sportowe pod względem piłkarskim w powiecie łomżyńskim i funkcjonuje od wielu lat a jago założycielem oraz I-ym Prezesem był pan Lech Marek Szabłowski.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska stwierdziła, że Klub Sportowy Śniadowo nie złożył wniosku   o dofinansowanie i w związku z tym nie został ujęty w raporcie, natomiast w roku bieżącym złożył taki wniosek wobec czego w kolejnym roku ten Klub zostanie ujęty w Raporcie o stanie Powiatu Łomżyńskiego.

Radny Adam Zaczek odnosząc się opieki zdrowotnej stwierdził, że w Szpitalu w Łomży nie jest świadczona pomoc i usługi medyczne w zakresie chirurgii i ortopedii dziecięcej. W związku z  tym dzieci z terenu powiatu łomżyńskiego oraz miasta Łomża muszą być wożone do Białegostoku, co stwarza poważne problemy. Nawiązując do powyższego zaproponował podjęcie działań na rzecz uruchomienia takich usług w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Ponadto odnosząc się do roku bieżącego stwierdził, że szkoda, iż Starosta Łomżyński i Zarząd Powiatu stanowczo nie sprzeciwił się przekształceniu Szpitala w Łomży w Szpital jednoimienny.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – stwierdził, że Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży może mieć problem z uzyskanie kontraktu na świadczenie usług w zakresie chirurgii oraz ortopedii dziecięcej, ponieważ jest to medycyna specjalistyczna a nie podstawowa. Poza tym należy mieć na uwadze to, że generalnie brakuje lekarzy specjalistów w tym zakresie i stąd też są przytoczone problemy. Ponadto w tej kwestii wystąpi do nowego Dyrektora Szpitala.

Następnie odnosząc się do kwestii sprzeciwu wobec przekształcenia Szpitala w Łomży w Szpital jednoimienny poinformował, że w tej sprawie rozmawiał ze wszystkimi decydentami, łącznie z wojewodą i właściwymi ministrami, jednak nie była możliwa zmiana tej decyzji. W związku z tym były podjęte działania także, aby chociaż przywrócić działalność przychodni. Ponadto zaznaczył, że przez około 3 tygodnie – w trakcie najtrudniejszego okresu pandemii odbywały się codziennie wideokonferencje z najważniejszymi osobami w kraju odpowiedzialnymi za funkcjonowanie służby zdrowia, podczas których apelował o przywrócenie odpowiedniego funkcjonowania Szpitala.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ad 6 b) W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania została podjęta 10 głosami „za”, 5 głosami przeciwnymi i 2 „wstrzymującymi się” (Uchwała Nr XVI/99/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 a) Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła wykonanie budżetu za 2019 rok (prezentacja multimedialna).

 

Z kolei Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

Zenon Białobrzeski – przedstawił opinię Komisji w sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za rok 2019 z dnia 16 czerwca 2020 roku oraz wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 czerwca 2020 roku (opina oraz wniosek Komisji Rewizyjnej stanowią załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski – odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białystoku z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok została podjęta 16 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVI/100/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 b) Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Dębek – odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białystoku z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2019 rok (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok została podjęta 16 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVI/101/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Rady – przypomniał, że grupa radnych zwróciła się z wnioskiem w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego co uzasadniła w jednym zdaniu – brakiem zaufania. Nawiązując do powyższego o zabranie głosu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (ww. wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Zenon Białobrzeski – przedstawił opinię Komisji w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 maja 2020 roku o następującej treści: „Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja 2020 roku po analizie działań Starosty, stwierdza prawidłowe działania Starosty i podległych mu jednostek w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. W naszej ocenie niepokojącym jest natomiast fakt, ich nieprawidłowego rozdziału na poszczególne gminy, gdzie około 70 % środków skierowanych jest do dwóch gmin, stanowiących okręgi wyborcze Starosty i Wicestarosty. Negatywnie oceniamy także, współpracę Pana Starosty z samorządami gminnymi. Na ostatniej sesji On sam stwierdził, że spotkanie konsultacyjne odbyło się tylko jedno. Stwierdzamy, że Powiat prowadzany jest w wielkiej tajemnicy, czego przykładem jest głosowanie Pana Starosty za niedopuszczeniem Komisji Rewizyjnej do prowadzenia kontroli w podległych jednostkach” (opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Podsumowując dodał, że dla niego jest to niezrozumiałe, iż Starosta głosował za niedopuszczeniem Komisji Rewizyjnej do prowadzenia kontroli w podległych jednostkach, ponieważ jest to jedyny organ uprawniony do kontroli we wszystkich jednostkach podległych Powiatowi, natomiast Komisja nie sugeruje żadnego rozwiązania i pozostawia to rozstrzygnięcia Radzie Powiatu.

