BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XIII/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 4 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17 członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Biedrzyckiego, radnego Jarosława Kuleszy oraz radnego Wiesława Olszewskiego. W trakcie sesji przybył radny Sławomir Dębek i od tego momentu Rada obradowała w liczbie 14 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – poprosił o wprowadzenie tematu dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego. Temat ten szczegółowo przedstawi pan Maciej Karwowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W uzasadnianiu zaznaczył, że mieszkańcy Gminy Turośl w znacznej przewadze korzystają z niniejszego odcinka drogi, o którym mowa jest w przedłożonym radnym projekcie uchwały. W związku z tym Wójt wniósł o przekazanie tego odcinka drogi.

 

Przewodniczący Rady, wobec braku innych uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowane zmiany zostały przyjęte 13 głosami „za”, i 1 głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było.

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XII Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami oraz informację o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymani interpelacji lub zapytania.   

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023 została podjęta 13 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/83/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok została podjęta 14 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że projekt planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok został wszystkim radnym odpowiednio wcześniej przekazany.

 

Następnie zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok została podjęta 14 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/85/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że projekt rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok został wszystkim radnym odpowiednio wcześniej przekazany.

 

Następnie zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok została podjęta 14 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że projekty planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok zostały wszystkim radnym odpowiednio wcześniej przekazane.

 

Następnie zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok została podjęta 14 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

 

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu została podjęta 14 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/88/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Maciej Karwowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei Mirosław Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 14 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XIII/89/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 W wolnych wnioskach głos zabrał radny Sławomir Łomotowski, który zgłosił wniosek, aby materiały na sesję Rady docierały do niego wcześniej.

 

Ponadto odnosząc się do Wieloletniego Planu Finansowego zwrócił uwagę, że łączny koszt inwestycji w gminie Miastkowo i Śniadowo to prawie 12 mln zł, natomiast w innych gminach nie ma inwestycji o takiej skali, co Starosta wielokrotnie uzasadniał brakiem środków.

W związku z tym poprosił o szersze konsultacje w sprawie inwestycji na ternie powiatu łomżyńskiego.

Z kolei stwierdził, że na ostatniej sesji była przedstawiona informacja nt. inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Nawiązując do tego poprosił o przedstawienie tej informacji na piśmie.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że w sprawie dotyczącej gminy Turośl oraz podjętej uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego sprawa powinna przebiegać inaczej. W jego ocenie taka decyzja powinna być podjęta po konsultacjach z Gminą Zbójna i zapoznaniu się z jej stanowiskiem. Przy tym zaznaczył, że jest za tą sprawą i w pełni popiera podjętą w tej kwestii uchwałę, natomiast zna sprawę oraz stanowisko Gminy Zbójna ponieważ jest z tego terenu – czyli gminy Zbójna. Zaznaczył, że wcześniej osobiście zabiegał o tą kwestię – jako Wójt Gminy Zbójna.

 

Radny Antoni Włodkowski – stwierdził, że jest potrzeba umieszczenia znaku ostrzegawczego przy wyjeździe ze straży w Dobrzyjałowie.

 

Radny Adam Zaczek – stwierdził, że stan ulicy Cmentarnej w Nowogrodzie jest szczególnie zły i warto przed otwarciem Posterunku Policji w tej miejscowości poprawić nawierzchnię tej drogi.

Z kolei zaznaczył, że droga przy której są jedyne tereny specjalnej strefy ekonomicznej powinna być wyremontowana, zaznaczył, że jest to droga strategiczna i wyjątkowo dużym natężeniu ruchu.

Także skierował prośbę do Wydziału Promocji, aby na wszystkich materiałach promocyjnych umieszczać informację nt. specjalnej strefy ekonomicznej. Podkreślił, że na stronie Powiatu Łomżyńskiego takiej informacji także nie ma.

 

Starosta Łomżyński – stwierdził, że w punkcie wolne wnioski skierowane zostały zapytania, do których postara się odnieść.

Przypomniał, że radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału w głosowaniu podczas uchwalania budżetu na 2020 rok i stąd też może wynikać brak pewnej wiedzy. Podkreślił, że wielokrotnie informował radnych nt. planowanych inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych nie mówiąc     o tym, iż nie ma środków na inwestycje, a wręcz przeciwnie – podkreślając, że środków do pozyskania jest bardzo dużo, natomiast ciężko jest tak ocenić czy gdzieś jest zbyt mało – przy zestawieniu z inwestycjami planowanymi w innych gminach.  

Ponadto stwierdził, że sprawy zgłoszone przez radnego Antoniego Włodkowskiego i radnego Adama Zaczka zostaną wyjaśnione przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Dodał, że w roku 2019 najgorszy odcinek drogi strategicznej – odcinek newralgiczny do Nowogrodu został wyremontowany, przy czym jest w pełni świadomy, że dalsza część tej drogi wymaga remontów.

Zaznaczył, że na początku tej kadencji z wszystkimi wójtami i burmistrzami zostały określone warunki współpracy.

Także poinformował, że na początku kadencji skierował do wszystkich wójtów i burmistrzów prośbę o przekazanie informacji, które powinny być umieszczane na stronie Powiatu, natomiast taka informacja – o specjalnych terenach inwestycyjnych zostanie aktualnie umieszczona. 

Następnie odnosząc się do podjętej uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic i zapytania radnego Zenona Białobrzeskiego stwierdził, że gmina Turośl pozytywnie wypowiedziała się w sprawie i Wójt tej Gminy zapewnił, iż konsultował tę kwestię z Gminą Zbójna i jej mieszkańcami, którzy także pozytywnie się wypowiedzieli w tej sprawie.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że w kwestii podjętej uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego sprawa nie została przez Powiat Łomżyński skonsultowana z zainteresowaną Gminą Zbójna a tego wymaga choćby szacunek. Przy tym ponownie zaznaczył, że jest za tą sprawą i w pełni popiera podjętą w tej kwestii uchwałę.

 

Radny Sławomir Łomotowski – podkreślił, że zaledwie kilkukrotnie nie brał udziału w sesjach Rady mimo, iż radnym jest już kolejną kadencję.

Natomiast jeżeli jest mowa o inwestycjach to powinien być przedstawiony konkret i stąd też zwrócił się z prośbą o przedstawienie takiej informacji na piśmie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych tematów.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Ad 14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym,  zamknął  obrady  XIII  sesji  Rady  Powiatu  Łomżyńskiego.

 

                       

Data powstania: piątek, 27 mar 2020 15:23
Data opublikowania: piątek, 27 mar 2020 15:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 761 razy