BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XV/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 22 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.50.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17 członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność: radnego Andrzeja Biedrzyckiego, który przybył na sesję podczas realizacji punktu nr 4 porządku obrad. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16 głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2019 roku. Sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Łomży (http://powiatlomzynski.pl/bip/)
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łomżyńskiego w 2019 roku.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIV Sesji  Rady  Powiatu został przyjęty 14 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.   

 

Radny Sławomir Łomotowski – złożył interpelację (pisemną) dotyczącą zrealizowanych inwestycji drogowych w 2019 rok, poprosił przy tym o przygotowanie odpowiedzi wg specyfikacji określonej przez niego pisemnie – w przedmiotowej interpelacji. Kopia interpelacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ponadto poprosił o udzielenie odpowiedzi na pismo, które złożył około 2-ch miesięcy wcześniej – w sprawie dotyczącej przebiegu rurociągu ze światłowodem OSE. Wyjaśniając zaznaczył, że w tej kwestii musi również udzielić odpowiedzi właściwemu Ministrowi, aby podpisać stosowną umowę, natomiast bez decyzji Starosty jest to niemożliwe.

 

Z kolei poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na pismo z kwietnia br. dotyczące umorzenia podatku za plac manewrowy w Zespole Szkół w Marianowie. W tej sprawie zawsze otrzymywał umorzenie podatku, jednak w ubiegłym roku musiał ten podatek zapłacić w kwocie około 12.000 zł, co znacznie obciążyło budżet Zespołu Szkół w Marianowie i uniemożliwiło zakup niektórych narzędzi dydaktycznych.

 

Radny Zenon Białobrzeski – złożył interpelację (ustną) dotyczącą wyjaśnienia przyczyn wystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

W jego odczuciu jest to decyzja raczej nieprzemyślana, natomiast współpraca z takimi podmiotami raczej buduje autorytet, wobec czego taką decyzję uważa ją za szkodliwą i niekorzystną dla Powiatu.

 

Radna Alicja Nowakowska – złożyła interpelację (pisemną) dotyczącą wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo, na odcinku o długości około 1,5 km – Siemień Nadrzeczny. Kopia interpelacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto zaznaczyła, że obecnie jako etap I jest ta droga remontowana, natomiast jej interpelacja dotyczy odcinka o długości około 1,5 km – Siemień Nadrzeczny.

 

Radny Zenon Białobrzeski – zwrócił się z prośba o udzielenia odpowiedzi podczas sesji Rady Powiatu, wobec czego wszyscy radni będą poinformowani o danej sprawie.

Przewodniczący Rady poinformował, że złożone interpelacje niezwłocznie przekaże Staroście Łomżyńskiemu – jako Przewodniczącemu Zarządu Powiatu, natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w ciągu 14 dni.

 

Zebrani nie zgłosili innych interpelacji lub zapytań a także nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił  Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Adam Zaczek – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Sławomir Łomotowski – odnosząc się do załącznika nr 2 czyli wykazu przedsięwzięć poinformował, że zaczął się zastanawiać czy Powiat składa się z 9 gmin czy tylko z 2 – prężnie działających, że w jego ocenie zauważalne są głębokie niesprawiedliwości, co jest krzywdzące dla wielu gmin. Ponadto zaznaczył, że brakowało mu merytorycznej rozmowy na ten temat z radnymi powiatu, mieszkańcami danych gmin oraz przedstawicielami samorządów gminnych.

 

Dodał, że uważa, iż to są kpiny z radnych, którzy są potrzebni w pewnych, wyjątkowych sytuacjach.

 

Podsumowując podkreślił, że nie rozumie takiego podziału środków na inwestycje drogowe i się z tym nie zgadza.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że nie da się zrobić wszystkiego w czasie jednej kadencji, natomiast jest wykonywanych wiele inwestycji w różnych gminach, nie tylko w jednej czy też w dwóch.  

 

Radny Zenon Białobrzeski – podzielił zdanie radnego Sławomira Łomotowskiego zaznaczając, iż w jednej tylko gminie inwestycje opiewają na 9,2 mln na ogółem 28 mln zł – czyli całą pulę inwestycyjną.

Z kolei stwierdził, że w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023 wydatki majątkowe na rok bieżący są wykazane w kwocie 437.000 zł, gdzie plan wydatków majątkowych przyjętych na rok bieżący to jest to kwota ponad 10 mln zł. Mając na uwadze powyższe zapytał z czego wynika ta różnica.