 

Ad 8 a) Starosta – Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do wniosku w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego oraz opinii Komisji Rewizyjnej w ww. sprawie stwierdził, że w VI kadencji Powiatu Łomżyńskiego dotychczas odbyło się osiem sesji Rady Powiatu, podczas których podejmowane były uchwały w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwały te były podejmowane jednogłośnie za wyjątkiem jednej, która została podjęta z jednym głosem wstrzymującym się. Kwestionowanie nieprawidłowego jakoby rozdziału środków jest całkowicie niezasadne, choć w tym przypadku pojęcie „rozdziału środków” jest absolutnie nieadekwatne. Jeżeli radni głosowali za takim rozdziałem środków, natomiast dziś twierdzą, że było to w sposób nieprawidłowy wykonywane, to gdzieś należy postawić znak zapytania. Zmiany w budżecie Powiatu były podejmowane nawet bez jednego głosu wstrzymującego się, a to tam były zapisane środki na zadania inwestycyjne drogowe.

Zarzut dotyczący przekazywania środków w wysokości 70 % na dwie gminy: Śniadowo i Piątnica. Dziś przedstawiony Raport o stanie Powiatu za rok 2019 dokładnie to pokazuje. Na gminę Śniadowo trafia około 13 % a na gminę Piątnica około 17 %, co daje około 30 % a nie 70 %. Zaznaczył, ze powinno jego to zmobilizować aby gminę Śniadowo bardziej wspierać, ponieważ to wstyd, że Starosta może przeznaczyć na gminę Śniadowo (swoją) tylko 13 %”.

Z kolei zaznaczył, że środki na zadania inwestycyjne drogowe pochodzą nie tylko z budżetów samorządów, ale z Funduszu Dróg Samorządowych, z Rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury, z Rezerwy Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji. Podkreślił, że nie ma takiej sytuacji jeżeli np. Gmina Jedwabne przeznacza środki w ramach dotacji na jakieś zadanie drogowe na ternie gminy Jedwabne to nie ma takiej możliwości, aby przeznaczyć te środki na inną gminę. Te wszystkie porozumienia są przygotowywane dużo wcześniej przez pracowników jednostek, następnie są akceptowane przez wójtów i burmistrzów, dalej przez Zarząd oraz końcowo przez Wysoką Radę. Wszystko odbywa się z obowiązującymi wytycznymi oraz procedurami. Istotne jest to z jakiego źródła na jakie zadanie można pozyskać dotację. Podkreślił również, że wielkości dofinansowania zewnętrznego są różne, podobnie jak w przypadku różnić wynikających z inwestycji drogowej i inwestycji w obiekty mostowe, które są znacznie droższe. Natomiast Starosta środków nie rozdziela, wnioskuje do Zarządu Powiatu a następnie do Wysokiej Rady, która te wnioski Starosty akceptowała jednomyślnie. Opinia Komisji Rewizyjnej wskazuje, że te działania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych są skuteczne i dzięki tym skutecznym działaniom można powiedzieć, iż Powiat Łomżyński jest liderem ponieważ w województwie podlaskim zajął 3-cie miejsce, tuż za bogatymi powiatami tj. Powiat Białostocki i Powiat Wysokomazowiecki. Z kolei dodał, że nie jest to wyłącznie jego sukcesem, natomiast stara się wykonywać swoje obowiązki rzetelnie i uczciwie i należy cieszyć się że nadeszły czasy kiedy Powiat Łomżyński otrzymuje takie środki, kiedy to Rząd RP stworzył Fundusz Dróg Samorządowych finansujący zadania drogowe. Pozyskanie tak dużych środków jest zasługą dobrej pracy urzędników Powiatu, ale przede wszystkim świetnej współpracy z wójtami i burmistrzami, której w tak dobrym wymiarze dotychczas nie było, za co serdecznie podziękował.   

Stwierdził również, że kuriozalnym zarzutem jest zła współpraca z samorządami i rzekome jedno spotkanie konsultacyjne, ponieważ oficjalnych spotkań odbyło się około 20-tu, a rozmów, w tym telefonicznych są niezliczone ilości, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa.

Odnosząc się do głosowania dotyczącego przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Zarządzie Dróg Powiatowych przypomniał, że wniosek dotyczył skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego a zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym taką skargę ma rozpatrywać Komisja Skarg Wniosków i Petycji i ta Komisja tą skargę rozpatrywała. Natomiast Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolować jednostki, jednak powinna mieć to wpisane w swoim planie pracy, jednak w planie pracy przygotowanym przez Komisję i zatwierdzonym przez Radę Powiatu nie ma wypisanej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych.   

