BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 30 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

 

 

Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Mirosława Szymanowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto poinformował, że obrady sesji będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące i transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego każdy uczestniczący w sesji wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – ze względów formalnych poprosił o zmianę zaproponowanej kolejności omawianych tematów – czyli po punkcie nr 5 zaproponował temat dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 i następnie temat dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Przewodniczący Rady, wobec braku innych uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowane zmiany zostały przyjęte 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

 

W kolejnym głosowaniu porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2020 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.
 14. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża nt. sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu Państwa na terenie powiatu.
 15. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu Państwa na terenie powiatu.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z XI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XI Sesji Rady Powiatu został przyjęty 14 głosami „za”, i 2 głosami wstrzymującymi się,  głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 4 Starosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił informację o pracy Zarządu między sesjami oraz informację o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczył osobiście lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu przypomniał, że zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymani interpelacji lub zapytania.   

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 i Ad 9 Starosta – Lech Marek Szabłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2020 – 2023 oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2020 – 2023.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Wiesław Olszewski – odczytał uchwałę Nr II-00311-41/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2020 – 2023 (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Sławomir Łomotowski – poprosił o wyjaśnienie tego w jakiej formie będą remontowane drogi powiatowe, czy to poprzez frezowanie i wyłożenie asfaltu, czy natryski, czy też inne metody. Ponadto poprosił o wskazanie na ternie których gmin będą remontowane drogi. Zaznaczył przy tym, że nie dosłyszał informacji nt. remontów na terenie gminy Łomża, która jest największą gmina w powiecie łomżyńskim.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – stwierdził, że remonty dróg będą realizowane tymi metodami, które był wykorzystywane w roku bieżącym. Jest to w większości frezowanie nawierzchni asfaltowej lub bitumicznej, fragmentami jest stosowane powierzchniowe utrwalenie emulsjami na zimno. Po frezowaniu jest stosowane położenie nowej nawierzchni bitumicznej o grubości 5 – 6 cm, także jeżeli jest to wskazane jest wykonywane odwodnienie czy uzupełnienie poboczy.

Poza tym dodał, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane posiedzenie wyjazdowe celem dokonania wizytacji dróg powiatowych, w tym także przebudowanych odcinków dróg i odcinków  wyremontowanych.

Z kolei wymienił odcinki dróg, które są planowane do wyremontowania w 2020 roku – ze wskazaniem gmin, na terenie których są położone. Zaznaczył, że przy doborze tych inwestycji kluczowe były wskazania i priorytety przedstawione przez wójtów oraz burmistrzów, którzy między innymi będą ponosić koszty 50 % udziału własnego. To decydowało o tym, które zadania zostaną zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Radny Sławomir Łomotowski – zaznaczył, że na terenie gminy Łomża jest wiele dróg w złym stanie technicznym a nawet nieprzejezdnych i dziwi się, że nie będą one remontowane, chociażby odcinek drogi Wygoda – Modzele, który w ostatnim czasie były nieprzejezdny. Zaznaczył, że droga ta od strony powiatu zambrowskiego jest systematycznie remontowana i wygląda bardzo dobrze.

Mając na uwadze powyższe zaproponował nawiązanie dialogu w tym zakresie z gminą Łomża i w konsekwencji podjęcie działań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie gminy Łomża.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – stwierdził, że przedstawił informację nt. budżetu na rok 2020, natomiast w sprawie modernizacji lub remontu odcinka drogi Wygoda – Modzele rozmawiał z Wójtem Gminy Łomża i są wstępnie umówieni na spotkanie w tym przedmiecie z samorządem Gminy Zambrów. Jeżeli uda się uzyskać porozumienie w tej sprawie to możliwe będzie złożenie wniosku w ramach kolejnego naboru do Funduszu Dróg Samorządowych.

Podkreślił przy tym, że 26 mln zł w budżecie powiatu łomżyńskiego na wydatki na drogach to ponad połowa całego budżetu, to rekordowy budżet na drogi, którego dotąd nigdy nie było. Natomiast rozmowy co do dalszych inwestycji drogowych będą dalej się toczyły i wszystko będzie zależeć od możliwość budżetowych gmin oraz powiatu.

 

Radny Sławomir Łomotowski – stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego, iż środki są ograniczone, jednak jeżeli są środki ministerialne dedykowane przez Premiera to chciałby, aby gmina Łomża także w tym uczestniczyła. Uznał, że fajnie byłoby jeżeli w każdej gminie co roku udałoby się wykonać jakiś remont drogi powiatowej. Zaznaczył, że powinny być zachowane pewne proporcje, szczególnie jeżeli chodzi o wielkość gmin.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że w kolejnych latach z pewnością będą inwestycje, które obejmą także gminy, w których w ostatnim okresie było mniej inwestycji.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że gmina Zbójna nie jest uwzględniona ani w remontach dróg na rok 2020 ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Natomiast są odcinki o bardzo złym stanie technicznym, miedzy innymi odcinek drogi Zbójna – Stanisławowo na terenie gmina Zbójna.