 

Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Dębek – poparł stanowisko radnego Sławomira Łomotowskiego. Stwierdził przy tym, że po analizie wydatków i budżetów z lat ubiegłych wywnioskował, iż niektóre gminy są uprzywilejowane i jest w nich więcej inwestycji a niektóre gminy są pominięte. Zastanawiał się też na podstawie jakiego klucza są wybierane i realizowane inwestycje. Zaznaczył, że w niektórych gminach są jeszcze drogi powiatowe o nawierzchni gruntowej i żwirowej, które są w opłakanym stanie i należy nad tym się także zastanowić.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że w dnu 25 marca br. została podjęta uchwała przez Radę zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023, natomiast Komisja Budżetu nie wydała stosowanej opinii w tym przedmiocie, czyli w jego ocenie zabrakło elementu,  który jest niezbędny do tego, aby uchwala mogła być wiążąca i prawomocna. Obecnie jest kolejna zamiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, gdzie nie wiadomo czy tamte były prawomocne. Zaznaczył, że poprzednia sesja była zwołana mimo niejasnej sytuacji pandemicznej, natomiast dzień przed sesją w marcu br. Premier RP ograniczył działalność różnych instytucji i on jako Przewodniczący Komisji Budżetu, nie mogą zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa dla osób biorących udział w posiedzeniu Komisji, odwołał posiedzenie Komisji Budżetu. Przy tym nie otrzymał on żądnej informacji ze strony Starosty lub Wicestarosty nt. tego, żeby wszystko było legalnie, zgodnie z prawem i zasadami (artis lege).

Dodał, że marcowa sesja Rady Miejskiej w Łomży odbyła się w sposób wadliwy i wszystkie uchwały podjęte na tej sesji zostały uchylone.

Wobec tego uznał, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu proponowane obecnie mogą pogrążać błędną decyzję w tym zakresie.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – odnosząc się do zapytania radnego Zenona Białobrzeskiego stwierdziła, że wydatki majątkowe zapisane w budżecie na łączną kwotę ponad  11 mln zł, są to wydatki, które będą realizowane tylko w roku bieżącym, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w wykazie przedsięwzięć limit w 2020 roku obejmuje tylko te wydatki, które są realizowane w roku bieżącym plus rok kolejny czy dwa. Z kolei omówiła poszczególne pozycje wydatków majątkowych.

Podsumowując zaznaczyła, że wykaz przedsięwzięć obejmuje tylko zadania wieloletnie, a to co jest pod budżetem to są zadania jednoroczne, czyli inwestycje, które będą zakończone w roku bieżącym. 

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – odnosząc się do opiniowania przez Komisję Budżetu projektów uchwał, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego stwierdził, że Premier RP swoim zarządzeniem zakazał organizowania zgromadzeń, natomiast posiedzenia organów powiatu nie są zgromadzeniami. Posiedzenie Rządu RP oraz Sejmu RP odbywały się systematycznie i w związku z tym, w jego ocenie nie doszło do żadnego złamania prawa.

Ponadto zaznaczył, że to Przewodniczący Komisji najpierw zwołał posiedzenie Komisji a później je odwołał i to była decyzja Przewodniczącego Komisji o odwołaniu posiedzenia. 

Zaznaczył, że podczas poprzedniej sesji zostały podjęte bardzo ważne decyzje, nie tylko dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego, ale m.in. przekazanie instytucjom ochrony zdrowia środków na walkę z pandemią Koronawirusa. Stąd też nie było możliwości przesuwania na innym termin sesji Rady, a do tego zostały podjęte wszystkie dostępne środki zabezpieczające przed zakażeniem wirusem.

Dodał, że opiniowania uchwał przez merytoryczne komisje Rady wynika ze statutu Powiatu, natomiast brak takiej opinii w jego ocenie nie może stanowić naruszenia prawa, ponieważ Rada obradowała przy wymaganym quorum i większość radnych głosowała za podjęciem przedłożonych uchwał.

 

Z kolei odnosząc się do kwestii podziału środków na inwestycje drogowe stwierdził, że żaden radny nie jest odsuwany od podejmowania decyzji i nie jest odsuwany dyskusji, w pierwszej kolejności projekty uchwał są przyjmowane przez Zarząd a później dyskusja toczy się na merytorycznych komisjach.

Następnie zwrócił się z zapytaniem do radnego Sławomira Łomotowskiego – w pracach ilu komisji on uczestniczy.