Podsumowując zaznaczył, że wierzy, iż przekonał wszystkich radnych, co do słuszności przedstawionych argumentów.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska nawiązując do tego, że wraz ze Starostą odwoływany jest cały Zarząd Powiatu stwierdziła, że w dniu kiedy Komisja Rewizyjna spotkała się w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego odbyło się także posiedzenie Zarządu Powiatu, po którym członkowie Zarząd oprócz Starosty udali się na posiedzenie Komisji, która obradowała w 4-osobowym składzie spośród 5-ciu członków Komisji. Opinia Komisji została przegłosowana stosunkiem 2 : 2, wobec czego zgodnie ze Statutem Powiatu Łomżyńskiego zadecydował głos Przewodniczącego Komisji – pana Zenona Białobrzeskiego, którego podpis widnieje jako pierwszy pod wnioskiem o odwołanie Starosty Łomżyńskiego. Wydanie przedmiotowego wniosku zajęło Komisji 20 minut, w tak ważnej sprawie. Można powiedzieć, iż nie było żadnej dyskusji. Radny Mirosław Szymanowski poprosił o szersze wyjaśnienia i ich nie otrzymał. Przewodniczący Komisji jej także odmówił zabrania głosu i poprosił o opuszczenie sali wszystkich członków Zarządu Powiatu, co zostało zapisane w protokole jako coś karygodnego. Kontynuując zaznaczyła, że radny Zenon Białobrzeski był Wójtem Gminy Zbójna przez 30 lat i dziwi mu się, że sprzeciwił się jawności obrad Komisji, o czym stanowi art. 8a ustawy o samorządzie powiatu. Jej zdaniem wynikało to z faktu, że radny Zenon Białobrzeski miał przygotowaną wcześniej opinię Komisji, którą poddał głosowaniu, natomiast opinia ta zawierała treści mijające się z prawdą.

Nawiązując do powyższego zapytała, czy tak powinny być procedowane najważniejsze decyzje dla Powiatu, w momencie kiedy są prowadzone tak ważne, wielomilionowe inwestycje. 

Ponadto stwierdziła, że była przekonana, iż samorządowcy z tak dużym doświadczeniem, którzy są w Radzie Powiatu Łomżyńskiego będą reprezentować dużo wyższe zasady i dawać przykład innym, czego nie widać, przynajmniej w przypadku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która jest tak ważnym i zasadniczym organem Powiatu Łomżyńskiego.  

 

Zenon Białobrzeski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odnosząc się do zasad procedowania przytaczanego przez panią Wicestarostę stwierdził, że wkraczanie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej członków Zarządu, która rozpatrywała sprawy dotyczące członków Zarządy, było delikatnie mówiąc nietaktem. Jednak pozwolił zostać tym osobom na posiedzeniu, ponieważ uważa, że wszystkie sprawy dotyczące Powiatu powinny być rozpatrywane jawnie. Przyznał, że przygotował w domu opinię i to było jego stanowisko, jednak w związku z tym, że nie było nowych wniosków taka opinia została przyjęta przez Komisję. Zaznaczył, że uważa, iż w przyszłości Komisja Rewizyjna będzie mogła pracować w sposób nieskrępowany. Mimo to uznał, że opinia Komisji w innym od opisanego przypadku i tak byłaby taka sama, natomiast nie zna celu wizyty członków Zarządu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Z kolei stwierdził, że w prognozie finansowej do 2023 roku, gdzie są wyszczególnione różne zadania i jest wpisana kwota wydatków 28 mln zł, z której ponad 9 mln jest przeznaczonych dla gminy Śniadowo i ponad 8 mln dla gminy Piątnica, więc to nie on się mija z prawdą nt. wydatków inwestycyjnych w poszczególnych gminach. 

Ponadto oświadczył, że głosował za proponowanymi wydatkami ponieważ wolał, aby te środki trafiały na teren powiatu łomżyńskiego niż w ogóle miałyby nie trafić do żadnej z gmin. Jednak     z rozmowy z panią Wójt Gminy Zbójna wynikała, że została ona poinformowała, iż wielkość udziału własnego w inwestycjach drogowych będzie stanowić 25 % wartości kosztorysowej a nie jak się okazało 10 %.

 

Radny – Adam Zaczek – stwierdził, że jego zdaniem realizacja inwestycji drogowych nie może być zasłoną dymną do tego co się działo w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży wcześniej  i teraz. To Starosta przez pewien czas był zarządcą ww. jednostki i pełnił obowiązki Dyrektora ZDP, natomiast z portalu 4lomza wynikało, że w tym czasie zginęło kruszywo z drogi oraz doszły do niego słuchy, iż w czasie kiedy Starosta był Dyrektorem w Zarządzie Dróg Powiatowych został złapany jakiś kierowca na tzw. „podwójnym gazie”, który kierował samochodem należącym do Zarządu Dróg Powiatowych.

Poza tym odnosząc się do jawności funkcjonowania organów Powiatu Łomżyńskiego zwrócił uwagę, że na jednej z poprzednich posiedzeń Komisji, Rada podjęła uchwałę bez wymaganej opinii Komisji. Ponadto jego zdaniem bez konsultacji z opozycją są podejmowane najważniejsze decyzje.