 

Starosta – Lech Marek Szabłowski – stwierdził, że jest w dobrych relacjach z Panią Wójt i nawet publicznie namawiał ją do wspólnego remontu dróg na terenie gminy Zbójna – podczas otwarcia drogi przez miejscowość Kuzie. Jest jak najbardziej za tym objąć gminę Zbójna w ramach planowanych inwestycji. Natomiast w pierwszej kolejności mogą być stawiane samorządy gminne, które wykładają środki na udział własny w inwestycji.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że faktem jest to, iż na terenie gminy Zbójna w zasadzie 100 % dróg jest już utwardzone, natomiast to nie zwalnia samorządu powiatu z utrzymania odpowiedniego stanu dróg, jeżeli stanie się coś złego na drogach powiatowych to nie będzie odpowiadała Pani Wójt a Starosta i także radni powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2020 – 2023  2020 – 2023 została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Starosta już przedstawił założenia do projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok, wobec czego poprosił o przedstawienie opinii właściwej Komisji Rady.

 

Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu odczytał opinię Komisji w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Dębek – odczytał uchwałę Nr II-00310-41/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawianego przez powiat łomżyński (kopia ww. uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Radny Zenon Białobrzeski – stwierdził, że budżet zaproponowany przez Zarząd Powiatu jest realnym budżetem oraz że Starosta zabiega skutecznie o środki zewnętrzne i byłoby błędem gdyby Rada tego nie widziała, jednak złożył wniosek o  to, aby te pozyskane środki były równomiernie kierowane na 9 gmin powiatu łomżyńskiego. Wówczas z pewnością nie będzie przykrych słów a jedynie same oklaski.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok została podjęta 15 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu); radny Sławomir Łomotowski nie brał udziału   w głosowaniu.

 

Ad 10 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

 

Z kolei Adam Zaczek – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 2019 została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu); radny Antoni Włodkowski nie brał udziału w głosowaniu.

 

Z kolei radny Sławomir Łomotowski poinformował, że nie brał udziału w głosowaniu na uchwaleniem projektu budżetu na 2020 rok ze względu na to , że musiał opuścić na chwilę salę obrad. W związku z tym poinformował, że jest za przyjęciem budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok oraz żeby to uwzględnić w protokole głosowania.

 

Przewodniczący Rady – stwierdził, że ze względów formalnych nie jest to już możliwe.

 

Następnie ogłosił 10-ciominutową przerwę, po zakończeniu której wznowił obrady.

 

Ad 11 Ewa Jarzyło – Naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Z kolei Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została podjęta 12 głosami „za” i 1 wstrzymującym  się, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu); radny Jarosław Kulesza, radna Wiesława Masłowska oraz radny Sławomir Łomotowski nie brali udziału w głosowaniu.

 

Ad 12 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei Wiesław Olszewski – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 13 głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu); radny Jarosław Kulesza, radna Wiesława Masłowska oraz radny Sławomir Łomotowski nie brali udziału w głosowaniu.

 

Ad 13 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

 

Z kolei Wiesław Olszewski – Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

 

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020” została podjęta 13-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu); radny Jarosław Kulesza oraz radna Wiesława Masłowska nie brali udziału w głosowaniu.

 

Ad 14 i Ad 15 Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy zainteresowani otrzymali informację Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża nt. sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu Państwa na terenie powiatu oraz informację Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu Państwa na terenie powiatu. Nawiązując do powyższego stwierdził, że w związku z nieobecnością nadleśniczych ewentualne uwagi lub pytania będzie można zadać na kolejnej sesji (ww. informacje stanowią załącznik nr 12 oraz nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 W wolnych wnioskach głos zabrał Starosta Łomżyński, który serdecznie podziękował radnym za bardzo dobre głosowanie i uchwalenie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok oraz złożył wszystkim zebranych serdeczne życzenia noworoczne.

 

Z kolei radny Adam Zaczek – poprosił o zwoływanie sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego we wcześniejszych godzinach.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że będzie to trudne, ponieważ znaczna część radnych zwracała się do niego o zwoływanie sesji w godzinach popołudniowych.

 

Radny Sławomir Łomotowski – odnosząc się do swojej nieobecności na poprzedniej sesji poinformował, że w sprawie rozpatrywania skargi na Starostę Łomżyńskiego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji kilkakrotnie wnikliwie się pochylała nad niniejszym problemem, jednak nie miała odpowiednich narzędzi, dających pełnię informacji. Mimo to dokumenty zostały wypracowane przez Komisję i dostarczone do Przewodniczącego Rady. Natomiast w zarządzonym głosowaniu wszyscy członkowie Komisji się wstrzymali dając do rozpatrzenia tą sprawę Radzie Powiatu. W związku z tym, w jego ocenie zastanawiające jest, czy powołanie Komisji Doraźnej było zgodne z prawem. 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionych tematów.

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranych serdeczne życzenia noworoczne oraz podziękowania za dotychczasową współpracę.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 17 Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych  w  porządku  dziennym, zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

                                                                                              

Data powstania: środa, 12 lut 2020 08:12
Data opublikowania: środa, 12 lut 2020 08:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 621 razy