Także stwierdził, że drzwi do niego są zawsze otwarte i każdy radny może do niego przyjść aby porozmawiać w konkretnej sprawie, przy tym podczas sesji każdy radny także wyraża swoje poparcie lub jego brak poprzez głosowanie.

Następnie stwierdził, że rocznie z budżetu powiatu może być przeznczone średnio około 1,6 mln zł na inwestycje i jeżeli te środki będą podzielone na 9 gmin, to w zasadzie nie będzie widocznego efektu. Zaznaczył, że w tym roku po raz drugi Powiat Łomżyński otrzymał bardzo duże  wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych, w roku 2020 jest ponad 11 mln zł i to jest zasługa przede wszystkim samorządów gminnych, które angażują się w inwestycje na drogach powiatowych i w dużej części pokrywają wymagany udział własny. Bez tego i przychylności samorządu województwa oraz wojewody nie udałoby się zrealizować w zasadzie żądnej inwestycji drogowej. W tamtym roku Powita Łomżyński był jednym z dwóch powiatów, które otrzymały wsparcie na poziomie 80 % kosztów inwestycji, a w tym roku jako jedyny otrzymał wsparcie na poziomie 60 % kosztów inwestycji. Podkreślił, że nie ma mowy o tym, aby dyskredytował jakieś samorządy gminne. Ponadto stwierdził, że na początku tej kadencji, w tej sali obrad rozmawiał ze wszystkimi przedstawicielami samorządów powiatu łomżyńskiego, z którymi umówił się co do zasad realizacji inwestycji i remontów na drogach powiatowych i tych zasad trzyma się. Podkreślił przy tym, że nie wszystkie samorządy mają podobne budżety oraz że maja różne priorytety inwestycyjne, czasami np. oświata staje się ogromnym obciążeniem dla budżetu i inne zadania schodzą na drugi plan. Bywało tak, że trzeba było zachęcać wójtów lub burmistrzów, aby nie rezygnowali z danej inwestycji i w miarę możliwości zrealizowali przyjęte zadanie, na ile jest to możliwe. 

 

Z kolei dodał, że w związku z drastycznym spadkiem dochodów do budżetów zarządził we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu przeanalizowanie realizowanego wykonania tych budżetów i poszukanie niezbędnych i koniecznych oszczędności, kładąc przy tym nacisk, aby nie rezygnować z zadań, które mają przyznane wsparcie ze środków zewnętrznych.

 

Poza tym zwrócił się do radnego Sławomira Łomotowskiego z prośbą, aby nie głosił takich tez, że Gmina Łomża jest dyskryminowana, ponieważ jest on w stałym i bardzo dobrym kontakcie z Wójtem Gminy Łomża i z przekazanych mu informacji wynika, iż ten samorząd mimo dużego budżetu zaangażowany jest w inne zadania inwestycyjne, niekoniecznie drogowe.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że ani on ani nikt z władz Powiatu nie zapewnił tego, iż obrady tamtego dnia, kiedy był już ogłoszony stan epidemiczny, będą legalne i bezpieczne. Wcześniej sesję odwołała Rada Miejska w Łomży w związku z czym nie chciał na niebezpieczeństwo członków Komisji Budżetu.

Podkreślił, że w tamtym okresie nie było możliwości, aby uzyskać interpretację czy opinie prawną w zakresie legalności takich obrad.

Ponadto zaznaczył, że regulamin pracy Sejmu i Rządu został zmieniony i dostosowany do panujących warunków.

Następnie zaznaczył, że statut, który określa funkcjonowanie Powiatu, w tym i funkcjonowanie stałych komisji Rady, po to jest, aby go stosować i w jego ocenie nie powinno dochodzić do sytuacji kiedy wybiórczo jest traktowane kiedy to komisja Rady ma opiniować uchwałę a kiedy nie.

 

Przewodniczący Rady – przypomniał, że sesja w marcu br. odbyła się w warunkach szczególnej ostrożności i z zachowanie wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa. Natomiast Powiat musi funkcjonować i nie może stanąć w pracach.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – odnosząc się do wypowiedzi radnego Adama Zaczka stwierdziła, że decyzje podejmowane w sprawie zwołania sesji były konsultowane z radcą prawnym i były ustalone szczegóły tego spotkania, w związku z czym decyzja podjęta w tej sprawie była z pełną świadomością, że zakaz dotyczy spotkań, które reguluje i przewiduje prawo o zgromadzeniach a nie organów samorządu.