Także stwierdził, że z informacji, które uzyskał obecny Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych jest jednocześnie inspektorem nadzoru inwestorskiego, autorem projektu budowlanego. Wobec tego poprosił o wyjaśnienie tych informacji. Zaznaczył, że Komisja Rewizyjna chciała zająć się tymi sprawami, jednak na to nie pozwolono i teraz jest tego pokłosie. Przy tym ustawowo powołana Komisja Skarg Wniosków i Petycji nie rozpatrzyła skargi, co też uczyniła specjalnie powołana doraźna Komisja, która w jego ocenie nie powinna być powołana.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – odnosząc się podniesionych kwestii stwierdził, że wieloletnia prognoza finansowa, do której odwoływał się radny Zenon Białobrzeski stanowi w pewnym sensie pobożne życzenie, są  w niej umieszczone inwestycje jedynie planowane, natomiast Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego stanowił dane twarde – to co zostało zrealizowane. Z kolei podkreślił, że z panią Wójt Gminy Zbójna zna się od wielu lat i ściśle z nią współpracował w poprzedniej kadencji. Natomiast z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu łomżyńskiego zostało już dawno ustalone, że solidarnie – po 50 % jest dzielony udział własny wymagany do realizacji inwestycji drogowych. Fundusz Dróg Samorządowych przewiduje dofinasowanie w wysokości od 50 do 80 % wartości inwestycji. Zarząd Powiatu nie zakładał, że uda się uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości – 80 %.  Na drogę na terenie gminy Zbójna w miejscowości Kuzie jeszcze w poprzedniej kadencji pani Starosta Elżbieta Parzych składała wniosek, który uzyskał akceptację i dofinansowanie. Jednak ze względu na trudną sytuację budżetową w Gminie postanowiła zrezygnować z tej inwestycji, ale on i Zarząd Powiatu się na to nie zgodzili. W związku z tym Gmina Zbójna przeznaczyła na udział własny w tej inwestycji kwotę 200.000 zł a Powiat 600.000 zł, co doprowadziło do tego, że on jako Starosta złamał umowę dżentelmeńską zawartą z wójtami i burmistrzami, ponieważ udział własny miał być dzielony po równo. Jednak to, aby mieszkańcy miejscowości Kuzie, którzy tak długo wyczekiwali na tę inwestycję, mogli cieszyć się z nowej drogi było ważniejsze.

Następnie odnosząc się do kwestii braku opinii Komisji Budżetu do uchwały przypomniał, że posiedzenie Komisji w tej sprawie zostało zwołane, jednak później zostało odwołane. On jako Starosta ani nikt inny nie ma takiej mocy, aby zmusić przewodniczącego jakiejś komisji do zwołania posiedzenia. Natomiast w tamtej sytuacji konieczne było podjęcie uchwał, które umożliwiały wsparcie podmiotów ratujących życie w dobie pandemii koronawirusa. Zaznaczył, że w tamtym okresie panowała wielka niepewność oraz strach, ale mimo to wielu ludzi ryzykowało własne zdrowie i życie, w szczególności lekarze i personel medyczny, w związku z tym Rada Powiatu oraz jej komisje, w jego ocenie, miały także obowiązek pracować na rzecz lokalnej społeczności. 

Ponadto odnosząc się do kwestii wykonania przez Dyrektora ZDP projektu technicznego oraz następnie nadzorowania wykonania tej inwestycji stwierdził, że nie było takiej sytuacji. W poprzednich latach w ZDP zatrudniony był inspektor nadzoru budowlanego, który niestety zrezygnował z pracy, w związku z czym on osobiście naciskał, aby znaleźć kogoś innego na te stanowisko, ponieważ pod względem finansowanym było to bardziej korzystne od zawierania umów zlecenia w tym zakresie. Jednak nie udało się tego zrealizować. Obecny Dyrektor ZDP nadal poszukuje pracownika na te stanowisko, ale na bieżąco także sprawuje nadzór inwestorski, ponieważ ma odpowiednie uprawnienia, choć nie pobiera za to dodatkowego wynagrodzenia. Dokumentację techniczną wykonał w okresie kiedy prowadził działalność gospodarczą i zlecił mu to poprzedni Dyrektor, natomiast nie mógł przewidzieć, że losy się tak potoczą, iż zostanie Dyrektorem ZDP. Starosta podkreślił, że w tym przypadku nie ma żadnych przekroczeń, natomiast jest to z korzyścią dla Powiatu, przede wszystkim finansową. 

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że wieloletnia prognoza finansowa, w jego ocenie, nie jest listą marzeń, ale podstawowym dokumentem planistycznym dla powiatu, a nawet jeśli byłaby listą marzeń to są gminy, które bardzo chciałyby być wpisane na tą listę. 

