BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XIV/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 25 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.45.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 10-ciu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Zenona Białobrzeskiego, radnego Tadeusza Góralczyka, radnego Jarosława Kuleszy, radnego Sławomira Łomotowskiego, radnej Alicji Pauliny Nowakowskiej, radnego Mirosław Szymanowskiego oraz radnego Adama Zaczka. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poprosił o wprowadzenie po punkcie nr 9 proponowanego porządku obrad tematu dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawi w odpowiednim momencie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Przewodniczący Rady, wobec braku innych uwag i propozycji zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowane zmiany zostały przyjęte 9-ma głosami „za”, i 1-ym głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad XIV-ej Sesji Rady Powiatu z ww. poprawką został przyjęty 10-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 677 przebiegającego przez m. Konarzyce na terenie powiatu łomżyńskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za    rok 2019.
 12. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu  z XIII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XIII-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 10-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami oraz mając na uwadze sytuację związaną z epidemią koronowirusa COVID-19 zapoznał zebranych także z działaniami podejmowanymi przez niego lub pozostałych członków Zarządu Powiatu na rzecz bezpieczeństwa oraz zagwarantowania odpowiedniej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.  

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – poinformował, że radny Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu odwołał zaplanowane w dniu dzisiejszym posiedzenie Komisji. Wobec tego Rada Powiatu będzie musiała procedować projekt niniejszej uchwały bez opinii wskazanej Komisji.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023 została podjęta 9 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było, radna Wiesława Masłowska nie brała udziału w głosowaniu (Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Rady – przypomniał, że radny Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu odwołał zaplanowane w dniu dzisiejszym posiedzenie Komisji. Wobec tego Rada Powiatu będzie musiała procedować projekt niniejszej uchwały bez opinii wskazanej Komisji.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok została podjęta 10 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Maciej Karwowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 10 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/92/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 677 przebiegającego przez m. Konarzyce na terenie powiatu łomżyńskiego.

 

Z kolei Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 10 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/93/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

 

Z kolei Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu została podjęta 10 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIV/94/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2019 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Nawiązując do powyższego poprosił o ewentualne pytania bądź uwagi.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 12 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok (ww. informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Nawiązując do powyższego poprosił o ewentualne pytania bądź uwagi.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 13 W wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                              

Data powstania: środa, 20 maj 2020 15:13
Data opublikowania: środa, 20 maj 2020 15:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 589 razy