Ponadto zaznaczyła, że jak już zauważono sytuacja była trudna, newralgiczna i się dynamicznie zmieniała. Komisja Budżetu została zwołana a następnie odwołana., natomiast sesja Rady została zwołana w pełnej świadomości a decyzja Rady Powiatu, że odbyła sesję nie była dowolna. Stwierdziła też, że przywołana sytuacja, że sesje rad odwoływano, jak się później przekonaliśmy wskazuje, iż były to błędne decyzje. W zwiąż z tym podkreśliła, iż uważa że decyzja podjęta była słuszna i nie ma mowy o narażeniu kogokolwiek na jakieś niebezpieczeństwo.

 

Radny Adam Zaczek – poprosił o odpowiedź czy w związku z  tym, że na ostatniej sesji została podjęta uchwała bez wymaganej opinii Komisji został złamany statut czy też nie.

 

Przewodniczący Rady – przypomniał, że na trwającej sesji nieobecny jest radca prawny wobec czego opinia prawna w powyższym zakresie aktualnie nie zostanie wydana.

 

Radny Sławomir Łomotowski – odnosząc się do wypowiedzi Starosty stwierdził, że można z niej wywnioskować, iż Starosta robi wszytko co może, aby było jak najlepiej i aby jak najbardziej pomnożyć te skromne niespełna 2 mln zł na inwestycje drogowe. Jednak zaznaczył, że jak wynika z dokumentów w najbliższych latach na terenie gminy Śniadowo inwestycje drogowe będą opiewać na blisko 10 mln zł, na gminie Piątnica na około 8 mln zł, a inne gminy są przy tym pominięte. W jego ocenie to nie jest w porządku.

Ponadto stwierdził, że kiedyś postanowił zrezygnować z prac w niektórych komisjach, ponieważ nie był zadowolony z tego jak te prace wyglądają w praktyce, z tego że radni nie są odpowiednio informowani. Mając na uwadze powyższe zapytał radnych czy na poszczególnych komisach dyskutują nad planowanymi inwestycjami drogowymi.

Ponadto zaproponował wspólne spotkanie, w szerokim gronie, poświęcone zamierzeniom inwestycyjnym do końca bieżącej kadencji. 

Z kolei dodał, że jest dobrze zorientowany nt. tego co planuje Wójt Gmin y Łomża i jakie są jego zamierzenia inwestycyjne i dziwnym byłoby, żeby nie był zainteresowany wykonaniem inwestycji za 20 % wartości.

 

Przewodniczący Rady – przypomniał, że obecna kadencja szczególnie dzięki Staroście oraz Wicestaroście – ich skutecznym działaniom obfituje w liczne inwestycje drogowe, ale mimo to wszystkiego w jednej kadencji nie da się zrobić. Zaznaczył, że są realizowane inwestycje na terenie gminy Zbójna i na terenie gminy Łomża – np. w Starej Łomży.

 

Radny Zenon Białobrzeski – przeprosił za swoją nieobecność na poprzedniej sesji, jednak zaznaczył, że wynikało to wyłącznie z jego interpretacji – być może błędnej – widomości przekazywanych w mediach nt. legalności wszelkich spotkań i w związku z tym był przeświadczony, że sesja Rady nie powinna się odbyć.

Natomiast odnosząc się do inwestycji w Zbójnej stwierdził, że 96 % dróg powiatowych na terenie gminy Zbójna jest utwardzonych i to wykonała w całości Gmina Zbójna, tylko jedno zadanie było realizowane we współpracy z Powiatem – odcinek o długości 3 km. Na dzień dzisiejszy remont odcinka o długości 1 km w m. Kuzie to jedyna inwestycja, która w ostatnich latach została zrealizowana przez Powiat.

 

Przewodniczący Rady – przypomniał, że Gmina Zbójna otrzymała na inwestycję w m. Kuzie 500.000 zł od Powiatu, gdzie roczny budżet na te cele to 1,6 mln zł.

 

Radny Adam Zaczek – zgłosił wniosek formalny o przerwanie trwających obrad do mementu wydania opinii prawnej przez mecenasa, dotyczącej tego czy podjęte uchwały na poprzedniej sesji były podjęte zgodnie z literą prawa.