Ponadto odnosząc się do wieloletniej znajomości ze Starostą – Lechem Markiem Szabłowskim przypomniał mu, iż w poprzedniej kadencji dzięki poparciu poprzedniej pani Starosty – Elżbiety Parzych, mimo iż był z innej opcji politycznej, został Wicestarostą i w tamtym czasie udało się osiągnąć współpracę ponad podziałami politycznymi, natomiast obecnie takiej sytuacji nie ma, co też uznał za największy błąd obecnego Starosty. 

 

Przewodniczący Rady – poprosił, aby radni wypowiadali się na temat i nie odbiegali od meritum. Ponadto poinformował radnego Jarosław Kuleszę, że sprawę dotyczącą przedstawienia opinii radcy prawnego, którą uzyskał w związku ze złożoną interpelacją, będzie mógł przedstawić w wolnych wnioskach. Następie Przewodniczący udzielił głosu panu Piotrowi Kłysowi – Przewodniczącemu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego, panu Adamowi Niebrzydowskiemu – Burmistrzowi Jedwabnego, panu Rafałowi Pstrągowskiemu – Wójtowi Gminy Śniadowo, panu Grzegorzowi Palce – Burmistrzowi Nowogrodu oraz panu Mariuszowi Soliwodzie – Wójtowi Gminy Wizna, którzy zaprezentowali swoje oceny dotyczące dotychczasowej współpracy ze Starostą Łomżyńskim oraz Zarządem Powiatu Łomżyńskiego. Powyższą współpracę ocenili bardzo dobrze.  

 

Ponadto zebrani nie zabrali głosu w przedmiotowej sprawie.

 

Ad 8 b) Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił przejście do powołania Komisji Skrutacyjnej. Po przedstawieniu zasad pracy ww. Komisji poprosił o zgłaszanie kandydatów do prac w tej Komisji.

 

Radny Kazimierz Polkowski – do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosił radnego Wiesława Olszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Tadeusz Góralczyk – do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosił radnego Sławomira Dębek, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radny Adam Zaczek – do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosił radnego Antoniego Włodkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Zebrani nie zgłosili innych kandydatów.

 

W zarządzonym głosowaniu skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: radny Wiesław Olszewski, radny Sławomir Dębek oraz radny Antoni Włodkowski, został przyjęty 17-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było.

 

Następnie została zarządzona dziesięciominutowa przerwa podczas której Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się.

 

Ad 8 c) Po zakończeniu przerwy – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Sławomir Dębek przedstawił zasady głosowania w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego, po czym Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.

 

Radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej oddawali swoje głosy. Następnie została zarządzona przerwa, w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

 

Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Sławomir Dębek odczytał protokół Komisji w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego i ustalenia wyników głosowania (ww. protokół stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Protokół stwierdzał, że na 17 oddanych głosów, ważnych zostało oddanych 17, za odwołaniem Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego oddano 7 głosów, a przeciw odwołaniu Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego oddano 10 głosów.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że Lech Marek Szabłowski nie został odwołany z funkcji Starosty Łomżyńskiego.

 

Przewodniczący Rady mając na uwadze powyższe, w imieniu swoim oraz Rady Powiatu pogratulował Staroście Łomżyńskiemu pomyślnego głosowania.

 

Z kolei Starosta – Lech Marek Szabłowski złożył serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, szczególnie pani Marii Dziekońskiej – Wicestaroście Łomżyńskiemu oraz pozostałym członkom Zarządu Powiatu, a także pozostałym radnym, także tym którzy głosowali za jego odwołaniem. Zaznaczył, że takie są prawa demokracji i w pełni godzi się z wynikiem głosowania, choć nie czuje się w ogóle winny w kontekście zarzutów podniesionych podczas rozpatrywania wniosku o jego odwołanie. Natomiast jako człowiek w pełni odpowiedzialny, jeżeli będzie ponosił winę za jakieś niewłaściwe decyzje lub działania to absolutnie jest w stanie za to przeprosić oraz ponieść za to odpowiedzialność. Także podziękował za dotychczasową pomyślną współpracę wójtom i burmistrzom powiatu łomżyńskiego. Podkreślił, że liczy również na owocną współpracę ze wszystkimi radnymi i jest otwarty na rozwiązywanie wszystkich problemów dotyczących powiatu łomżyńskiego.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że prawem demokracji jest składanie wotum nieufności wobec władz, jednak ważnym jest, aby podejmować szeroką współpracę i dążyć do realizacji wspólnych celów na rzecz dobra społeczności lokalnej.

 

Ad 9 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej  gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie   z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił  Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Mirosław Szymanowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Zenon Białobrzeski – poinformował, że jego zaniepokojenie budzi to, iż w przedłożonym dokumencie jest zapis upoważaniający realizatora niniejszego projektu do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu, w tym do podpisywania weksli, natomiast weksle podpisuje ten kto dysponuje środkami. Nawiązując do powyższego zacytował paragraf 2 pkt 1 niniejszego projektu uchwały i zapytał czy ten zapis może upoważnić kogoś do zaciągania zobowiązań w imieniu Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Edyta Zawojska – stwierdziła, że każdy z samorządów uczestniczących w projekcie będzie miał do podpisania wesel in blanco do wysokości kwota, która została przyznana. Kwota ta jest określona w paragrafie 1 pkt 3 niniejszego projektu uchwały.