 

Wobec powyższego została zarządzona przerwa w celu przygotowania głosowania, po zakończeniu której głos zabrał Wicestarosta Łomżyński.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – odnosząc się do wniosku radnego Adama Zaczka stwierdziła, że faktycznie na trwającej sesji nieobecny jest radca prawny, natomiast zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy – jest to uprawnienie wolicjonalne. Poza tym w ustawie o samorządzie powiatowym obligatoryjne zaopiniowanie uchwał znajduje się tylko w dwóch przypadkach: w art. 16 ust.3 i w art. 31 ust.2, natomiast jeżeli chodzi o statut Powiatu to w paragrafie 46 ust.1 pkt 4 jest zapisane, że do zadań komisji stałych należy opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Zarząd, Radę lub inne komisje. Ponadto stwierdziła, że nadzór prawny, zarówno regionalna izba obrachunkowa jak i wojewoda ma 30 dni na wszczęcie postępowania nadzorczego, a nic takiego nie miało miejsca.

Mając na względzie powyższe poinformowała, że stoi na stanowisku, iż podjęte uchwały na poprzedniej sesji były zgodne z obowiązującym prawem, są ważne i nie ma potrzeby zmiany terminu trwającej sesji. Wobec tego zawnioskowała o odrzucenie wniosku formalnego radnego Adama Zaczka o przerwanie trwających obrad.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu, za odrzuceniem wniosku radnego Adama Zaczka o przerwanie trwających obrad opowiedziało się 10 radnych, 7 było „przeciw”, głosów wstrzymujących się nie było.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023 została podjęta 10 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  i 4 „wstrzymującymi się” (Uchwała Nr XV/95/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił  Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radny Adam Zaczek – poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok została podjęta 16 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XV/96/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił  Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Wiesława Masłowska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XV/97/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 Bogusław Popkowski – z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poprosił  Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego o przedstawienie opinii Komisji.

 

Radna Wiesława Masłowska – poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady – na przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Góralczyka i radnego Kazimierza Polkowskiego.

 

Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Z kolei na wniosek radnego Adama Zaczka została ogłoszona 5-ciominutowa przerwa.

 

Radny Zenon Białobrzeski – na przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podtrzymał kandydaturę radnego Tadeusza Góralczyka oraz dodatkowo zgłosił kandydaturę radnej Wiesławy Masłowskiej.

 

Zebrani nie zgłosili innych kandydatów do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

W zarządzonym głosowaniu kandydatura radnego Tadeusza Góralczyka została poparta 11 głosami „za” i 6 głosami „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było.

 

W kolejnym głosowaniu kandydatura radnej Wiesławy Masłowskiej została poparta 12 głosami „za”, 2 „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.

 

W trzecim głosowaniu kandydatura radnego Kazimierza Polkowskiego została poparta 10 głosami „za”, 1 „przeciw” i 6 głosami „wstrzymującymi się”.

 

Następnie Przewodniczący Rady – stwierdził, że większością głosów Rad Powiatu do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poparła kandydaturę radnego Tadeusza Góralczyka oraz kandydaturę radnej Wiesławy Masłowskiej.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta 17 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XV/98/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Marcin Pieńkowski – Rzecznik Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego przedstawił sprawozdanie z działalności Rzecznika w 2019 roku (pełna treść sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2019 roku jest dostępne na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Łomży (http://powiatlomzynski.pl/bip).

 

Następnie zapytał czy są uwagi  lub pytania odnoszące się do przedstawionego tematu.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego zagadnienia.

 

Ad 11 Przewodniczący Rady – poinformował, że wszyscy zainteresowani otrzymali informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łomżyńskiego w 2019 roku. Nawiązując do powyższego zapytał czy są uwagi  lub pytania odnoszące się do przedłożonej informacji (ww. informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do kolejnego zagadnienia.

 

Ad 12 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Jarosław Kulesza, który w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi radnego Adama Zaczka poprosił o przygotowanie opinii przez radcę prawnego w zakresie konieczności wydania opinii przez właściwą komisję Rady Powiatu co przedkładanych projektów uchwał Rady. Zaznaczy l przy tym, że sprawa ta dotyczy w tym przypadku Komisji, która nie jest komisją doraźną a stałą komisją Rady Powiatu.

Stwierdził, że w jego ocenie nie było to próbą obstrukcji prac Rady, natomiast w przypadku kiedy uznaje się, iż bez wymaganej opinii komisji projekty uchwał mogą być w każdej sytuacji procedowane, to praca radnego w komisjach traci sens.

 

Następnie głos zabrał radny Adam Zaczek, który na ręce Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o odwołanie pana Lecha Marka Szabłowskiego z funkcji Starosty Łomżyńskiego (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 Ad 13 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady XV sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

 

                                                                      

Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2020 12:07
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2020 12:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 627 razy