Podkreśliła także, że jest to mechanizm, który był stosowany we wcześniejszych tego typu działaniach, w poprzedniej edycji.

 

Radny Zenon Białobrzeski – nawiązując do powyższego ponownie zacytował paragraf 2 pkt 1 niniejszego projektu uchwały i poprosił o szersze wyjaśnienia.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zacytowała paragraf 2 pkt 1 niniejszego projektu uchwały i stwierdziła, że problemowe upoważnienie dotyczy upoważnienia do podpisania wesela in blanco do wysokości kwota, która została przyznana, ale Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Wyjaśniając dodała, że w tym paragrafie powinien być umieszczony przecinek, wtedy będzie jasność, iż upoważnienie dotyczy upoważnienia, ale Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że zabezpieczenie wekslowe in blanco jest niekorzystne dla Powiatu, ponieważ blokuje w budżecie środki, które określone są w tym wekslu. Jednak oceniając projekt jako bardzo dobry oświadczył, że dla dobra sprawy zagłosuje za przyjęciem tego projektu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej  gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił  Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Adam Zaczek – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023, została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił  Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Adam Zaczek – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok, została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Elżbieta Gosk – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Wiesława Masłowska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Adam Zaczek – przypomniał, że w ubiegłym roku był podjęte rozmowy nt. możliwości przekazania prowadzenia biblioteki powiatowej jednej z bibliotek gminnych, w sprawę tą miał się zaangażować Starosta Łomżyński, jednak w Burmistrz Nowogrodu poinformował go, iż żadnych rozmów w tej kwestii nie było.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – stwierdziła, że ww. sprawą zajmowała się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego, która biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną uznała, że ewentualne decyzje w sprawie przekazania prowadzenia biblioteki powiatowej jednej z bibliotek gminnych zostaną podjęte w następnym roku. Natomiast w tym roku współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży została oceniona przez całą Komisję dobrze i obecnie nikt inny nie będzie w stanie tych zadań poprowadzić w takim stopniu jak Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży. Współpraca w przedmiotowym zakresie została obwarowana wyeksponowaniem tego, że placówka prowadzi także zadania biblioteki powiatowej oraz rozszerzeniem zakresu współpracy z Biblioteką.

 

Radny Zenon Białobrzeski – jako członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego przyznał rację przedmówczyni. Stwierdził również, że rozwiązanie przyjęte przez Powiat przed około 20 laty w niniejszym zakresie jest w jego ocenie najlepsze, ponieważ w mieście Łomża spotykają się wszyscy lokalni bibliotekarze i mogą wymieniać się doświadczeniami. Ponadto osoby pracujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, mimo iż nie ma jeszcze podpisanego stosownego porozumienia, już odwiedzają biblioteki powiatowe i wspomagają je pomocą merytoryczną na terenie gmin. Podsumowując zawnioskował o głosowaniem za podjęcie niniejszej uchwały.

 

Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformowała, że rozmawiała z Dyrektorką Biblioteki w Podgórzu, która rekomendowała pozostawienie dotychczasowej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży i zaznaczyła, iż zmiana na stanowisku Dyrektora ww. placówki jest już widoczna i pozytywna. Natomiast po przejęciu zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę gminna ogromne problemy stwarzałyby zadania metodologiczne.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża, została podjęta 15 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Elżbieta Gosk – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Wiesława Masłowska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania, została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Mariola Czarnecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Wiesława Masłowska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zachęciła rodziców dzieci, które mogą być objęte opieką w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” do zgłaszania się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży. Podkreśliła, że umowa w przedmiotowej sprawie niebawem zostanie podpisana i środki na przedmiotowy cel zostaną uruchomione.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”, została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Radny Zenon Białobrzeski – zgłosił radną Wiesławę Masłowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady – zgłosił radnego Kazimierza Polkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – zgłosiła radnego Tadeusza Góralczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady podkreślił, że aby ponownie nie doszło do wadliwego głosowania każdy z radnych może oddać głos tylko na dwóch kandydatów.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu kandydatura radnej Wiesławy Masłowskiej otrzymała 6  głosów „za”, 7 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu.

 

W kolejnym głosowaniu kandydatura radnego Kazimierza Polkowskiego otrzymała 10 głosów „za”, 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu.

 

W kolejnym głosowaniu nad kandydatura radnego Tadeusza Góralczyka uznano, że doszło do nieprawidłowości.

 

Radny Adam Zaczek – przypomniał, że radni w przedmiotowej sprawie powinni oddać maksymalnie dwa głosy, natomiast z przebiegu przeprowadzonego głosowania wynika, iż niektórzy z radnych zagłosowali 3-krotnie.

 

Po konsultacji z radcą prawnym Przewodniczący Rady zarządził ponowne głosowanie nad kandydatami zgłoszonymi na przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

W zarządzonym głosowaniu kandydatura radnej Wiesławy Masłowskiej otrzymała 6  głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu.

 

W kolejnym głosowaniu kandydatura radnego Kazimierza Polkowskiego otrzymała 10 głosów „za”, 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu.

 

W kolejnym głosowaniu kandydatura radnego Tadeusza Góralczyka otrzymała 12 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że kandydaci na przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: radny Kazimierz Polkowski otrzymał 10 głosów „za”, natomiast radny Tadeusz Góralczyk otrzymał 12 głosów „za”. Wobec powyższego projekt przedmiotowej uchwały uwzględnia ww. kandydatów jako przedstawicieli do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, została podjęta 10 głosami „za” i 4 głosami wstrzymującymi się, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

 

Radna Wiesława Masłowska – wniosła zastrzeżenia do przeprowadzonego głosowania w związku z czym zostało zarządzone ponowne głosowanie nad przedmiotową uchwałą. 

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, została podjęta 10 głosami „za”, 5 głosami wstrzymującymi się i 1 głosem przeciwnym. Radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XVI/108/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 Elżbieta Gosk – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad 17 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogami powiatowymi nr 1912B, 1913B i 1946B w miejscowości Chojny Młode.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił  Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego    o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Mirosław Szymanowski – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogami powiatowymi nr 1912B, 1913B i 1946B w miejscowości Chojny Młode, została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XVI/109/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

 

Ad 18 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Zenon Białobrzeski, który stwierdził, iż mimo deklaracji, które padły na sesji nt. zgody, ładu i porządku wśród radnych, podczas głosowania nad kandydatami na przedstawicieli do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku kandydatura radnej Wiesławy Masłowskiej została odrzucona. Zaznaczył, że jego zdaniem nie tędy droga do właściwej współpracy, że to jest budowanie przepaści a nie mostów i nie wiadomo gdzie takie działanie doprowadzi.

 

Z kolei radny Jarosław Kulesza – odczytał opinię prawną dotyczącą podjęcia uchwały przez radę powiatu bez opinii właściwej komisji rady powiatu (kopia ww. opinii stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

Ponadto stwierdził, że sesja została zwołana w dniu zakończenia roku szkolnego natomiast program obrad zawierał 19 tematów, co sprawiło, iż sesja trwała bardzo długo, co między innymi uniemożliwiło niektórym rodzicom i dziadkom uczestniczenie w zakończeniu roku szkolnego swoich dzieci  wnuczków. W związku z  tym poprosił o częstsze zwoływanie sesji i dzielenie proponowanego porządku obrad.

Następnie stwierdził, że podczas rozpatrywania wniosku o odwołanie Starosty Łomżyńskiego nie udzielono mu głosu, natomiast głosu udzielono zaproszonym gościom, co w jego przekonaniu stanowi naruszenie norm i obowiązującego prawa. Nawiązując do powyższego poprosił Przewodniczącego Rady do zmiany przyjętych w tym zakresie zasad.

Dodatkowo zaznaczył, że w jego ocenie przemówienia niektórych z zaproszonych gości przypominały mu minione czasy i stanowiły uprawianie polityki oraz przedstawianie propagandy wobec czego uznał, iż tamte czasy kiedy zwracano się do siebie „obywatelu” zamiast „proszę pana”, wróciły.

Kontynuując stwierdził, że pani Wicestarosta na swoim prywatnym koncie społecznościowym Facebook umieściła zdjęcie wniosku grupy radnych skierowanego do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego. Uznał, że jest to co najmniej nietakt i jeżeli ktoś zgłasza do Prokuratury nadużycia w zakresie wykorzystania dokumentów służbowych, to najpierw powinien zacząć stosowanie takich standardów od siebie. Natomiast on i pozostali wnioskodawcy w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego nie będą zgłaszać tej sprawy organom ścigania. Także dodał, iż kiedyś prywatnie jeden z lokalnych sędziów powiedział mu, że jeżeli nie podoba mu się to co o nim piszą inni na stronach internetowych, to po prostu lepiej tego nie czytać, natomiast skazanie kogoś w takich sprawach w 99 % przypadków jest nieskuteczne. Również zwrócił uwagę, że jest przekonany, iż bardziej powinny być doceniane osoby, które zasłużyły się dla Powiatu Łomżyńskiego. Nawiązując do powyższego przytoczył przebieg obchodów 20-lecia Powiatu Łomżyńskiego, kiedy to część zasłużonych osób była potraktowana nieodpowiednio.  

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zabierając głos podziękowała za przedstawione mini lekcje prawa samorządowego, które odnosiły do poprzedniej sesji, przeprowadzonej w ekstremalnych warunkach.  Podkreśliła, że zarówno Wojewoda Podlaski jaki i Regionalna Izba Obrachunkowa, które mają 30 dni na stwierdzenie naruszenia nie uczyniły tego to są fakty. W związku z tym wywoływanie tego tematu po raz kolejny uważa za co najmniej niecelowe, a aktualną sesję za doskonałą lekcję retoryki a nawet demagogii, co każdy  może ocenić. 

Z kolei odniosła się do przebiegu obchodów 20-lecia Powiatu Łomżyńskiego, kiedy to zdaniem radnego Jarosława Kuleszy część zasłużonych osób dla Powiatu była potraktowana nieodpowiednio. Zaznaczyła, że podczas tych uroczystość wyróżnianych było bardzo dużo osób. W związku z tym mogło dojść do niewielkich przeoczeń czy pomyłek prowadzących uroczystości – pana Mariusza Rytel oraz panią Annę Sobocińską, jednak z pewnością nikt nie został pominięty, co najwyżej został przesunięty w kolejności wręczania wyróżnień i nagród.

Ponadto odnosząc się do kwestii nietaktowności udziału członków Zarządu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że nietaktem jest głosowanie we własnej sprawie, co miało miejsce podczas posiedzenia tej Komisji, na które to miała zaproszenie i w nim uczestniczyła.

Również oznajmiła, że zawiadomienie skierowane do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa było podyktowane także agresywnością tego działania i prawdopodobieństwem, iż będzie to kontynuowane, natomiast Starosta oraz pozostali członkowie Zarządu nie powinni być dalej absorbowani tym problemem i poświęcać czas na inne działania. Takie zawiadomienie powinno spowodować to, że osoby podejmujące opisane w zawiadomieniu działania zostaną powstrzymane.

Poza tym odnosząc się do umieszczenia zdjęcia wniosku grupy radnych na prywatnym koncie społecznościowym Facebook zaznaczyła, że wszytko o czym jest mowa podczas sesji Rady Powiatu stanowi informację publiczną i jeżeli jest taka wola, aby kierować tą sprawę do jakichś organów to nie ma nic przeciwko.

Wicestarosta kontynuując odniosła się do kwestii wspominania okresu sprzed roku 90’ oraz uprawiania polityki przez radnych, podkreślając iż wniosek w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego podpisany przez wszystkich radnych, którzy startowali z list Polskiego Stronnictwa Ludowego to jest uprawianie polityki. 

Na zakończenie odniosła się do sprawy odpowiedniej współpracy radnych, stwierdzając że głosowanie nad delegowaniem przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miało niewielkie znacznie w porównaniu z głosowaniem wniosku w sprawie odwołania Starosty Łomżyńskiego, kiedy to wnioskujący nie zmienili swojego zdania po tym jak wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu łomżyńskiego przedstawili swoje oceny dotychczasowej współpracy ze Starostą.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że Starosta podczas sesji głosował w swojej sprawie, natomiast głosowanie radnego Zenona Białobrzeskiego nie było glosowaniem we własnej sprawie.

Z kolei zapytał czy jest prawdą, że Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Kuczyński wykonywał zlecenia dla Zarządu Dróg Powiatowych. Podkreślił, że jest to niezgodne z obowiązującym prawem, natomiast jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce to oczekuje złożenia odpowiedniego wniosku w tej sprawie do Wojewody.

 

Radny Zenon Białobrzeski – odnosząc się do pani Wicestarosty stwierdził, że w jego ocenie kobieta powinna łagodzić obyczaje, natomiast on z jej strony tego nie dostrzega.

Ponadto zaznaczył, że jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie głosował w swojej sprawie oraz że był przekonany, iż trwająca sesja zakończy się w znacznie lepszej atmosferze.

Również dodał, że on i pozostali wnioskodawcy w sprawie odwołania Starost Łomżyńskiego zdawali sobie sprawę, że ich wniosek w głosowaniu przepadnie z czysto matematycznych wyliczeń, ponieważ mają mniejszość w Radzie Powiatu. Poza tym nie to było ich celem. Zamierzali oni w ten sposób wywołać dyskusję nt. tego co się dzieje w Radzie.

Podsumowując zwrócił się do Starosty jako kolegi o przemyślenie tych wszystkich spraw i wyraził nadzieję, iż kolejna sesja będzie przyjemniejsza.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że na zapytanie radnego Adama Zaczka zostanie udzielona odpowiedź pisemna – po sprawdzeniu dokumentów. Natomiast wniosek w tej sprawie będą składały osoby uprawnione, o ile taka konieczność zajdzie.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 19 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady  XVI  sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

                                                               

Data powstania: piątek, 28 sie 2020 10:55
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2020 11:01
Data edycji: środa, 2 wrz 2020 13:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 605 razy
Ilość edycji: 1